zamknij okno

Informujemy, że używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii w celu umożliwienia i ułatwienia Państwu korzystania z usług dostępnych w serwisie, a także w celach statystycznych i marketingowych.

Mogą Państwo zmienić ustawienia dotyczące cookies w przeglądarce. Aby uzyskać informacje w jaki sposób zmienić ustawienia dotyczące cookies w swojej przeglądarce prosimy kliknąć na odpowiedni link: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Opera. Informujemy jednak, że zablokowanie ciasteczek może uniemożliwić korzystanie z niektórych lub wszystkich funkcji serwisu.

Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że akceptujecie Państwo umieszczanie i używanie cookies w przeglądarce internetowej na aktualnym urządzeniu.

bip wersja pl english
krok 1 Zapoznaj się z programem krok 2 Sprawdź harmonogram konkursów krok 3 Przygotuj projekt krok 4 Wypełnij wniosek krok 5 Śledz ocenę wniosku
Konkursy RPO WiM   »   Oś priorytetowa Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna   »   Zakończony nabór wniosków   »   KONKURS 02/10/5.1.4
punkt informacyjny
mrr Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
wmarr Instytucja pośrednicząca II - Przedsiebiorczość
wfosigw Instytucja pośrednicząca - Środowisko przyrodnicze
efs Europejski Fundusz Społeczny na Warmii i Mazurach
obszary wiejskie Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
wrota Wrota Warmii i Mazur
Komisja Europejska Komisja Europejska
Europejska Debata Publiczna Europejska Debata Publiczna
scb
komplementarnosc pokl rpo

KONKURS 02/10/5.1.4

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO- MAZURSKIEGO

jako Instytucja Zarządzająca
Regionalnym Programem Operacyjnym Warmia i Mazury na lata 2007- 2013

ogłasza nabór wniosków
o dofinansowanie projektów ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz budżetu państwa
W RAMACH KONKURSU NR 02/10/5.1.4
Z ZAKRESU: OSI PRIORYTETOWEJ INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA REGIONALNA I LOKALNA

Działanie 5.1 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportowej warunkującej rozwój regionalny
Poddziałanie 5.1.4 Infrastruktura portowa
Konkurs ma formę zamkniętą. Wielkość kwoty przewidzianej do rozdysponowania w konkursie nr 02/10/5.1.4 wynosi: 3 143 122,48 EUR, co daje kwotę 12 965 065,62 PLN, w tym 2 613 889,76 EUR (10 782 033,87 PLN) ze środków pochodzących z EFRR oraz 529 232,72 EUR (2 183 032,05 PLN), stanowiących udział środków pochodzących z budżetu państwa, na projekty podlegające zasadom udzielania pomocy publicznej, w przypadku Beneficjentów innych niż JST, ich związki i stowarzyszenia oraz jednostki organizacyjne JST), liczoną po kursie 4,1249 EUR/PLN.

Kwota przewidziana na konkurs wyrażona w PLN może ulec zmianie z uwagi na różnice kursowe.

Maksymalny poziom dofinansowania projektów środkami Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 wynosi 80% wydatków kwalifikowalnych. W przypadku projektów objętych pomocą publiczną maksymalna intensywność pomocy wynosi 50% wydatków kwalifikowalnych.

O wsparcie może/mogą ubiegać się:
  • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia
  • jednostki organizacyjne jst
  • przedsiębiorcy
  • jednostki sektora finansów publicznych posiadających osobowość prawną

Przewidziane do wsparcia przykładowe typy projektów:
  • budowa, przebudowa infrastruktury portowej na śródlądowych drogach wodnych (w tym nadbrzeża, pomosty, pirsy, baseny portowe, kanały portowe, wejścia do portów, tory wodne)
  • budowa i przebudowa ogólnodostępnych obiektów znajdujących się w portach.
Kryteria wyboru projektów wskazane są w dokumencie Szczegółowy opis osi priorytetowej Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013. Wnioski o dofinansowanie w formie papierowej wraz z załącznikami w 2 egzemplarzach należy złożyć osobiście, listem poleconym lub za pośrednictwem kuriera (liczy się data wpływu) w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego, w sekretariacie Departamentu Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego, ul. Kościuszki 83, 10-552 Olsztyn, I piętro, pok. 107, natomiast wnioski w formie elektronicznej należy przesłać za pomocą Generatora Wniosków MAKS, dostępnego na stronie internetowej rpo.warmia.mazury.pl (zakładka Generator Wniosków).
 

Termin składania wniosków:
od 29 stycznia 2010 r. do 11 marca 2010 r. (30 dni roboczych)
w godzinach 8.00 – 15.00


Ostateczny termin składania wniosków upływa 11 marca 2010 r. o godz. 15.00. Wnioski, które wpłyną po terminie są rejestrowane, natomiast nie podlegają ocenie.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 115 dni roboczych od dnia zakończenia naboru wniosków. Instytucja Zarządzająca zastrzega możliwość zmiany terminu rozstrzygnięcia konkursu. Informacje dotyczące zasad przygotowania i składania wniosków o dofinansowanie projektów oraz procedury przebiegu konkursu (w tym procedury odwoławczej) zawiera Regulamin naboru i oceny wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 do konkursu nr 02/10/5.1.4 wraz z załącznikami (m. in. Wzór wniosku o dofinansowanie projektu oraz wzór umowy o dofinansowanie projektu).

 

Regulamin naboru i oceny wniosków

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Regulamin naboru i oceny wniosków (172 kB, format: DOC)

Dodano 2010-01-29

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

 

Załączniki do Regulaminu naboru i oceny wniosków o dofinansowanie

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Instrukcja wypełniania załączników (1 034 kB, format: DOC)

Dodano 2010-01-29

Instrukcja wypełniania wniosku (347 kB, format: DOC)

Dodano 2010-01-29

Karta oceny formalnej (99 kB, format: DOC)

Dodano 2010-01-29

Karty oceny merytorycznej zerojedynkowej (150 kB, format: DOC)

Dodano 2010-01-29

Karty oceny merytorycznej punktowej (64 kB, format: DOC)

Dodano 2010-01-28

Karta oceny strategicznej (86 kB, format: DOC)

Dodano 2010-01-29

Karta oceny wniosku - test pomocy publicznej (78 kB, format: DOC)

Dodano 2010-01-29

Karta z definicjami kryteriów merytorycznych zerojedynkowych (1 493 kB, format: DOC)

Dodano 2010-01-29

Karta z definicjami kryteriów merytorycznych punktowych (425 kB, format: DOC)

Dodano 2010-01-29

Lista sprawdzająca do umowy (105 kB, format: DOC)

Dodano 2010-01-29

Lista sprawdzająca przed podpisaniem umowy (161 kB, format: DOC)

Dodano 2010-01-29

Lista sprawdzająca do wniosku (288 kB, format: DOC)

Dodano 2010-01-29

Wzór Uchwały Zarządu Województwa (378 kB, format: DOC)

Dodano 2010-01-29

Wzór wniosku o dofinansowanie (432 kB, format: DOC)

Dodano 2010-01-29

Wzór zgody na dokonanie cesji (51 kB, format: DOC)

Dodano 2010-01-29

Wzór aneksu do umowy (49 kB, format: DOC)

Dodano 2010-01-29

Lista sprawdzająca do umowy cesji przed wydaniem dokumentu (47 kB, format: DOC)

Dodano 2010-01-29

Potwierdzenie przyjęcia do wiadomości dokonania cesji (44 kB, format: DOC)

Dodano 2010-01-29

Załącznik nr 12 (580 kB, format: PDF)

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, stanowiący załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 53, poz. 312)

Dodano 2010-06-14

Załącznik nr 13 (434 kB, format: PDF)

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis stanowiący załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311)

Dodano 2010-06-14

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

 

Umowa

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Wzór umowy (454 kB, format: DOC)

Dodano 2010-01-29

Harmonogram składania wniosków o płatność (42 kB, format: XLS)

Dodano 2010-01-29

Harmonogram realizacji zamówień publicznych (50 kB, format: DOC)

Dodano 2010-01-29

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

 

Wytyczne

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Wytyczne w sprawie kwalifikowalności wydatków (1 979 kB, format: DOC)

Dodano 2010-01-29

Wytyczne Instytucji Zarządzającej dotyczące prawnych zabezpieczeń (366 kB, format: DOC)

Dodano 2010-01-29

Wytyczne do studiów wykonalności (861 kB, format: DOC)

Dodano 2010-01-29

Obowiązki Beneficjentów w zakresie prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej (3 695 kB, format: DOC)

Dodano 2010-01-29

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

generator wniosków o dofinansowanie GENERATOR WNIOSKÓW
genertator wniosków płatniczych GENERATOR WNIOSKÓW PŁATNICZYCH
Mapa dotacji MAPA DOTACJI
informacje Gdzie po informacje
konkursy Konkursy RPO WiM
szkolenia Szkolenia i spotkania informacyjne
promocja Promocja Funduszy Europejskich
lista_beneficjentow Lista Beneficjentów (RPO WiM)
najczęstrze błedy
najczęstrze pytania
dobre praktyki

Strona główna | NSS | Generator | Gdzie po informacje? | Konkursy RPO WiM | Szkolenia i spotkania informacyjne | Promocja FE | Znaki i logotypy | Linki | Lista Beneficjentów RPO WiM 2007-2013 | Kontakt | Zgłoś błąd |
Polityka prywatności | Mapa strony | Logowanie |

 

Data aktualizacji: 2019-10-03 11:23:08

 

Copyright © Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

loga