zamknij okno

Informujemy, że używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii w celu umożliwienia i ułatwienia Państwu korzystania z usług dostępnych w serwisie, a także w celach statystycznych i marketingowych.

Mogą Państwo zmienić ustawienia dotyczące cookies w przeglądarce. Aby uzyskać informacje w jaki sposób zmienić ustawienia dotyczące cookies w swojej przeglądarce prosimy kliknąć na odpowiedni link: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Opera. Informujemy jednak, że zablokowanie ciasteczek może uniemożliwić korzystanie z niektórych lub wszystkich funkcji serwisu.

Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że akceptujecie Państwo umieszczanie i używanie cookies w przeglądarce internetowej na aktualnym urządzeniu.

bip wersja pl english
krok 1 Zapoznaj się z programem krok 2 Sprawdź harmonogram konkursów krok 3 Przygotuj projekt krok 4 Wypełnij wniosek krok 5 Śledz ocenę wniosku
Konkursy RPO WiM   »   Oś priorytetowa Przedsiębiorczość   »   Zakończony nabór wniosków   »   KONKURS 01/09/1.1.9
punkt informacyjny
mrr Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
wmarr Instytucja pośrednicząca II - Przedsiebiorczość
wfosigw Instytucja pośrednicząca - Środowisko przyrodnicze
efs Europejski Fundusz Społeczny na Warmii i Mazurach
obszary wiejskie Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
wrota Wrota Warmii i Mazur
Komisja Europejska Komisja Europejska
Europejska Debata Publiczna Europejska Debata Publiczna
scb
komplementarnosc pokl rpo

KONKURS 01/09/1.1.9WARMIŃSKO- MAZURSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. w OLSZTYNIE

jako Instytucja Pośrednicząca II stopnia

ogłasza nabór wniosków
o dofinansowanie projektów ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
z zakresu Osi Priorytetowej 1 – Przedsiębiorczość
Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

 

Działanie 1.1: Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw.
Poddziałanie 1.1.9: Inne inwestycje w przedsiębiorstwa.


Konkurs ma formułę zamkniętą. Wielkość kwoty przewidzianej do rozdysponowania w konkursie wynosi 165 410 000,00 zł, z której zostanie wyodrębniona kwota 8 000 000,00 zł na wnioski przywrócone w wyniku ewentualnych protestów. W przypadku gdy pula na protesty nie zostanie wykorzystana, środki zostaną przesunięte na dofinansowanie ewentualnych projektów z listy rezerwowej. Maksymalny poziom dofinansowania projektów wynosi 50% wydatków kwalifikowalnych. Minimalna kwota wsparcia: 10 000,00 zł, maksymalna kwota wsparcia 1 500 000,00 zł.

Podmioty uprawnione do składania wniosków, przewidziane do wsparcia typy projektów oraz kryteria wyboru projektów wskazane są w dokumencie Szczegółowy Opis osi priorytetowej Przedsiębiorczość Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013. Wnioski o dofinansowanie w formie papierowej wraz z załącznikami w 2 egzemplarzach (oryginał + kopia) należy złożyć osobiście, listem poleconym lub za pośrednictwem kuriera (liczy się data wpłynięcia) w sekretariacie Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie, Plac Generała Józefa Bema 3, 10-516 Olsztyn, I piętro, natomiast wnioski w formie elektronicznej należy przesłać za pomocą Generatora Wniosków MAKS, dostępnego na stronie internetowej rpo.warmia.mazury.pl (zakładka Generator Wniosków).

Termin składania wniosków:
od 9 kwietnia 2009 r. do 22 maja 2009 r.
w godzinach 8.00 - 15.30

Ostateczny termin składania wniosków upływa 22 maja 2009 r. o godz. 15.30.

Wnioski, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane. Rozstrzygnięcie konkursu dla danego wniosku nastąpi w ciągu 125 dni roboczych od dnia zamknięcia konkursu. Instytucja Pośrednicząca II stopnia zastrzega możliwość zmiany terminu rozstrzygnięcia konkursu. Ogłoszenie o konkursie oraz szczegółowe zasady przygotowywania i składania wniosków (wzór wniosku o dofinansowanie, a także wzór umowy o dofinansowanie) dostępne są w Regulaminie IP II naboru i oceny wniosków o dofinansowanie realizacji projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013. Dokumenty znajdują się na stronie internetowej Programu rpo.warmia.mazury.pl (Zakładka Konkursy) oraz na stronie www. wmarr.olsztyn.pl (Zakładka RPO WiM).

Aktualizacja Regulaminu (...)


Dnia 8 lipca 2009 roku Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego przyjął w drodze Uchwały zmiany do Regulaminu naboru i oceny wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 do konkursów 01/09/1.1.5 01/09/1.1.7, 01/09/1.1.8, 01/09/1.1.9 w zakresie załącznika nr 10 „Umowa o dofinansowanie projektu” stanowiącego załącznik do Regulaminu naboru i oceny wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013 Instytucji Pośredniczącej II stopnia (Warmińsko – Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie) do wywyższych konkursów.

Jednocześnie w ramach ww. konkursów funkcjonował będzie nowy wzór załącznika do Umowy: „Kwartalna prognoza składania wniosków o płatność”, który Beneficjenci będą składać zamiast obowiązującego do tej pory załącznika: „Prognoza wydatków dla Projektu w ramach RPO WiM 2007-2013 na rok bieżący oraz kolejny rok budżetowy”.


Aktualizacja wzoru Umowy oraz prawidłowy wzór ww. załącznika zamieszczone zostały poniżej na liście plików do pobrania. 

Regulamin naboru i oceny wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Regulamin naboru i oceny wniosków (373 kB, format: DOC)

Dodano 2009-04-02

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

 

Załączniki do Regulaminu naboru i oceny wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Wzór Wniosku o dofinansowanie projektu (369 kB, format: DOC)

Dodano 2009-04-02

Instrukcja wypełniania Wniosku (448 kB, format: DOC)

Dodano 2009-04-02

Instrukcja wypełniania załączników (976 kB, format: DOC)

Dodano 2009-04-02

Lista sprawdzająca (344 kB, format: DOC)

Dodano 2009-04-02

Lista sprawdzająca przed podpisaniem Umowy (231 kB, format: DOC)

Dodano 2009-04-02

Karta oceny formalnej (262 kB, format: DOC)

Dodano 2009-04-02

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

 

Karty oceny merytorycznej zerojedynkowej

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Karta ogólna (236 kB, format: DOC)

Dodano 2009-04-02

Karta z definicją kryterium (310 kB, format: DOC)

Dodano 2009-04-02

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

 

Karty oceny merytorycznej punktowej

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Karta z definicją kryterium (466 kB, format: DOC)

Dodano 2009-04-02

Karta oceny wniosku (224 kB, format: DOC)

Dodano 2009-04-02

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

 

Karta oceny strategicznej

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Karta oceny strategicznej (230 kB, format: DOC)

Dodano 2009-04-02

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

 

Umowa o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Harmonogram rzeczowo-finansowy (220 kB, format: DOC)

Dodano 2009-04-02

Wzór Umowy o dofinansowanie projektu (aktualizacja) (481 kB, format: DOC)

Dodano 2009-07-13

Pliki do pobrania

Wzór Umowy o dofinansowanie projektu (434 kB, format: DOC)

Dodano 2009-04-02

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

 

Załączniki do Umowy o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Wzór pełnomocnictwa (1 384 kB, format: DOC)

Dodano 2009-04-02

Kwartalna prognoza składania wniosków o płatność (225 kB, format: DOC)

Dodano 2009-07-13

Pliki do pobrania

Prognoza wydatków dla projektu na rok bieżący i kolejny kwartał budżetowy (archiwalny) (1 383 kB, format: DOC)

Dodano 2009-04-02

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

 

Inne

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Wzór Aneksu do Umowy o dofinansowanie projektu (216 kB, format: DOC)

Dodano 2009-04-02

Lista sprawdzająca do Umowy cesji (247 kB, format: DOC)

Dodano 2009-04-02

Zgoda na dokonanie cesji wierzytelności z Umowy o dofinansowanie projektu (218 kB, format: DOC)

Dodano 2009-04-02

Potwierdzenie przyjęcia do wiadomości dokonania przelewu praw z Umowy o dofinansowanie projektu (214 kB, format: DOC)

Dodano 2009-04-02

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

 

Wytyczne

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Wytyczne dotyczące prawnych zabezpieczeń w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 do konkursu 01/09/1.1.9 (1 159 kB, format: DOC)

Dodano 2009-04-02

Wytyczne w sprawie kwalifikowalności wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 do konkursu nr 01/09/1.1.9 (478 kB, format: DOC)

Dodano 2009-04-02

Wzór biznesplanu dla przedsiębiorców do konkursu nr 01/09/1.1.9 (1 957 kB, format: DOC)

Dodano 2009-04-02

Obowiązki beneficjentów w zakresie prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej do konkursu nr 01/09/1.1.9 (968 kB, format: DOC)

Dodano 2009-04-02

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

generator wniosków o dofinansowanie GENERATOR WNIOSKÓW
genertator wniosków płatniczych GENERATOR WNIOSKÓW PŁATNICZYCH
Mapa dotacji MAPA DOTACJI
informacje Gdzie po informacje
konkursy Konkursy RPO WiM
szkolenia Szkolenia i spotkania informacyjne
promocja Promocja Funduszy Europejskich
lista_beneficjentow Lista Beneficjentów (RPO WiM)
najczęstrze błedy
najczęstrze pytania
dobre praktyki

Strona główna | NSS | Generator | Gdzie po informacje? | Konkursy RPO WiM | Szkolenia i spotkania informacyjne | Promocja FE | Znaki i logotypy | Linki | Lista Beneficjentów RPO WiM 2007-2013 | Kontakt | Zgłoś błąd |
Polityka prywatności | Mapa strony | Logowanie |

 

Data aktualizacji: 2019-10-03 11:23:08

 

Copyright © Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

loga