zamknij okno

Informujemy, że używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii w celu umożliwienia i ułatwienia Państwu korzystania z usług dostępnych w serwisie, a także w celach statystycznych i marketingowych.

Mogą Państwo zmienić ustawienia dotyczące cookies w przeglądarce. Aby uzyskać informacje w jaki sposób zmienić ustawienia dotyczące cookies w swojej przeglądarce prosimy kliknąć na odpowiedni link: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Opera. Informujemy jednak, że zablokowanie ciasteczek może uniemożliwić korzystanie z niektórych lub wszystkich funkcji serwisu.

Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że akceptujecie Państwo umieszczanie i używanie cookies w przeglądarce internetowej na aktualnym urządzeniu.

bip wersja pl english
krok 1 Zapoznaj się z programem krok 2 Sprawdź harmonogram konkursów krok 3 Przygotuj projekt krok 4 Wypełnij wniosek krok 5 Śledz ocenę wniosku
Konkursy RPO WiM   »   Oś priorytetowa Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego   »   Zakończony nabór wniosków   »   KONKURS 01/09/7.2.3
punkt informacyjny
mrr Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
wmarr Instytucja pośrednicząca II - Przedsiebiorczość
wfosigw Instytucja pośrednicząca - Środowisko przyrodnicze
efs Europejski Fundusz Społeczny na Warmii i Mazurach
obszary wiejskie Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
wrota Wrota Warmii i Mazur
Komisja Europejska Komisja Europejska
Europejska Debata Publiczna Europejska Debata Publiczna
scb
komplementarnosc pokl rpo

KONKURS 01/09/7.2.3ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO- MAZURSKIEGO

jako Instytucja Zarządzająca
Regionalnym Programem Operacyjnym Warmia i Mazury na lata 2007- 2013

ogłasza nabór wniosków
o dofinansowanie projektów ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
W RAMACH KONKURSU 01/09/7.2.3
Z ZAKRESU: OSI PRIORYTETOWEJ 7- INFRASTRUKTURA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO


Działania 7.2 Promocja i ułatwienie dostępu do usług teleinformatycznych
Poddziałanie 7.2.3 Kształcenie kadr dla informatyki


Konkurs ma formę zamkniętą. Wielkość kwoty przewidzianej do rozdysponowania w konkursie nr 01/09/7.2.3 wynosi: 20 153 248,46 PLN liczonej po kursie 4,6960 EUR/PLN. Maksymalna poziom dofinansowania projektów środkami Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007- 2013 wynosi 85 % wydatków kwalifikowanych (w przypadku projektów nieobjętych pomocą publiczną i niegenerujących dochodu). W przypadku projektów objętych pomocą publiczną - maksymalna intensywność pomocy wynosi 50 %.

Minimalna kwota wsparcia została ustalona na kwotę 10 000,00 PLN.

Podmioty uprawnione do składania wniosków, przewidziane do wsparcia typy projektów oraz kryteria wyboru projektów wskazane są w dokumencie Szczegółowy opis osi priorytetowej nr 7 Infrastruktura Społeczeństwa Informacyjnego Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007- 2013. Wnioski o dofinansowanie w formie papierowej wraz z załącznikami w 2 egzemplarzach należy złożyć osobiście, listem poleconym lub za pośrednictwem kuriera (liczy się data wpłynięcia) w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego, w Sekretariacie Departamentu Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego, ul. Kościuszki 83, 10-950 Olsztyn, I piętro, pok.107, natomiast wnioski w formie elektronicznej należy przesłać za pomocą Generatora Wniosków MAKS, dostępnego na stronie internetowej rpo.warmia.mazury.pl (zakładka Generator Wniosków).
 

Termin składania wniosków:
od 30 marca 2009 r. do 12 maja 2009 r. (30 dni)
w godzinach 8.00-15.00


Ostateczny termin składania wniosków upływa 12 maja 2009 r. o godz. 15.00. Wnioski, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie 115 dni od dnia zakończenia naboru wniosków. Instytucja Zarządzająca zastrzega możliwość zmiany terminu rozstrzygnięcia konkursu. Ogłoszenie o konkursie oraz szczegółowe zasady przygotowywania i składania wniosków (wzór wniosku o dofinansowanie, a także wzór umowy o dofinansowanie) dostępne są w Regulaminie naboru i oceny wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 do konkursu nr 01/09/7.2.3.


Dokumenty znajdują się poniżej


KONKURS ZAMKNIĘTY

 

Kalkulacja luki finansowej


KOMUNIKAT
dotyczący konkursów: 01/09/1.1.10, 01/09/7.2.1, 01/09/7.2.2, 01/09/7.2.3

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

JAKO INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA
REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM WARMIA I MAZURY
NA LATA 2007 - 2013

informuje, że

Przy dokonywaniu kalkulacji luki finansowej, w celu ustalenia, czy całkowity koszt danego projektu przekracza wskazany próg (1 milion euro), należy zastosować kurs wymiany EUR/PLN, stanowiący średnią miesięcznych obrachunkowych kursów stosowanych przez Komisję Europejską z ostatnich sześciu miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o dofinansowanie.
Miesięczne obrachunkowe kursy wymiany stosowane przez Komisję
Europejską publikowane są w mediach elektronicznych http://ec.europa.eu/budget/inforeuro/index.cfm?fuseaction=currency_historique&currency=153&Language=en.

 

Regulamin naboru i oceny wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Regulamin naboru i oceny 7.2.3 (170 kB, format: DOC)

Dodano 2009-03-25

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

 

Załączniki do Regulaminu naboru i oceny wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Wzór wniosku o dofinansowanie (429 kB, format: DOC)

Dodano 2009-03-25

Instrukcja wypełniania załączników (1 036 kB, format: DOC)

Dodano 2009-03-25

Instrukcja wypełniania wniosku (312 kB, format: DOC)

Dodano 2009-03-25

Lista sprawdzająca (385 kB, format: DOC)

Dodano 2009-03-25

Lista sprawdzająca do umowy cesji (77 kB, format: DOC)

Dodano 2009-03-25

Potwierdzenie przyjęcia do wiadomości dokonania przelewu praw z umowy o dofinansowanie projektu (45 kB, format: DOC)

Dodano 2009-03-25

Lista sprawdzająca przed podpisaniem umowy (147 kB, format: DOC)

Dodano 2009-03-25

Lista sprawdzająca do umowy (95 kB, format: DOC)

Dodano 2009-03-25

Karta oceny wniosku - test pomocy publicznej (70 kB, format: DOC)

Dodano 2009-03-25

Karta oceny formalnej (86 kB, format: DOC)

Dodano 2009-03-25

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

 

Karty oceny merytorycznej zerojedynkowej

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Karta ogólna (69 kB, format: DOC)

Dodano 2009-03-25

Karta z definicją kryterium (209 kB, format: DOC)

Dodano 2009-03-25

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

 

Karty oceny merytorycznej punktowej

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Kryteria merytoryczne punktowe (188 kB, format: DOC)

Dodano 2009-03-25

Karta ogólna (60 kB, format: DOC)

Dodano 2009-03-25

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

 

Karta oceny strategicznej

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Karta oceny strategicznej (78 kB, format: DOC)

Dodano 2009-03-25

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

 

Umowa o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Wzór umowy o dofinansowanie (223 kB, format: DOC)

Dodano 2009-03-25

Aneks do umowy (45 kB, format: DOC)

Dodano 2009-03-25

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

 

Uchwała Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie dofinansowania projektów własnych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Wzór Uchwały Zarządu (163 kB, format: DOC)

Dodano 2009-03-25

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

 

Wytyczne

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Obowiazki beneficjentów w zakresie prowadzenia działań informacyjnych (4 975 kB, format: DOC)

Dodano 2009-03-25

Wytyczne w sprawie kwalifikowalności wydatków (681 kB, format: DOC)

Dodano 2009-03-25

Wytyczne do studiów wykonalności w zakresie zakupu wyposażenia (995 kB, format: DOC)

Dodano 2009-03-25

Wytyczne Instytucji Zarządzającej dotyczące prawnych zabezpieczeń (283 kB, format: DOC)

Dodano 2009-03-25

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

generator wniosków o dofinansowanie GENERATOR WNIOSKÓW
genertator wniosków płatniczych GENERATOR WNIOSKÓW PŁATNICZYCH
Mapa dotacji MAPA DOTACJI
informacje Gdzie po informacje
konkursy Konkursy RPO WiM
szkolenia Szkolenia i spotkania informacyjne
promocja Promocja Funduszy Europejskich
lista_beneficjentow Lista Beneficjentów (RPO WiM)
najczęstrze błedy
najczęstrze pytania
dobre praktyki

Strona główna | NSS | Generator | Gdzie po informacje? | Konkursy RPO WiM | Szkolenia i spotkania informacyjne | Promocja FE | Znaki i logotypy | Linki | Lista Beneficjentów RPO WiM 2007-2013 | Kontakt | Zgłoś błąd |
Polityka prywatności | Mapa strony | Logowanie |

 

Data aktualizacji: 2019-10-03 11:23:08

 

Copyright © Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

loga