zamknij okno

Informujemy, że używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii w celu umożliwienia i ułatwienia Państwu korzystania z usług dostępnych w serwisie, a także w celach statystycznych i marketingowych.

Mogą Państwo zmienić ustawienia dotyczące cookies w przeglądarce. Aby uzyskać informacje w jaki sposób zmienić ustawienia dotyczące cookies w swojej przeglądarce prosimy kliknąć na odpowiedni link: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Opera. Informujemy jednak, że zablokowanie ciasteczek może uniemożliwić korzystanie z niektórych lub wszystkich funkcji serwisu.

Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że akceptujecie Państwo umieszczanie i używanie cookies w przeglądarce internetowej na aktualnym urządzeniu.

bip wersja pl english
krok 1 Zapoznaj się z programem krok 2 Sprawdź harmonogram konkursów krok 3 Przygotuj projekt krok 4 Wypełnij wniosek krok 5 Śledz ocenę wniosku
Konkursy RPO WiM   »   Oś priorytetowa Przedsiębiorczość   »   Zakończony nabór wniosków   »   KONKURS 01/09/1.1.6
punkt informacyjny
mrr Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
wmarr Instytucja pośrednicząca II - Przedsiebiorczość
wfosigw Instytucja pośrednicząca - Środowisko przyrodnicze
efs Europejski Fundusz Społeczny na Warmii i Mazurach
obszary wiejskie Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
wrota Wrota Warmii i Mazur
Komisja Europejska Komisja Europejska
Europejska Debata Publiczna Europejska Debata Publiczna
scb
komplementarnosc pokl rpo

KONKURS 01/09/1.1.6


KONKURS ZAMKNIĘTY

Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie

jako Instytucja Pośrednicząca II stopnia
Regionalnym Programem Operacyjnym Warmia i Mazury na lata 2007- 2013

ogłasza nabór wniosków
o dofinansowanie projektów ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego


Z ZAKRESU: OSI PRIORYTETOWEJ 1 - PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ
Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013


Działania 1.1 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw.
Poddziałanie 1.1.6: Wsparcie na nowe inwestycje dla dużych przedsiębiorstw

Konkurs ma formułę zamkniętą. Wielkość kwoty przewidzianej do rozdysponowania w konkursie wynosi 64 441 766,00 zł, z której zostanie wyodrębniona kwota 8 000 000,00 zł na wnioski przywrócone w wyniku ewentualnych protestów. W przypadku gdy pula na protesty nie zostanie wykorzystana, środki zostaną przesunięte na dofinansowanie ewentualnych projektów z listy rezerwowej.
Maksymalny poziom dofinansowania projektów wynosi 50% wydatków kwalifikowalnych. Minimalna kwota wsparcia: 300 000,00 zł, maksymalna kwota wsparcia: 4 000 000,00 zł.
Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu: poniżej 8 000 000,00 zł.

O wsparcie mogą ubiegać się: przedsiębiorcy (przedsiębiorstwa duże).

Przewidziane do wsparcia typy projektów:
  • Dotacje na nowe inwestycje dla dużych przedsiębiorstw na nie stosowane dotychczas w regionie metody produkcji (innowacja procesowa) lub dostarczanie nowych lub znacząco ulepszonych towarów i usług (innowacja produktowa) lub zmiany dotyczące organizacji firmy (innowacja organizacyjna).

W ramach niniejszego poddziałania nie mogą ubiegać się o dofinansowanie projekty:
- kwalifikujące się do Działania 6.1 RPO WiM Poprawa i zapobieganie degradacji środowiska poprzez budowę, rozbudowę modernizację infrastruktury ochrony środowiska,
- spełniające warunki ubiegania się o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich,
- z zakresu hotelarstwa, gastronomii,
- dotyczące kategorii interwencji 39 energia odnawialna wiatrowa – budowa, rozbudowa, modernizacja elektrowni wiatrowych.

Kryteria wyboru projektów wskazane są w dokumencie Szczegółowy Opis Osi Priorytetowej Przedsiębiorczość Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.
Wnioski o dofinansowanie w formie papierowej wraz z załącznikami w 2 egzemplarzach (oryginał + kopia) należy złożyć osobiście, listem poleconym lub za pośrednictwem kuriera (liczy się data wpłynięcia) w sekretariacie Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie, Plac Generała Józefa Bema 3, 10-516 Olsztyn, I piętro, natomiast wnioski w formie elektronicznej należy przesłać za pomocą Generatora Wniosków MAKS, dostępnego na stronie internetowej rpo.warmia.mazury.pl (zakładka Generator Wniosków).

Termin składania wniosków:
od 15 października 2009 r. do 27 listopada 2009 r. ( 40 dni )
w godzinach 8:00 – 15:30

Ostateczny termin składania wniosków upływa 27 listopada 2009 r. o godz. 15.30. Wnioski, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

Rozstrzygnięcie konkursu dla danego wniosku nastąpi w ciągu 125 dni roboczych od dnia zamknięcia konkursu. Instytucja Pośrednicząca II stopnia zastrzega możliwość zmiany terminu rozstrzygnięcia konkursu.

Ogłoszenie o konkursie oraz szczegółowe zasady przygotowywania i składania wniosków (wzór wniosku o dofinansowanie, a także wzór umowy o dofinansowanie) dostępne są w Regulaminie naboru i oceny wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 Instytucji Pośredniczącej II stopnia (Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie) do konkursu 01/09/1.1.6. Dokumenty znajdują się na stronie internetowej Programu rpo.warmia.mazury.pl (Zakładka Konkursy) oraz na stronie www.wmarr.olsztyn.pl (Zakładka RPO WiM).

Dokumenty konkursowe znajdują się poniżej

 

 

Regulamin naboru i oceny wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Regulamin naboru i oceny wniosków (388 kB, format: DOC)

Dodano 2009-10-15

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

 

Załączniki do Regulaminu naboru i oceny wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Wzór wniosku o dofinansowanie (405 kB, format: DOC)

Dodano 2009-10-15

Instrukcja wypełniania wniosku (434 kB, format: DOC)

Dodano 2009-10-15

Instrukcja wypełniania załączników (894 kB, format: DOC)

Dodano 2009-10-15

Lista sprawdzająca (334 kB, format: DOC)

Dodano 2009-10-15

Lista sprawdzająca przed podpisaniem umowy (230 kB, format: DOC)

Dodano 2009-10-15

Karta oceny formalnej (255 kB, format: DOC)

Dodano 2009-10-15

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

 

Karty oceny merytorycznej zerojedynkowej

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Karta ogólna (1 464 kB, format: DOC)

Dodano 2009-10-15

Karta z definicją kryterium (304 kB, format: DOC)

Dodano 2009-10-15

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

 

Karty oceny merytorycznej punktowej

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Karta oceny wniosku (1 396 kB, format: DOC)

Dodano 2009-10-15

Karta z definicją kryterium (442 kB, format: DOC)

Dodano 2009-10-15

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

 

Karta oceny strategicznej

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Karta oceny strategicznej (1 400 kB, format: DOC)

Dodano 2009-10-15

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

 

Umowa o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Harmonogram rzeczowo-finansowy (219 kB, format: DOC)

Dodano 2009-10-15

Wzór Umowy o dofinansowanie projektu (483 kB, format: DOC)

Dodano 2009-10-15

Aktualizacja wzoru umowy o dofinansowanie (535 kB, format: DOC)

Dodano 2010-03-18

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

 

Załączniki do Umowy o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Wzór pełnomocnictwa (1 386 kB, format: DOC)

Dodano 2009-10-15

Kwartalna prognoza składania wniosków o płatność (225 kB, format: DOC)

Dodano 2009-10-15

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

 

Wytyczne

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Wytyczne dotyczące prawnych zabezpieczeń w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 do konkursu 01/09/1.1.6 (1 199 kB, format: DOC)

Dodano 2009-10-15

Wytyczne w sprawie kwalifikowalności wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 do konkursu nr 01/09/1.1.6 (454 kB, format: DOC)

Dodano 2009-10-15

Wzór biznesplanu dla przedsiębiorców do konkursu nr 01/09/1.1.6 (2 179 kB, format: DOC)

Dodano 2009-10-15

Obowiązki beneficjentów w zakresie prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej do konkursu nr 01/09/1.1.6 (6 314 kB, format: DOC)

Dodano 2009-10-15

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

generator wniosków o dofinansowanie GENERATOR WNIOSKÓW
genertator wniosków płatniczych GENERATOR WNIOSKÓW PŁATNICZYCH
Mapa dotacji MAPA DOTACJI
informacje Gdzie po informacje
konkursy Konkursy RPO WiM
szkolenia Szkolenia i spotkania informacyjne
promocja Promocja Funduszy Europejskich
lista_beneficjentow Lista Beneficjentów (RPO WiM)
najczęstrze błedy
najczęstrze pytania
dobre praktyki

Strona główna | NSS | Generator | Gdzie po informacje? | Konkursy RPO WiM | Szkolenia i spotkania informacyjne | Promocja FE | Znaki i logotypy | Linki | Lista Beneficjentów RPO WiM 2007-2013 | Kontakt | Zgłoś błąd |
Polityka prywatności | Mapa strony | Logowanie |

 

Data aktualizacji: 2019-10-03 11:23:08

 

Copyright © Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

loga