zamknij okno

Informujemy, że używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii w celu umożliwienia i ułatwienia Państwu korzystania z usług dostępnych w serwisie, a także w celach statystycznych i marketingowych.

Mogą Państwo zmienić ustawienia dotyczące cookies w przeglądarce. Aby uzyskać informacje w jaki sposób zmienić ustawienia dotyczące cookies w swojej przeglądarce prosimy kliknąć na odpowiedni link: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Opera. Informujemy jednak, że zablokowanie ciasteczek może uniemożliwić korzystanie z niektórych lub wszystkich funkcji serwisu.

Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że akceptujecie Państwo umieszczanie i używanie cookies w przeglądarce internetowej na aktualnym urządzeniu.

bip wersja pl english
krok 1 Zapoznaj się z programem krok 2 Sprawdź harmonogram konkursów krok 3 Przygotuj projekt krok 4 Wypełnij wniosek krok 5 Śledz ocenę wniosku
Konkursy RPO WiM   »   Oś priorytetowa Przedsiębiorczość   »   Zakończony nabór wniosków   »   KONKURS 01/10/1.1.8
punkt informacyjny
mrr Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
wmarr Instytucja pośrednicząca II - Przedsiebiorczość
wfosigw Instytucja pośrednicząca - Środowisko przyrodnicze
efs Europejski Fundusz Społeczny na Warmii i Mazurach
obszary wiejskie Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
wrota Wrota Warmii i Mazur
Komisja Europejska Komisja Europejska
Europejska Debata Publiczna Europejska Debata Publiczna
scb
komplementarnosc pokl rpo

KONKURS 01/10/1.1.8

KONKURS ZAMKNIĘTY


WARMIŃSKO-MAZURSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.
w OLSZTYNIE

jako Instytucja Pośrednicząca II stopnia

ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa
z zakresu Osi Priorytetowej 1 – Przedsiębiorczość
Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

Działanie 1.1: Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw.
Poddziałanie 1.1.8: Wsparcie przedsięwzięć przemysłowo-naukowych

Konkurs ma formę zamkniętą. Wielkość kwoty przewidzianej do rozdysponowania w konkursie nr 01/10/1.1.8 wynosi: 5 030 564,31 EUR, co daje kwotę 20 085 031,00 PLN, w tym 4 275 979,66 EUR (17 072 276,35 PLN) ze środków pochodzących z EFRR oraz 754 584,65 EUR (3 012 754,65 PLN), stanowiących udział środków pochodzących z budżetu państwa, na projekty podlegające zasadom udzielania pomocy publicznej, liczoną po kursie 3,9926 EUR/PLN. Z kwoty przewidzianej do rozdysponowania zostanie wyodrębniona kwota 4 000 000 PLN na wnioski przywrócone w wyniku ewentualnych protestów. W przypadku, gdy pula na protesty nie zostanie wykorzystana, środki zostaną przesunięte na dofinansowanie ewentualnych projektów z listy rezerwowej.

Kwota przewidziana na konkurs wyrażona w PLN może ulec zmianie z uwagi na różnice kursowe.
Maksymalny poziom dofinansowania projektów wynosi 50% wydatków kwalifikowalnych. Minimalna kwota wsparcia: 30 000 PLN, maksymalna kwota wsparcia: 4 000 000 PLN.
Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu poniżej 8 000 000 PLN. Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych na inwestycje związane z zakupem środków trwałych umożliwiających wdrożenie nowych produktów wzorniczych do 400 000 PLN.

O wsparcie może/mogą ubiegać się: mikro, mali i średni przedsiębiorcy.

Przewidziane do wsparcia typy projektów:
  • Wsparcie wspólnych przedsięwzięć przemysłowo – naukowych, tj. badań przemysłowych i przedkonkurencyjnych zakończonych wdrażaniem wyników prac w przedsiębiorstwach.

Kryteria wyboru projektów wskazane są w dokumencie Szczegółowy Opis Osi Priorytetowej Przedsiębiorczość Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013. Wnioski o dofinansowanie w formie papierowej wraz z załącznikami w 2 egzemplarzach należy złożyć osobiście, listem poleconym lub za pośrednictwem kuriera (liczy się data wpłynięcia) w sekretariacie Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie, Plac Generała Józefa Bema 3, 10-516 Olsztyn, I piętro, natomiast wnioski w formie elektronicznej należy przesłać za pomocą Generatora Wniosków MAKS, dostępnego na stronie internetowej rpo.warmia.mazury.pl (zakładka Generator Wniosków).
 

Termin składania wniosków:
od 10 marca 2010 r. do 22 kwietnia 2010 r. (31 dni roboczych)
w godzinach 8.00 - 15.30


Ostateczny termin składania wniosków upływa 22 kwietnia 2010 r. o godz.15.30. Wnioski, które wpłyną po terminie są rejestrowane, natomiast nie podlegają ocenie.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 125 dni roboczych od dnia zakończenia naboru wniosków. Instytucja Pośrednicząca II stopnia zastrzega możliwość zmiany terminu rozstrzygnięcia konkursu.

Informacje dotyczące zasad przygotowania i składania wniosków o dofinansowanie projektów oraz procedury przebiegu konkursu (w tym procedury odwoławczej) zawiera Regulamin naboru i oceny wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 Instytucji Pośredniczącej II stopnia (Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie) do konkursu nr 01/10/1.1.8 wraz z załącznikami (m. in. Wzór wniosku o dofinansowanie projektu oraz wzór umowy o dofinansowanie projektu).
Dokumenty znajdują się na stronie internetowej Programu rpo.warmia.mazury.pl oraz na stronie www.wmarr.olsztyn.pl (Zakładka RPO WiM).

 

Regulamin naboru i oceny wniosków

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Regulamin naboru i oceny wniosków (382 kB, format: DOC)

Dodano 2010-03-10

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

 

Załączniki do Regulaminu naboru i oceny wniosków

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Instrukcja wypełniania wniosku (415 kB, format: DOC)

Dodano 2010-03-10

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu (390 kB, format: DOC)

Dodano 2010-03-10

Instrukcja wypełniania załączników (1 005 kB, format: DOC)

Dodano 2010-03-10

Karta oceny formalnej (247 kB, format: DOC)

Dodano 2010-03-10

Karty oceny merytorycznej zerojedynkowej (281 kB, format: DOC)

Dodano 2010-03-10

Karta z definicjami kryteriów merytorycznych zerojedynkowych (300 kB, format: DOC)

Dodano 2010-03-10

Karty oceny merytorycznej punktowej (1 400 kB, format: DOC)

Dodano 2010-03-10

Karta z definicjami kryteriów merytorycznych punktowych (563 kB, format: DOC)

Dodano 2010-03-10

Karta oceny strategicznej (226 kB, format: DOC)

Dodano 2010-03-10

Lista sprawdzająca przed podpisaniem umowy (226 kB, format: DOC)

Dodano 2010-03-10

Lista sprawdzająca (318 kB, format: DOC)

Dodano 2010-03-10

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

 

Umowa o dofinansowanie projektu

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Wzór umowy o dofinansowanie projektu - zaliczka (488 kB, format: DOC)

Dodano 2010-03-10

Wzór umowy o dofinansowanie projektu - refundacja (493 kB, format: DOC)

Dodano 2010-03-10

Kwartalna prognoza składania wniosków o płatność (220 kB, format: DOC)

Dodano 2010-03-10

Wzór harmonogramu rzeczowo-finansowego (219 kB, format: DOC)

Dodano 2010-03-10

Wzór pełnomocnictwa (1 385 kB, format: DOC)

Dodano 2010-03-10

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

 

Wytyczne

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Wytyczne w sprawie kwalifikowalności wydatków (278 kB, format: DOC)

Dodano 2010-03-10

Wzór załącznika do wniosku - biznesplan (1 960 kB, format: DOC)

Dodano 2010-03-10

Wytyczne dotyczące prawnych zabezpieczeń (970 kB, format: DOC)

Dodano 2010-03-10

Obowiązki Beneficjentów w zakresie prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej (3 834 kB, format: DOC)

Dodano 2010-03-10

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

generator wniosków o dofinansowanie GENERATOR WNIOSKÓW
genertator wniosków płatniczych GENERATOR WNIOSKÓW PŁATNICZYCH
Mapa dotacji MAPA DOTACJI
informacje Gdzie po informacje
konkursy Konkursy RPO WiM
szkolenia Szkolenia i spotkania informacyjne
promocja Promocja Funduszy Europejskich
lista_beneficjentow Lista Beneficjentów (RPO WiM)
najczęstrze błedy
najczęstrze pytania
dobre praktyki

Strona główna | NSS | Generator | Gdzie po informacje? | Konkursy RPO WiM | Szkolenia i spotkania informacyjne | Promocja FE | Znaki i logotypy | Linki | Lista Beneficjentów RPO WiM 2007-2013 | Kontakt | Zgłoś błąd |
Polityka prywatności | Mapa strony | Logowanie |

 

Data aktualizacji: 2019-10-03 11:23:08

 

Copyright © Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

loga