zamknij okno

Informujemy, że używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii w celu umożliwienia i ułatwienia Państwu korzystania z usług dostępnych w serwisie, a także w celach statystycznych i marketingowych.

Mogą Państwo zmienić ustawienia dotyczące cookies w przeglądarce. Aby uzyskać informacje w jaki sposób zmienić ustawienia dotyczące cookies w swojej przeglądarce prosimy kliknąć na odpowiedni link: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Opera. Informujemy jednak, że zablokowanie ciasteczek może uniemożliwić korzystanie z niektórych lub wszystkich funkcji serwisu.

Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że akceptujecie Państwo umieszczanie i używanie cookies w przeglądarce internetowej na aktualnym urządzeniu.

bip wersja pl english
krok 1 Zapoznaj się z programem krok 2 Sprawdź harmonogram konkursów krok 3 Przygotuj projekt krok 4 Wypełnij wniosek krok 5 Śledz ocenę wniosku
Konkursy RPO WiM   »   Oś priorytetowa Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast   »   Zakończony nabór wniosków   »   KONKURS 01/09/4.2
punkt informacyjny
mrr Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
wmarr Instytucja pośrednicząca II - Przedsiebiorczość
wfosigw Instytucja pośrednicząca - Środowisko przyrodnicze
efs Europejski Fundusz Społeczny na Warmii i Mazurach
obszary wiejskie Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
wrota Wrota Warmii i Mazur
Komisja Europejska Komisja Europejska
Europejska Debata Publiczna Europejska Debata Publiczna
scb
komplementarnosc pokl rpo

KONKURS 01/09/4.2

Komunikat Instytucji Zarządzającej
Regionalnym Programem Operacyjnym Warmia i Mazury na lata 2007-2013

Zarząd Województwa informuje o zmianie w obowiązującej karcie Kryteria merytoryczne punktowe – karta z definicją kryterium Oś priorytetowa – Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast.


W wyniku oczywistej omyłki pisarskiej dotyczącej opisu kryterium: Wartość dofinansowania z EFRR przypadająca na 1 jednostkę rezultatu w dokumentacji konkursowej zamieszczono błędny opis powyższego kryterium. Prawidłowy zapis dotyczący ww. kryterium zgodnie z zapisami Szczegółowego opisu osi priorytetowej– Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja powinien brzmieć:
„W tym kryterium nie jest kwestią ocenianą, liczba jednostek rezultatów stworzonych w projekcie, ale koszt ich wytworzenia. Im mniejsza ilość środków publicznych (EFRR, lub w przypadku pomocy publicznej: EFRR i Budżetu Państwa) przeznaczonych na realizację projektu, tym większą liczbę punktów może uzyskać projekt w trakcie oceny merytorycznej. Punktację można zwiększyć poprzez zwiększanie wkładu własnego (zmniejszanie wkładu ze środków publicznych). Rezultatem w tym działaniu będzie powierzchnia obszaru rewitalizowanego i/lub powierzchnia użytkowa rewitalizowanego obiektu (suma rewitalizowanej powierzchni użytkowej obiektów i proporcjonalnej części powierzchni gruntów pod obiektami)[m²]”.

Obowiązująca karta Kryteria merytoryczne punktowe – karta z definicją kryterium Oś priorytetowa – Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast została zamieszczona poniżej.
ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO- MAZURSKIEGO

jako Instytucja Zarządzająca
Regionalnym Programem Operacyjnym Warmia i Mazury na lata 2007- 2013

ogłasza nabór wniosków
o dofinansowanie projektów ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego


W RAMACH KONKURSU 01/09/4.2
Z ZAKRESU: OSI PRIORYTETOWEJ 4 – ROZWÓJ, RESTRUKTURYZACJA I REWITALIZACJA MIAST

Działanie 4.2 Rewitalizacja miast


Konkurs ma formę zamkniętą. W ramach konkursu ustala się zasadę składania maksymalnie dwóch wniosków o dofinansowanie przez jednego Wnioskodawcę na łączną kwotę dofinansowania nieprzekracząjącą 10 000 000 zł (słownie: dziesięć milionów złotych). Powyższe zasady odnoszą się zarówno do projektów realizowanych samodzielnie, jak i w ramach partnerstw. Wielkość kwoty przewidzianej do rozdysponowania w konkursie nr 01/09/4.2 wynosi: 89 920 000,00 zł, co stanowi 20 000 000 EUR liczone po kursie 4,4960 zł. Maksymalny poziom dofinansowania projektów środkami Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 wynosi 70% wydatków kwalifikowalnych. Podmioty uprawnione do składania wniosków, przewidziane do wsparcia typy projektów oraz kryteria wyboru projektów wskazane są w dokumencie Szczegółowy opis osi priorytetowej „Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast” Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007- 2013.

Z konkursu wykluczeniu podlegają projekty spełniające przesłanki art. 87 ust. 1 Traktatu Ustanawiającego Wspólnotę Europejską (TWE), których dofinansowanie stanowiłoby pomoc publiczną.

W ramach naboru wyłączeniu podlegają ze względu na przedmiot realizowanej inwestycji następujące typy projektów:
  • przebudowa lub remont publicznej infrastruktury dla rozwoju funkcji turystycznych, rekreacyjnych i sportowych połączone z działalnością gospodarczą np. obiektów użyteczności publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu i zakupem sprzętu (środki trwałe);
  • tworzenie warunków lokalowych i infrastrukturalnych dla rozwoju MŚP poprzez, przebudowę, remont oraz adaptację budynków o wartości architektonicznej i znaczeniu historycznym, użyteczności publicznej oraz zdegradowanych, w celu nadania lub przywrócenia im funkcji gospodarczych.

Ponadto w ramach naboru wyłączeniu podlegają następujące typy Beneficjentów:
  • MŚP (zgodnie z definicją zapisaną w załączniku I do Rozporządzenia Komisji WE nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r.)

Wnioski o dofinansowanie w formie papierowej wraz z załącznikami w 2 egzemplarzach należy złożyć osobiście, listem poleconym lub za pośrednictwem kuriera (liczy się data wpłynięcia) w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego, w Sekretariacie Departamentu Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego, ul. Kościuszki 83, 10-950 Olsztyn, I piętro, pok.107, natomiast wnioski w formie elektronicznej należy przesłać za pomocą Generatora Wniosków MAKS, dostępnego na stronie internetowej rpo.warmia.mazury.pl (zakładka Generator Wniosków).

Termin składania wniosków:
od 31 lipca do 11 września 2009 r. (30 dni roboczych)
w godzinach 8:00 – 15:00


Ostateczny termin składania wniosków upływa 11 września 2009 r. o godz. 15:00 Wnioski, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.


Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 115 dni od dnia zakończenia naboru wniosków. Instytucja Zarządzająca zastrzega możliwość zmiany terminu rozstrzygnięcia konkursu. Ogłoszenie o konkursie oraz szczegółowe zasady przygotowywania i składania wniosków (wzór wniosku o dofinansowanie, a także wzór umowy o dofinansowanie) dostępne są w Regulaminie naboru i oceny wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 do konkursu nr 01/09/4.2.

Dokumenty znajdują się na stronie internetowej Programu rpo.warmia.mazury.pl (Zakładka Konkursy - Konkurs 01/09/4.2.).


 


Komunikat Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Warmia i Mazury na lata 2007-2013

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO- MAZURSKIEGO
jako Instytucja Zarządzająca
Regionalnym Programem Operacyjnym Warmia i Mazury na lata 2007- 2013
informuje, że:


Termin zakończenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach konkursu 01/09/4.2 z zakresu Osi Priorytetowej 4 – ROZWÓJ, RESTRUKTURYZACJA I REWITALIZACJA MIAST Działanie 4.2 Rewitalizacja miast zostaje wydłużony do dnia 14 września 2009 r.
Powyższa zmiana wynika, z faktu, że dzień 14 sierpnia 2009 r. będzie dniem wolnym od pracy w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego.


Dokumentacja znajdują się poniżej


KONKURS ZAMKNIĘTY
 

« na górę

 

Regulamin naboru i oceny wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Regulamin naboru i oceny wniosków (126 kB, format: DOC)

Dodano 2009-07-23

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

 

Załączniki do Regulaminu naboru i oceny wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Wzór wniosku o dofinansowanie (279 kB, format: DOC)

Dodano 2009-07-23

Instrukcja wypełniania wniosku (240 kB, format: DOC)

Dodano 2009-07-23

Instrukcja wypełniania wniosku - aktualizacja (325 kB, format: DOC)

Dodano 2011-08-18

Instrukcja wypełniania załączników (1 093 kB, format: DOC)

Dodano 2009-07-23

Instrukcja wypełniania załączników - aktualizacja (632 kB, format: DOC)

Dodano 2011-08-18

Lista sprawdzająca (181 kB, format: DOC)

Dodano 2009-07-23

Lista sprawdzająca przed podpisaniem umowy (148 kB, format: DOC)

Dodano 2009-07-23

Lista sprawdzająca do umowy (96 kB, format: DOC)

Dodano 2009-07-23

Karta oceny ogólnej - test pomocy publicznej (71 kB, format: DOC)

Dodano 2009-07-23

Karta oceny formalnej (87 kB, format: DOC)

Dodano 2009-07-23

Potwierdzenie przyjęcia do wiadomości dokonania przelewu praw z umowy o dofinansowanie projektu (45 kB, format: DOC)

Dodano 2009-07-23

Lista sprawdzająca do umowy cesji przed wydaniem dokumentu (77 kB, format: DOC)

Lista sprawdzająca do umowy cesji przed wydaniem dokumentu. Potwierdzenie przyjęcia do wiadomości dokonania przelewu praw z umowy o dofinansowanie projektu

Dodano 2009-07-23

Zgoda na dokonanie cesji wierzytelności z umowy o dofinansowanie projektu (48 kB, format: DOC)

Dodano 2009-07-23

Lista sprawdzająca w zakresie dokumentacji LPR (47 kB, format: DOC)

Dodano 2009-09-07

Lista sprawdzająca w zakresie dokumentacji OOŚ (LPR) (82 kB, format: DOC)

Dodano 2009-09-07

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

 

Karty oceny merytorycznej zerojedynkowej

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Karta ogólna (72 kB, format: DOC)

Dodano 2009-07-23

Karta z definicją kryterium (1 483 kB, format: DOC)

Dodano 2009-07-23

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

 

Karty oceny merytorycznej punktowej

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Karta oceny wniosku (62 kB, format: DOC)

Dodano 2009-07-23

Karta z definicją kryterium (archiwalna) (275 kB, format: DOC)

Dodano 2009-07-23

Karta z definicją kryterium (266 kB, format: DOC)

Dodano 2009-08-17

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

 

Karta oceny strategicznej

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Karta oceny strategicznej (79 kB, format: DOC)

Dodano 2009-07-23

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

 

Umowa o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Wzór umowy o dofinansowanie (340 kB, format: DOC)

Dodano 2009-07-23

Aneks do umowy (46 kB, format: DOC)

Dodano 2009-07-23

Umowa o dofinansowanie projektu (zaktualizowana) (343 kB, format: DOC)

Zaktualizowana umowa o dofinansowanie projektu zatwierdzona Uchwałą Zarządu Nr 79/896/09/III z 22 grudnia 2009 r.

Dodano 2010-01-15

Wzór umowy o dofinansowanie projektu - aktualizacja (523 kB, format: DOC)

Dodano 2011-08-18

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

 

Uchwała Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie dofinansowania projektów własnych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Wzór uchwały w sprawie dofinansowania (249 kB, format: DOC)

Dodano 2009-07-23

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

 

Wytyczne

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Obowiązki beneficjentów w zakresie działań promocyjnych (4 974 kB, format: DOC)

Dodano 2009-07-23

Wytyczne do studium wykonalności w zakresie infrastruktury kubaturowej (1 130 kB, format: DOC)

Dodano 2009-07-23

Wytyczne w sprawie kwalifikowalności wydatków do konkursu 01.09.4.2 (1 938 kB, format: DOC)

Dodano 2009-07-23

Wytyczne dotyczące prawnych zabezpieczeń (328 kB, format: DOC)

Dodano 2009-07-23

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

generator wniosków o dofinansowanie GENERATOR WNIOSKÓW
genertator wniosków płatniczych GENERATOR WNIOSKÓW PŁATNICZYCH
Mapa dotacji MAPA DOTACJI
informacje Gdzie po informacje
konkursy Konkursy RPO WiM
szkolenia Szkolenia i spotkania informacyjne
promocja Promocja Funduszy Europejskich
lista_beneficjentow Lista Beneficjentów (RPO WiM)
najczęstrze błedy
najczęstrze pytania
dobre praktyki

Strona główna | NSS | Generator | Gdzie po informacje? | Konkursy RPO WiM | Szkolenia i spotkania informacyjne | Promocja FE | Znaki i logotypy | Linki | Lista Beneficjentów RPO WiM 2007-2013 | Kontakt | Zgłoś błąd |
Polityka prywatności | Mapa strony | Logowanie |

 

Data aktualizacji: 2019-10-03 11:23:08

 

Copyright © Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

loga