zamknij okno

Informujemy, że używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii w celu umożliwienia i ułatwienia Państwu korzystania z usług dostępnych w serwisie, a także w celach statystycznych i marketingowych.

Mogą Państwo zmienić ustawienia dotyczące cookies w przeglądarce. Aby uzyskać informacje w jaki sposób zmienić ustawienia dotyczące cookies w swojej przeglądarce prosimy kliknąć na odpowiedni link: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Opera. Informujemy jednak, że zablokowanie ciasteczek może uniemożliwić korzystanie z niektórych lub wszystkich funkcji serwisu.

Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że akceptujecie Państwo umieszczanie i używanie cookies w przeglądarce internetowej na aktualnym urządzeniu.

bip wersja pl english
krok 1 Zapoznaj się z programem krok 2 Sprawdź harmonogram konkursów krok 3 Przygotuj projekt krok 4 Wypełnij wniosek krok 5 Śledz ocenę wniosku
Konkursy RPO WiM   »   Oś priorytetowa Infrastruktura społeczna   »   Zakończony nabór wniosków   »   KONKURS 01/08/3.1
punkt informacyjny
mrr Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
wmarr Instytucja pośrednicząca II - Przedsiebiorczość
wfosigw Instytucja pośrednicząca - Środowisko przyrodnicze
efs Europejski Fundusz Społeczny na Warmii i Mazurach
obszary wiejskie Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
wrota Wrota Warmii i Mazur
Komisja Europejska Komisja Europejska
Europejska Debata Publiczna Europejska Debata Publiczna
scb
komplementarnosc pokl rpo

KONKURS 01/08/3.1ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO- MAZURSKIEGO

jako Instytucja Zarządzająca
Regionalnym Programem Operacyjnym Warmia i Mazury na lata 2007- 2013

ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach konkursu 01/08/3.1

z zakresu osi priorytetowej - Infrastruktura społeczna
Działanie 3.1. Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną

Typy projektów:

- Schemat A

Budowa nowych oraz rozbudowa i modernizacja istniejących placówek
i obiektów świadczących usługi z zakresu edukacji zawodowej (szkolnictwo zawodowe
na wszystkich poziomach oraz centra kształcenia praktycznego) obejmująca w szczególności budynki szkolne, laboratoria dydaktyczne, sale do praktycznej nauki zawodu, warsztaty,
wraz z niezbędnym wyposażeniem; zagospodarowanie terenów otaczających obiekty wymienione powyżej (wyłącznie jako element projektu i o wartości nie więcej niż 10% wartości projektu),

- Schemat B

Budowa, rozbudowa, modernizacja wraz z wyposażeniem infrastruktury dydaktycznej
w uczelniach wyższych województwa warmińsko-mazurskiego obejmująca w szczególności laboratoria, sale wykładowe, zagospodarowanie terenów otaczających obiekty wymienione powyżej (wyłącznie jako element projektu i o wartości nie więcej niż 10% wartości projektu),

- Schemat C

Wyposażenie szkół wszystkich typów w sprzęt i pomoce naukowe optymalizujące procesy kształcenia.
Konkurs ma formę zamkniętą. Wielkość kwoty przewidzianej do rozdysponowania w konkursie nr 01/08/3.1 w kategorii interwencji 75 wynosi: 26 423 600,00 PLN, w tym w ramach schematu A: 11 324 400 PLN, schematu B: 11 324 400 PLN, schematu C: 3 774 800 PLN.


Maksymalny poziom dofinansowania środkami Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 wynosi 85% wydatków kwalifikowalnych (w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną i nie generujących dochodu). W przypadku projektów objętych pomocą publiczną maksymalna intensywność pomocy wynosi 50%.
Ustala się wsparcie projektów w kwocie Schemat A: minimalna 500 000 PLN, maksymalna 7 000 000 PLN, Schemat B: minimalna 1 000 000 PLN, maksymalna 5 000 000 PLN, Schemat C: minimalna 50 000 PLN, maksymalna 350 000 PLN.

W ramach schematu C jeden beneficjent może złożyć maksymalnie trzy wnioski.
Podmioty uprawnione do składania wniosków, przewidziane do wsparcia typy projektów oraz kryteria wyboru projektów wskazane są w dokumencie Szczegółowy Opis Osi Priorytetowej nr 3 Infrastruktura Społeczna Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013. Wnioski o dofinansowanie w formie papierowej wraz z załącznikami w 2 egzemplarzach należy złożyć osobiście, listem poleconym lub za pośrednictwem kuriera (liczy się data wpłynięcia) w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego, w Sekretariacie Departamentu Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego, ul. Kościuszki 83, 10-950, Olsztyn, I piętro, pok. 107, natomiast wnioski w formie elektronicznej należy przesłać za pomocą Generatora Wniosków MAKS, dostępnego na stronie internetowej rpo.warmia.mazury.pl (zakładka Generator Wniosków).

Termin składania wniosków:
od 16 grudnia 2008 r. do 29 stycznia 2009 r.
w godzinach 8.00-15.00


Ostateczny termin składania wniosków upływa 29 stycznia 2009 r. o godz. 15.00.

Wnioski, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 135 dni od dnia zakończenia naboru wniosków. Instytucja Zarządzająca zastrzega możliwość zmiany terminu rozstrzygnięcia konkursu. Ogłoszenie o konkursie oraz szczegółowe zasady przygotowywania i składania wniosków (wzór wniosku o dofinansowanie, a także wzór umowy o dofinansowanie) dostępne są w Regulaminie naboru i oceny wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 do konkursu nr 01/08/3.1 Dokumenty znajdują się poniżej.

 

KONKURS ZAMKNIĘTY 

Komunikat dotyczący uściślenia zapisów dokumentu

Informujemy, że w celu zachowania poprawności zapisów Instrukcji wypełniania załączników do wniosku z zapisami Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko w części - Instrukcja wypełniania formularza do wniosku o dofinansowanie w zakresie OOŚ w punkcie A.3.2.3 sformułowanie „postanowienie o obowiązku sporządzenia raportu OOŚzostało zastąpione następującym zapisempostanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko”, a sformułowanie „postanowienie o odstąpieniu od obowiązku sporządzenia raportu OOŚzostało zastąpione zapisempostanowienie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko”.

 

« na górę

 

Regulamin naboru i oceny wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 do konkursu 01/08/3.1

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Regulamin naboru i oceny wniosków (aktualizacja) (174 kB, format: DOC)

Regulamin naboru i oceny wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 do konkursu 01/08/3.1

Dodano 2009-01-16

Pliki do pobrania

Regulamin naboru i oceny wniosków (168 kB, format: DOC)

Dodano 2008-12-12

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

 

Załączniki do Regulaminu naboru i oceny wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 do konkursu 01/08/3.1

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Wzór wniosku o dofinansowanie (aktualizacja) (435 kB, format: DOC)

Dodano 2009-01-16

Instrukcja wypełniania wniosków (aktualizacja) (309 kB, format: DOC)

Dodano 2009-01-16

Instrukcja wypełniania załączników (699 kB, format: DOC)

Dodano 2008-12-12

Lista sprawdzająca (375 kB, format: DOC)

Dodano 2008-12-12

Lista sprawdzająca przed podpisaniem umowy (81 kB, format: DOC)

Dodano 2008-12-12

Karta oceny wniosku-test pomocy publicznej (86 kB, format: DOC)

Dodano 2008-12-12

Karta oceny formalnej (86 kB, format: DOC)

Dodano 2008-12-12

Pliki do pobrania

Wzór wniosku o dofinansowanie (428 kB, format: DOC)

Dodano 2008-12-15

Instrukcja wypełniania wniosków (301 kB, format: DOC)

Dodano 2008-12-12

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

 

Karty oceny merytorycznej zerojedynkowej

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Karta ogólna kryteria merytoryczne zerojedynkowe (69 kB, format: DOC)

Dodano 2008-12-12

Karta z definicją kryterium merytoryczne zerojedynkowe (209 kB, format: DOC)

Dodano 2008-12-12

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

 

Karty oceny merytorycznej punktowej

Pliki do pobrania - zatwierdzone

karta ogólna kryteria merytoryczne punktowe (52 kB, format: DOC)

Dodano 2008-12-12

Karta z definicją kryterium kryterium merytoryczne punktowe (152 kB, format: DOC)

Dodano 2008-12-12

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

 

Karta oceny strategicznej

Pliki do pobrania - zatwierdzone

karta oceny strategicznej (79 kB, format: DOC)

Dodano 2008-12-12

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

 

Umowa o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Wzór umowy o dofinansowanie (aktualizacja) (223 kB, format: DOC)

Umowa o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

Dodano 2009-01-16

Lista sprawdzająca do umowy (95 kB, format: DOC)

Dodano 2008-12-12

Pliki do pobrania

Wzór umowy o dofinansowanie (220 kB, format: DOC)

Dodano 2008-12-12

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

 

Załączniki do Umowy o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Harmonogram realizacji zamówień publicznych dla Projektu w ramach RPO WiM 2007-2013 (45 kB, format: DOC)

Dodano 2008-12-12

Oświadczenie Beneficjenta (45 kB, format: DOC)

Dodano 2008-12-12

Prognoza wydatków dla Projektu w ramach RPO WiM 2007-2013 na rok bieżący oraz kolejny rok budżetowy (44 kB, format: DOC)

Dodano 2008-12-12

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

 

Uchwała Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie dofinansowania projektów własnych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Wzór uchwały w sprawie dofinansowania (aktualizacja) (168 kB, format: DOC)

Dodano 2009-01-16

Wzór uchwały w sprawie dofinansowania (168 kB, format: DOC)

Dodano 2008-12-12

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

 

Załączniki do Uchwały Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie dofinansowania projektów własnych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Harmonogram realizacji zamówień publicznych dla Projektu w ramach RPO WiM 2007-2013 (47 kB, format: DOC)

Dodano 2008-12-12

Prognoza wydatków dla Projektu w ramach RPO WiM 2007-2013 na rok bieżący oraz kolejny rok budżetowy (46 kB, format: DOC)

Dodano 2008-12-12

Oświadczenie beneficjenta (45 kB, format: DOC)

Dodano 2008-12-12

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

 

Wytyczne

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Wytyczne dotyczące prawnych zabezpieczeń w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 (aktualizacja) (292 kB, format: DOC)

Dodano 2009-03-09

Wytyczne w sprawie kwalifikowalności wydatkow w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 (aktualizacja) (725 kB, format: DOC)

Dodano 2009-01-16

Obowiązki beneficjentów w zakresie prowadzenia działań informacyjnych (4 975 kB, format: DOC)

Dodano 2008-12-12

Wytyczne do studiów wykonalności w zakresie infrastruktury kubaturowej (1 132 kB, format: DOC)

Dodano 2008-12-12

Wytyczne do studiów wykonalności w zakresie zakupu wyposazenia (1 334 kB, format: DOC)

Dodano 2008-12-12

Pliki do pobrania

Wytyczne dotyczące prawnych zabezpieczeń w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 (234 kB, format: DOC)

Dodano 2008-12-12

Wytyczne w sprawie kwalifikowalności wydatkow w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 (710 kB, format: DOC)

Dodano 2008-12-12

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

generator wniosków o dofinansowanie GENERATOR WNIOSKÓW
genertator wniosków płatniczych GENERATOR WNIOSKÓW PŁATNICZYCH
Mapa dotacji MAPA DOTACJI
informacje Gdzie po informacje
konkursy Konkursy RPO WiM
szkolenia Szkolenia i spotkania informacyjne
promocja Promocja Funduszy Europejskich
lista_beneficjentow Lista Beneficjentów (RPO WiM)
najczęstrze błedy
najczęstrze pytania
dobre praktyki

Strona główna | NSS | Generator | Gdzie po informacje? | Konkursy RPO WiM | Szkolenia i spotkania informacyjne | Promocja FE | Znaki i logotypy | Linki | Lista Beneficjentów RPO WiM 2007-2013 | Kontakt | Zgłoś błąd |
Polityka prywatności | Mapa strony | Logowanie |

 

Data aktualizacji: 2019-10-03 11:23:08

 

Copyright © Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

loga