zamknij okno

Informujemy, że używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii w celu umożliwienia i ułatwienia Państwu korzystania z usług dostępnych w serwisie, a także w celach statystycznych i marketingowych.

Mogą Państwo zmienić ustawienia dotyczące cookies w przeglądarce. Aby uzyskać informacje w jaki sposób zmienić ustawienia dotyczące cookies w swojej przeglądarce prosimy kliknąć na odpowiedni link: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Opera. Informujemy jednak, że zablokowanie ciasteczek może uniemożliwić korzystanie z niektórych lub wszystkich funkcji serwisu.

Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że akceptujecie Państwo umieszczanie i używanie cookies w przeglądarce internetowej na aktualnym urządzeniu.

bip wersja pl english
krok 1 Zapoznaj się z programem krok 2 Sprawdź harmonogram konkursów krok 3 Przygotuj projekt krok 4 Wypełnij wniosek krok 5 Śledz ocenę wniosku
Konkursy RPO WiM   »   Oś priorytetowa Turystyka   »   Zakończony nabór wniosków   »   KONKURS 02/09/2.2
punkt informacyjny
mrr Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
wmarr Instytucja pośrednicząca II - Przedsiebiorczość
wfosigw Instytucja pośrednicząca - Środowisko przyrodnicze
efs Europejski Fundusz Społeczny na Warmii i Mazurach
obszary wiejskie Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
wrota Wrota Warmii i Mazur
Komisja Europejska Komisja Europejska
Europejska Debata Publiczna Europejska Debata Publiczna
scb
komplementarnosc pokl rpo

KONKURS 02/09/2.2

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

jako Instytucja Zarządzająca
Regionalnym Programem Operacyjnym Warmia i Mazury na lata 2007- 2013

ogłasza nabór wniosków
o dofinansowanie projektów ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego


W RAMACH KONKURSU 02/09/2.2
Z ZAKRESU: OSI PRIORYTETOWEJ 2 - TURYSTYKA


Działania 2.2 Promocja województwa i jego oferty turystycznej

Konkurs ma formę zamkniętą. Wielkość kwoty przewidzianej do rozdysponowania w konkursie nr 02/09/2.2 wynosi: 4 213 500 PLN na typy projektów w ramach Schematu B, liczonej po kursie 4,2135 EUR/PLN. Maksymalny poziom dofinansowania projektów środkami Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 wynosi 85% wydatków kwalifikowalnych (w przypadku projektów nieobjętych pomocą publiczną i niegenerujących dochodu).
W przypadku projektów objętych pomocą publiczną maksymalna intensywność pomocy wynosi 50% wydatków kwalifikowalnych. Wsparcie będzie przyznawane na zasadach pomocy de minimis.

 
Minimalna kwota wsparcia została ustalona na kwotę 300 tys PLN.

O wsparcie mogą ubiegać się:
- Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
- Jednostki organizacyjne jst;
- Administracja rządowa;
- PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne;
- Organizacje pozarządowe.

W ramach Schematu B do wsparcia przewidziane są następujące typy projektów:
- rozbudowa regionalnego systemu rezerwacji i informacji turystycznej (budowa, modernizacja i adaptacja pomieszczeń już istniejących i nowo powstających centrów i punktów informacji turystycznej wraz z zakupem wyposażenia).

Kryteria wyboru projektów wskazane są w dokumencie Szczegółowy opis osi priorytetowej Turystyka Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013. Wnioski o dofinansowanie w formie papierowej wraz z załącznikami w 2 egzemplarzach należy złożyć osobiście, listem poleconym lub za pośrednictwem kuriera (liczy się data wpłynięcia) w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego, w Sekretariacie Departamentu Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego, ul. Kościuszki 83, 10-950 Olsztyn, I piętro, pok.107, natomiast wnioski w formie elektronicznej należy przesłać za pomocą Generatora Wniosków MAKS, dostępnego na stronie internetowej rpo.warmia.mazury.pl (zakładka Generator Wniosków).

 

Termin składania wniosków:
od 02 listopada 2009 r. do 14 grudnia 2009 r. (30 dni)
w godzinach 8:00 – 15:00


Ostateczny termin składania wniosków upływa 14 grudnia 2009 r. o godz. 15.00.

Wnioski, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 115 dni od dnia zakończenia naboru wniosków. Instytucja Zarządzająca zastrzega możliwość zmiany terminu rozstrzygnięcia konkursu.
Ogłoszenie o konkursie oraz szczegółowe zasady przygotowywania i składania wniosków (wzór wniosku o dofinansowanie, a także wzór umowy o dofinansowanie) dostępne są w Regulaminie naboru i oceny wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 do konkursu nr 02/09/2.2

 

Regulamin naboru i oceny wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Regulamin naboru i oceny wniosków (151 kB, format: DOC)

Dodano 2009-10-30

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

 

Załączniki do Regulaminu naboru i oceny wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Wzór wniosku o dofinansowanie (412 kB, format: DOC)

Dodano 2009-10-30

Instrukcja wypełniania wniosku (323 kB, format: DOC)

Dodano 2009-10-30

Instrukcja wypełniania załączników (1 096 kB, format: DOC)

Dodano 2009-10-30

Karta oceny wniosku - test pomocy publicznej (75 kB, format: DOC)

Dodano 2009-10-30

Karta oceny formalnej (94 kB, format: DOC)

Dodano 2009-10-30

Zgoda na dokonanie cesji wierzytelności z umowy o dofinansowanie projektu (50 kB, format: DOC)

Dodano 2009-10-30

Lista sprawdzająca do umowy cesji przed wydaniem dokumentu (78 kB, format: DOC)

Dodano 2009-10-30

Potwierdzenie przyjęcia do wiadomości dokonania przelewu praw z umowy o dofinansowanie projektu (46 kB, format: DOC)

Dodano 2009-10-30

Lista sprawdzająca (328 kB, format: DOC)

Dodano 2009-10-30

Lista sprawdzająca przed podpisaniem umowy (157 kB, format: DOC)

Dodano 2009-10-30

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

 

Karty oceny merytorycznej zerojedynkowej

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Karta ogólna (148 kB, format: DOC)

Dodano 2009-10-30

Karta z definicjami kryteriów merytorycznych zerojedynkowych (1 483 kB, format: DOC)

Dodano 2009-10-30

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

 

Karty oceny merytorycznej punktowej

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Karta oceny ogólnej (63 kB, format: DOC)

Dodano 2009-10-30

Karta z definicjami kryteriów merytorycznych punktowych (509 kB, format: DOC)

Dodano 2009-10-30

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

 

Karta oceny strategicznej

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Karta oceny strategicznej (82 kB, format: DOC)

Dodano 2009-10-30

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

 

Umowa o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Wzór umowy o dofinansowanie projektu (424 kB, format: DOC)

Dodano 2009-10-30

Aneks do umowy (47 kB, format: DOC)

Dodano 2009-10-30

Lista sprawdzająca do umowy (96 kB, format: DOC)

Dodano 2009-10-30

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

 

Uchwała Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie dofinansowania projektów własnych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Uchwała Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie dofinansowania projektów własnych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego (296 kB, format: DOC)

Dodano 2009-10-30

Wzór uchwały Zarządu Województwa w sprawie dofinansowania-aktualizacja (367 kB, format: DOC)

Dodano 2012-06-04

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

 

Wytyczne

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Wytyczne do studiów wykonalności w zakresie infrastruktury kubaturowej (1 133 kB, format: DOC)

Dodano 2009-10-30

Obowiązki Beneficjentów w zakresie prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej (4 978 kB, format: DOC)

Dodano 2009-10-30

Wytyczne Instytucji Zarządzającej dotyczące prawnych zabezpieczeń w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 (332 kB, format: DOC)

Dodano 2009-10-30

Wytyczne w sprawie kwalifikowalności wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 (1 950 kB, format: DOC)

Dodano 2009-10-30

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

generator wniosków o dofinansowanie GENERATOR WNIOSKÓW
genertator wniosków płatniczych GENERATOR WNIOSKÓW PŁATNICZYCH
Mapa dotacji MAPA DOTACJI
informacje Gdzie po informacje
konkursy Konkursy RPO WiM
szkolenia Szkolenia i spotkania informacyjne
promocja Promocja Funduszy Europejskich
lista_beneficjentow Lista Beneficjentów (RPO WiM)
najczęstrze błedy
najczęstrze pytania
dobre praktyki

Strona główna | NSS | Generator | Gdzie po informacje? | Konkursy RPO WiM | Szkolenia i spotkania informacyjne | Promocja FE | Znaki i logotypy | Linki | Lista Beneficjentów RPO WiM 2007-2013 | Kontakt | Zgłoś błąd |
Polityka prywatności | Mapa strony | Logowanie |

 

Data aktualizacji: 2019-10-03 11:23:08

 

Copyright © Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

loga