zamknij okno

Informujemy, że używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii w celu umożliwienia i ułatwienia Państwu korzystania z usług dostępnych w serwisie, a także w celach statystycznych i marketingowych.

Mogą Państwo zmienić ustawienia dotyczące cookies w przeglądarce. Aby uzyskać informacje w jaki sposób zmienić ustawienia dotyczące cookies w swojej przeglądarce prosimy kliknąć na odpowiedni link: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Opera. Informujemy jednak, że zablokowanie ciasteczek może uniemożliwić korzystanie z niektórych lub wszystkich funkcji serwisu.

Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że akceptujecie Państwo umieszczanie i używanie cookies w przeglądarce internetowej na aktualnym urządzeniu.

bip wersja pl english
krok 1 Zapoznaj się z programem krok 2 Sprawdź harmonogram konkursów krok 3 Przygotuj projekt krok 4 Wypełnij wniosek krok 5 Śledz ocenę wniosku
Konkursy RPO WiM   »   Oś priorytetowa Turystyka   »   Zakończony nabór wniosków   »   KONKURS 01/10/2.1.5
punkt informacyjny
mrr Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
wmarr Instytucja pośrednicząca II - Przedsiebiorczość
wfosigw Instytucja pośrednicząca - Środowisko przyrodnicze
efs Europejski Fundusz Społeczny na Warmii i Mazurach
obszary wiejskie Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
wrota Wrota Warmii i Mazur
Komisja Europejska Komisja Europejska
Europejska Debata Publiczna Europejska Debata Publiczna
scb
komplementarnosc pokl rpo

KONKURS 01/10/2.1.5


ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO- MAZURSKIEGO
jako Instytucja Zarządzająca
Regionalnym Programem Operacyjnym Warmia i Mazury
na lata 2007- 2013
ogłasza nabór wniosków
o dofinansowanie projektów ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa
W RAMACH KONKURSU NR 01/10/2.1.5
Z ZAKRESU: OSI PRIORYTETOWEJ TURYSTYKA

Działanie 2.1 Wzrost potencjału turystycznego
Poddziałanie 2.1.5 Dziedzictwo kulturowe

Konkurs ma formę otwartą. Wielkość kwoty przewidzianej do rozdysponowania w konkursie nr 01/10/2.1.5 wynosi: 1 390 766,49 EUR, co daje kwotę 5 661 114,99 PLN, w tym 1 182 151,52 EUR (4 811 947,76 PLN) ze środków pochodzących z EFRR oraz 208 614,97 EUR (849 167,23 PLN), stanowiących udział środków pochodzących z budżetu państwa, na projekty podlegające zasadom udzielania pomocy publicznej, w przypadku Beneficjentów innych niż JST, ich związki stowarzyszenia oraz jednostki organizacyjne JST, liczoną po kursie 4,0705 EUR/PLN.
Kwota przewidziana na konkurs wyrażona w PLN może ulec zmianie z uwagi na różnice kursowe.

Maksymalny poziom dofinansowania projektów środkami Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 wynosi 65% wydatków kwalifikowalnych (w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną i nie generujących dochodu). W przypadku projektów, w których wsparcie będzie przyznawane na zasadach pomocy de minimis – maksymalna intensywność pomocy wynosi 50%. Minimalna kwota wsparcia została ustalona na kwotę powyżej 500 tys. PLN. Maksymalna kwota wsparcia została ustalona na kwotę 1 mln PLN.

O wsparcie może/mogą ubiegać się:
  • Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
  • Jednostki organizacyjne jst,
  • Administracja rządowa,
  • Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i innych związków wyznaniowych,
  • Organizacje pozarządowe.

Przewidziane do wsparcia przykładowe typy projektów:
  • renowacja (wg definicji konserwatorskiej: rewitalizacja, rewaloryzacja, restauracja, konserwacja, zachowanie), odbudowa obiektów dziedzictwa kulturowego o potencjale turystycznym wraz z zagospodarowaniem terenów je otaczających;
  • adaptacja obiektów dziedzictwa kulturowego o potencjale turystycznym polegająca na unowocześnianiu form ich wykorzystania wraz z zagospodarowaniem terenów je otaczających;
  • zakup wyposażenia wpływającego na unowocześnienie obiektów wymienianych powyżej (wyłącznie jako element projektu inwestycyjnego);
  • projekty polegające na zabezpieczeniu przed zagrożeniami obiektów dziedzictwa kulturowego;
  • przedsięwzięcia wchodzące w skład zintegrowanego projektu rozwoju lokalnego p.t. Program Rozwoju Turystyki w obszarze Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego.

Kryteria wyboru projektów wskazane są w dokumencie Szczegółowy opis osi priorytetowej Turystyka Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.
Wnioski o dofinansowanie w formie papierowej wraz z załącznikami w 2 egzemplarzach należy złożyć osobiście, listem poleconym lub za pośrednictwem kuriera (liczy się data wpływu) w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego, w sekretariacie Departamentu Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego, ul. Kościuszki 83, 10-552 Olsztyn, I piętro, pok. 107, natomiast wnioski w formie elektronicznej należy przesłać za pomocą Generatora Wniosków MAKS, dostępnego na stronie internetowej rpo.warmia.mazury.pl (zakładka Generator Wniosków).

Termin składania wniosków:
od 9 kwietnia 2010 r. do zamknięcia konkursu
w godzinach 8.00 – 15.00


Zamknięcie konkursu nastąpi w momencie, gdy wartość dofinansowania środkami Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007- 2013 w złożonych wnioskach, po zsumowaniu, przekroczy 300% dostępnej w konkursie alokacji. Ostateczny termin składania wniosków upływa 9 października 2010 r. o godz. 15.00, możliwe jest wcześniejsze zamknięcie konkursu w przypadku podjęcia decyzji przez Instytucję Zarządzającą o zamknięciu konkursu.

Wnioski, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 115 dni roboczych od dnia zakończenia naboru wniosków. Instytucja Zarządzająca zastrzega możliwość zmiany terminu rozstrzygnięcia konkursu. Informacje dotyczące zasad przygotowania i składania wniosków o dofinansowanie projektów oraz procedury przebiegu konkursu (w tym procedury odwoławczej) zawiera Regulamin naboru i oceny wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 do konkursu nr 01/10/2.1.5 wraz z załącznikami (m. in. Wzór wniosku o dofinansowanie projektu oraz wzór umowy o dofinansowanie projektu).

 

« na górę

 

Regulamin naboru i oceny wniosków

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Regulamin naboru i oceny wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 (161 kB, format: DOC)

Dodano 2010-02-26

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

 

Załączniki do Regulaminu naboru i oceny wniosków

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Wzór wniosku o dofinansowanie (379 kB, format: DOC)

Dodano 2010-02-26

Instrukcja wypełniania wniosku (314 kB, format: DOC)

Dodano 2010-02-26

Instrukcja wypełniania załączników (786 kB, format: DOC)

Dodano 2010-02-26

Lista sprawdzająca (277 kB, format: DOC)

Dodano 2010-02-26

Karta oceny wniosku - test pomocy publicznej (75 kB, format: DOC)

Dodano 2010-02-26

Karta oceny formalnej (94 kB, format: DOC)

Dodano 2010-02-26

Karty oceny merytorycznej zerojedynkowej (146 kB, format: DOC)

Dodano 2010-02-26

Karta z definicjami kryteriów merytorycznych zerojedynkowych (1 483 kB, format: DOC)

Dodano 2010-02-26

Karta z definicjami kryteriów merytorycznych punktowych (451 kB, format: DOC)

Dodano 2010-02-26

Karty oceny merytorycznej punktowej (62 kB, format: DOC)

Dodano 2010-02-26

Karta oceny strategicznej (84 kB, format: DOC)

Dodano 2010-02-26

Lista sprawdzająca przed podpisaniem umowy (155 kB, format: DOC)

Dodano 2010-02-26

Lista sprawdzająca do umowy (100 kB, format: DOC)

Dodano 2010-02-26

Wzór umowy o dofinansowanie projektu (aktualizacja) (404 kB, format: DOC)

Dodano 2010-08-30

Wzór umowy o dofinansowanie (400 kB, format: DOC)

Dodano 2010-02-26

Wzór Uchwały Zarządu Województwa (354 kB, format: DOC)

Dodano 2010-02-26

Wzór zgody na dokonanie cesji (50 kB, format: DOC)

Dodano 2010-02-26

Wzór aneksu do umowy (48 kB, format: DOC)

Dodano 2010-02-26

Lista sprawdzająca do umowy cesji (79 kB, format: DOC)

Dodano 2010-02-26

Potwierdzenie przyjęcia do wiadomości dokonania przelewu praw z umowy o dofinansowanie projektu (46 kB, format: DOC)

Dodano 2010-02-26

Załącznik nr 12 (580 kB, format: PDF)

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, stanowiący załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 53, poz. 312)

Dodano 2010-06-16

Załącznik nr 13 (434 kB, format: PDF)

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis stanowiący załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311)

Dodano 2010-06-16

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

 

Wytyczne

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Wytyczne do studiów wykonalności (1 132 kB, format: DOC)

Dodano 2010-02-26

Obowiązki Beneficjentów w zakresie prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej (3 669 kB, format: DOC)

Dodano 2010-02-26

Wytyczne w sprawie kwalifikowalności wydatków (1 976 kB, format: DOC)

Dodano 2010-02-26

Wytyczne dotyczące prawnych zabezpieczeń (356 kB, format: DOC)

Dodano 2010-02-26

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

generator wniosków o dofinansowanie GENERATOR WNIOSKÓW
genertator wniosków płatniczych GENERATOR WNIOSKÓW PŁATNICZYCH
Mapa dotacji MAPA DOTACJI
informacje Gdzie po informacje
konkursy Konkursy RPO WiM
szkolenia Szkolenia i spotkania informacyjne
promocja Promocja Funduszy Europejskich
lista_beneficjentow Lista Beneficjentów (RPO WiM)
najczęstrze błedy
najczęstrze pytania
dobre praktyki

Strona główna | NSS | Generator | Gdzie po informacje? | Konkursy RPO WiM | Szkolenia i spotkania informacyjne | Promocja FE | Znaki i logotypy | Linki | Lista Beneficjentów RPO WiM 2007-2013 | Kontakt | Zgłoś błąd |
Polityka prywatności | Mapa strony | Logowanie |

 

Data aktualizacji: 2019-10-03 11:23:08

 

Copyright © Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

loga