zamknij okno

Informujemy, że używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii w celu umożliwienia i ułatwienia Państwu korzystania z usług dostępnych w serwisie, a także w celach statystycznych i marketingowych.

Mogą Państwo zmienić ustawienia dotyczące cookies w przeglądarce. Aby uzyskać informacje w jaki sposób zmienić ustawienia dotyczące cookies w swojej przeglądarce prosimy kliknąć na odpowiedni link: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Opera. Informujemy jednak, że zablokowanie ciasteczek może uniemożliwić korzystanie z niektórych lub wszystkich funkcji serwisu.

Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że akceptujecie Państwo umieszczanie i używanie cookies w przeglądarce internetowej na aktualnym urządzeniu.

bip wersja pl english
krok 1 Zapoznaj się z programem krok 2 Sprawdź harmonogram konkursów krok 3 Przygotuj projekt krok 4 Wypełnij wniosek krok 5 Śledz ocenę wniosku
Konkursy RPO WiM   »   Oś priorytetowa Przedsiębiorczość   »   Zakończony nabór wniosków   »   KONKURS 01/09/1.1.10
punkt informacyjny
mrr Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
wmarr Instytucja pośrednicząca II - Przedsiebiorczość
wfosigw Instytucja pośrednicząca - Środowisko przyrodnicze
efs Europejski Fundusz Społeczny na Warmii i Mazurach
obszary wiejskie Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
wrota Wrota Warmii i Mazur
Komisja Europejska Komisja Europejska
Europejska Debata Publiczna Europejska Debata Publiczna
scb
komplementarnosc pokl rpo

KONKURS 01/09/1.1.10ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO- MAZURSKIEGO

jako Instytucja Zarządzająca
Regionalnym Programem Operacyjnym Warmia i Mazury na lata 2007- 2013

ogłasza nabór wniosków
o dofinansowanie projektów ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
W RAMACH KONKURSU 01/09/1.1.10
Z ZAKRESU: OSI PRIORYTETOWEJ 1- PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ


Działania 1.1 WZROST KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW
Poddziałanie 1.1.10 PRZYGOTOWANIE STREF PRZEDSIĘBIORCZOŚCI


Konkurs ma formę zamkniętą. Wielkość kwoty przewidzianej do rozdysponowania w konkursie nr 01/09/1.1.10 wynosi: 69 058 826,00 PLN liczonej po kursie 4,6960 EUR/PLN. Maksymalny poziom dofinansowania projektów środkami Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007- 2013 wynosi 85 % wydatków kwalifikowanych (w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną i nie generujących dochodu).

Minimalna kwota wsparcia została ustalona na kwotę 500 000,00 PLN
. Maksymalna kwota wsparcia została ustalona na kwotę 13 600 000,00 PLN. Maksymalna wartość projektu została ustalona na kwotę 16 000 000 PLN.

Podmioty uprawnione do składania wniosków, przewidziane do wsparcia typy projektów oraz kryteria wyboru projektów wskazane są w dokumencie Szczegółowy opis osi priorytetowej nr 1 Przedsiębiorczość Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007- 2013. Wnioski o dofinansowanie w formie papierowej wraz z załącznikami w 2 egzemplarzach należy złożyć osobiście, listem poleconym lub za pośrednictwem kuriera (liczy się data wpłynięcia) w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego, w Sekretariacie Departamentu Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego, ul. Kościuszki 83, 10-950 Olsztyn, I piętro, pok.107, natomiast wnioski w formie elektronicznej należy przesłać za pomocą Generatora Wniosków MAKS, dostępnego na stronie internetowej rpo.warmia.mazury.pl (zakładka Generator Wniosków).

Termin składania wniosków:

od 9 marca 2009 r. do 2 czerwca 2009 r. (60 dni)
w godzinach 8.00-15.00

Ostateczny termin składania wniosków upływa 2 czerwca 2009 r. o godz. 15.00. Wnioski, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 115 dni od dnia zakończenia naboru wniosków. Instytucja Zarządzająca zastrzega możliwość zmiany terminu rozstrzygnięcia konkursu. Ogłoszenie o konkursie oraz szczegółowe zasady przygotowywania i składania wniosków (wzór wniosku o dofinansowanie, a także wzór umowy o dofinansowanie) dostępne są w Regulaminie naboru i oceny wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 do konkursu nr 01/09/1.1.10 .
Dokumenty znajdują się poniżej


KONKURS ZAMKNIĘTY


Kalkulacja luki finansowej


KOMUNIKAT
dotyczący konkursów: 01/09/1.1.10, 01/09/7.2.1, 01/09/7.2.2, 01/09/7.2.3

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

JAKO INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA
REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM WARMIA I MAZURY
NA LATA 2007 - 2013

informuje, że

Przy dokonywaniu kalkulacji luki finansowej, w celu ustalenia, czy całkowity koszt danego projektu przekracza wskazany próg (1 milion euro), należy zastosować kurs wymiany EUR/PLN, stanowiący średnią miesięcznych obrachunkowych kursów stosowanych przez Komisję Europejską z ostatnich sześciu miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o dofinansowanie.
Miesięczne obrachunkowe kursy wymiany stosowane przez Komisję
Europejską publikowane są w mediach elektronicznych http://ec.europa.eu/budget/inforeuro/index.cfm?fuseaction=currency_historique&currency=153&Language=en.

Komunikat


W związku z wejściem w życie USTAWY z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zmieniona została min. Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn.zm.) w zakresie art. 209 ust. 3. W związku z ww. nowelizacją nastąpiło zwolnienie jednostek sektora finansów publicznych oraz fundacji, których jedynym fundatorem jest Skarb Państwa, a także Bank Gospodarstwa Krajowego z obowiązku składania zabezpieczeń. Jednocześnie zmianie uległ dokument Wytyczne Instytucji Zarządzającej dotyczące prawnych zabezpieczeń.

Prawidłowy wzór dokumentu znajduje się w plikach do pobrania (wersja z dopiskiem aktualizacja).


 

Regulamin naboru i oceny wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Regulamin naboru i oceny wniosków (182 kB, format: DOC)

Regulamin naboru i oceny wniosków o dofinansowanie projektu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 do konkursu 01/09/1.1.10

Dodano 2009-03-05

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

 

Załączniki do Regulaminu naboru i oceny wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Wzór wniosku o dofinansowanie (903 kB, format: DOC)

Dodano 2009-03-05

Instrukcja wypełniania wniosku (313 kB, format: DOC)

Dodano 2009-03-05

Instrukcja wypełniania załączników (1 717 kB, format: DOC)

Dodano 2009-03-05

Lista sprawdzająca (364 kB, format: DOC)

Dodano 2009-03-05

Lista sprawdzająca przed podpisaniem umowy (142 kB, format: DOC)

Dodano 2009-03-05

Lista sprawdzająca do umowy (125 kB, format: DOC)

Dodano 2009-03-05

Karta oceny formalnej (1 378 kB, format: DOC)

Dodano 2009-03-05

Karta oceny - test pomocy publicznej (72 kB, format: DOC)

Dodano 2009-03-05

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

 

Karty oceny merytorycznej zerojedynkowej

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Karta ogólna (69 kB, format: DOC)

Dodano 2009-03-05

Karta z definicjami kryteriów merytorycznych zerojedynkowych (209 kB, format: DOC)

Dodano 2009-03-05

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

 

Karty oceny merytorycznej punktowej

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Karta oceny ogólnej (1 322 kB, format: DOC)

Dodano 2009-03-05

Karta z definicjami kryteriów merytorycznych punktowych (1 569 kB, format: DOC)

Dodano 2009-03-05

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

 

Karta oceny strategicznej

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Karta oceny strategicznej (82 kB, format: DOC)

Dodano 2009-03-05

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

 

Umowa o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Wzór umowy o dofinansowanie projektu (308 kB, format: DOC)

Dodano 2009-03-05

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

 

Załączniki do Umowy o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Aneks do umowy (61 kB, format: DOC)

Dodano 2009-03-05

Harmonogram realizacji zamówień publicznych dla Projektu w ramach RPO WiM 2007-2013 (59 kB, format: DOC)

Dodano 2009-03-05

Prognoza wydatków dla Projektu w ramach RPO WiM 2007-2013 na rok bieżący oraz kolejny rok budżetowy (46 kB, format: DOC)

Dodano 2009-03-05

Oświadczenie Beneficjenta (58 kB, format: DOC)

Dodano 2009-03-05

Lista sprawdzającej do umowy cesji (125 kB, format: DOC)

Dodano 2009-03-06

Zgoda na dokonanie cesji wierzytelności z umowy o dofinansowanie projektu (63 kB, format: DOC)

Dodano 2009-03-05

Potwierdzenie przyjęcia do wiadomości dokonania przelewu praw z umowy o dofinansowanie projektu (43 kB, format: DOC)

Dodano 2009-03-05

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

 

Uchwała Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie dofinansowania projektów własnych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Uchwała Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie dofinansowania projektów własnych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego (201 kB, format: DOC)

Dodano 2009-03-05

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

 

Załączniki do Uchwały Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie dofinansowania projektów własnych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Harmonogram realizacji zamówień publicznych dla Projektu w ramach RPO WiM 2007-2013 (58 kB, format: DOC)

Dodano 2009-03-05

Prognoza wydatków dla Projektu w ramach RPO WiM 2007-2013 na rok bieżący oraz kolejny rok budżetowy (57 kB, format: DOC)

Dodano 2009-03-05

Oświadczenie Beneficjenta (57 kB, format: DOC)

Dodano 2009-03-06

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

 

Wytyczne

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Wytyczne do studiów wykonalności w zakresie przygotowania stref przedsiebiorczości (1 097 kB, format: DOC)

Dodano 2009-03-05

Obowiązki beneficjentów w zakresie prowadzenia działań informacyjnych (4 975 kB, format: DOC)

Dodano 2009-03-05

Wytyczne w sprawie kwalifikowalności wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 (682 kB, format: DOC)

Dodano 2009-03-05

Wytyczne Instytucji Zarządzającej dotyczące prawnych zabezpieczeń w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 (aktualizacja) (283 kB, format: DOC)

Dodano 2009-04-16

Pliki do pobrania

Wytyczne Instytucji Zarządzającej dotyczące prawnych zabezpieczeń w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 (282 kB, format: DOC)

Dodano 2009-03-05

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

generator wniosków o dofinansowanie GENERATOR WNIOSKÓW
genertator wniosków płatniczych GENERATOR WNIOSKÓW PŁATNICZYCH
Mapa dotacji MAPA DOTACJI
informacje Gdzie po informacje
konkursy Konkursy RPO WiM
szkolenia Szkolenia i spotkania informacyjne
promocja Promocja Funduszy Europejskich
lista_beneficjentow Lista Beneficjentów (RPO WiM)
najczęstrze błedy
najczęstrze pytania
dobre praktyki

Strona główna | NSS | Generator | Gdzie po informacje? | Konkursy RPO WiM | Szkolenia i spotkania informacyjne | Promocja FE | Znaki i logotypy | Linki | Lista Beneficjentów RPO WiM 2007-2013 | Kontakt | Zgłoś błąd |
Polityka prywatności | Mapa strony | Logowanie |

 

Data aktualizacji: 2019-10-03 11:23:08

 

Copyright © Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

loga