zamknij okno

Informujemy, że używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii w celu umożliwienia i ułatwienia Państwu korzystania z usług dostępnych w serwisie, a także w celach statystycznych i marketingowych.

Mogą Państwo zmienić ustawienia dotyczące cookies w przeglądarce. Aby uzyskać informacje w jaki sposób zmienić ustawienia dotyczące cookies w swojej przeglądarce prosimy kliknąć na odpowiedni link: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Opera. Informujemy jednak, że zablokowanie ciasteczek może uniemożliwić korzystanie z niektórych lub wszystkich funkcji serwisu.

Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że akceptujecie Państwo umieszczanie i używanie cookies w przeglądarce internetowej na aktualnym urządzeniu.

bip wersja pl english
krok 1 Zapoznaj się z programem krok 2 Sprawdź harmonogram konkursów krok 3 Przygotuj projekt krok 4 Wypełnij wniosek krok 5 Śledz ocenę wniosku
Konkursy RPO WiM   »   Oś priorytetowa Środowisko przyrodnicze   »   Zakończony nabór wniosku   »   KONKURS 01/10/6.2.2
punkt informacyjny
mrr Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
wmarr Instytucja pośrednicząca II - Przedsiebiorczość
wfosigw Instytucja pośrednicząca - Środowisko przyrodnicze
efs Europejski Fundusz Społeczny na Warmii i Mazurach
obszary wiejskie Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
wrota Wrota Warmii i Mazur
Komisja Europejska Komisja Europejska
Europejska Debata Publiczna Europejska Debata Publiczna
scb
komplementarnosc pokl rpo

KONKURS 01/10/6.2.2

KONKURS ZAMKNIĘTY


WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W OLSZTYNIE
JAKO INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WARMIA I MAZURY NA LATA 2007-2013

OGŁASZA NABÓR WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW
EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO ORAZ BUDŻETU PAŃSTWA

W RAMACH KONKURSU NR 01/10/6.2.2

Z ZAKRESU OSI PRIORYTETOWEJ 6 – ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE:

Działanie 6.2 Ochrona środowiska przed zanieczyszczeniami i zniszczeniami
Poddziałanie 6.2.2 Bezpieczeństwo ekologiczne

Konkurs ma formułę zamkniętą. Wielkość kwoty przewidzianej do rozdysponowania w konkursie nr 01/10/6.2.2 wynosi: 1 864 652,25 EUR, co daje kwotę 7 590 067,00 PLN, w tym 1 825 639,76 EUR (7 431 266,64 PLN) ze środków pochodzących z EFRR oraz 39 012,49 EUR (158 800,35 PLN), stanowiących udział środków pochodzących z budżetu państwa, na projekty podlegające zasadom udzielania pomocy publicznej, w przypadku Beneficjentów innych niż JST, ich związki i stowarzyszenia oraz jednostki organizacyjne JST, liczoną po kursie 4,0705 EUR/PLN.

Kwota przewidziana na konkurs wyrażona w PLN może ulec zmianie z uwagi na różnice kursowe. Maksymalny poziom dofinansowania projektów środkami Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 wynosi 80 % wydatków kwalifikowalnych. W przypadku projektów objętych pomocą publiczną maksymalna intensywność pomocy wynosi 50 % wydatków kwalifikowalnych.

O wsparcie mogą ubiegać się:
 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
 • jednostki organizacyjne JST,
 • administracja rządowa,
 • organizacje pozarządowe,
 • PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne.

Przewidziane do wsparcia typy projektów:
 • Kompleksowe projekty, mające na celu zwolnienie szybkości odpływu wód opadowych oraz zwiększenie retencyjności zlewni (np. odtworzenie zdolności retencyjnej naturalnych terenów zalewowych i podmokłych; ponowne połączenie rzek z ich naturalnymi terenami zalewowymi; zaprzestanie w uzasadnionych przypadkach melioracji, przywrócenie naturalnego koryta rzecznego, w tym cofnięcie regulacji koryta rzecznego czy rozbiórka wałów przeciwpowodziowych i innych urządzeń przeciwpowodziowych, które stanowią przeszkodę dla swobodnego przepływu wód powodziowych; rozwój suchych polderów przeciwpowodziowych, itp.)
 • Modernizacja i poprawa stanu technicznego urządzeń przeciwpowodziowych (np. zbiorników hydrotechnicznych, przepompowni, polderów, wałów przeciwpowodziowych itp.).
 • Budowa infrastruktury technicznej urządzeń przeciwpowodziowych, tylko w przypadkach, gdy pomimo modernizacji i poprawy stanu technicznego urządzeń, będzie istniało ryzyko powodziowe oraz pod warunkiem spełnienia wymagań dyrektyw unijnych, w szczególności Artykułu 4(7) Ramowej Dyrektywy Wodnej.
 • Tworzenie i rozbudowywanie systemów lokalnego monitoringu środowiskowego (w tym m.in. wdrażanie nowych narzędzi i metod obserwacji środowiska).
 • Opracowywanie, wdrażanie oraz modernizacja baz danych, dotyczących gromadzenia i przetwarzania danych o środowisku oraz systemów przekazywania tych informacji mieszkańcom.
 • Wzmocnienie monitoringu wód morskich.
 • Wzmocnienie systemu wytwarzania i udostępniania danych i informacji na potrzeby ochrony przed polami elektromagnetycznymi i promieniowaniem jonizującym.

W ramach projektów:
 • z zakresu systemów lokalnego monitoringu środowiskowego, do realizacji kwalifikują się projekty, w których wartość elementów informatycznych (m.in. sprzęt, oprogramowanie) nie przekracza 50% kosztów zadania.
 • z zakresu opracowywania, wdrażania oraz modernizacji baz danych do realizacji kwalifikują się projekty, których głównym celem nie będzie udostępnianie danych przez Internet dla ogółu społeczeństwa.


Zadanie nr 1 – Budowa, modernizacja i poprawa stanu technicznego urządzeń przeciwpowodziowych, regulacja cieków wodnych, modernizacja i budowa małych zbiorników retencyjnych
Maksymalna wartość projektu poniżej 40 mln PLN;
Wielkość kwoty ze środków EFRR przewidzianej do rozdysponowania w ramach konkursu w zadaniu nr 1 – 568 520,57 EUR (2 314 162,98 PLN).

Zadanie 2 – Tworzenie i rozbudowywanie systemów lokalnego monitoringu środowiskowego.
Maksymalna wartość projektu poniżej 4 mln PLN.
Wielkość kwoty ze środków EFRR przewidzianej do rozdysponowania w ramach konkursu w zadaniu nr 2 – 265 983,00 EUR (1 082 683,80 PLN).

Zadanie 4 – Inne działania na rzecz ochrony środowiska i zapobiegania zagrożeniom
Maksymalna wartość projektu poniżej 4 mln PLN.
Wielkość kwoty ze środków EFRR przewidzianej do rozdysponowania w ramach konkursu w zadaniu nr 4 – 991 136,19 EUR (4 034 419,86 PLN).

Kryteria wyboru projektów wskazane są w dokumencie Szczegółowy opis osi priorytetowej „Środowisko przyrodnicze” Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.
Wnioski o dofinansowanie należy złożyć w formie oryginału oraz zapisane na nośniku elektronicznym wraz z wymaganymi załącznikami osobiście, kurierem, przez posłańca lub listem poleconym (liczy się data wpłynięcia) w siedzibie Regionalnego Centrum Projektów Środowiskowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, ul. Świętej Barbary 9, 10-026 Olsztyn, natomiast wnioski w formie elektronicznej należy przesłać za pomocą Generatora Wniosków MAKS, dostępnego na stronie internetowej rpo.warmia.mazury.pl (zakładka Generator Wniosków).
 

Termin składania wniosków:
od 12 marca do 16 kwietnia (25 dni roboczych)
w godzinach 8.00 – 15.00

 
Ostateczny termin składania wniosków upływa 16 kwietnia o godz. 15.00. Wnioski, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 115 dni roboczych od dnia zakończenia naboru wniosków. Instytucja Pośrednicząca zastrzega możliwość zmiany terminu rozstrzygnięcia konkursu. Szczegółowe zasady przygotowywania i składania wniosków o dofinansowanie projektu oraz procedury przebiegu konkursu (w tym procedury odwoławczej) opisane zostały w Regulaminie naboru i oceny wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 Instytucji Pośredniczącej (Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie) do konkursu nr 01/10/6.2.2 wraz z załącznikami (m. in. wzór wniosku o dofinansowanie projektu oraz wzór umowy o dofinansowanie projektu). Dokumenty znajdują się na stronie internetowej Programu rpo.warmia.mazury.pl (Zakładka Konkursy - Oś priorytetowa Środowisko przyrodnicze) oraz na stronie www.wfosigw.olsztyn.pl (Zakładka Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013 – Konkursy).

 

« na górę

 

Regulamin naboru i oceny wniosków

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Regulamin naboru i oceny wniosków (1 644 kB, format: DOC)

Dodano 2010-06-09

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

 

Załączniki do Regulaminu naboru i oceny wniosków

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Wzór wniosku o dofinansowanie (466 kB, format: DOC)

Dodano 2010-02-19

Instrukcja wypełniania wniosku (1 611 kB, format: DOC)

Dodano 2010-02-19

Instrukcja wypełniania załączników (2 129 kB, format: DOC)

Dodano 2010-02-19

Lista sprawdzająca (1 528 kB, format: DOC)

Dodano 2010-02-19

Karta oceny wniosku - test pomocy publicznej (1 342 kB, format: DOC)

Dodano 2010-02-19

Karta oceny formalnej (1 360 kB, format: DOC)

Dodano 2010-02-19

Lista sprawdzająca przed podpisaniem umowy (1 412 kB, format: DOC)

Dodano 2010-02-19

Lista sprawdzająca do umowy (1 362 kB, format: DOC)

Dodano 2010-02-19

Wzór zgody na dokonanie cesji (1 322 kB, format: DOC)

Dodano 2010-02-19

Wzór listy sprawdzającej do umowy cesji przed wydaniem dokumentu (1 350 kB, format: DOC)

Dodano 2010-02-19

Wzór potwierdzenia przyjęcia do wiadomości dokonania przelewu praw z umowy o dofinansowanie projektu (1 316 kB, format: DOC)

Dodano 2010-02-19

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

 

Karty oceny merytorycznej zerojedynkowej

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Karty oceny merytorycznej zerojedynkowej (106 kB, format: DOC)

Dodano 2010-02-19

Karta z definicjami kryteriów merytorycznych zerojedynkowych (1 490 kB, format: DOC)

Dodano 2010-02-19

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

 

Karty oceny merytorycznej punktowej

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Karta oceny merytorycznej punktowej - zadanie 1 (1 323 kB, format: DOC)

Dodano 2010-02-19

Karta oceny merytorycznej punktowej - zadanie 2 i 4 (1 322 kB, format: DOC)

Dodano 2010-02-19

Karta z definicjami kryteriów merytorycznych punktowych (1 530 kB, format: DOC)

Dodano 2010-02-19

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

 

Karta oceny strategicznej

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Karta oceny strategicznej (1 333 kB, format: DOC)

Dodano 2010-02-19

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

 

Umowa o dofinansowanie projektu

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Wzór umowy o dofinansowanie projektu (533 kB, format: DOC)

Dodano 2010-02-19

Harmonogram składania wniosków o płatność (1 313 kB, format: XLS)

Dodano 2010-02-19

Harmonogam realizacji zamówień publicznych (1 319 kB, format: DOC)

Dodano 2010-02-19

Wzór aneksu do umowy o dofinansowanie projektu (1 327 kB, format: DOC)

Dodano 2010-02-19

Wzór porozumienia w sprawie dofinansowania projektu dla państwowych jednostek budżetowych (1 561 kB, format: DOC)

Dodano 2010-06-09

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

 

Wytyczne

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Wytyczne do studium wykonalności (1 846 kB, format: DOC)

Dodano 2010-02-19

Wytyczne dotyczące prawnych zabezpieczeń (6 696 kB, format: DOC)

Dodano 2010-02-19

Wytyczne w sprawie kwalifikowalności wydatków (2 000 kB, format: DOC)

Dodano 2010-02-19

Obowiązki Beneficjentów w zakresie prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej (4 920 kB, format: DOC)

Dodano 2010-02-19

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

generator wniosków o dofinansowanie GENERATOR WNIOSKÓW
genertator wniosków płatniczych GENERATOR WNIOSKÓW PŁATNICZYCH
Mapa dotacji MAPA DOTACJI
informacje Gdzie po informacje
konkursy Konkursy RPO WiM
szkolenia Szkolenia i spotkania informacyjne
promocja Promocja Funduszy Europejskich
lista_beneficjentow Lista Beneficjentów (RPO WiM)
najczęstrze błedy
najczęstrze pytania
dobre praktyki

Strona główna | NSS | Generator | Gdzie po informacje? | Konkursy RPO WiM | Szkolenia i spotkania informacyjne | Promocja FE | Znaki i logotypy | Linki | Lista Beneficjentów RPO WiM 2007-2013 | Kontakt | Zgłoś błąd |
Polityka prywatności | Mapa strony | Logowanie |

 

Data aktualizacji: 2019-10-03 11:23:08

 

Copyright © Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

loga