zamknij okno

Informujemy, że używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii w celu umożliwienia i ułatwienia Państwu korzystania z usług dostępnych w serwisie, a także w celach statystycznych i marketingowych.

Mogą Państwo zmienić ustawienia dotyczące cookies w przeglądarce. Aby uzyskać informacje w jaki sposób zmienić ustawienia dotyczące cookies w swojej przeglądarce prosimy kliknąć na odpowiedni link: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Opera. Informujemy jednak, że zablokowanie ciasteczek może uniemożliwić korzystanie z niektórych lub wszystkich funkcji serwisu.

Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że akceptujecie Państwo umieszczanie i używanie cookies w przeglądarce internetowej na aktualnym urządzeniu.

bip wersja pl english
krok 1 Zapoznaj się z programem krok 2 Sprawdź harmonogram konkursów krok 3 Przygotuj projekt krok 4 Wypełnij wniosek krok 5 Śledz ocenę wniosku
Konkursy RPO WiM   »   Oś priorytetowa Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna   »   Zakończony nabór wniosków   »   KONKURS 02/09/5.1.6
punkt informacyjny
mrr Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
wmarr Instytucja pośrednicząca II - Przedsiebiorczość
wfosigw Instytucja pośrednicząca - Środowisko przyrodnicze
efs Europejski Fundusz Społeczny na Warmii i Mazurach
obszary wiejskie Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
wrota Wrota Warmii i Mazur
Komisja Europejska Komisja Europejska
Europejska Debata Publiczna Europejska Debata Publiczna
scb
komplementarnosc pokl rpo

KONKURS 02/09/5.1.6(UWAGA! KONKURS ODWOŁANY)ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO- MAZURSKIEGO

jako Instytucja Zarządzająca
Regionalnym Programem Operacyjnym Warmia i Mazury na lata 2007- 2013

ogłasza nabór wniosków
o dofinansowanie projektów ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

W RAMACH KONKURSU 02/09/5.1.6
Z ZAKRESU: OSI PRIORYTETOWEJ 5 - INFRASTRUKTUTA TRANSPORTOWA
REGIONALNA I LOKALNA

Działanie 5.1 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportowej warunkującej rozwój regionalny

Poddziałanie 5.1.6 Infrastruktura drogowa warunkująca rozwój regionalnyKonkurs ma formę zamkniętą z zachowaniem zasady składania maksymalnie dwóch wniosków aplikacyjnych przez jednego Wnioskodawcę (dotyczy projektów realizowanych samodzielnie, jak i w ramach partnerstw). Wielkość kwoty przewidzianej do rozdysponowania w konkursie nr 02/09/5.1.6 wynosi: 39 572 465 zł. liczonej po kursie 4,4910 zł/EUR. Maksymalny poziom dofinansowania projektów środkami Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 wynosi 70% wydatków kwalifikowanych. Podmioty uprawnione do składania wniosków, przewidziane do wsparcia typy projektów oraz kryteria wyboru projektów wskazane są w dokumencie Szczegółowy opis osi priorytetowej nr 5 Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007- 2013. Wnioski o dofinansowanie w formie papierowej wraz z załącznikami w 2 egzemplarzach należy złożyć osobiście, listem poleconym lub za pośrednictwem kuriera (liczy się data wpłynięcia) w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego, w Sekretariacie Departamentu Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego, ul. Kościuszki 83, 10-950 Olsztyn, I piętro, pok.107, natomiast wnioski w formie elektronicznej należy przesłać za pomocą Generatora Wniosków MAKS, dostępnego na stronie internetowej rpo.warmia.mazury.pl (zakładka Generator Wniosków).

Termin składania wniosków:
od 29 czerwca do 7 sierpnia 2009 r. (30 dni roboczych)
w godzinach 8:00 – 15:00


Ostateczny termin składania wniosków upływa 7 sierpnia 2009 r. o godz. 15:00. Wnioski, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 115 dni od dnia zakończenia naboru wniosków. Instytucja Zarządzająca zastrzega możliwość zmiany terminu rozstrzygnięcia konkursu. Ogłoszenie o konkursie oraz szczegółowe zasady przygotowywania i składania wniosków (wzór wniosku o dofinansowanie, a także wzór umowy o dofinansowanie) dostępne są w Regulaminie naboru i oceny wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 do konkursu nr 02/09/5.1.6.


Dokumentacja konkursowa znajduje się poniżej 

 

Regulamin naboru i oceny wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 do konkursu 01/09/5.1.6

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Regulamin naboru i oceny wniosków (191 kB, format: DOC)

Dodano 2009-06-24

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

 

Załączniki do Regulaminu naboru i oceny wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 do konkursu 01/09/5.1.6

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Wzór wniosku o dofinansowanie (431 kB, format: DOC)

Dodano 2009-06-24

Instrukcja wypełniania wniosku (313 kB, format: DOC)

Dodano 2009-06-24

Instrukcja wypełniania załączników (1 052 kB, format: DOC)

Dodano 2009-06-24

Lista sprawdzająca (270 kB, format: DOC)

Dodano 2009-06-24

Lista sprawdzająca przed podpisaniem umowy (148 kB, format: DOC)

Dodano 2009-06-24

Lista sprawdzająca do umowy (96 kB, format: DOC)

Dodano 2009-06-24

Karta oceny ogólnej - test pomocy publicznej (70 kB, format: DOC)

Dodano 2009-06-24

Karta oceny formalnej (87 kB, format: DOC)

Dodano 2009-06-24

Zgoda na dokonanie cesji wierzytelności z umowy o dofinansowanie projektu (47 kB, format: DOC)

Dodano 2009-06-24

Lista sprawdzająca do umowy cesji przed wydaniem dokumentu (78 kB, format: DOC)

Dodano 2009-06-24

Potwierdzenie przyjęcia do wiadomości dokonania przelewu praw z umowy o dofinansowanie projektu (45 kB, format: DOC)

Dodano 2009-06-24

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

 

Karty oceny merytorycznej zerojedynkowej

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Karta ogólna (121 kB, format: DOC)

Dodano 2009-06-24

Karta z definicją kryterium (211 kB, format: DOC)

Dodano 2009-06-24

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

 

Karty oceny merytorycznej punktowej

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Karta ogólna (60 kB, format: DOC)

Dodano 2009-06-24

Karta mertytoryczna punktowa z definicją kryterium (142 kB, format: DOC)

Dodano 2009-06-24

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

 

Karta oceny strategicznej

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Karta oceny strategicznej (79 kB, format: DOC)

Dodano 2009-06-24

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

 

Umowa o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Wzór umowy o dofinansowanie (337 kB, format: DOC)

Dodano 2009-06-24

Aneks do umowy (46 kB, format: DOC)

Dodano 2009-06-24

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

 

Uchwała Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie dofinansowania projektów własnych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Wzór Uchwały Zarządu (225 kB, format: DOC)

Dodano 2009-06-24

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

 

Wytyczne

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Obowiązki beneficjentów w zakresie prowadzenia działań informacyjnych (4 973 kB, format: DOC)

Dodano 2009-06-24

Wytyczne Instytucji Zarządzającej dotyczące prawnych zabezpieczeń (310 kB, format: DOC)

Wytyczne Instytucji Zarządzającej dotyczące prawnych zabezpieczeń w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Warmia i Mazury na lata 2007-2013 do konkursu nr 02/09/5.1.6

Dodano 2009-06-24

Wytyczne do studiów wykonalności w zakresie infrastruktury transportowej (drogowej) (838 kB, format: DOC)

Dodano 2009-06-24

Narzędzie do wyliczania wskaźników oszczędności czasu (1 138 kB, format: XLSM)

Dodano 2009-07-07

Wytyczne w sprawie kwalifikowalności wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 (1 942 kB, format: DOC)

Dodano 2009-06-24

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

generator wniosków o dofinansowanie GENERATOR WNIOSKÓW
genertator wniosków płatniczych GENERATOR WNIOSKÓW PŁATNICZYCH
Mapa dotacji MAPA DOTACJI
informacje Gdzie po informacje
konkursy Konkursy RPO WiM
szkolenia Szkolenia i spotkania informacyjne
promocja Promocja Funduszy Europejskich
lista_beneficjentow Lista Beneficjentów (RPO WiM)
najczęstrze błedy
najczęstrze pytania
dobre praktyki

Strona główna | NSS | Generator | Gdzie po informacje? | Konkursy RPO WiM | Szkolenia i spotkania informacyjne | Promocja FE | Znaki i logotypy | Linki | Lista Beneficjentów RPO WiM 2007-2013 | Kontakt | Zgłoś błąd |
Polityka prywatności | Mapa strony | Logowanie |

 

Data aktualizacji: 2019-10-03 11:23:08

 

Copyright © Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

loga