zamknij okno

Informujemy, że używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii w celu umożliwienia i ułatwienia Państwu korzystania z usług dostępnych w serwisie, a także w celach statystycznych i marketingowych.

Mogą Państwo zmienić ustawienia dotyczące cookies w przeglądarce. Aby uzyskać informacje w jaki sposób zmienić ustawienia dotyczące cookies w swojej przeglądarce prosimy kliknąć na odpowiedni link: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Opera. Informujemy jednak, że zablokowanie ciasteczek może uniemożliwić korzystanie z niektórych lub wszystkich funkcji serwisu.

Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że akceptujecie Państwo umieszczanie i używanie cookies w przeglądarce internetowej na aktualnym urządzeniu.

bip wersja pl english
krok 1 Zapoznaj się z programem krok 2 Sprawdź harmonogram konkursów krok 3 Przygotuj projekt krok 4 Wypełnij wniosek krok 5 Śledz ocenę wniosku
Konkursy RPO WiM   »   Oś priorytetowa Przedsiębiorczość   »   Zakończony nabór wniosków   »   Konkurs 01/09/1.1.11
punkt informacyjny
mrr Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
wmarr Instytucja pośrednicząca II - Przedsiebiorczość
wfosigw Instytucja pośrednicząca - Środowisko przyrodnicze
efs Europejski Fundusz Społeczny na Warmii i Mazurach
obszary wiejskie Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
wrota Wrota Warmii i Mazur
Komisja Europejska Komisja Europejska
Europejska Debata Publiczna Europejska Debata Publiczna
scb
komplementarnosc pokl rpo

Konkurs 01/09/1.1.11

Konkurs zamknięty


ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO- MAZURSKIEGO

jako Instytucja Zarządzająca
Regionalnym Programem Operacyjnym Warmia i Mazury na lata 2007- 2013

ogłasza nabór wniosków
o dofinansowanie projektów ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego


W RAMACH KONKURSU 01/09/1.1.11
Z ZAKRESU: OSI PRIORYTETOWEJ  1- PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

Działania 1.1 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw
Poddziałania 1.1.11 Regionalny System Wspierania Innowacji


Konkurs ma formę zamkniętą. Wielkość kwoty przewidzianej do rozdysponowania w konkursie nr 01/09/1.1.11 wynosi: 21 089 046,00 PLN liczonej po kursie 4,2565 EUR/PLN. Maksymalny poziom dofinansowania projektów środkami Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 wynosi 85% wydatków kwalifikowalnych (w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną i nie generujących dochodu).
W przypadku projektów objętych pomocą publiczną maksymalna intensywność pomocy wynosi 50% wydatków kwalifikowalnych. Wsparcie będzie przyznawane na zasadach udzielania pomocy na wzmacnianie potencjału instytucji otoczenia biznesu oraz na zasadach regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych.

Minimalna kwota wsparcia została ustalona na kwotę 500 tys. PLN.

O wsparcie mogą ubiegać się:
- Instytucje otoczenia biznesu,
- Jednostki naukowe,
- Szkoły wyższe.

Przewidziane do wsparcia typy projektów:
- utworzenie, rozbudowa i unowocześnienie infrastruktury RSWI w celu rozszerzenia i udoskonalenia świadczonych usług,
- monitoring innowacyjności i konkurencyjności województwa warmińsko-mazurskiego,
- tworzenie bazy materialnej do promocji i wdrażania innowacji w regionie.

Kryteria wyboru projektów wskazane są w dokumencie Szczegółowy opis osi priorytetowej Przedsiębiorczość Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013. Wnioski o dofinansowanie w formie papierowej wraz z załącznikami w 2 egzemplarzach należy złożyć osobiście, listem poleconym lub za pośrednictwem kuriera (liczy się data wpłynięcia) w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego, w Sekretariacie Departamentu Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego, ul. Kościuszki 83, 10-950 Olsztyn, I piętro, pok.107, natomiast wnioski w formie elektronicznej należy przesłać za pomocą Generatora Wniosków MAKS, dostępnego na stronie internetowej rpo.warmia.mazury.pl (zakładka Generator Wniosków).

Termin składania wniosków:
od 19 listopada 2009 r. do 22 stycznia 2010 r. (45 dni)
w godzinach 8.00 – 15.00


Ostateczny termin składania wniosków upływa 22 stycznia 2010 r. o godz. 15.00.
Wnioski, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 115 dni od dnia zakończenia naboru wniosków. Instytucja Zarządzająca zastrzega możliwość zmiany terminu rozstrzygnięcia konkursu.
Ogłoszenie o konkursie oraz szczegółowe zasady przygotowywania i składania wniosków (wzór wniosku o dofinansowanie, a także wzór umowy o dofinansowanie) dostępne są w Regulaminie naboru i oceny wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 do konkursu nr 01/09/1.1.11.
 

 

Regulamin naboru i oceny wniosków

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Regulamin naboru i oceny wniosków (209 kB, format: DOC)

Dodano 2009-11-17

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

 

Załączniki do Regulaminu naboru i oceny wniosków

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Wzór wniosku o dofinansowanie (412 kB, format: DOC)

Dodano 2009-11-17

Instrukcja wypełniania wniosku (324 kB, format: DOC)

Dodano 2009-11-17

Instrukcja wypełniania załączników (1 097 kB, format: DOC)

Dodano 2009-11-17

Lista sprawdzająca (275 kB, format: DOC)

Dodano 2009-11-17

Lista sprawdzająca przed podpisaniem umowy (155 kB, format: DOC)

Dodano 2009-11-17

Karta oceny wniosku - test pomocy publicznej (75 kB, format: DOC)

Dodano 2009-11-17

Karta oceny formalnej (94 kB, format: DOC)

Dodano 2009-11-17

Zgoda na dokonanie cesji (49 kB, format: DOC)

Dodano 2009-11-17

Lista sprawdzająca do umowy cesji (79 kB, format: DOC)

Dodano 2009-11-17

Potwierdzenie przyjęcia do wiadomości dokonania cesji (46 kB, format: DOC)

Dodano 2009-11-17

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

 

Karty oceny merytorycznej zerojedynkowej

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Karta oceny wniosku (147 kB, format: DOC)

Dodano 2009-11-17

Karta z definicją kryterium (1 483 kB, format: DOC)

Dodano 2009-11-17

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

 

Karty oceny merytorycznej punktowej

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Karta z definicją kryterium (1 566 kB, format: DOC)

Dodano 2009-11-17

Karta oceny wniosku (1 321 kB, format: DOC)

Dodano 2009-11-17

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

 

Karta oceny strategicznej

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Karta oceny strategicznej (82 kB, format: DOC)

Dodano 2009-11-17

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

 

Wzór umowy o dofinansowanie projektu

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Wzór umowy o dofinansowanie projektu (358 kB, format: DOC)

Dodano 2009-11-17

Lista sprawdzająca do umowy (96 kB, format: DOC)

Dodano 2009-11-17

Wzór aneksu do umowy (47 kB, format: DOC)

Dodano 2009-11-17

Harmonogram rzeczowo-finansowy (1 318 kB, format: DOC)

Dodano 2009-11-17

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

 

Wytyczne

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków (1 967 kB, format: DOC)

Dodano 2009-11-17

Wytyczne do studiów wykonalności (766 kB, format: DOC)

Dodano 2009-11-17

Obowiązki Beneficjentów w zakresie prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych (4 978 kB, format: DOC)

Dodano 2009-11-17

Wytyczne Instytucji Zarządzającej dotyczące prawnych zabezpieczeń (334 kB, format: DOC)

Dodano 2009-11-17

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

generator wniosków o dofinansowanie GENERATOR WNIOSKÓW
genertator wniosków płatniczych GENERATOR WNIOSKÓW PŁATNICZYCH
Mapa dotacji MAPA DOTACJI
informacje Gdzie po informacje
konkursy Konkursy RPO WiM
szkolenia Szkolenia i spotkania informacyjne
promocja Promocja Funduszy Europejskich
lista_beneficjentow Lista Beneficjentów (RPO WiM)
najczęstrze błedy
najczęstrze pytania
dobre praktyki

Strona główna | NSS | Generator | Gdzie po informacje? | Konkursy RPO WiM | Szkolenia i spotkania informacyjne | Promocja FE | Znaki i logotypy | Linki | Lista Beneficjentów RPO WiM 2007-2013 | Kontakt | Zgłoś błąd |
Polityka prywatności | Mapa strony | Logowanie |

 

Data aktualizacji: 2019-10-03 11:23:08

 

Copyright © Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

loga