zamknij okno

Informujemy, że używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii w celu umożliwienia i ułatwienia Państwu korzystania z usług dostępnych w serwisie, a także w celach statystycznych i marketingowych.

Mogą Państwo zmienić ustawienia dotyczące cookies w przeglądarce. Aby uzyskać informacje w jaki sposób zmienić ustawienia dotyczące cookies w swojej przeglądarce prosimy kliknąć na odpowiedni link: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Opera. Informujemy jednak, że zablokowanie ciasteczek może uniemożliwić korzystanie z niektórych lub wszystkich funkcji serwisu.

Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że akceptujecie Państwo umieszczanie i używanie cookies w przeglądarce internetowej na aktualnym urządzeniu.

bip wersja pl english
krok 1 Zapoznaj się z programem krok 2 Sprawdź harmonogram konkursów krok 3 Przygotuj projekt krok 4 Wypełnij wniosek krok 5 Śledz ocenę wniosku
Konkursy RPO WiM   »   Oś priorytetowa Infrastruktura społeczna   »   Zakończony nabór wniosków   »   KONKURS 01/09/3.1
punkt informacyjny
mrr Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
wmarr Instytucja pośrednicząca II - Przedsiebiorczość
wfosigw Instytucja pośrednicząca - Środowisko przyrodnicze
efs Europejski Fundusz Społeczny na Warmii i Mazurach
obszary wiejskie Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
wrota Wrota Warmii i Mazur
Komisja Europejska Komisja Europejska
Europejska Debata Publiczna Europejska Debata Publiczna
scb
komplementarnosc pokl rpo

KONKURS 01/09/3.1

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO- MAZURSKIEGO

jako Instytucja Zarządzająca
Regionalnym Programem Operacyjnym Warmia i Mazury na lata 2007- 2013

ogłasza nabór wniosków
o dofinansowanie projektów ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

W RAMACH KONKURSU 01/09/3.1
Z ZAKRESU: OSI PRIORYTETOWEJ 3 – INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA
Działania 3.1 Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną
Konkurs ma formę zamkniętą. Wielkość kwoty przewidzianej do rozdysponowania w konkursie nr 01/09/3.1 w kategorii interwencji 75 wynosi: 17 313 360,57 PLN w tym w ramach Schematu A: 11 992 735,57 PLN, Schematu B: 5 320 625,00 PLN, liczonej po kursie 4,2565 EUR/PLN. Maksymalny poziom dofinansowania projektów środkami Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 wynosi 85% wydatków kwalifikowalnych (w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną i nie generujących dochodu).
W przypadku projektów objętych pomocą publiczną maksymalna intensywność pomocy wynosi 50% wydatków kwalifikowalnych.

Ustala się następujące wsparcie projektów:
- Schemat A: minimalna kwota wsparcia 500 000 PLN, maksymalna kwota wsparcia
   7 000 000 PLN,
- Schemat B: minimalna kwota wsparcia 1 000 000 PLN, maksymalna kwota wsparcia
   5 000 000 PLN.

O wsparcie mogą ubiegać się:

- Szkoły wyższe,
- Osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły i placówki,
- Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
- Jednostki organizacyjne jst,
- Administracja rządowa.

W ramach Schematu A do wsparcia przewidziane są następujące typy projektów:
- budowa nowych oraz rozbudowa i modernizacja istniejących placówek i obiektów świadczących usługi z zakresu edukacji zawodowej (szkolnictwo zawodowe na wszystkich poziomach oraz centra kształcenia praktycznego) obejmująca w szczególności budynki szkolne, laboratoria dydaktyczne, sale do praktycznej nauki zawodu, warsztaty, wraz z niezbędnym wyposażeniem; zagospodarowanie terenów otaczających obiekty wymienione powyżej (wyłącznie jako element projektu i o wartości nie więcej niż 10% wartości projektu),

W ramach Schematu B do wsparcia przewidziane są następujące typy projektów:
- budowa, rozbudowa, modernizacja wraz z wyposażeniem infrastruktury dydaktycznej w uczelniach wyższych województwa warmińsko – mazurskiego obejmująca w szczególności laboratoria, sale wykładowe, zagospodarowanie terenów otaczających obiekty wymienione powyżej (wyłącznie jako element projektu i o wartości nie więcej niż 10% wartości projektu).

Kryteria wyboru projektów wskazane są w dokumencie Szczegółowy opis osi priorytetowej nr 3 Infrastruktura Społeczna Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013. Wnioski o dofinansowanie w formie papierowej wraz z załącznikami w 2 egzemplarzach należy złożyć osobiście, listem poleconym lub za pośrednictwem kuriera (liczy się data wpłynięcia) w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego, w Sekretariacie Departamentu Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego, ul. Kościuszki 83, 10-950 Olsztyn, I piętro, pok.107, natomiast wnioski w formie elektronicznej należy przesłać za pomocą Generatora Wniosków MAKS, dostępnego na stronie internetowej rpo.warmia.mazury.pl (zakładka Generator Wniosków).

Termin składania wniosków:
od 16 listopada 2009 r. do 05 stycznia 2010 r.
w godzinach 8.00 – 15.00

Ostateczny termin składania wniosków upływa 05 stycznia 2010 r. o godz. 15.00.
Wnioski, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 115 dni od dnia zakończenia naboru wniosków. Instytucja Zarządzająca zastrzega możliwość zmiany terminu rozstrzygnięcia konkursu.
Ogłoszenie o konkursie oraz szczegółowe zasady przygotowywania i składania wniosków (wzór wniosku o dofinansowanie, a także wzór umowy o dofinansowanie) dostępne są w Regulaminie naboru i oceny wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 do konkursu nr 01/09/3.1.
 

KOMUNIKAT

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO
jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym
Warmia i Mazury na lata 2007-2013
informuje że:

zgodnie z Uchwałą nr 25/497/10/III z dnia 17 maja 2010r Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, dokonał zwiększenia alokacji środków finansowych przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu 01/09/3.1 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 3 – Infrastruktura Społeczna, Działania 3.1 Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną zdrowia Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007- 2013.

Konkurs ma formę zamkniętą. Wielkość kwoty przewidzianej do rozdysponowania w konkursie nr 01/09/3.1 w kategorii interwencji 75 wynosi: 23 698 110,57 PLN w tym w ramach Schematu A: 18 698 536,34 PLN, Schematu B: 4 999 574,23 PLN, liczonej po kursie 4,2565 EUR/PLN. Maksymalny poziom dofinansowania projektów środkami Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 wynosi 85% wydatków kwalifikowalnych (w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną i nie generujących dochodu). W przypadku projektów objętych pomocą publiczną maksymalna intensywność pomocy wynosi 50% wydatków kwalifikowalnych.


Pozostałe warunki określone w ogłoszeniu o konkursie nr 01/09/3.1 pozostają bez zmian.
 

 

« na górę

 

Regulamin naboru i oceny wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 do konkursu 01/09/3.1

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Regulamin naboru i oceny wniosków (151 kB, format: DOC)

Dodano 2009-11-13

Regulamin naboru i oceny wniosków - aktualizacja (152 kB, format: DOC)

Dodano 2010-07-05

Wzór wniosku (425 kB, format: DOC)

Dodano 2009-11-13

Instrukcja wypełaniania wniosku (324 kB, format: DOC)

Dodano 2009-11-13

Instrukcja wypełniania wniosku - aktualizacja (324 kB, format: DOC)

Dodano 2011-11-14

Instrukcja wypełniania załaczników (1 074 kB, format: DOC)

Dodano 2009-11-13

Instrukcja wypełninia załączników - aktualizacja (1 063 kB, format: DOC)

Dodano 2011-11-14

Lista sprawdzajaca (328 kB, format: DOC)

Dodano 2009-11-13

Lista przed podpisaniem umowy (156 kB, format: DOC)

Dodano 2009-11-13

Karta oceny-test pomocy publicznej (75 kB, format: DOC)

Dodano 2009-11-13

Karta oceny formalnej (94 kB, format: DOC)

Dodano 2009-11-13

Karta merytoryczna ogólna (148 kB, format: DOC)

Dodano 2009-11-13

Karta oceny merytorycznej zerojedykowej z definicjami (1 483 kB, format: DOC)

Dodano 2009-11-13

Karta merytoryczna punktowa-karta z definicją kryterium (240 kB, format: DOC)

Dodano 2009-11-13

Karta merytoryczna punktowa ogólna (63 kB, format: DOC)

Dodano 2009-11-13

Karta oceny strategicznej (82 kB, format: DOC)

Dodano 2009-11-13

Uchwała (272 kB, format: DOC)

Dodano 2009-11-13

Wzór Uchwały Zarządu Województwa - aktualizacja (334 kB, format: DOC)

Dodano 2010-05-19

Wzór Uchwały Zarządu Województwa - aktualizacja (391 kB, format: DOC)

Dodano 2012-05-23

Lista sprawdzająca do umowy (96 kB, format: DOC)

Dodano 2009-11-13

Wzór zgody na dokonanie cesji (49 kB, format: DOC)

Dodano 2009-11-13

Aneks do umowy (47 kB, format: DOC)

Dodano 2009-11-13

Lista sprawdzająca-umowa cesji (78 kB, format: DOC)

Dodano 2009-11-13

Wzór umowy (338 kB, format: DOC)

Dodano 2009-11-13

Wzór umowy o dofinansowanie - aktualizacja (436 kB, format: DOC)

Dodano 2010-12-10

Wzór umowy o dofinansowanie projektu - aktualizacja (395 kB, format: DOC)

Dodano 2010-05-19

Załącznik 17 (46 kB, format: DOC)

Dodano 2009-11-13

Załącznik nr 18 - porozumienie (340 kB, format: DOC)

Dodano 2010-07-05

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

 

Wytyczne

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Wytyczne do studiów wykonalności w zakresie zakupu wyposażenia (1 058 kB, format: DOC)

Dodano 2009-11-13

Wytyczne do studium wykonalności w zakresie infrastruktury kubaturowej (1 131 kB, format: DOC)

Dodano 2009-11-13

Wytyczne dotyczące prawnych zabezpieczeń (333 kB, format: DOC)

Dodano 2009-11-13

Obowiązki beneficjenta w zakresie działań informacyjnych (4 978 kB, format: DOC)

Dodano 2009-11-13

Wytyczne w spr. kwalifikowalności wydatków (1 953 kB, format: DOC)

Dodano 2009-11-13

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

generator wniosków o dofinansowanie GENERATOR WNIOSKÓW
genertator wniosków płatniczych GENERATOR WNIOSKÓW PŁATNICZYCH
Mapa dotacji MAPA DOTACJI
informacje Gdzie po informacje
konkursy Konkursy RPO WiM
szkolenia Szkolenia i spotkania informacyjne
promocja Promocja Funduszy Europejskich
lista_beneficjentow Lista Beneficjentów (RPO WiM)
najczęstrze błedy
najczęstrze pytania
dobre praktyki

Strona główna | NSS | Generator | Gdzie po informacje? | Konkursy RPO WiM | Szkolenia i spotkania informacyjne | Promocja FE | Znaki i logotypy | Linki | Lista Beneficjentów RPO WiM 2007-2013 | Kontakt | Zgłoś błąd |
Polityka prywatności | Mapa strony | Logowanie |

 

Data aktualizacji: 2019-10-03 11:23:08

 

Copyright © Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

loga