zamknij okno

Informujemy, że używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii w celu umożliwienia i ułatwienia Państwu korzystania z usług dostępnych w serwisie, a także w celach statystycznych i marketingowych.

Mogą Państwo zmienić ustawienia dotyczące cookies w przeglądarce. Aby uzyskać informacje w jaki sposób zmienić ustawienia dotyczące cookies w swojej przeglądarce prosimy kliknąć na odpowiedni link: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Opera. Informujemy jednak, że zablokowanie ciasteczek może uniemożliwić korzystanie z niektórych lub wszystkich funkcji serwisu.

Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że akceptujecie Państwo umieszczanie i używanie cookies w przeglądarce internetowej na aktualnym urządzeniu.

bip wersja pl english
krok 1 Zapoznaj się z programem krok 2 Sprawdź harmonogram konkursów krok 3 Przygotuj projekt krok 4 Wypełnij wniosek krok 5 Śledz ocenę wniosku
Konkursy RPO WiM   »   Oś priorytetowa Środowisko przyrodnicze   »   Zakończony nabór wniosku   »   KONKURS 01/09/6.2.2
punkt informacyjny
mrr Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
wmarr Instytucja pośrednicząca II - Przedsiebiorczość
wfosigw Instytucja pośrednicząca - Środowisko przyrodnicze
efs Europejski Fundusz Społeczny na Warmii i Mazurach
obszary wiejskie Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
wrota Wrota Warmii i Mazur
Komisja Europejska Komisja Europejska
Europejska Debata Publiczna Europejska Debata Publiczna
scb
komplementarnosc pokl rpo

KONKURS 01/09/6.2.2
WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ W OLSZTYNIE

jako Instytucja Pośrednicząca

Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013
 

OGŁASZA NABÓR WNIOSKÓW
O DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW
EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO
W RAMACH KONKURSU NR 01/09/6.2.2
Z ZAKRESU OSI PRIORYTETOWEJ 6 – ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE:
Działanie 6.2 Ochrona środowiska przed zanieczyszczeniami i zniszczeniami
Poddziałanie 6.2.2 Bezpieczeństwo ekologiczne


Konkurs ma formułę zamkniętą. Wielkość kwoty przewidzianej do rozdysponowania w konkursie nr 01/09/6.2.2 liczona jest po kursie 4,6960 EUR/PLN.

Zadanie nr 1Budowa, modernizacja i poprawa stanu technicznego urządzeń przeciwpowodziowych, regulacja cieków wodnych, modernizacja i budowa małych zbiorników retencyjnych
Rodzaje projektów podlegających dofinansowaniu:
 1. dotyczące kompleksowych rozwiązań, mających na celu zwolnienie szybkości odpływu wód opadowych oraz zwiększenie retencyjności zlewni;
 2. dotyczące modernizacji i poprawy stanu technicznego urządzeń przeciwpowodziowych;
 3. dotyczące budowy infrastruktury technicznej urządzeń przeciwpowodziowych, tylko w przypadkach, gdy pomimo modernizacji i poprawy stanu technicznego urządzeń, będzie istniało ryzyko powodziowe oraz pod warunkiem spełnienia wymagań dyrektyw unijnych, w szczególności Artykułu 4(7) Ramowej Dyrektywy Wodnej.
Na realizację projektów wyłonionych do dofinansowania w ramach konkursu w zadaniu nr 1 dostępna jest kwota 6 059 145 PLN. Maksymalny poziom dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 80% wydatków kwalifikowalnych. Poziom ten nie dotyczy projektów objętych pomocą publiczną lub generujących dochód. Maksymalna wartość projektu w zadaniu nr 1 poniżej 40 mln PLN.

Zadanie 2Tworzenie i rozbudowywanie systemów lokalnego monitoringu środowiskowego.
Rodzaje projektów podlegających dofinansowaniu: projekty dotyczące tworzenia i rozbudowywania systemów lokalnego monitoringu środowiskowego. Wartość elementów informatycznych, w tych projektach, nie może przekroczyć 50% kosztów zadania.
Na realizację projektów wyłonionych do dofinansowania w ramach konkursu w zadaniu nr 2 dostępna jest kwota 831 629 PLN. Maksymalny poziom dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 80% wydatków kwalifikowalnych. Poziom ten nie dotyczy projektów objętych pomocą publiczną lub generujących dochód. Maksymalna wartość projektu w zadaniu nr 2 poniżej 4 mln PLN.

Zadanie 3Wyposażenie jednostek ratownictwa w specjalistyczny sprzęt.
Rodzaje projektów podlegających dofinansowaniu: wyposażenie jednostek ratownictwa w specjalistyczny sprzęt. Z zakresu wyposażenia jednostek ratownictwa do realizacji kwalifikują się projekty jednostek ochotniczej straży pożarnej ujętej w Krajowym Systemie Ratownictwa Gaśniczego, Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz samorządów gminnych. Na realizację projektów wyłonionych do dofinansowania w ramach konkursu w zadaniu nr 3 dostępna jest kwota 11 122 805 PLN. Maksymalny poziom dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 80% wydatków kwalifikowalnych. Poziom ten nie dotyczy projektów objętych pomocą publiczną lub generujących dochód. Maksymalna wartość projektu w zadaniu nr 3 poniżej 4 mln PLN.

Zadanie 4Inne działania na rzecz ochrony środowiska i zapobiegania zagrożeniom
Rodzaje projektów podlegających dofinansowaniu: projekty
 1. dotyczące opracowywania, wdrażanie oraz modernizacja baz danych, dotyczących gromadzenia i przetwarzania danych o środowisku oraz systemów przekazywania tych informacji mieszkańcom.
 2. dotyczące wzmocnienia monitoringu wód morskich;
 3. dotyczące wzmocnienia systemu wytwarzania i udostępniania danych i informacji na potrzeby ochrony przed polami elektromagnetycznymi i promieniowaniem jonizującym.
Na realizację projektów wyłonionych do dofinansowania w ramach konkursu w zadaniu nr 4 dostępna jest kwota 236 199 PLN. Maksymalny poziom dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 80% wydatków kwalifikowalnych. Poziom ten nie dotyczy projektów objętych pomocą publiczną lub generujących dochód. Maksymalna wartość projektu w zadaniu nr 4 poniżej 4 mln PLN.

O dofinansowanie mogą ubiegać się;
 1. jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
 2. jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego;
 3. administracja rządowa;
 4. organizacje pozarządowe;
 5. Przedsiębiorstwa Gospodarki Leśnej Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne.
Kryteria wyboru projektów zostały przyjęte przez Komitet Monitorujący są dostępne na stronach: www.wfosigw.olsztyn.pl oraz rpo.warmia.mazury.pl. Wniosek należy złożyć w formie oryginału oraz zapisany na nośniku elektronicznym wraz z wymaganymi załącznikami, natomiast wnioski w formie elektronicznej należy przesłać za pomocą Generatora Wniosków MAKS, dostępnego na stronie internetowej rpo.warmia.mazury.pl (zakładka Generator Wniosków). Szczegółowe zasady przygotowywania, składania wniosków opisane zostały w Regulaminie naboru i oceny wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 Instytucji Pośredniczącej (Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie) do konkursu nr 01/09/6.2.2 dostępnym na stronie www.wfosigw.olsztyn.pl oraz rpo.warmia.mazury.pl. Wnioski o dofinansowanie można składać osobiście, kurierem, dostarczać przez posłańca lub wysłać pocztą w terminie:
 
od 6 kwietnia 2009 r. do 18 maja 2009 r.
w godzinach 8.00-15.00

Ostateczny termin składania wniosków upływa 18 maja 2009 r., godz. 15.00. w siedzibie Regionalnego Centrum Projektów Środowiskowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie ul. Świętej Barbary 9, 10-026 Olsztyn

Wnioski, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane. Wzór wniosku o dofinansowanie, wzór umowy o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013, dostępne są na stronie internetowej www.wfosigw.olsztyn.pl oraz rpo.warmia.mazury.pl. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 90 dni roboczych od dnia zakończenia naboru Wniosków.


Pełna dokumentacja konkursowa dostępna jest poniżej

Komunikat


W związku z wejściem w życie USTAWY z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zmieniona została min. Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn.zm.) w zakresie art. 209 ust. 3. W związku z ww. nowelizacją nastąpiło zwolnienie jednostek sektora finansów publicznych oraz fundacji, których jedynym fundatorem jest Skarb Państwa, a także Bank Gospodarstwa Krajowego z obowiązku składania zabezpieczeń. Jednocześnie zmianie uległ dokument Wytyczne Instytucji Zarządzającej dotyczące prawnych zabezpieczeń.

Prawidłowy wzór dokumentu znajduje się w plikach do pobrania (wersja z dopiskiem aktualizacja). 

« na górę

 

Regulamin naboru i oceny wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 do konkursu 01/09/6.2.2

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Regulamin naboru i oceny wniosków (1 575 kB, format: DOC)

Dodano 2009-03-09

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

 

Załączniki do Regulaminu naboru i oceny wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 do konkursu 01/09/6.2.2

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Wzór wniosku o dofinansowanie (1 699 kB, format: DOC)

Dodano 2009-03-09

Instrukcja wypełniania wniosku (1 588 kB, format: DOC)

Dodano 2009-03-09

Instrukcja wypełniania załączników (2 313 kB, format: DOC)

Dodano 2009-03-09

Lista sprawdzająca (1 509 kB, format: DOC)

Dodano 2009-03-09

Lista sprawdzająca przed podpisaniem umowy (1 416 kB, format: DOC)

Dodano 2009-03-09

Lista sprawdzająca do umowy (1 372 kB, format: DOC)

Dodano 2009-03-09

Karta oceny wniosku - test pomocy publicznej (1 344 kB, format: DOC)

Dodano 2009-03-09

Karta oceny formalnej (1 362 kB, format: DOC)

Dodano 2009-03-09

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

 

Karty oceny merytorycznej zerojedynkowej

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Karta oceny ogólnej (1 342 kB, format: DOC)

Dodano 2009-03-09

Karta z definicją kryterium (1 482 kB, format: DOC)

Dodano 2009-03-09

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

 

Karty oceny merytorycznej punktowej

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Karta z definicją kryterium (1 537 kB, format: DOC)

Dodano 2009-03-09

Karta oceny wniosku - zadanie 3. (1 323 kB, format: DOC)

Dodano 2009-03-09

Karta oceny wniosku - zadanie 1. (1 328 kB, format: DOC)

Dodano 2009-03-09

Karta oceny wniosku - zadanie 2. i 4. (1 326 kB, format: DOC)

Dodano 2009-03-09

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

 

Karta oceny strategicznej

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Karta oceny strategicznej (1 340 kB, format: DOC)

Dodano 2009-03-09

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

 

Umowa o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Wzór umowy o dofinansowanie (1 549 kB, format: DOC)

Dodano 2009-03-09

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

 

Załączniki do Umowy o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Prognoza wydatków dla Projektu w ramach RPO WiM 2007-2013 na rok bieżący oraz kolejny rok budżetowy (1 315 kB, format: DOC)

Dodano 2009-03-09

Harmonogram realizacji zamówień publicznych dla Projektu w ramach RPO WiM 2007-2013 (1 317 kB, format: DOC)

Dodano 2009-03-09

Oświadczenie Beneficjenta (1 317 kB, format: DOC)

Dodano 2009-03-09

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

 

Wytyczne

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Wytyczne do studiów wykonalności (1 939 kB, format: DOC)

Wytyczne do studiów wykonalności w zakresie infrastruktury przeciwpowodziowej i retencyjnej, lokalnego monitoringu środowiskowego, baz danych dotyczących gromadzenia
i przetwarzania danych o środowisku oraz doposażenia jednostek ratownictwa do konkursu nr 01/09/6.2.2

Dodano 2009-03-09

Wytyczne w sprawie kwalifikowalności wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 (1 944 kB, format: DOC)

Dodano 2009-03-09

Obowiązki beneficjentów w zakresie prowadzenia dzialań informacyjnych (6 245 kB, format: DOC)

Dodano 2009-03-09

Wytyczne dotyczące prawnych zabezpieczeń w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 (6 637 kB, format: DOC)

Dodano 2009-05-05

Pliki do pobrania

Wytyczne dotyczące prawnych zabezpieczeń w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 (6 636 kB, format: DOC)

Dodano 2009-03-09

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

generator wniosków o dofinansowanie GENERATOR WNIOSKÓW
genertator wniosków płatniczych GENERATOR WNIOSKÓW PŁATNICZYCH
Mapa dotacji MAPA DOTACJI
informacje Gdzie po informacje
konkursy Konkursy RPO WiM
szkolenia Szkolenia i spotkania informacyjne
promocja Promocja Funduszy Europejskich
lista_beneficjentow Lista Beneficjentów (RPO WiM)
najczęstrze błedy
najczęstrze pytania
dobre praktyki

Strona główna | NSS | Generator | Gdzie po informacje? | Konkursy RPO WiM | Szkolenia i spotkania informacyjne | Promocja FE | Znaki i logotypy | Linki | Lista Beneficjentów RPO WiM 2007-2013 | Kontakt | Zgłoś błąd |
Polityka prywatności | Mapa strony | Logowanie |

 

Data aktualizacji: 2019-10-03 11:23:08

 

Copyright © Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

loga