zamknij okno

Informujemy, że używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii w celu umożliwienia i ułatwienia Państwu korzystania z usług dostępnych w serwisie, a także w celach statystycznych i marketingowych.

Mogą Państwo zmienić ustawienia dotyczące cookies w przeglądarce. Aby uzyskać informacje w jaki sposób zmienić ustawienia dotyczące cookies w swojej przeglądarce prosimy kliknąć na odpowiedni link: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Opera. Informujemy jednak, że zablokowanie ciasteczek może uniemożliwić korzystanie z niektórych lub wszystkich funkcji serwisu.

Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że akceptujecie Państwo umieszczanie i używanie cookies w przeglądarce internetowej na aktualnym urządzeniu.

bip wersja pl english
krok 1 Zapoznaj się z programem krok 2 Sprawdź harmonogram konkursów krok 3 Przygotuj projekt krok 4 Wypełnij wniosek krok 5 Śledz ocenę wniosku
Konkursy RPO WiM   »   Oś priorytetowa Przedsiębiorczość   »   Zakończony nabór wniosków   »   KONKURS 01/10/1.1.2
punkt informacyjny
mrr Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
wmarr Instytucja pośrednicząca II - Przedsiebiorczość
wfosigw Instytucja pośrednicząca - Środowisko przyrodnicze
efs Europejski Fundusz Społeczny na Warmii i Mazurach
obszary wiejskie Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
wrota Wrota Warmii i Mazur
Komisja Europejska Komisja Europejska
Europejska Debata Publiczna Europejska Debata Publiczna
scb
komplementarnosc pokl rpo

KONKURS 01/10/1.1.2

KONKURS ZAMKNIĘTY

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO
jako Instytucja Zarządzająca
Regionalnym Programem Operacyjnym Warmia i Mazury na lata 2007- 2013

ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa

W RAMACH KONKURSU NR 01/10/1.1.2
Z ZAKRESU: OSI PRIORYTETOWEJ 1 – PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

Działania 1.1 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw
Poddziałania 1.1.2 Tworzenie parków technologicznych, przemysłowych i inkubatorów przedsiębiorczości

Konkurs ma formę zamkniętą. Wielkość kwoty przewidzianej do rozdysponowania w konkursie nr 01/10/1.1.2 wynosi: 3 332 353,00 EUR, co daje kwotę 13 564 342,00 PLN, w tym 2 450 000,00 EUR (9 972 725,00 PLN) ze środków pochodzących z EFRR oraz 882 353,00 EUR (3 591 617,00 PLN), stanowiących udział środków pochodzących z budżetu państwa, na projekty podlegające zasadom udzielania pomocy publicznej w przypadku Beneficjentów innych niż JST, ich związki i stowarzyszenia oraz jednostki organizacyjne JST, liczoną po kursie 4,0705 EUR/PLN.
Kwota przewidziana na konkurs wyrażona w PLN może ulec zmianie z uwagi na różnice kursowe.

Maksymalny poziom dofinansowania projektów środkami Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 wynosi 85% wydatków kwalifikowalnych. W przypadku projektów objętych pomocą publiczną maksymalna intensywność pomocy wynosi 50% wydatków kwalifikowalnych.

Minimalna kwota wsparcia została ustalona na kwotę 500 000,00 PLN.

O wsparcie mogą ubiegać się:
  • Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
  • Jednostki naukowe,
  • Szkoły wyższe,
  • Organizacje pozarządowe,
  • Instytucje otoczenia biznesu.

Przewidziane do wsparcia typy projektów:
  • budowa, rozbudowa i wyposażenie w aparaturę specjalistyczną infrastruktury parków technologicznych, przemysłowych i inkubatorów przedsiębiorczości.

Kryteria wyboru projektów wskazane są w dokumencie Szczegółowy opis osi priorytetowej Przedsiębiorczość Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013. Wnioski o dofinansowanie w formie papierowej wraz z załącznikami w 2 egzemplarzach należy złożyć osobiście, listem poleconym lub za pośrednictwem kuriera (liczy się data wpływu) w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego, w sekretariacie Departamentu Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego, ul. Kościuszki 83, 10-552 Olsztyn, I piętro, pok. 107, natomiast wnioski w formie elektronicznej należy przesłać za pomocą Generatora Wniosków MAKS, dostępnego na stronie internetowej rpo.warmia.mazury.pl (zakładka Generator Wniosków).
 

Termin składania wniosków:
od 11 lutego 2010 r. do 24 marca 2010 r. (30 dni roboczych)
w godzinach 8.00 – 15.00


Ostateczny termin składania wniosków upływa 24 marca 2010 r. o godz. 15.00. Wnioski, które wpłyną po wyznaczonym terminie są rejestrowane, natomiast nie podlegają ocenie.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 115 dni roboczych od dnia zakończenia naboru wniosków. Instytucja Zarządzająca zastrzega możliwość zmiany terminu rozstrzygnięcia konkursu. Informacje dotyczące zasad przygotowania i składania wniosków o dofinansowanie projektów oraz procedury przebiegu konkursu (w tym procedury odwoławczej) zawiera Regulamin naboru i oceny wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 do konkursu nr 01/10/1.1.2 wraz z załącznikami (m. in. Wzór wniosku o dofinansowanie projektu oraz wzór umowy o dofinansowanie projektu).

 

Regulamin naboru i oceny wniosków

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Regulamin naboru i oceny wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 (167 kB, format: DOC)

Dodano 2010-02-11

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

 

Załączniki do Regulaminu naboru i oceny wniosków

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Wzór wniosku o dofinansowanie (412 kB, format: DOC)

Dodano 2010-02-11

Instrukcja wypełniania wniosku (335 kB, format: DOC)

Dodano 2010-02-11

Instrukcja wypełniania załączników (989 kB, format: DOC)

Dodano 2010-02-11

Lista sprawdzająca do wniosku (271 kB, format: DOC)

Dodano 2010-02-11

Karta oceny wniosku - test pomocy publicznej (75 kB, format: DOC)

Dodano 2010-02-11

Karta oceny formalnej (94 kB, format: DOC)

Dodano 2010-02-11

Karty oceny merytorycznej zerojedynkowej (143 kB, format: DOC)

Dodano 2010-02-11

Karta z definicjami kryteriów merytorycznych zerojedynkowych (1 483 kB, format: DOC)

Dodano 2010-02-11

Karta z definicjami kryteriów merytorycznych punktowych (1 566 kB, format: DOC)

Dodano 2010-02-11

Karty oceny merytorycznej punktowej (1 324 kB, format: DOC)

Dodano 2010-02-11

Karta oceny strategicznej (82 kB, format: DOC)

Dodano 2010-02-11

Lista sprawdzająca przed podpisaniem umowy (155 kB, format: DOC)

Dodano 2010-02-11

Lista sprawdzająca do umowy (100 kB, format: DOC)

Dodano 2010-02-11

Wzór umowy o dofinansowanie projektu (442 kB, format: DOC)

Dodano 2010-02-11

Harmonogram realizacji zamówień publicznych (49 kB, format: DOC)

Dodano 2010-02-11

Harmonogram składania wniosków o płatność (42 kB, format: XLS)

Dodano 2010-02-11

Wzór Uchwały Zarządu Województwa (370 kB, format: DOC)

Dodano 2010-02-11

Wzór zgody na dokonanie cesji (50 kB, format: DOC)

Dodano 2010-02-11

Wzór aneksu do umowy (48 kB, format: DOC)

Dodano 2010-02-11

Lista sprawdzająca do umowy cesji przed wydaniem dokumentu (79 kB, format: DOC)

Dodano 2010-02-11

Potwierdzenie przyjęcia do wiadomości dokonania przelewu praw z umowy o dofinansowanie projektu (46 kB, format: DOC)

Dodano 2010-02-11

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

 

Wytyczne

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Wytyczne w sprawie kwalifikowalności wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 do konkursu nr 01 10 1.1.2 (1 963 kB, format: DOC)

Dodano 2010-02-11

Wytyczne do studiów wykonalności w zakresie infrastruktury kubaturowej dla Osi priorytetowej Przedsiębiorczość (Działanie 1.1), do konkursu 01/10/1.1.2 (1 130 kB, format: DOC)

Dodano 2010-02-11

Wytyczne do studiów wykonalności w zakresie zakupu wyposażenia dla Osi priorytetowej Przedsiębiorczość (Działanie 1.1), do konkursu 01/10/1.1.2 (1 005 kB, format: DOC)

Dodano 2010-02-11

Obowiązki beneficjentów w zakresie prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej do konkursu nr 01/10/1.1.2 (3 667 kB, format: DOC)

Dodano 2010-02-11

Wytyczne Instytucji Zarządzającej dotyczące prawnych zabezpieczeń do konkursu nr 01/10/1.1.2 (353 kB, format: DOC)

Dodano 2010-02-11

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

generator wniosków o dofinansowanie GENERATOR WNIOSKÓW
genertator wniosków płatniczych GENERATOR WNIOSKÓW PŁATNICZYCH
Mapa dotacji MAPA DOTACJI
informacje Gdzie po informacje
konkursy Konkursy RPO WiM
szkolenia Szkolenia i spotkania informacyjne
promocja Promocja Funduszy Europejskich
lista_beneficjentow Lista Beneficjentów (RPO WiM)
najczęstrze błedy
najczęstrze pytania
dobre praktyki

Strona główna | NSS | Generator | Gdzie po informacje? | Konkursy RPO WiM | Szkolenia i spotkania informacyjne | Promocja FE | Znaki i logotypy | Linki | Lista Beneficjentów RPO WiM 2007-2013 | Kontakt | Zgłoś błąd |
Polityka prywatności | Mapa strony | Logowanie |

 

Data aktualizacji: 2019-10-03 11:23:08

 

Copyright © Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

loga