zamknij okno

Informujemy, że używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii w celu umożliwienia i ułatwienia Państwu korzystania z usług dostępnych w serwisie, a także w celach statystycznych i marketingowych.

Mogą Państwo zmienić ustawienia dotyczące cookies w przeglądarce. Aby uzyskać informacje w jaki sposób zmienić ustawienia dotyczące cookies w swojej przeglądarce prosimy kliknąć na odpowiedni link: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Opera. Informujemy jednak, że zablokowanie ciasteczek może uniemożliwić korzystanie z niektórych lub wszystkich funkcji serwisu.

Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że akceptujecie Państwo umieszczanie i używanie cookies w przeglądarce internetowej na aktualnym urządzeniu.

bip wersja pl english
krok 1 Zapoznaj się z programem krok 2 Sprawdź harmonogram konkursów krok 3 Przygotuj projekt krok 4 Wypełnij wniosek krok 5 Śledz ocenę wniosku
Konkursy RPO WiM   »   Oś priorytetowa Infrastruktura społeczna   »   Zakończony nabór wniosków   »   KONKURS 01/09/3.2.1
punkt informacyjny
mrr Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
wmarr Instytucja pośrednicząca II - Przedsiebiorczość
wfosigw Instytucja pośrednicząca - Środowisko przyrodnicze
efs Europejski Fundusz Społeczny na Warmii i Mazurach
obszary wiejskie Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
wrota Wrota Warmii i Mazur
Komisja Europejska Komisja Europejska
Europejska Debata Publiczna Europejska Debata Publiczna
scb
komplementarnosc pokl rpo

KONKURS 01/09/3.2.1ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO- MAZURSKIEGO

jako Instytucja Zarządzająca
Regionalnym Programem Operacyjnym Warmia i Mazury na lata 2007- 2013

ogłasza nabór wniosków
o dofinansowanie projektów ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
W RAMACH KONKURSU 01/09/3.2.1
Z ZAKRESU: OSI PRIORYTETOWEJ 3- INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA

Działania 3.2 Wysoki poziom zabezpieczenia i dostępności medycznej i opiekuńczej
Poddziałania 3.2.1 Infrastruktura ochrony zdrowia

Typy projektów:

Schemat B
- rozbudowa, modernizacja obiektów ochrony zdrowia o zasięgu regionalnym (np. bloki operacyjne i centralna sterylizatornia) – inwestycje w obiekty i zakupy wyposażenia,
- projekty, w wyniku których poprawie ulegnie w województwie opieka paliatywna, długoterminowa – rozbudowa i modernizacja infrastruktury tych jednostek wraz z wyposażeniem.

Konkurs ma formę zamkniętą. Wielkość kwoty przewidzianej do rozdysponowania w konkursie nr 01/09/3.2.1 wynosi: 141 332 041,66 PLN liczonej po kursie 4,6960 EUR/PLN. Maksymalny poziom dofinansowania środkami Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 wynosi 85% wydatków kwalifikowalnych (w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną i nie generujących dochodu). W przypadku projektów objętych pomocą publiczną maksymalna intensywność pomocy wynosi 50%. Ustala się wsparcie projektów w kwocie: minimalna 2 000 000 PLN, maksymalna 50 000 000 PLN.

Podmioty uprawnione do składania wniosków, przewidziane do wsparcia typy projektów oraz kryteria wyboru projektów wskazane są w dokumencie Szczegółowy Opis Osi Priorytetowej nr 3 Infrastruktura Społeczna Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013. Wnioski o dofinansowanie w formie papierowej wraz z załącznikami w 2 egzemplarzach należy złożyć osobiście, listem poleconym lub za pośrednictwem kuriera (liczy się data wpłynięcia) w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego, w Sekretariacie Departamentu Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego, ul. Kościuszki 83, 10-950 Olsztyn, I piętro, pok. 107, natomiast wnioski w formie elektronicznej należy przesłać za pomocą Generatora Wniosków MAKS, dostępnego na stronie internetowej rpo.warmia.mazury.pl (zakładka Generator Wniosków).

Termin składania wniosków:

od 13 marca 2009 r. do 30 kwietnia 2009 r.
w godzinach 8.00-15.00

Ostateczny termin składania wniosków upływa 30 kwietnia 2009 r. o godz. 15.00. Wnioski, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 115 dni od dnia zakończenia naboru wniosków. Instytucja Zarządzająca zastrzega możliwość zmiany terminu rozstrzygnięcia konkursu. Ogłoszenie o konkursie oraz szczegółowe zasady przygotowywania i składania wniosków (wzór wniosku o dofinansowanie, a także wzór umowy o dofinansowanie) dostępne są w Regulaminie naboru i oceny wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 do konkursu nr 01/09/3.2.1.

Dokumenty znajdują się poniżej.


 

 

Regulamin naboru i oceny wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 do konkursu 01/09/3.2.1

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Regulamin naboru i oceny wniosków (170 kB, format: DOC)

Dodano 2009-03-12

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

 

Załączniki do Regulaminu naboru i oceny wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 do konkursu 01/09/3.2.1

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Wzór wniosku o dofinansowanie (429 kB, format: DOC)

Dodano 2009-03-12

Instrukcja wypełniania wniosku (312 kB, format: DOC)

Dodano 2009-03-12

Instrukcja wypełniania załączników (1 036 kB, format: DOC)

Dodano 2009-03-12

Lista sprawdzająca (355 kB, format: DOC)

Dodano 2009-03-12

Lista sprawdzająca przed podpisaniem umowy (147 kB, format: DOC)

Dodano 2009-03-12

Lista sprawdzająca do umowy (95 kB, format: DOC)

Dodano 2009-03-12

Karta oceny wniosku - test pomocy publicznej (70 kB, format: DOC)

Dodano 2009-03-12

Karta oceny formalnej (86 kB, format: DOC)

Dodano 2009-03-12

Zgoda na dokonanie cesji wierzytelności z umowy o dofinansowanie projektu (47 kB, format: DOC)

Dodano 2009-03-12

Lista sprawdzająca do umowy cesji przed wydaniem dokumentu (77 kB, format: DOC)

Dodano 2009-03-12

Potwierdzenie przyjęcia do wiadomości dokonania przelewu praw z umowy o dofinansowanie projektu (45 kB, format: DOC)

Dodano 2009-03-12

Instrukcja wypełninia wniosku o dofinansowanie - aktualizacja (330 kB, format: DOC)

Dodano 2011-12-21

Instrukcja wypełniania załączników - aktualizacja (1 070 kB, format: DOC)

Dodano 2011-12-21

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

 

Karty oceny merytorycznej zerojedynkowej

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Karta z oceną kryterium (209 kB, format: DOC)

Dodano 2009-03-12

Karta ogólna (69 kB, format: DOC)

Dodano 2009-03-12

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

 

Karty oceny merytorycznej punktowej

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Karta z definicją kryterium (235 kB, format: DOC)

Dodano 2009-03-12

Karta ogólna - poddziałanie 3.2.1 (60 kB, format: DOC)

Dodano 2009-03-12

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

 

Karta oceny strategicznej

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Karta oceny strategicznej (79 kB, format: DOC)

Dodano 2009-03-12

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

 

Umowa o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Wzór umowy o dofinansowanie (224 kB, format: DOC)

Dodano 2009-03-12

Wzór umowy o dofinasowanie - aktualizacja (532 kB, format: DOC)

Dodano 2011-12-21

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

 

Załączniki do Umowy o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Aneks do umowy (45 kB, format: DOC)

Dodano 2009-03-12

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

 

Uchwała Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie dofinansowania projektów własnych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Uchwała Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie dofinansowania projektów własnych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego (163 kB, format: DOC)

Dodano 2009-03-12

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

 

Wytyczne

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Wytyczne dotyczące prawnych zabezpieczeń (283 kB, format: DOC)

Wytyczne Instytucji Zarządzającej dotyczące prawnych zabezpieczeń w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 do konkursu 01/09/3.2.1

Dodano 2009-03-12

Wytyczne w sprawie kwalifikowalności wydatków (680 kB, format: DOC)

Wytyczne w sprawie kwalifikowalności wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 do konkursu nr 01/09/3.2.1

Dodano 2009-03-12

Wytyczne do studiów wykonalności (1 133 kB, format: DOC)

Wytyczne do studiów wykonalności w zakresie infrastruktury kubaturowej do konkursu 01/09/3.2.1

Dodano 2009-03-12

Obowiązki beneficjentów w zakresie prowadzenia działań informacyjnych (4 975 kB, format: DOC)

Dodano 2009-03-12

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

generator wniosków o dofinansowanie GENERATOR WNIOSKÓW
genertator wniosków płatniczych GENERATOR WNIOSKÓW PŁATNICZYCH
Mapa dotacji MAPA DOTACJI
informacje Gdzie po informacje
konkursy Konkursy RPO WiM
szkolenia Szkolenia i spotkania informacyjne
promocja Promocja Funduszy Europejskich
lista_beneficjentow Lista Beneficjentów (RPO WiM)
najczęstrze błedy
najczęstrze pytania
dobre praktyki

Strona główna | NSS | Generator | Gdzie po informacje? | Konkursy RPO WiM | Szkolenia i spotkania informacyjne | Promocja FE | Znaki i logotypy | Linki | Lista Beneficjentów RPO WiM 2007-2013 | Kontakt | Zgłoś błąd |
Polityka prywatności | Mapa strony | Logowanie |

 

Data aktualizacji: 2019-10-03 11:23:08

 

Copyright © Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

loga