zamknij okno

Informujemy, że używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii w celu umożliwienia i ułatwienia Państwu korzystania z usług dostępnych w serwisie, a także w celach statystycznych i marketingowych.

Mogą Państwo zmienić ustawienia dotyczące cookies w przeglądarce. Aby uzyskać informacje w jaki sposób zmienić ustawienia dotyczące cookies w swojej przeglądarce prosimy kliknąć na odpowiedni link: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Opera. Informujemy jednak, że zablokowanie ciasteczek może uniemożliwić korzystanie z niektórych lub wszystkich funkcji serwisu.

Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że akceptujecie Państwo umieszczanie i używanie cookies w przeglądarce internetowej na aktualnym urządzeniu.

bip wersja pl english
krok 1 Zapoznaj się z programem krok 2 Sprawdź harmonogram konkursów krok 3 Przygotuj projekt krok 4 Wypełnij wniosek krok 5 Śledz ocenę wniosku
Konkursy RPO WiM   »   Oś priorytetowa Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast   »   Zakończony nabór wniosków   »   KONKURS 02/10/4.2
punkt informacyjny
mrr Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
wmarr Instytucja pośrednicząca II - Przedsiebiorczość
wfosigw Instytucja pośrednicząca - Środowisko przyrodnicze
efs Europejski Fundusz Społeczny na Warmii i Mazurach
obszary wiejskie Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
wrota Wrota Warmii i Mazur
Komisja Europejska Komisja Europejska
Europejska Debata Publiczna Europejska Debata Publiczna
scb
komplementarnosc pokl rpo

KONKURS 02/10/4.2

KONKURS ZAMKNIĘTY


ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO- MAZURSKIEGO
jako Instytucja Zarządzająca
Regionalnym Programem Operacyjnym Warmia i Mazury
na lata 2007- 2013
ogłasza nabór wniosków
o dofinansowanie projektów ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
W RAMACH KONKURSU NR 02/10/4.2
Z ZAKRESU OSI PRIORYTETOWEJ 4: ROZWÓJ, RESTRUKTURYZACJA I REWITALIZACJA MIAST

Działanie 4.2 Rewitalizacja miast

Konkurs ma formę zamkniętą. Wielkość kwoty przewidzianej do rozdysponowania w konkursie nr 02/10/4.2 wynosi: 8 000 000 EUR, co daje kwotę 32 564 000,00 PLN, liczoną po kursie 4,0705 EUR/PLN.
Kwota przewidziana na konkurs wyrażona w PLN może ulec zmianie z uwagi na różnice kursowe.

Maksymalny poziom dofinansowania projektów środkami Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 wynosi 70% wydatków kwalifikowalnych.

Maksymalna wartość dofinansowania ustalona została na kwotę 10 000 000 PLN.

W konkursie mogą brać udział jedynie projekty generujące miejsca pracy (wskaźnik rezultatu „Liczba nowoutworzonych miejsc pracy brutto”). Każde nowoutworzone miejsce pracy brutto pozwala na dofinansowanie o wartości 1 000 000 PLN. Wartość dofinansowania dla projektu oblicza się proporcjonalnie do wygenerowanych miejsc pracy zgodnie z poniższym wzorem:

Wd ≤ Lmp * 1 000 000

Wd – wartość dofinansowania wyrażona w PLN
Lmp – zakładana liczba miejsc pracy (wskaźnik rezultatu „Liczba nowoutworzonych miejsc pracy brutto”)

Projekty niegenerujące miejsc pracy zostaną odrzucone.

Z konkursu wykluczeniu podlegają projekty spełniające przesłanki art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, których dofinansowanie stanowiłoby pomoc publiczną.

O wsparcie może/mogą ubiegać się:
 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
 • jednostki organizacyjne jst;
 • organizacje pozarządowe;
 • wspólnoty mieszkaniowe;
 • MŚP;
 • jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną;
 • szkoły wyższe;
 • kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i innych związków wyznaniowych;
 • administracja rządowa;
 • spółdzielnie mieszkaniowe.

Przewidziane do wsparcia przykładowe typy projektów:
 • zagospodarowanie pustych przestrzeni w tkance urbanistycznej miast, połączone z poprawą estetyki przestrzeni publicznych, związane z nadaniem lub przywróceniem im funkcji publicznych oraz poprawa funkcjonalności ruchu kołowego, pieszego oraz estetyki przestrzeni publicznych z wyłączeniem zabudowy jednorodzinnej, poprzez realizację kompleksowych projektów obejmujących więcej niż jeden element:
 1. budowa, remont, przebudowa np. placów, rynków, parków, skwerów, zieleńców, alei, zbiorników wodnych, obiektów małej architektury i zakup niezbędnego sprzętu.
 2. remont, przebudowa lub modernizacja dróg stanowiących drogę wewnętrzną obszaru rewitalizowanego
 3. remont, przebudowa drogowych obiektów inżynierskich na drogach stanowiących drogę wewnętrzną obszaru rewitalizowanego;
 4. budowa, remont, przebudowa ciągów komunikacji pieszej, przejść dla pieszych, ścieżek rowerowych, parkingów i związane z tym prace infrastrukturalne oraz zakup wyposażenia pozwalający zwiększyć bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów;
 • tworzenie i rozbudowa systemów monitoringu w celu podniesienia bezpieczeństwa publicznego w tym budowa lub remont oświetlenia, zakup i instalacja systemów monitoringu ulicznego;
 • nadanie obiektom zdegradowanym funkcji kulturalnych i edukacyjnych – renowacja, przebudowa i remont obiektów budowlanych wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia i zakupem sprzętu (środki trwałe);
 • renowacja i rewaloryzacja obiektów o wartości architektonicznej i znaczeniu historycznym znajdujących się w rejestrze zabytków (posiadających indywidualny wpis do rejestru zabytków), (z wyłączeniem indywidualnych mieszkań) wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu i zakupem sprzętu (środki trwałe) z możliwością zmiany funkcji;
 • renowacja i rewaloryzacja obiektów o wartości architektonicznej i znaczeniu historycznym znajdujących się w ewidencji zabytków (z wyłączeniem indywidualnych mieszkań) z koniecznością przywrócenia lub nadania nowej funkcji wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu i zakupem sprzętu (środki trwałe);
 • przebudowa lub remont publicznej infrastruktury dla rozwoju funkcji turystycznych, rekreacyjnych i sportowych połączone z działalnością gospodarczą np. obiektów użyteczności publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu i zakupem sprzętu (środki trwałe);
 • tworzenie warunków lokalowych i infrastrukturalnych dla rozwoju MŚP poprzez przebudowę, remont oraz adaptację budynków o wartości architektonicznej i znaczeniu historycznym (wpisane do rejestru zabytków lub do ewidencji zabytków), użyteczności publicznej oraz zdegradowanych, w celu nadania lub przywrócenia im funkcji gospodarczych z wyłączeniem projektów mających na celu wynajem rewitalizowanych powierzchni;
 • wymiana, remont lub przebudowa zdegradowanej infrastruktury technicznej w zakresie: sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, ciepłowniczej i energetycznej, telekomunikacyjnej, jedynie jako element stanowiący integralną część projektu, w ramach którego realizowane są inne typy projektów przewidziane w Działaniu 4.2.;

Kryteria wyboru projektów wskazane są w dokumencie Szczegółowy opis osi priorytetowej Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013. Wnioski o dofinansowanie w formie papierowej wraz z załącznikami w 2 egzemplarzach należy złożyć osobiście, listem poleconym lub za pośrednictwem kuriera (liczy się data wpływu) w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego, w sekretariacie Departamentu Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego, ul. Kościuszki 83, 10-552 Olsztyn, I piętro, pok. 107, natomiast wnioski w formie elektronicznej należy przesłać za pomocą Generatora Wniosków MAKS, dostępnego na stronie internetowej rpo.warmia.mazury.pl (zakładka Generator Wniosków).

Termin składania wniosków:
od 1 marca 2010 r. do 14 kwietnia 2010 r. (32 dni robocze)
w godzinach 8.00 – 15.00

Ostateczny termin składania wniosków upływa 14 kwietnia 2010 r. o godz. 15.00. Wnioski, które wpłyną po terminie są rejestrowane, natomiast nie podlegają ocenie.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 115 dni roboczych od dnia zakończenia naboru wniosków. Instytucja Zarządzająca zastrzega możliwość zmiany terminu rozstrzygnięcia konkursu. Informacje dotyczące zasad przygotowania i składania wniosków o dofinansowanie projektów oraz procedury przebiegu konkursu (w tym procedury odwoławczej) zawiera Regulamin naboru i oceny wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 do konkursu nr 02/10/4.2 wraz z załącznikami (m. in. Wzór wniosku o dofinansowanie projektu oraz wzór umowy o dofinansowanie projektu).

 

« na górę

 

Regulamin naboru i oceny wniosków

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Regulamin naboru i oceny wniosków (169 kB, format: DOC)

Dodano 2010-02-26

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

 

Załączniki do Regulaminu naboru i oceny wniosków

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Wzór wniosku o dofinansowanie (465 kB, format: DOC)

Dodano 2010-02-26

Instrukcja wypełniania wniosku (338 kB, format: DOC)

Dodano 2010-02-26

Instrukcja wypełniania wniosku - aktualizacja (325 kB, format: DOC)

Dodano 2011-08-18

Instrukcja wypełniania załączników (989 kB, format: DOC)

Dodano 2010-02-26

Instrukcja wypełniania załączników - aktualizacja (632 kB, format: DOC)

Dodano 2011-08-18

Karty oceny merytorycznej zerojedynkowej (142 kB, format: DOC)

Dodano 2010-02-26

Lista sprawdzająca (277 kB, format: DOC)

Dodano 2010-02-26

Karta oceny wniosku - test pomocy publicznej (75 kB, format: DOC)

Dodano 2010-02-26

Karta oceny formalnej (94 kB, format: DOC)

Dodano 2010-02-26

Karta z definicjami kryteriów merytorycznych zerojedynkowych (1 494 kB, format: DOC)

Dodano 2010-02-26

Karta z definicjami kryteriów merytorycznych punktowych (267 kB, format: DOC)

Dodano 2010-02-26

Wzór umowy o dofinansowanie projektu (409 kB, format: DOC)

Dodano 2010-02-26

Karty oceny merytorycznej punktowej (61 kB, format: DOC)

Dodano 2010-02-26

Lista sprawdzająca przed podpisaniem umowy (155 kB, format: DOC)

Dodano 2010-02-26

Lista sprawdzająca do umowy (100 kB, format: DOC)

Dodano 2010-02-26

Karta oceny strategicznej (83 kB, format: DOC)

Dodano 2010-02-26

Harmonogram składania wniosków o płatność (42 kB, format: XLS)

Dodano 2010-02-26

Harmonogram realizacji zamówień publicznych (49 kB, format: DOC)

Dodano 2010-02-26

Wzór aneksu do umowy (48 kB, format: DOC)

Dodano 2010-02-26

Wzór Uchwały Zarządu Województwa (362 kB, format: DOC)

Dodano 2010-02-26

Lista sprawdzająca do umowy cesji przed wydaniem dokumentu (79 kB, format: DOC)

Dodano 2010-02-26

Potwierdzenie przyjęcia do wiadomości dokonania przelewu praw z umowy o dofinansowanie projektu (46 kB, format: DOC)

Dodano 2010-02-26

Wzór zgody na dokonanie cesji (50 kB, format: DOC)

Dodano 2010-02-26

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

 

Wytyczne

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Wytyczne w sprawie kwalifikowalności wydatków (1 991 kB, format: DOC)

Dodano 2010-02-26

Wytyczne dotyczące prawnych zabezpieczeń (356 kB, format: DOC)

Dodano 2010-02-26

Obowiązki Beneficjentów w zakresie prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej (3 668 kB, format: DOC)

Dodano 2010-02-26

Wytyczne do studiów wykonalności (1 130 kB, format: DOC)

Dodano 2010-02-26

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

generator wniosków o dofinansowanie GENERATOR WNIOSKÓW
genertator wniosków płatniczych GENERATOR WNIOSKÓW PŁATNICZYCH
Mapa dotacji MAPA DOTACJI
informacje Gdzie po informacje
konkursy Konkursy RPO WiM
szkolenia Szkolenia i spotkania informacyjne
promocja Promocja Funduszy Europejskich
lista_beneficjentow Lista Beneficjentów (RPO WiM)
najczęstrze błedy
najczęstrze pytania
dobre praktyki

Strona główna | NSS | Generator | Gdzie po informacje? | Konkursy RPO WiM | Szkolenia i spotkania informacyjne | Promocja FE | Znaki i logotypy | Linki | Lista Beneficjentów RPO WiM 2007-2013 | Kontakt | Zgłoś błąd |
Polityka prywatności | Mapa strony | Logowanie |

 

Data aktualizacji: 2019-10-03 11:23:08

 

Copyright © Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

loga