zamknij okno

Informujemy, że używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii w celu umożliwienia i ułatwienia Państwu korzystania z usług dostępnych w serwisie, a także w celach statystycznych i marketingowych.

Mogą Państwo zmienić ustawienia dotyczące cookies w przeglądarce. Aby uzyskać informacje w jaki sposób zmienić ustawienia dotyczące cookies w swojej przeglądarce prosimy kliknąć na odpowiedni link: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Opera. Informujemy jednak, że zablokowanie ciasteczek może uniemożliwić korzystanie z niektórych lub wszystkich funkcji serwisu.

Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że akceptujecie Państwo umieszczanie i używanie cookies w przeglądarce internetowej na aktualnym urządzeniu.

bip wersja pl english
krok 1 Zapoznaj się z programem krok 2 Sprawdź harmonogram konkursów krok 3 Przygotuj projekt krok 4 Wypełnij wniosek krok 5 Śledz ocenę wniosku
Konkursy RPO WiM   »   Oś priorytetowa Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna   »   Zakończony nabór wniosków   »   KONKURS 01/08/5.2.1
punkt informacyjny
mrr Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
wmarr Instytucja pośrednicząca II - Przedsiebiorczość
wfosigw Instytucja pośrednicząca - Środowisko przyrodnicze
efs Europejski Fundusz Społeczny na Warmii i Mazurach
obszary wiejskie Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
wrota Wrota Warmii i Mazur
Komisja Europejska Komisja Europejska
Europejska Debata Publiczna Europejska Debata Publiczna
scb
komplementarnosc pokl rpo

KONKURS 01/08/5.2.1ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO- MAZURSKIEGO

jako Instytucja Zarządzająca
Regionalnym Programem Operacyjnym Warmia i Mazury na lata 2007- 2013

ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach konkursu 01/08/5.2.1

z zakresu osi priorytetowej - Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna


Działanie 5.2 Infrastruktura transportowa służąca rozwojowi lokalnego
Poddziałanie 5.2.1 Infrastruktura drogowa warunkująca rozwój lokalny


Konkurs ma formę zamkniętą z zachowaniem zasady składania maksymalnie dwóch wniosków aplikacyjnych przez jednego Wnioskodawcę (dotyczy wniosków realizowanych samodzielnie, jak i w ramach partnerstw).

Rozpatrywane będą wnioski dotyczące inwestycji na drogach wojewódzkich, powiatowych i gminnych. Wielkość kwoty przewidzianej do rozdysponowania w konkursie nr 01/08/5.2.1 wynosi 83 478 476 PLN. Maksymalny poziom dofinansowania środkami Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007- 2013 wynosi 70 % wydatków kwalifikowanych. Maksymalna kwota wsparcia (dofinansowania) została ustalona na kwotę 5 000 000 PLN. Minimalna kwota wsparcia (dofinansowania) została ustalona na kwotę 1 000 000 PLN. Podmioty uprawnione do składania wniosków, przewidziane do wsparcia typy projektów oraz kryteria wyboru projektów wskazane są w dokumencie Szczegółowy opis osi priorytetowej Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007- 2013. Wnioski o dofinansowanie w formie papierowej wraz z załącznikami w 2 egzemplarzach należy złożyć osobiście, listem poleconym lub za pośrednictwem kuriera (liczy się data wpłynięcia) w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego, w Sekretariacie Departamentu Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego, ul. Kościuszki 83, 10-590 Olsztyn, I piętro, pok. 107, natomiast wnioski w formie elektronicznej należy przesłać za pomocą Generatora Wniosków MAKS, dostępnego na stronie internetowej rpo.warmia.mazury.pl (zakładka Generator Wniosków).


Termin składania wniosków:
od 22 grudnia 2008 r. do 4 lutego 2009 r.
w godzinach 8.00-15.00


Ostateczny termin składania wniosków upływa 4 lutego 2009 r. o godz. 15.00.

Wnioski, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 130 dni od dnia zakończenia naboru wniosków. Instytucja Zarządzająca zastrzega możliwość zmiany terminu rozstrzygnięcia konkursu. Ogłoszenie o konkursie oraz szczegółowe zasady przygotowywania i składania wniosków (wzór wniosku o dofinansowanie, a także wzór umowy o dofinansowanie) dostępne są w Regulaminie naboru i oceny wniosków o dofinansowanie realizacji projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013. Dokumenty znajdują się poniżej.
 

KONKURS ZAMKNIĘTYKomunikat dotyczący uściślenia zapisów dokumentu

Informujemy, że w celu zachowania poprawności zapisów Instrukcji wypełniania załączników do wniosku z zapisami Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko w części - Instrukcja wypełniania formularza do wniosku o dofinansowanie w zakresie OOŚ w punkcie A.3.2.3 sformułowanie „postanowienie o obowiązku sporządzenia raportu OOŚzostało zastąpione następującym zapisempostanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko”, a sformułowanie „postanowienie o odstąpieniu od obowiązku sporządzenia raportu OOŚzostało zastąpione zapisempostanowienie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko”.

 

Regulamin naboru i oceny wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 do konkursu 01/08/5.2.1

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Regulamin naboru i oceny wniosków (152 kB, format: DOC)

Dodano 2008-12-15

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

 

Załączniki do Regulaminu naboru i oceny wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 do konkursu 01/08/5.2.1

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Wniosek o dofinansowanie (428 kB, format: DOC)

Dodano 2008-12-15

Instrukcja wypełniania wniosku (298 kB, format: DOC)

Dodano 2008-12-15

Instrukcja wypełniania załaczników (569 kB, format: DOC)

Dodano 2008-12-15

Lista sprawdzająca (2 911 kB, format: DOC)

Dodano 2008-12-15

Lista Sprawdzająca przed podpisaniem umowy (92 kB, format: DOC)

Dodano 2008-12-15

Lista Sprawdzająca do umowy (95 kB, format: DOC)

Dodano 2008-12-15

Karta oceny wniosku-test pomocy publicznej (86 kB, format: DOC)

Dodano 2008-12-15

Karta oceny formalnej (86 kB, format: DOC)

Dodano 2008-12-15

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

 

Karty oceny merytorycznej zerojedynkowej

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Karta oceny merytorycznej zerojedynkowej-karta ogólna (69 kB, format: DOC)

Dodano 2008-12-15

Karta oceny merytorycznej zerojedynkowej-karta z definicją kryterium (209 kB, format: DOC)

Dodano 2008-12-15

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

 

Karty oceny merytorycznej punktowej

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Kryteria merytoryczne punktowe - karta z definicja kryterium (137 kB, format: DOC)

Dodano 2008-12-15

karta ogólna kryteria merytoryczne punktowe (59 kB, format: DOC)

Dodano 2008-12-15

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

 

Karta oceny strategicznej

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Karta oceny strategicznej (78 kB, format: DOC)

Dodano 2008-12-15

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

 

Umowa o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Wzór umowy o dofinansowanie (218 kB, format: DOC)

Dodano 2008-12-15

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

 

Załączniki do Umowy o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Oświadczenie Beneficjenta (45 kB, format: DOC)

Dodano 2008-12-15

Harmonogram realizacji zamówień publicznych dla Projektu w ramach RPO WiM 2007-2013 (45 kB, format: DOC)

Dodano 2008-12-15

Prognoza wydatków dla Projektu w ramach RPO WiM 2007-2013 na rok bieżący oraz kolejny rok budżetowy (46 kB, format: DOC)

Dodano 2008-12-15

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

 

Uchwała Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie dofinansowania projektów własnych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Wzór uchwały (167 kB, format: DOC)

Dodano 2008-12-15

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

 

Załączniki do Uchwały Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie dofinansowania projektów własnych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Oświadczenie Beneficjenta (45 kB, format: DOC)

Dodano 2008-12-15

Harmonogram realizacji zamówień publicznych dla Projektu w ramach RPO WiM 2007-2013 (45 kB, format: DOC)

Dodano 2008-12-15

Prognoza wydatków dla Projektu w ramach RPO WiM 2007-2013 na rok bieżący oraz kolejny rok budżetowy (43 kB, format: DOC)

Dodano 2008-12-15

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

 

Wytyczne

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Obowiązki beneficjentów w zakresie prowadzenia dzialań informacyjnych (4 974 kB, format: DOC)

Dodano 2008-12-15

Wytyczne dotyczące prawnych zabezpieczeń (234 kB, format: DOC)

Dodano 2008-12-15

Wytyczne do studiów wykonalności w zakresie infrastruktury transportowej (drogowej) (702 kB, format: DOC)

Dodano 2008-12-15

Wytyczne w sprawie kwalifikowalności wydatków (706 kB, format: DOC)

Dodano 2008-12-15

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

generator wniosków o dofinansowanie GENERATOR WNIOSKÓW
genertator wniosków płatniczych GENERATOR WNIOSKÓW PŁATNICZYCH
Mapa dotacji MAPA DOTACJI
informacje Gdzie po informacje
konkursy Konkursy RPO WiM
szkolenia Szkolenia i spotkania informacyjne
promocja Promocja Funduszy Europejskich
lista_beneficjentow Lista Beneficjentów (RPO WiM)
najczęstrze błedy
najczęstrze pytania
dobre praktyki

Strona główna | NSS | Generator | Gdzie po informacje? | Konkursy RPO WiM | Szkolenia i spotkania informacyjne | Promocja FE | Znaki i logotypy | Linki | Lista Beneficjentów RPO WiM 2007-2013 | Kontakt | Zgłoś błąd |
Polityka prywatności | Mapa strony | Logowanie |

 

Data aktualizacji: 2019-10-03 11:23:08

 

Copyright © Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

loga