zamknij okno

Informujemy, że używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii w celu umożliwienia i ułatwienia Państwu korzystania z usług dostępnych w serwisie, a także w celach statystycznych i marketingowych.

Mogą Państwo zmienić ustawienia dotyczące cookies w przeglądarce. Aby uzyskać informacje w jaki sposób zmienić ustawienia dotyczące cookies w swojej przeglądarce prosimy kliknąć na odpowiedni link: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Opera. Informujemy jednak, że zablokowanie ciasteczek może uniemożliwić korzystanie z niektórych lub wszystkich funkcji serwisu.

Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że akceptujecie Państwo umieszczanie i używanie cookies w przeglądarce internetowej na aktualnym urządzeniu.

bip wersja pl english
krok 1 Zapoznaj się z programem krok 2 Sprawdź harmonogram konkursów krok 3 Przygotuj projekt krok 4 Wypełnij wniosek krok 5 Śledz ocenę wniosku
Konkursy RPO WiM   »   Oś priorytetowa Środowisko przyrodnicze   »   Zakończony nabór wniosku   »   KONKURS 01/09/6.1.2
punkt informacyjny
mrr Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
wmarr Instytucja pośrednicząca II - Przedsiebiorczość
wfosigw Instytucja pośrednicząca - Środowisko przyrodnicze
efs Europejski Fundusz Społeczny na Warmii i Mazurach
obszary wiejskie Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
wrota Wrota Warmii i Mazur
Komisja Europejska Komisja Europejska
Europejska Debata Publiczna Europejska Debata Publiczna
scb
komplementarnosc pokl rpo

KONKURS 01/09/6.1.2WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ W OLSZTYNIE

jako Instytucja Pośrednicząca

Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013
 

OGŁASZA NABÓR WNIOSKÓW
O DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW
EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO
W RAMACH KONKURSU NR 01/09/6.1.2
Z ZAKRESU OSI PRIORYTETOWEJ 6 – ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE:


Działanie 6.1 Poprawa i zapobieganie degradacji środowiska poprzez budowę, rozbudowę i modernizację infrastruktury ochrony środowiska.
Poddziałanie 6.1.2 Gospodarka wodno-ściekowaKonkurs ma formułę zamkniętą. Wielkość kwoty przewidzianej do rozdysponowania w konkursie nr 01/09/6.1.2 liczona jest po kursie 4,6960 EUR/PLN. Rodzaje projektów podlegających dofinansowaniu: kompleksowe projekty dotyczące gospodarki wodno-ściekowej, umiejscowione na terenie aglomeracji (w rozumieniu dyrektywy 91/271/EWG) poniżej 15 tys. RLM, w szczególności projekty polegające na:

1. budowie, rozbudowie lub modernizacji oczyszczalni ścieków komunalnych,
2. budowie i modernizacji systemów kanalizacji zbiorczej,
3. budowie i modernizacji systemów zaopatrzenia w wodę (tylko w uzasadnionych przypadkach jako element kompleksowego projektu, realizowanego łącznie z systemami odbioru ścieków),
4. budowie i modernizacji sieci kanalizacji deszczowej o ile przyczyni się do wdrożenia dyrektywy 91/271/EWG (tylko w uzasadnionych przypadkach jako element kompleksowego projektu, realizowanego łącznie z systemami odbioru ścieków).

Na realizację projektów wyłonionych do dofinansowania w ramach konkursu dostępna jest kwota 33 313 179 PLN
Maksymalny poziom dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 80% wydatków kwalifikowalnych. Poziom ten nie dotyczy projektów objętych pomocą publiczną lub generujących dochód.

O dofinansowanie mogą ubiegać się;
1. jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
2. jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego;
3. przedsiębiorcy.

Kryteria wyboru projektów przyjęte zostały uchwałą przez Komitet Monitorujący i są dostępne na stronach: www.wfosigw.olsztyn.pl oraz rpo.warmia.mazury.pl
Wniosek, należy złożyć w formie oryginału oraz zapisany na nośniku elektronicznym wraz z wymaganymi załącznikami, natomiast wnioski w formie elektronicznej należy przesłać za pomocą Generatora Wniosków MAKS, dostępnego na stronie internetowej rpo.warmia.mazury.pl (zakładka Generator Wniosków).
Szczegółowe zasady przygotowywania, składania wniosków opisane zostały w Regulaminie naboru i oceny wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 Instytucji Pośredniczącej (Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie) do konkursu nr 01/09/6.1.2 dostępnym na stronie www.wfosigw.olsztyn.pl oraz rpo.warmia.mazury.pl  Wnioski o dofinansowanie można składać osobiście, kurierem, dostarczać przez posłańca lub wysłać pocztą w terminie:

od 20 kwietnia 2009 r. do 1 czerwca 2009 r.
w godzinach 8.00-15.00


Ostateczny termin składania wniosków upływa 1 czerwca 2009 r., godz. 15.00. w siedzibie Regionalnego Centrum Projektów Środowiskowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, ul. Świętej Barbary 9, 10-026 Olsztyn

Wnioski, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane. Wzór wniosku o dofinansowanie, wzór umowy o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013, dostępne są na stronie internetowej www.wfosigw.olsztyn.pl oraz rpo.warmia.mazury.pl Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 90 dni roboczych od dnia zakończenia naboru Wniosków.
 

Dokumentacja konkursowa znajduje się poniżej 

KomunikatW związku z wejściem w życie USTAWY z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zmieniona została min. Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn.zm.) w zakresie art. 209 ust. 3. W związku z ww. nowelizacją nastąpiło zwolnienie jednostek sektora finansów publicznych oraz fundacji, których jedynym fundatorem jest Skarb Państwa, a także Bank Gospodarstwa Krajowego z obowiązku składania zabezpieczeń. Jednocześnie zmianie uległ dokument Wytyczne Instytucji Zarządzającej dotyczące prawnych zabezpieczeń.

Prawidłowy wzór dokumentu znajduje się w plikach do pobrania (wersja z dopiskiem aktualizacja).
 

« na górę

 

Regulamin naboru i oceny wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 do konkursu 01/09/6.1.2

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Regulamin naboru i oceny wniosków (1 593 kB, format: DOC)

Dodano 2009-03-23

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

 

Załączniki do Regulaminu naboru i oceny wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 do konkursu 01/09/6.1.2

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Wzór wniosku o dofinansowanie (1 639 kB, format: DOC)

Dodano 2009-03-23

Instrukcja wypełniania wniosku (1 568 kB, format: DOC)

Dodano 2009-03-23

Instrukcja wypełniania załączników (2 104 kB, format: DOC)

Dodano 2009-03-23

Lista sprawdzająca (1 517 kB, format: DOC)

Dodano 2009-03-23

Lista sprawdzająca przed podpisaniem umowy (1 410 kB, format: DOC)

Dodano 2009-03-23

Lista sprawdzająca do umowy (1 362 kB, format: DOC)

Dodano 2009-03-23

Test pomocy publicznej (1 340 kB, format: DOC)

Dodano 2009-03-23

Karta oceny formalnej (1 358 kB, format: DOC)

Dodano 2009-03-23

Wzór aneksu do umowy (1 316 kB, format: DOC)

Dodano 2009-03-23

Lista sprawdzająca do umowy cesji przed wydaniem dokumentu (1 348 kB, format: DOC)

Dodano 2009-03-23

Zgoda na dokonanie cesji wierzytelności z umowy o dofinansowanie projektu (1 320 kB, format: DOC)

Dodano 2009-03-23

Potwierdzenie przyjęcia do wiadomości dokonania przelewu praw z umowy o dofinansowanie projektu (1 315 kB, format: DOC)

Dodano 2009-03-23

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

 

Karty oceny merytorycznej zerojedynkowej

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Karta oceny ogólnej (1 340 kB, format: DOC)

Dodano 2009-03-23

Karta z definicją kryterium (1 482 kB, format: DOC)

Dodano 2009-03-23

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

 

Karty oceny merytorycznej punktowej

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Karta oceny wniosku (1 334 kB, format: DOC)

Dodano 2009-03-23

Karta z definicją kryterium (1 527 kB, format: DOC)

Dodano 2009-03-23

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

 

Karta oceny strategicznej

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Karta oceny strategicznej (1 332 kB, format: DOC)

Dodano 2009-03-23

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

 

Umowa o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Wzór umowy o dofinansowanie (1 622 kB, format: DOC)

Dodano 2009-03-23

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

 

Załączniki do Umowy o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Prognoza wydatków dla Projektu w ramach RPO WiM 2007-2013 na rok bieżący oraz kolejny rok budżetowy (1 315 kB, format: DOC)

Dodano 2009-03-23

Harmonogram realizacji zamówień publicznych dla Projektu w ramach RPO WiM 2007-2013 (1 317 kB, format: DOC)

Dodano 2009-03-23

Oświadczenie Beneficjenta (1 317 kB, format: DOC)

Dodano 2009-03-23

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

 

Wytyczne

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Obowiązki beneficjentów w zakresie prowadzenia dzialań informacyjnych (6 245 kB, format: DOC)

Dodano 2009-03-23

Wytyczne do studiów wykonalności w zakresie gospodarki wodno-ściekowej (9 606 kB, format: DOC)

Dodano 2009-03-23

Wytyczne w sprawie kwalifikowalności wydatków (1 947 kB, format: DOC)

Dodano 2009-03-23

Wytyczne dotyczące prawnych zabezpieczeń w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 (6 637 kB, format: DOC)

Dodano 2009-05-05

Pliki do pobrania

Wytyczne Instytucji Zarządzającej dotyczące prawnych zabezpieczeń (6 636 kB, format: DOC)

Dodano 2009-03-23

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

generator wniosków o dofinansowanie GENERATOR WNIOSKÓW
genertator wniosków płatniczych GENERATOR WNIOSKÓW PŁATNICZYCH
Mapa dotacji MAPA DOTACJI
informacje Gdzie po informacje
konkursy Konkursy RPO WiM
szkolenia Szkolenia i spotkania informacyjne
promocja Promocja Funduszy Europejskich
lista_beneficjentow Lista Beneficjentów (RPO WiM)
najczęstrze błedy
najczęstrze pytania
dobre praktyki

Strona główna | NSS | Generator | Gdzie po informacje? | Konkursy RPO WiM | Szkolenia i spotkania informacyjne | Promocja FE | Znaki i logotypy | Linki | Lista Beneficjentów RPO WiM 2007-2013 | Kontakt | Zgłoś błąd |
Polityka prywatności | Mapa strony | Logowanie |

 

Data aktualizacji: 2019-10-03 11:23:08

 

Copyright © Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

loga