zamknij okno

Informujemy, że używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii w celu umożliwienia i ułatwienia Państwu korzystania z usług dostępnych w serwisie, a także w celach statystycznych i marketingowych.

Mogą Państwo zmienić ustawienia dotyczące cookies w przeglądarce. Aby uzyskać informacje w jaki sposób zmienić ustawienia dotyczące cookies w swojej przeglądarce prosimy kliknąć na odpowiedni link: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Opera. Informujemy jednak, że zablokowanie ciasteczek może uniemożliwić korzystanie z niektórych lub wszystkich funkcji serwisu.

Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że akceptujecie Państwo umieszczanie i używanie cookies w przeglądarce internetowej na aktualnym urządzeniu.

bip wersja pl english
krok 1 Zapoznaj się z programem krok 2 Sprawdź harmonogram konkursów krok 3 Przygotuj projekt krok 4 Wypełnij wniosek krok 5 Śledz ocenę wniosku
Konkursy RPO WiM   »   Oś priorytetowa Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna   »   Zakończony nabór wniosków   »   KONKURS 01/08/5.1.2
punkt informacyjny
mrr Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
wmarr Instytucja pośrednicząca II - Przedsiebiorczość
wfosigw Instytucja pośrednicząca - Środowisko przyrodnicze
efs Europejski Fundusz Społeczny na Warmii i Mazurach
obszary wiejskie Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
wrota Wrota Warmii i Mazur
Komisja Europejska Komisja Europejska
Europejska Debata Publiczna Europejska Debata Publiczna
scb
komplementarnosc pokl rpo

KONKURS 01/08/5.1.2


 

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

JAKO INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA
REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM NA LATA 2007-2013

OGŁASZA NABÓR WNIOSKÓW
O DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW
EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO
Z ZAKRESU:

OSI PRIORYTETOWEJ 5 – INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA REGIONALNA I LOKALNA

 


Działania 5.1 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportowej warunkującej rozwój regionalny:

Poddziałanie 5.1.2 Tabor kolejowy.


 
Konkurs ma formę zamkniętą. Wielkość kwoty przewidzianej do rozdysponowania w konkursie nr 01/08/5.1.2 wynosi 18 223 000 PLN. Maksymalny poziom dofinansowania środkami Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007- 2013 wynosi 80 % wydatków kwalifikowalnych dla projektów nie objętych pomocą publiczną i nie generujących dochodu. W przypadku projektów objętych pomocą publiczną udzielane wsparcie będzie podlegać zasadom pomocy publicznej określonym w Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie zasad dofinansowania z programów operacyjnych podmiotów realizujących obowiązek świadczenia usług publicznych w lokalnym transporcie zbiorowym - projekt rekomendowany przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Podmioty uprawnione do składania wniosków, przewidziane do wsparcia typy projektów oraz kryteria wyboru projektów wskazane są w dokumencie Szczegółowy opis osi priorytetowej Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007- 2013. Wnioski o dofinansowanie w formie papierowej wraz z załącznikami w 2 egzemplarzach należy złożyć osobiście, listem poleconym lub za pośrednictwem kuriera (liczy się data wpłynięcia) w
 

Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
w Sekretariacie Departamentu Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego, ul. Kościuszki 83,
10-590 Olsztyn, I piętro, pok. 107,


natomiast wnioski w formie elektronicznej należy przesłać za pomocą Generatora Wniosków MAKS, dostępnego na stronie internetowej rpo.warmia.mazury.pl (zakładka Generator Wniosków).
 

Termin składania wniosków:
od 21 października 2008 r. do 5 stycznia 2009 r.
w godzinach 8.00-15.00

 

Ostateczny termin składania wniosków upływa 5 stycznia 2009 r. o godz. 15.00.

Wnioski, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 130 dni od dnia zakończenia naboru wniosków. Instytucja Zarządzająca zastrzega możliwość zmiany terminu rozstrzygnięcia konkursu.
Ogłoszenie o konkursie oraz szczegółowe zasady przygotowywania i składania wniosków (wzór wniosku o dofinansowanie, a także wzór umowy o dofinansowanie) dostępne są w Regulaminie naboru i oceny wniosków o dofinansowanie realizacji projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013. Dokumenty znajdują się poniżej


 KONKURS ZOSTAŁ ZAMKNIĘTY

WIĘCEJ TUTAJ 

Aktualizacja Regulamniu naboru(...)


Dokumenty są dostępne poniżej (plik z dopiskiem aktualizacja III)
Aktualizacja Regulamniu naboru (...)


Dokumenty są dostępne poniżej (plik z dopiskiem aktualizacja IV)
 

Regulamin naboru i oceny wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 do konkursu 01/08/5.1.2

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Regulamin naboru i oceny wniosków (176 kB, format: DOC)

Regulamin naboru i oceny wniosków o dofinansowanie projektu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 do konkursu 01/08/5.1.2

Dodano 2008-10-20

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

 

Załączniki do Regulaminu naboru i oceny wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 do konkursu 01/08/5.1.2

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Wzór wniosku o dofinansowanie (428 kB, format: DOC)

Dodano 2008-10-20

Instrukcja wypełniania wniosku (324 kB, format: DOC)

Dodano 2008-10-20

Lista sprawdzająca do umowy (95 kB, format: DOC)

Dodano 2008-10-20

Instrukcja wypełniania załączników (629 kB, format: DOC)

Dodano 2008-10-20

Lista sprawdzająca (1 639 kB, format: DOC)

Dodano 2008-10-20

Lista sprawdzająca przed podpisaniem umowy (88 kB, format: DOC)

Dodano 2008-10-20

Karta oceny wniosku - test pomocy publicznej (75 kB, format: DOC)

Dodano 2008-10-20

Karta oceny formalnej (91 kB, format: DOC)

Dodano 2008-10-20

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

 

Karty oceny merytorycznej zerojedynkowej

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Karta ogólna (71 kB, format: DOC)

Dodano 2008-10-20

Karta z definicjami kryteriów (270 kB, format: DOC)

Dodano 2008-10-20

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

 

Karty oceny merytorycznej punktowej

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Karta ogólna (61 kB, format: DOC)

Dodano 2008-10-20

Karta z definicją kryteriów (386 kB, format: DOC)

Dodano 2008-10-20

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

 

Karta oceny strategicznej

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Karta oceny strategicznej (79 kB, format: DOC)

Dodano 2008-10-20

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

 

Umowa o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Wzór umowy o dofinansowanie projektu (aktualizacja IV) (241 kB, format: DOC)

Dodano 2009-03-25

Pliki do pobrania

Umowa o dofiansowanie projektu (aktualizacja) (237 kB, format: DOC)

Dodano 2009-02-09

Umowa o dofiansowanie projektu (227 kB, format: DOC)

Dodano 2008-10-20

Umowa o dofiansowanie projektu (aktualizacja III) (241 kB, format: DOC)

Dodano 2009-03-13

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

 

Załączniki do Umowy o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Harmonogram realizacji zamówień publicznych dla Projektu w ramach RPO WiM 2007-2013 (47 kB, format: DOC)

Dodano 2008-10-20

Prognoza wydatków dla Projektu w ramach RPO WiM 2007-2013 na rok bieżący oraz kolejny rok budżetowy (44 kB, format: DOC)

Dodano 2008-10-20

Oświadczenie Beneficjenta (47 kB, format: DOC)

Oświadczenie Beneficjenta o zapoznaniu się z przepisami dotyczącymi skutków finansowych naruszenia prawa zamówień publicznych

Dodano 2008-10-20

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

 

Uchwała Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie dofinansowania projektów własnych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Uchwała Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie dofinansowania projektów własnych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego (aktualizacja III) (183 kB, format: DOC)

Dodano 2009-03-13

Pliki do pobrania

Uchwała Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie dofinansowania projektów własnych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego (aktualizacja) (179 kB, format: DOC)

Dodano 2009-02-09

Uchwała Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie dofinansowania projektów własnych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego (0 kB, format: DOC)

Dodano 2008-10-20

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

 

Załączniki do Uchwały Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie dofinansowania projektów własnych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Harmonogram realizacji zamówień publicznych dla Projektu w ramach RPO WiM 2007-2013 (47 kB, format: DOC)

Dodano 2008-10-20

Prognoza wydatków dla Projektu w ramach RPO WiM 2007-2013 na rok bieżący oraz kolejny rok budżetowy (46 kB, format: DOC)

Dodano 2008-10-20

Oświadczenie Beneficjenta (45 kB, format: DOC)

Oświadczenie Beneficjenta o zapoznaniu się z przepisami dotyczącymi skutków finansowych naruszenia prawa zamówień publicznych

Dodano 2008-10-20

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

 

Wytyczne

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Wytyczne w sprawie kwalifikowalności wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 (701 kB, format: DOC)

Dodano 2008-10-20

Wytyczne Instytucji Zarządzającej dotyczące prawnych zabezpieczeń w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 do konkursu 5.1.2 (232 kB, format: DOC)

Dodano 2008-10-20

Wytyczne do studiów wykonalności w zakresie zakupu wyposażenia (866 kB, format: DOC)

Dodano 2008-10-20

Obowiązki beneficjentów w zakresie prowadzenia działań informacyjnych (809 kB, format: PDF)

Dodano 2008-10-20

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

generator wniosków o dofinansowanie GENERATOR WNIOSKÓW
genertator wniosków płatniczych GENERATOR WNIOSKÓW PŁATNICZYCH
Mapa dotacji MAPA DOTACJI
informacje Gdzie po informacje
konkursy Konkursy RPO WiM
szkolenia Szkolenia i spotkania informacyjne
promocja Promocja Funduszy Europejskich
lista_beneficjentow Lista Beneficjentów (RPO WiM)
najczęstrze błedy
najczęstrze pytania
dobre praktyki

Strona główna | NSS | Generator | Gdzie po informacje? | Konkursy RPO WiM | Szkolenia i spotkania informacyjne | Promocja FE | Znaki i logotypy | Linki | Lista Beneficjentów RPO WiM 2007-2013 | Kontakt | Zgłoś błąd |
Polityka prywatności | Mapa strony | Logowanie |

 

Data aktualizacji: 2019-10-03 11:23:08

 

Copyright © Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

loga