zamknij okno

Informujemy, że używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii w celu umożliwienia i ułatwienia Państwu korzystania z usług dostępnych w serwisie, a także w celach statystycznych i marketingowych.

Mogą Państwo zmienić ustawienia dotyczące cookies w przeglądarce. Aby uzyskać informacje w jaki sposób zmienić ustawienia dotyczące cookies w swojej przeglądarce prosimy kliknąć na odpowiedni link: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Opera. Informujemy jednak, że zablokowanie ciasteczek może uniemożliwić korzystanie z niektórych lub wszystkich funkcji serwisu.

Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że akceptujecie Państwo umieszczanie i używanie cookies w przeglądarce internetowej na aktualnym urządzeniu.

bip wersja pl english
krok 1 Zapoznaj się z programem krok 2 Sprawdź harmonogram konkursów krok 3 Przygotuj projekt krok 4 Wypełnij wniosek krok 5 Śledz ocenę wniosku
Konkursy RPO WiM   »   Oś priorytetowa Przedsiębiorczość   »   Zakończony nabór wniosków   »   KONKURS 01/09/1.1.8
punkt informacyjny
mrr Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
wmarr Instytucja pośrednicząca II - Przedsiebiorczość
wfosigw Instytucja pośrednicząca - Środowisko przyrodnicze
efs Europejski Fundusz Społeczny na Warmii i Mazurach
obszary wiejskie Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
wrota Wrota Warmii i Mazur
Komisja Europejska Komisja Europejska
Europejska Debata Publiczna Europejska Debata Publiczna
scb
komplementarnosc pokl rpo

KONKURS 01/09/1.1.8WARMIŃSKO- MAZURSKA AGENCJA
ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. W OLSZTYNIE

jako Instytucja Pośrednicząca II stopnia
 

której ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO
powierzył realizację części osi priorytetowej „Przedsiębiorczość”
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury
na lata 2007-2013

 

ogłasza nabór wniosków
o dofinansowanie projektów ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
z zakresu Osi Priorytetowej 1 – Przedsiębiorczość


Działanie 1.1: Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw
Poddziałanie 1.1.8: Wsparcie przedsięwzięć przemysłowo-naukowych


Konkurs ma formułę zamkniętą.

Rozpatrywane będą tylko wnioski dla których wnioskodawcami są mikro, mali i średni przedsiębiorcy zgodnie z definicją w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu ( Dz. U. L 214 z 9.08.2008 r.).
Rodzaje projektów kwalifikujące się do wsparcia: Wsparcie wspólnych przedsięwzięć przemysłowo – naukowych, tj. badań przemysłowych i przedkonkurencyjnych zakończonych wdrażaniem wyników prac w przedsiębiorstwach.

W ramach niniejszego poddziałania nie mogą ubiegać się o dofinansowanie projekty kwalifikujące się do:
  • Działania 6.1 RPO WiM Poprawa i zapobieganie degradacji środowiska poprzez budowę, rozbudowę modernizację infrastruktury ochrony środowiska,
  • spełniające warunki wsparcia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 lipca 2008 w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania Tworzenie i Rozwój Mikroprzedsiębiorstw objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 -2013,
  • dotyczące kategorii interwencji 39 energia odnawialna wiatrowa – budowa, rozbudowa, modernizacja elektrowni wiatrowych.

Wielkość kwoty przewidzianej do rozdysponowania w konkursie wynosi 27 623 529,00 PLN z której zostanie wyodrębniona kwota 4 000 000,00 PLN na wnioski przywrócone w wyniku ewentualnych protestów. W przypadku gdy pula na protesty nie zostanie wykorzystana, środki zostaną przesunięte na dofinansowanie ewentualnych projektów z listy rezerwowej.

Maksymalny poziom dofinansowania projektów wynosi 50% wydatków kwalifikowalnych. Minimalna kwota wsparcia: 30 000,00 PLN, maksymalna kwota wsparcia 4 000 000,00 PLN. Maksymalna wartość projektu 8 000 000,00 PLN.

Kryteria wyboru projektów wskazane są w dokumencie Szczegółowy opis osi priorytetowej Przedsiębiorczość Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013. Wnioski o dofinansowanie w formie papierowej wraz
z załącznikami w 2 egzemplarzach (oryginał + kopia) należy złożyć osobiście, listem poleconym lub za pośrednictwem kuriera (liczy się data wpłynięcia) w sekretariacie Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie, Plac Generała Józefa Bema 3, 10-516 Olsztyn, I piętro, natomiast wnioski w formie elektronicznej należy przesłać za pomocą Generatora Wniosków MAKS, dostępnego na stronie internetowej rpo.warmia.mazury.pl (zakładka Generator Wniosków).

Termin składania wniosków:

od 9 marca 2009 r. do 20 kwietnia 2009 r.
w godzinach 8.00 - 15.30

Ostateczny termin składania wniosków upływa 20 kwietnia 2009 r. o godz. 15.30.

Wnioski, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane. Rozstrzygnięcie konkursu dla danego wniosku nastąpi w ciągu 125 dni roboczych od dnia zamknięcia konkursu. Instytucja Pośrednicząca II stopnia zastrzega możliwość zmiany terminu rozstrzygnięcia konkursu. Ogłoszenie o konkursie oraz szczegółowe zasady przygotowywania i składania wniosków (wzór wniosku o dofinansowanie, a także wzór umowy o dofinansowanie) dostępne są w Regulaminie IP II naboru i oceny wniosków o dofinansowanie realizacji projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013. Dokumenty znajdują się na stronie internetowej Programu rpo.warmia.mazury.pl (Zakładka KONKURSY RPO WIM) oraz na stronie www.wmarr.olsztyn.pl (Zakładka RPO WiM).


Dokumenty konkursowe znajdują się poniżej:

KONKURS ZAMKNIĘTY

Aktualizacja Regulaminu naboru i oceny wniosków (...)


Dnia 29 czerwca 2009 roku Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego przyjął w drodze Uchwały zmiany do Regulaminu naboru i oceny wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 do konkursu 01/09/1.1.8 w zakresie załącznika nr 7.2 Karta z definicją kryterium.

Plik znajduje się poniżej (z dopiskiem aktualizacja)

Aktualizacja Regulaminu (...)


Dnia 8 lipca 2009 roku Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego przyjął w drodze Uchwały zmiany do Regulaminu naboru i oceny wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 do konkursów 01/09/1.1.5 01/09/1.1.7, 01/09/1.1.8, 01/09/1.1.9 w zakresie załącznika nr 10 „Umowa o dofinansowanie projektu” stanowiącego załącznik do Regulaminu naboru i oceny wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013 Instytucji Pośredniczącej II stopnia (Warmińsko – Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie) do wywyższych konkursów.

Jednocześnie w ramach ww. konkursów funkcjonował będzie nowy wzór załącznika do Umowy: „Kwartalna prognoza składania wniosków o płatność”, który Beneficjenci będą składać zamiast obowiązującego do tej pory załącznika: „Prognoza wydatków dla Projektu w ramach RPO WiM 2007-2013 na rok bieżący oraz kolejny rok budżetowy”.


Aktualizacja wzoru Umowy oraz prawidłowy wzór ww. załącznika zamieszczone zostały poniżej na liście plików do pobrania.


 

« na górę

 

Regulamin naboru i oceny wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Regulamin naboru i oceny wniosków (1 559 kB, format: DOC)

Dodano 2009-03-06

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

 

Załączniki do Regulaminu naboru i oceny wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Wzór wniosku o dofinansowanie (369 kB, format: DOC)

Dodano 2009-03-06

Instrukcja wypełniania wniosku (267 kB, format: DOC)

Dodano 2009-03-06

Instrukcja wypełniania załączników (2 146 kB, format: DOC)

Dodano 2009-03-06

Lista sprawdzająca na moment złożenia wniosku (1 335 kB, format: DOC)

Dodano 2009-03-06

Lista sprawdzająca do umowy (1 401 kB, format: DOC)

Dodano 2009-03-06

Karta oceny formalnej (1 424 kB, format: DOC)

Dodano 2009-03-06

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

 

Karty oceny merytorycznej zerojedynkowej

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Karta ogólna (1 408 kB, format: DOC)

Dodano 2009-03-06

Karta z definicjami kryteriów merytorycznych zerojedynkowych (aktualizacja) (211 kB, format: DOC)

Dodano 2009-07-03

Pliki do pobrania

Karta z definicjami kryteriów merytorycznych zerojedynkowych (210 kB, format: DOC)

Dodano 2009-03-06

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

 

Karty oceny merytorycznej punktowej

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Karta oceny wniosku (1 397 kB, format: DOC)

Dodano 2009-03-06

Karta z definicjami kryteriów merytorycznych punktowych (1 617 kB, format: DOC)

Dodano 2009-03-06

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

 

Karta oceny strategicznej

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Karta oceny strategicznej (1 397 kB, format: DOC)

Dodano 2009-03-06

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

 

Umowa o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Wzór harmonogramu rzeczowo-finansowego (1 391 kB, format: DOC)

Dodano 2009-03-06

Wzór umowy o dofinansowanie projektu (aktualizacja) (481 kB, format: DOC)

Dodano 2009-07-13

Pliki do pobrania

Wzór umowy o dofinansowanie projektu (1 605 kB, format: DOC)

Dodano 2009-03-06

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

 

Załączniki do Umowy o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Wzór pełnomocnictwa (1 386 kB, format: DOC)

Dodano 2009-03-06

Kwartalna prognoza składania wniosków o płatność (225 kB, format: DOC)

Dodano 2009-07-13

Pliki do pobrania

Prognoza wydatków dla Projektu w ramach RPO WiM 2007-2013 na rok bieżący oraz kolejny rok budżetowy (archiwum) (1 383 kB, format: DOC)

Dodano 2009-03-06

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

 

Wytyczne

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Wzór załacznika do wniosku - biznesplan (1 886 kB, format: DOC)

Dodano 2009-03-06

Obowiązki beneficjentów w zakresie prowadzenia działań informacyjnych (812 kB, format: PDF)

Dodano 2009-03-06

Wytyczne dotyczące prawnych zabezpieczeń w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 (7 011 kB, format: DOC)

Dodano 2009-03-06

Wytyczne w sprawie kwalifikowalności wydatków do konkursu (268 kB, format: DOC)

Dodano 2009-03-06

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

generator wniosków o dofinansowanie GENERATOR WNIOSKÓW
genertator wniosków płatniczych GENERATOR WNIOSKÓW PŁATNICZYCH
Mapa dotacji MAPA DOTACJI
informacje Gdzie po informacje
konkursy Konkursy RPO WiM
szkolenia Szkolenia i spotkania informacyjne
promocja Promocja Funduszy Europejskich
lista_beneficjentow Lista Beneficjentów (RPO WiM)
najczęstrze błedy
najczęstrze pytania
dobre praktyki

Strona główna | NSS | Generator | Gdzie po informacje? | Konkursy RPO WiM | Szkolenia i spotkania informacyjne | Promocja FE | Znaki i logotypy | Linki | Lista Beneficjentów RPO WiM 2007-2013 | Kontakt | Zgłoś błąd |
Polityka prywatności | Mapa strony | Logowanie |

 

Data aktualizacji: 2019-10-03 11:23:08

 

Copyright © Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

loga