zamknij okno

Informujemy, że używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii w celu umożliwienia i ułatwienia Państwu korzystania z usług dostępnych w serwisie, a także w celach statystycznych i marketingowych.

Mogą Państwo zmienić ustawienia dotyczące cookies w przeglądarce. Aby uzyskać informacje w jaki sposób zmienić ustawienia dotyczące cookies w swojej przeglądarce prosimy kliknąć na odpowiedni link: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Opera. Informujemy jednak, że zablokowanie ciasteczek może uniemożliwić korzystanie z niektórych lub wszystkich funkcji serwisu.

Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że akceptujecie Państwo umieszczanie i używanie cookies w przeglądarce internetowej na aktualnym urządzeniu.

bip wersja pl english
krok 1 Zapoznaj się z programem krok 2 Sprawdź harmonogram konkursów krok 3 Przygotuj projekt krok 4 Wypełnij wniosek krok 5 Śledz ocenę wniosku
Konkursy RPO WiM   »   Oś priorytetowa Turystyka   »   Zakończony nabór wniosków   »   KONKURS 01/09/2.1.4
punkt informacyjny
mrr Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
wmarr Instytucja pośrednicząca II - Przedsiebiorczość
wfosigw Instytucja pośrednicząca - Środowisko przyrodnicze
efs Europejski Fundusz Społeczny na Warmii i Mazurach
obszary wiejskie Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
wrota Wrota Warmii i Mazur
Komisja Europejska Komisja Europejska
Europejska Debata Publiczna Europejska Debata Publiczna
scb
komplementarnosc pokl rpo

KONKURS 01/09/2.1.4

 

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO- MAZURSKIEGO

jako Instytucja Zarządzająca
Regionalnym Programem Operacyjnym Warmia i Mazury na lata 2007- 2013

ogłasza nabór wniosków
o dofinansowanie projektów ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

W RAMACH KONKURSU 01/09/2.1.4
Z ZAKRESU: OSI PRIORYTETOWEJ 2 - TURYSTYKA


Działania 2.1 Wzrost potencjału turystycznego
Poddziałanie 2.1.4 Publiczna infrastruktura turystyczna i okołoturystyczna


Konkurs ma formę otwartą. Wielkość kwoty przewidzianej do rozdysponowania w konkursie nr 01/09/2.1.4 wynosi: 15 184 181,37 zł, co stanowi 3 634 753,17 euro liczone po kursie 4,1775 zł w tym na typy projektów w ramach kategorii interwencji 57: 8 332 439,54 zł, na typy projektów w ramach kategorii interwencji 24: 6 851 741,83 zł. Maksymalny poziom dofinansowania środkami Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007- 2013 wynosi 70 % wydatków kwalifikowalnych. Minimalna kwota wsparcia została ustalona na kwotę powyżej 1 mln zł. Maksymalna kwota wsparcia została ustalona na kwotę 3 mln zł.

Podmioty uprawnione do składania wniosków, przewidziane do wsparcia typy projektów oraz kryteria wyboru projektów wskazane są w dokumencie Szczegółowy opis osi priorytetowej Turystyka Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007- 2013.
Z konkursu wykluczeniu podlegają projekty spełniające przesłanki art.87 ust. 1 Traktatu Ustanawiającego Wspólnotę Europejską (TWE), których dofinansowanie stanowiłoby pomoc publiczną.
Wnioski o dofinansowanie w formie papierowej wraz z załącznikami w 2 egzemplarzach należy złożyć osobiście, listem poleconym lub za pośrednictwem kuriera (liczy się data wpłynięcia) w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego, w Sekretariacie Departamentu Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego, ul. Kościuszki 83, 10-950 Olsztyn, I piętro, pok.107, natomiast wnioski w formie elektronicznej należy przesłać za pomocą Generatora Wniosków MAKS, dostępnego na stronie internetowej rpo.warmia.mazury.pl (zakładka Generator Wniosków).
 

Termin składania wniosków:
od 8 października 2009 r. do zamknięcia konkursu
w godzinach 8.00-15.00


Zamknięcie konkursu nastąpi w momencie, gdy wartość dofinansowania środkami Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007- 2013 w złożonych wnioskach, po zsumowaniu, przekroczy 300% dostępnej w konkursie alokacji. Ostateczny termin składania wniosków upływa 31 grudnia 2009 r. o godz. 15.00, możliwe jest wcześniejsze zamknięcie konkursu w przypadku podjęcia decyzji przez Instytucję Zarządzającą o zamknięciu konkursu.

Wnioski, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 115 dni od dnia zakończenia naboru wniosków. Instytucja Zarządzająca zastrzega możliwość zmiany terminu rozstrzygnięcia konkursu.
Ogłoszenie o konkursie oraz szczegółowe zasady przygotowywania i składania wniosków (wzór wniosku o dofinansowanie, a także wzór umowy o dofinansowanie) dostępne są w Regulaminie naboru i oceny wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 do konkursu nr 01/09/2.1.4. Dokumenty znajdują się na stronie internetowej Programu rpo.warmia.mazury.pl. (Zakładka Konkursy).

Dokumenty znajdują się poniżej

KONKURS OTWARTY

 

Regulamin naboru i oceny wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Regulamin naboru i oceny wniosków (140 kB, format: DOC)

Regulamin naboru i oceny wniosków o dofinansowanie projektu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 do konkursu 01/09/2.1.4

Dodano 2009-08-25

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

 

Załączniki do Regulaminu naboru i oceny wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Wzór wniosku o dofinansowanie (443 kB, format: DOC)

Dodano 2009-08-25

Instrukcja wypełniania wniosku (334 kB, format: DOC)

Dodano 2009-08-25

Instrukcja wypełniania załączników (1 087 kB, format: DOC)

Dodano 2009-08-25

Lista sprawdzająca (279 kB, format: DOC)

Dodano 2009-08-25

Lista sprawdzająca przed podpisaniem umowy (151 kB, format: DOC)

Dodano 2009-08-25

Lista sprawdzająca do umowy (78 kB, format: DOC)

Dodano 2009-08-25

Karta oceny wniosku - test pomocy publicznej (75 kB, format: DOC)

Dodano 2009-08-25

Karta oceny formalnej (94 kB, format: DOC)

Dodano 2009-08-25

Zgoda na dokonanie cesji wierzytelności z umowy o dofinansowanie projektu (49 kB, format: DOC)

Dodano 2009-08-25

Lista sprawdzająca do umowy cesji przed wydaniem dokumentu (78 kB, format: DOC)

Dodano 2009-08-25

Potwierdzenie przyjęcia do wiadomości dokonania przelewu praw z umowy o dofinansowanie projektu (46 kB, format: DOC)

Dodano 2009-08-25

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

 

Karty oceny merytorycznej zerojedynkowej

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Karta ogólna (155 kB, format: DOC)

Dodano 2009-08-25

Karta z definicjami kryteriów merytorycznych zerojedynkowych (1 508 kB, format: DOC)

Dodano 2009-08-25

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

 

Karty oceny merytorycznej punktowej

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Karta oceny ogólnej (63 kB, format: DOC)

Dodano 2009-08-25

Karta oceny ogólnej (aktualizacja) (63 kB, format: DOC)

Dodano 2009-11-20

Karta z definicjami kryteriów merytorycznych punktowych (530 kB, format: DOC)

Dodano 2009-08-25

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

 

Karta oceny strategicznej

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Karta oceny strategicznej (82 kB, format: DOC)

Dodano 2009-08-25

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

 

Umowa o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Wzór umowy o dofinansowanie projektu (312 kB, format: DOC)

Dodano 2009-08-26

Umowa o dofinansowanie projektu (aktualizacja) (323 kB, format: DOC)

Dodano 2009-12-22

Aneks do umowy (47 kB, format: DOC)

Dodano 2009-08-25

Umowa o dofinansowanie projektu (aktualizacja) (357 kB, format: DOC)

Dodano 2010-07-20

Lista sprawdzająca do umowy (98 kB, format: DOC)

Dodano 2009-08-25

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

 

Uchwała Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie dofinansowania projektów własnych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Uchwała Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie dofinansowania projektów własnych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego (237 kB, format: DOC)

Dodano 2009-08-26

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

 

Wytyczne

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Wytyczne do studiów wykonalności w zakresie infrastruktury kubaturowej do konkursu 01/09/2.1.4. (1 133 kB, format: DOC)

Dodano 2009-08-25

Obowiązki Beneficjentów w zakresie prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej do konkursu 01/09/2.1.4 (4 974 kB, format: DOC)

Dodano 2009-08-25

Wytyczne Instytucji Zarządzającej dotyczące prawnych zabezpieczeń w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 do konkursu nr 01/09/2.1.4 (332 kB, format: DOC)

Dodano 2009-08-25

Wytyczne w sprawie kwalifikowalności wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 do konkursu nr 01/09/2.1.4 (1 956 kB, format: DOC)

Dodano 2009-08-25

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

generator wniosków o dofinansowanie GENERATOR WNIOSKÓW
genertator wniosków płatniczych GENERATOR WNIOSKÓW PŁATNICZYCH
Mapa dotacji MAPA DOTACJI
informacje Gdzie po informacje
konkursy Konkursy RPO WiM
szkolenia Szkolenia i spotkania informacyjne
promocja Promocja Funduszy Europejskich
lista_beneficjentow Lista Beneficjentów (RPO WiM)
najczęstrze błedy
najczęstrze pytania
dobre praktyki

Strona główna | NSS | Generator | Gdzie po informacje? | Konkursy RPO WiM | Szkolenia i spotkania informacyjne | Promocja FE | Znaki i logotypy | Linki | Lista Beneficjentów RPO WiM 2007-2013 | Kontakt | Zgłoś błąd |
Polityka prywatności | Mapa strony | Logowanie |

 

Data aktualizacji: 2019-10-03 11:23:08

 

Copyright © Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

loga