zamknij okno

Informujemy, że używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii w celu umożliwienia i ułatwienia Państwu korzystania z usług dostępnych w serwisie, a także w celach statystycznych i marketingowych.

Mogą Państwo zmienić ustawienia dotyczące cookies w przeglądarce. Aby uzyskać informacje w jaki sposób zmienić ustawienia dotyczące cookies w swojej przeglądarce prosimy kliknąć na odpowiedni link: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Opera. Informujemy jednak, że zablokowanie ciasteczek może uniemożliwić korzystanie z niektórych lub wszystkich funkcji serwisu.

Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że akceptujecie Państwo umieszczanie i używanie cookies w przeglądarce internetowej na aktualnym urządzeniu.

bip wersja pl english
krok 1 Zapoznaj się z programem krok 2 Sprawdź harmonogram konkursów krok 3 Przygotuj projekt krok 4 Wypełnij wniosek krok 5 Śledz ocenę wniosku
Konkursy RPO WiM   »   Oś priorytetowa Przedsiębiorczość   »   Zakończony nabór wniosków   »   KONKURS 01/09/1.1.4
punkt informacyjny
mrr Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
wmarr Instytucja pośrednicząca II - Przedsiebiorczość
wfosigw Instytucja pośrednicząca - Środowisko przyrodnicze
efs Europejski Fundusz Społeczny na Warmii i Mazurach
obszary wiejskie Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
wrota Wrota Warmii i Mazur
Komisja Europejska Komisja Europejska
Europejska Debata Publiczna Europejska Debata Publiczna
scb
komplementarnosc pokl rpo

KONKURS 01/09/1.1.4


Konkurs zamknięty

KomunikatInstytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Warmia i Mazury na lata 2007-2013 informuje, iż okres trwałości dla wskaźników dotyczących utworzenia nowych miejsc pracy wynosi 5 lat od zakończenia realizacji projektu (odpowiednio 3 lata dla mikro, małych lub średnich przedsiębiorców), pomimo iż „Wytyczne do studiów wykonalności w zakresie budowy i rozbudowy klastrów o znaczeniu lokalnym i regionalnym (Poddziałanie 1.1.4)” wskazują okres dwuletni. 


ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO- MAZURSKIEGO

jako Instytucja Zarządzająca
Regionalnym Programem Operacyjnym Warmia i Mazury na lata 2007- 2013

ogłasza nabór wniosków
o dofinansowanie projektów ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego


W RAMACH KONKURSU 01/09/1.1.4
Z ZAKRESU: OSI PRIORYTETOWEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ


Działania 1.1 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw
Poddziałanie 1.1.4 Budowa i rozbudowa klastrów o znaczeniu lokalnym i regionalnym

Konkurs ma formę zamkniętą z zachowaniem zasady składania przez Wnioskodawcę maksymalnie jednego wniosku w ramach jednego schematu. Wielkość kwoty przewidzianej do rozdysponowania w konkursie nr 01/09/1.1.4 wynosi: 8 378 000 PLN liczonej po kursie 4,0870 EUR/PLN. w tym w ramach schematu A: 4 189 000 PLN, schematu B: 4 189 000 PLN. Maksymalny poziom dofinansowania projektów środkami Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 wynosi 85 % wydatków kwalifikowanych (w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną i nie generujących dochodu). W przypadku projektów objętych pomocą publiczną maksymalna intensywność pomocy wynosi 50 % wydatków kwalifikowalnych.

Minimalna kwota wsparcia została ustalona na kwotę 100 000,00 PLN. Maksymalna kwota wsparcia została ustalona na kwotę 1 000 000,00 PLN, do 200 000 EUR na zasadach de minimis.


O wsparcie może ubiegać się podmiot zarządzający klastrem będący:
  • instytucją otoczenia biznesu
  • organizacją pozarządową
  • mikro, małym i średnim przedsiębiorcą zgodnie z definicją w Rozporządzeniu Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu ( Dz. U. L 214 z 9.08.2008 r.) – utworzonym z podmiotów wchodzących w skład klastra.

Przewidziane do wsparcia typy projektów:

Schemat A:
  • projekty inwestycyjne:
- wspólne przedsięwzięcia inwestycyjne członków klastra np. tworzenie wspólnej infrastruktury badawczo-naukowej w obszarze funkcjonowania klastra,
- zakup maszyn i urządzeń, wartości niematerialnych i prawnych na potrzeby członków klastra,
- organizacja biura klastra.

Schemat B:
  • projekty dotyczące działań marketingowych:
- opracowanie strategii oraz dokumentów operacyjnych określających plan rozwoju oraz ekspansji klastra,
- promowanie marki klastra poprzez organizację oraz udział w branżowych, tematycznych seminariach, konferencjach, targach oraz wystawach,
- działania promocyjne klastra mające na celu pozyskanie nowych członków do udziału w klastrze oraz wdrażanie technologii i produktów innowacyjnych,
- przygotowanie materiałów informacyjnych i promocyjnych dotyczących klastra,
- przygotowanie baz danych, portali, wewnętrznych sieci komputerowych, serwisów i stron internetowych na potrzeby rozwoju klastra.


Kryteria wyboru projektów wskazane są w dokumencie Szczegółowy opis osi priorytetowej nr I Przedsiębiorczość Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013. Wnioski o dofinansowanie w formie papierowej wraz z załącznikami w 2 egzemplarzach należy złożyć osobiście, listem poleconym lub za pośrednictwem kuriera (liczy się data wpłynięcia) w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego, w Sekretariacie Departamentu Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego, ul. Kościuszki 83, 10-950 Olsztyn, I piętro, pok.107, natomiast wnioski w formie elektronicznej należy przesłać za pomocą Generatora Wniosków MAKS, dostępnego na stronie internetowej rpo.warmia.mazury.pl (zakładka Generator Wniosków).
 

Termin składania wniosków:
od 18 września 2009 r. do 13 listopada 2009 r. ( 40 dni )
w godzinach 8:00 – 15:00


Ostateczny termin składania wniosków upływa 13 listopada 2009 r. o godz. 15:00. Wnioski, które wpłyną po wyznaczonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 115 dni od dnia zakończenia naboru wniosków. Instytucja Zarządzająca zastrzega możliwość zmiany terminu rozstrzygnięcia konkursu. Ogłoszenie o konkursie oraz szczegółowe zasady przygotowywania i składania wniosków (wzór wniosku o dofinansowanie, a także wzór umowy o dofinansowanie) dostępne są w Regulaminie naboru i oceny wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 do konkursu nr 01/09/1.1.4.


Pliki konkursowe znajdują się poniżej


 

 

« na górę

 

Regulamin naboru i oceny wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Regulamin naboru i oceny wniosków (184 kB, format: DOC)

Dodano 2009-09-16

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

 

Załączniki do Regulaminu naboru i oceny wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Wzór wniosku o dofinansowanie (768 kB, format: DOC)

Dodano 2009-09-16

Instrukcja wypełniania wniosku (318 kB, format: DOC)

Dodano 2009-09-16

Instrukcja wypełniania załączników (1 088 kB, format: DOC)

Dodano 2009-09-16

Lista sprawdzająca (278 kB, format: DOC)

Dodano 2009-09-16

Lista sprawdzająca do umowy (126 kB, format: DOC)

Dodano 2009-09-16

Lista spradwdzająca przed podpisaniem umowy (230 kB, format: DOC)

Dodano 2009-09-16

Karta oceny - test pomocy publicznej (110 kB, format: DOC)

Dodano 2009-09-16

Karta oceny formalnej (94 kB, format: DOC)

Dodano 2009-09-16

Zgoda na dokonanie cesji wierzytelności z umowy o dofinansowanie projektu (66 kB, format: DOC)

Dodano 2009-09-16

Lista sprawdzająca do umowy cesji przed wydaniem dokumentu (124 kB, format: DOC)

Potwierdzenie przyjęcia do wiadomości dokonania przelewu praw z umowy o dofinansowanie projektu

Dodano 2009-09-16

Potwierdzenie przyjęcia do wiadomości dokonania przelewu praw z umowy o dofinansowanie projektu (61 kB, format: DOC)

Dodano 2009-09-16

Aneks do umowy (47 kB, format: DOC)

Dodano 2009-09-16

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

 

Karty oceny merytorycznej zerojedynkowej

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Karta ogólna (238 kB, format: DOC)

Dodano 2009-09-16

Karta z definicją kryterium (1 492 kB, format: DOC)

Dodano 2009-09-16

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

 

Karty oceny merytorycznej punktowej

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Karta ogólna (1 363 kB, format: DOC)

Dodano 2009-09-16

Karta z definicją kryterium (2 015 kB, format: DOC)

Dodano 2009-09-16

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

 

Karta oceny strategicznej

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Karta oceny strategicznej (150 kB, format: DOC)

Dodano 2009-09-16

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

 

Umowa o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Wzór umowy o dofinansowanie (492 kB, format: DOC)

Dodano 2009-09-16

Aktualizacja wzoru umowy o dofinansowanie (440 kB, format: DOC)

Dodano 2010-02-19

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

 

Wytyczne

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Wytyczne dotyczące prawnych zabezpieczeń (431 kB, format: DOC)

Dodano 2009-09-16

Wytyczne do studiów wykonalności w zakresie budowy i rozbudowy klastrów o znaczeniu lokalnym i regionalnym (1 114 kB, format: DOC)

Dodano 2009-09-16

Wytyczne w sprawie kwalifikowalności wydatków (2 172 kB, format: DOC)

Dodano 2009-09-16

Obowiązki Beneficjentów w zakresie prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej (4 981 kB, format: DOC)

Dodano 2009-09-16

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

generator wniosków o dofinansowanie GENERATOR WNIOSKÓW
genertator wniosków płatniczych GENERATOR WNIOSKÓW PŁATNICZYCH
Mapa dotacji MAPA DOTACJI
informacje Gdzie po informacje
konkursy Konkursy RPO WiM
szkolenia Szkolenia i spotkania informacyjne
promocja Promocja Funduszy Europejskich
lista_beneficjentow Lista Beneficjentów (RPO WiM)
najczęstrze błedy
najczęstrze pytania
dobre praktyki

Strona główna | NSS | Generator | Gdzie po informacje? | Konkursy RPO WiM | Szkolenia i spotkania informacyjne | Promocja FE | Znaki i logotypy | Linki | Lista Beneficjentów RPO WiM 2007-2013 | Kontakt | Zgłoś błąd |
Polityka prywatności | Mapa strony | Logowanie |

 

Data aktualizacji: 2019-10-03 11:23:08

 

Copyright © Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

loga