zamknij okno

Informujemy, że używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii w celu umożliwienia i ułatwienia Państwu korzystania z usług dostępnych w serwisie, a także w celach statystycznych i marketingowych.

Mogą Państwo zmienić ustawienia dotyczące cookies w przeglądarce. Aby uzyskać informacje w jaki sposób zmienić ustawienia dotyczące cookies w swojej przeglądarce prosimy kliknąć na odpowiedni link: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Opera. Informujemy jednak, że zablokowanie ciasteczek może uniemożliwić korzystanie z niektórych lub wszystkich funkcji serwisu.

Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że akceptujecie Państwo umieszczanie i używanie cookies w przeglądarce internetowej na aktualnym urządzeniu.

bip wersja pl english
krok 1 Zapoznaj się z programem krok 2 Sprawdź harmonogram konkursów krok 3 Przygotuj projekt krok 4 Wypełnij wniosek krok 5 Śledz ocenę wniosku
Konkursy RPO WiM   »   Oś priorytetowa Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast   »   Zakończony nabór wniosków   »   KONKURS 01/09/4.3
punkt informacyjny
mrr Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
wmarr Instytucja pośrednicząca II - Przedsiebiorczość
wfosigw Instytucja pośrednicząca - Środowisko przyrodnicze
efs Europejski Fundusz Społeczny na Warmii i Mazurach
obszary wiejskie Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
wrota Wrota Warmii i Mazur
Komisja Europejska Komisja Europejska
Europejska Debata Publiczna Europejska Debata Publiczna
scb
komplementarnosc pokl rpo

KONKURS 01/09/4.3

Konkurs zamkniętyZARZĄD WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO- MAZURSKIEGO

jako Instytucja Zarządzająca
Regionalnym Programem Operacyjnym Warmia i Mazury na lata 2007- 2013

ogłasza nabór wniosków
o dofinansowanie projektów ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
W RAMACH KONKURSU 01/09/4.3
Z ZAKRESU: OSI PRIORYTETOWEJ 4 Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast
Działanie 4.3: Restrukturyzacja terenów powojskowych i poprzemysłowych

Konkurs ma formę zamkniętą. W ramach konkursu ustala się zasadę składania maksymalnie jednego wniosku o dofinansowanie projektu przez jednego Wnioskodawcę. Powyższe zasady odnoszą się zarówno do projektów realizowanych samodzielnie, jak i w ramach partnerstw. Wielkość kwoty przewidzianej do rozdysponowania w konkursie nr 01/09/4.3 wynosi: 10 072 373 EUR, co daje kwotę 41 936 324,99 PLN liczoną po kursie 4,1635 EUR/PLN.

Kwota przewidziana na konkurs wyrażona w PLN może ulec zmianie z uwagi na różnice kursowe.

Maksymalny poziom dofinansowania projektów środkami Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 wynosi 70% wydatków kwalifikowalnych.

Minimalna wartość projektu ustalona została na kwotę 1 000 000 PLN.

Z konkursu wykluczeniu podlegają projekty spełniające przesłanki art. 87 ust. 1 Traktatu Ustanawiającego Wspólnotę Europejską (TWE), których dofinansowanie stanowiłoby pomoc publiczną.

O wsparcie mogą ubiegać się:
• jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
• jednostki organizacyjne jst;
• organizacje pozarządowe;
• MŚP;
• jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną;
• szkoły wyższe;
• Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne Kościołów i innych związków wyznaniowych;
• administracja rządowa.

Przewidziane do wsparcia typy projektów:
• przygotowanie terenu pod realizację nowych inwestycji gospodarczych obejmujących rozwiązania kompleksowe (kwalifikować się będą projekty realizujące przynajmniej dwa typy przedsięwzięć z katalogu wskazanego poniżej), tj.:
- wyburzanie obiektów, które utraciły właściwości użytkowe;
- rekultywacja gruntów poprzez przywrócenie naturalnego ukształtowania terenu lub osiągnięcie przez glebę/ziemię zawartości substancji zgodnych z wymaganymi standardami;
- budowa, przebudowa i/lub remont zdegradowanej infrastruktury technicznej w zakresie: sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, ciepłowniczej i energetycznej, telekomunikacyjnej;
- budowa, remont, przebudowa ciągów komunikacji pieszej, przejść dla pieszych, ścieżek rowerowych, parkingów i związane z tym prace infrastrukturalne oraz zakup wyposażenia pozwalający zwiększyć bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów;
• renowacja, remont i adaptacja istniejącej zabudowy (w tym adaptacja zabudowy o wartości architektonicznej i znaczeniu historycznym) na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej i/lub społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu funkcjonalnie powiązanego z obiektem; działania te mogą być powiązane z budową nowych obiektów stanowiących integralną cześć przedsięwzięcia, bez których nadanie nowych funkcji nie byłoby możliwe.

Kryteria wyboru projektów wskazane są w dokumencie Szczegółowy opis osi priorytetowej Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013. Wnioski o dofinansowanie w formie papierowej wraz z załącznikami w 2 egzemplarzach należy złożyć osobiście, listem poleconym lub za pośrednictwem kuriera (liczy się data wpływu) w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego, w Sekretariacie Departamentu Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego, ul. Kościuszki 83, 10-950 Olsztyn, I piętro, pok. 107, natomiast wnioski w formie elektronicznej należy przesłać za pomocą Generatora Wniosków MAKS, dostępnego na stronie internetowej rpo.warmia.mazury.pl (zakładka Generator Wniosków).

 

Termin składania wniosków:
od 11 grudnia 2009 r. do 26 stycznia 2010 r. (30 dni roboczych)
w godzinach 8:00-15:00


Ostateczny termin składania wniosków upływa 26 stycznia 2010 r. o godz.15:00. Wnioski, które wpłyną po terminie są rejestrowane, natomiast nie podlegają ocenie.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 115 dni roboczych od dnia zakończenia naboru wniosków. Instytucja Zarządzająca zastrzega możliwość zmiany terminu rozstrzygnięcia konkursu. Informacje dotyczące zasad przygotowania i składania wniosków o dofinansowanie projektów oraz procedury przebiegu konkursu ( w tym procedury odwoławczej) zawiera Regulamin naboru i oceny wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 do konkursu nr 01/09/4.3 wraz z załącznikami (m. in. wzór wniosku o dofinansowanie projektu oraz wzór umowy o dofinansowanie projektu).

Dokumenty znajdują się poniżej:
 

 

« na górę

 

Regulamin naboru i oceny wniosków

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Regulamin naboru i oceny wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 (173 kB, format: DOC)

Dodano 2009-12-10

Regulamin naboru i oceny wniosków - aktualizacja (porozumienie) (173 kB, format: DOC)

Dodano 2012-02-02

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

 

Załączniki do Regulaminu naboru i oceny wniosków

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Wzór wniosku o dofinansowanie (417 kB, format: DOC)

Dodano 2009-12-10

Instrukcja wypełniania wniosku (343 kB, format: DOC)

Dodano 2009-12-10

Instrukcja wypełniania załączników (1 103 kB, format: DOC)

Dodano 2009-12-10

Lista sprawdzająca (332 kB, format: DOC)

Dodano 2009-12-10

Karta oceny wniosku - test pomocy publicznej (77 kB, format: DOC)

Dodano 2009-12-10

Karta oceny formalnej (97 kB, format: DOC)

Dodano 2009-12-10

Karta oceny zerojedynkowej (148 kB, format: DOC)

Dodano 2009-12-10

Karta z definicjami kryteriów zerojedynkowych (1 487 kB, format: DOC)

Dodano 2009-12-10

Karta z definicjami kryteriów (268 kB, format: DOC)

Dodano 2009-12-10

Karta oceny wniosku - punktowa (63 kB, format: DOC)

Dodano 2009-12-10

Karta oceny strategicznej (84 kB, format: DOC)

Dodano 2009-12-10

Lista sprawdzająca do umowy (98 kB, format: DOC)

Dodano 2009-12-10

Lista sprawdzająca przed podpisaniem umowy (156 kB, format: DOC)

Dodano 2009-12-10

Uchwała (290 kB, format: DOC)

Dodano 2009-12-10

Umowa (352 kB, format: DOC)

Dodano 2009-12-10

Wzór aneksu do umowy (50 kB, format: DOC)

Dodano 2009-12-10

Lista sprawdzająca do umowy cesji przed wydaniem dokumentu (81 kB, format: DOC)

Dodano 2009-12-10

Potwierdzenie przyjęcia do wiadomości dokonania cesji (49 kB, format: DOC)

Dodano 2009-12-10

Wzór zgody na dokonanie cesji (52 kB, format: DOC)

Dodano 2009-12-10

Porozumienie - aktualizacja (362 kB, format: DOC)

Dodano 2012-02-02

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

 

Wytyczne

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Wytyczne do LPR (1 585 kB, format: DOC)

Dodano 2009-12-10

Wytyczne do studiów wykonalności w zakresie infrastruktury kubaturowej (1 143 kB, format: DOC)

Dodano 2009-12-10

Wytyczne dotyczące prawnych zabezpieczeń (339 kB, format: DOC)

Dodano 2009-12-10

Wytyczne w sprawie kwalifikowalności wydatków (1 999 kB, format: DOC)

Dodano 2009-12-10

Obowiązki Beneficjentów w zakresie prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej (3 675 kB, format: DOC)

Dodano 2009-12-10

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

generator wniosków o dofinansowanie GENERATOR WNIOSKÓW
genertator wniosków płatniczych GENERATOR WNIOSKÓW PŁATNICZYCH
Mapa dotacji MAPA DOTACJI
informacje Gdzie po informacje
konkursy Konkursy RPO WiM
szkolenia Szkolenia i spotkania informacyjne
promocja Promocja Funduszy Europejskich
lista_beneficjentow Lista Beneficjentów (RPO WiM)
najczęstrze błedy
najczęstrze pytania
dobre praktyki

Strona główna | NSS | Generator | Gdzie po informacje? | Konkursy RPO WiM | Szkolenia i spotkania informacyjne | Promocja FE | Znaki i logotypy | Linki | Lista Beneficjentów RPO WiM 2007-2013 | Kontakt | Zgłoś błąd |
Polityka prywatności | Mapa strony | Logowanie |

 

Data aktualizacji: 2019-10-03 11:23:08

 

Copyright © Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

loga