zamknij okno

Informujemy, że używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii w celu umożliwienia i ułatwienia Państwu korzystania z usług dostępnych w serwisie, a także w celach statystycznych i marketingowych.

Mogą Państwo zmienić ustawienia dotyczące cookies w przeglądarce. Aby uzyskać informacje w jaki sposób zmienić ustawienia dotyczące cookies w swojej przeglądarce prosimy kliknąć na odpowiedni link: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Opera. Informujemy jednak, że zablokowanie ciasteczek może uniemożliwić korzystanie z niektórych lub wszystkich funkcji serwisu.

Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że akceptujecie Państwo umieszczanie i używanie cookies w przeglądarce internetowej na aktualnym urządzeniu.

bip wersja pl english
krok 1 Zapoznaj się z programem krok 2 Sprawdź harmonogram konkursów krok 3 Przygotuj projekt krok 4 Wypełnij wniosek krok 5 Śledz ocenę wniosku
Konkursy RPO WiM   »   Oś priorytetowa Turystyka   »   Zakończony nabór wniosków   »   Przebieg konkursu 01/08/2.1.3
punkt informacyjny
mrr Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
wmarr Instytucja pośrednicząca II - Przedsiebiorczość
wfosigw Instytucja pośrednicząca - Środowisko przyrodnicze
efs Europejski Fundusz Społeczny na Warmii i Mazurach
obszary wiejskie Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
wrota Wrota Warmii i Mazur
Komisja Europejska Komisja Europejska
Europejska Debata Publiczna Europejska Debata Publiczna
scb
komplementarnosc pokl rpo

Przebieg konkursu 01/08/2.1.3


Zamknięcie konkursu


ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO- MAZURSKIEGO

jako Instytucja Zarządzająca
Regionalnym Programem Operacyjnym Warmia i Mazury na lata 2007- 2013
informuje, że


w dniu 2 grudnia 2008 r. o godz. 15:00  został zamknięty nabór wniosków do konkursu 01/08/2.1.3 z zakresu osi priorytetowej 2 – Turystyka

Działanie 2.1 Wzrost potencjału turystycznego,
Poddziałanie 2.1.3 Infrastruktura sportowo-rekreacyjna Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.


W związku z powyższym ogłoszona została lista wniosków złożonych i przekazanych do oceny formalnej w ramach kategorii interwencji 57-Inne wsparcie na rzecz wzmocnienia usług turystycznych.

Komunikat


Komunikat dotyczący uściślenia zapisów dokumentu pt. Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 do konkursu 01/08/2.1.3

W celu uściślenia zapisu zawartego w Części Drugiej dokumentu – Warunki uznania za kwalifikowalne poszczególnych rodzajów wydatków, litera A Wydatki związane z przygotowaniem projektu, punkt 8. Prace przygotowawcze informujemy iż, w przypadku projektów objętych pomocą publiczną zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z 11 października 2007 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych kwalifikowalnymi kosztami prac przygotowawczych mogą być wyłącznie:
  • zakupu nieruchomości niezabudowanej na zasadach określonych w punkcie 9.6,
  • zakupu nieruchomości zabudowanej określonych w punkcie 9.4.


Komunikat


ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO- MAZURSKIEGO

jako Instytucja Zarządzająca
Regionalnym Programem Operacyjnym Warmia i Mazury na lata 2007- 2013

informuje, że:


W wyniku wejścia w życie w dniu 15 listopada 2008 r. Ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko przestają obowiązywać Wytyczne Ministerstwa Rozwoju Regionalnego z dnia 30.06.2008 r. w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych. W związku z powyższym, IZ RPO informuje Beneficjentów, że do końca stycznia 2009 r., przy składaniu dokumentacji dotyczącej procedury Oceny Oddziaływania na Środowisko Wnioskodawca/Beneficjent zobowiązany będzie do postępowania zgodnie z zapisami ww. ustawy.

W zależności od typu projektu Wnioskodawcy konkursu 01/08/2.1.3 zobowiązani będą dołączyć do wniosku o dofinansowanie projektu załącznik 2a tj. formularz do wniosku o dofinansowanie w zakresie OOŚ oraz 2b tj. Zaświadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000, których wzory znajdują się poniżej.


Formularz do wniosku o dofinansowanie w zakresie OOŚ
Wydłużenie terminu oceny formalnej


ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO- MAZURSKIEGO

jako Instytucja Zarządzająca
Regionalnym Programem Operacyjnym Warmia i Mazury na lata 2007- 2013

informuje o wydłużeniu terminu oceny formalnej
w ramach konkursu 01/08/2.1.3

Zgodnie z Instrukcją Wykonawczą Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013:

„Czas na przeprowadzenie oceny formalnej wynosi 60 dni roboczych od upłynięcia ostatniego dnia wyznaczonego terminu składania wniosków o dofinansowanie projektów (dla konkursów w formule zamkniętej) lub od daty złożenia wniosku o dofinansowanie projektu (dla konkursów w formule otwartej). W przypadku konkursów zamkniętych, IZ może dokonywać weryfikacji wniosków przed dniem zakończenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów. W szczególnych przypadkach (np. duża liczba wniosków o dofinansowanie projektów, zdolność instytucji do oceny wniosków) IZ może podjąć decyzję o wydłużeniu terminu oceny wniosków. Decyzje o przedłużeniu terminu oceny podejmuje Dyrektor/Z-ca Dyrektora ZPRR, a informacja zamieszczana jest na stronie internetowej RPO WiM www.rpo.warmia.mazury.pl"

W związku z powyższym, IZ RPO WiM wydłuża termin zakończenia oceny formalnej do dnia 27 lutego 2009 r.

Lista wniosków po ocenie formalnej


Lista wniosków o dofinansowanie projektów pozytywnie ocenionych pod względem formalnym w konkursie 01/08/2.1.3 w ramach Osi Priorytetowej 2 - Turystyka, Działania 2.1 Wzrost potencjału turystycznego Poddziałania 2.1.3 Infrastruktura sportowo-rekreacyjna Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.
 

Lista wniosków po ocenie formalnej w konkursie 01/08/2.1.3 (172 kB)

Dodano 2009-02-27

 

Wydłużenie terminu oceny merytorycznej


ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO- MAZURSKIEGO

jako Instytucja Zarządzająca
Regionalnym Programem Operacyjnym Warmia i Mazury na lata 2007- 2013

informuje o wydłużeniu terminu oceny merytorycznej
w ramach konkursu 01/08/2.1.3

Zgodnie z Instrukcją Wykonawczą Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013:

„Ocena merytoryczna wniosków o dofinansowanie projektów dokonywana jest przez Komisje Oceny Projektów (KOP), działające w oparciu o Regulamin Komisji Oceny Projektów w terminie 50 dni roboczych od daty złożenia podpisu Dyrektora/Z-cy Dyrektora ZPRR na liście/liście cząstkowej wniosków o dofinansowanie projektów, które pozytywnie przeszły ocenę formalną. Wydłużenie terminu oceny merytorycznej jest możliwe w sytuacji pojawienia się okoliczności uniemożliwiających przeprowadzenie oceny w przewidzianym czasie (np. duża ilość wniosków, zdolność instytucji do oceny wniosków, bądź w przypadku konieczności zamówienia dodatkowych ekspertyz). Decyzje o przedłużeniu terminu oceny merytorycznej podejmuje Dyrektor/Z-ca Dyrektora ZPRR a informacja zamieszczana jest na stronie internetowej www.rpo.warmia.mazury.pl.”

W związku z powyższym, IZ RPO WiM wydłuża termin zakończenia oceny merytorycznej do dnia 20 maja 2009 r.Zbiorcza lista po ocenie merytorycznej


Zbiorcza lista rankingowa wniosków o dofinansowanie projektów po ocenie merytorycznej kwalifikujących się do dofinansowania w konkursie 01/08/2.1.3 w ramach Osi Priorytetowej – Turystyka, Działanie 2.1 Wzrost potencjału turystycznego, Poddziałanie 2.1.3 Infrastruktura sportowo-rekreacyjna Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.
 

Zbiorcza lista po ocenie merytorycznej w konkursie 01/08/2.1.3 (83 kB)

Dodano 2009-05-20

Lista projektów do dofinansowania oraz lista rezerwowa


Lista projektów wybranych przez Zarząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego do dofinansowania w ramach Osi Priorytetowej 2 – Turystyka, Działania 2.1 Wzrost potencjału turystycznego, Poddziałanie 2.1.3 Infrastruktura sportowo – rekreacyjna Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 z konkursu 01/08/2.1.3.
 

Lista projektów wybranych w konkursie 01/08/2.1.3 (168 kB)

Dodano 2009-06-09Lista rezerwowa projektów do dofinansowania w ramach Osi Priorytetowej 2 – Turystyka, Działania 2.1 Wzrost potencjału turystycznego, Poddziałanie 2.1.3 Infrastruktura sportowo – rekreacyjna Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 z konkursu 01/08/2.1.3.
 

Lista projektów znajdujących się na liście rezerwowej w konkursie 01/08/2.1.3 (121 kB)

Dodano 2009-06-09


Lista rankingowa - aktualizacja


Zbiorcza lista rankingowa wniosków o dofinansowanie projektów po ocenie merytorycznej kwalifikujących się do dofinansowania w konkursie 01/08/2.1.3 w ramach Osi Priorytetowej – Turystyka, Działanie 2.1 Wzrost potencjału turystycznego, Poddziałanie 2.1.3 Infrastruktura sportowo-rekreacyjna Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.

Zbiorcza lista rankingowa wniosków o dofinansowanie projektów po ocenie merytorycznej kwalifikujących się do dofinansowania w konkursie 01/08/2.1.3 (83 kB)

Dodano 2009-06-15


 

Zbiorcza lista po ocenie merytorycznej w konkursie 01/08/2.1.3 (285 kB)

Dodano 2009-08-17Aktualizacja listy projektów wybranych oraz listy rezerwowej projektów do dofinansowania

Lista projektów wybranych przez Zarząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego do dofinansowania oraz lista rezerwowa projektów do dofinansowania w ramach Osi Priorytetowej 2 – Turystyka, Działania 2.1 Wzrost potencjału turystycznego, Poddziałanie 2.1.3 Infrastruktura sportowo – rekreacyjna Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 z konkursu 01/08/2.1.3

Lista projektów wybranych (64 kB)

Dodano 2010-06-28


Lista rezerwowa projektów do dofinansowania (83 kB)

Dodano 2010-06-28


Lista projektów wybranych do dofinansowania

Lista projektów wybranych przez Zarząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego do dofinansowania w ramach Osi Priorytetowej 2 – Turystyka,
Działania 2.1 Wzrost potencjału turystycznego,
Poddziałanie 2.1.3 Infrastruktura sportowo – rekreacyjna Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 z konkursu 01/08/2.1.3

Lista projektów wybranych do dofinansowania-aktualizacja (153 kB)

Dodano 2010-11-24


Lista rezerwowa projektów do dofinansowania

Lista rezerwowa projektów do dofinansowania w ramach Osi Priorytetowej 2 – Turystyka, Działania 2.1 Wzrost potencjału turystycznego, Poddziałanie 2.1.3 Infrastruktura sportowo – rekreacyjna Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 z konkursu 01/08/2.1.3

Lista rezerwowa projektów do dofinansowania-aktualizacja (170 kB)

Dodano 2010-11-24

Lista projektów wybranych do dofinansowania

Lista projektów wybranych przez Zarząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego do dofinansowania w ramach Osi Priorytetowej 2 – Turystyka, Działania 2.1 Wzrost potencjału turystycznego, Poddziałanie 2.1.3 Infrastruktura sportowo – rekreacyjna Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 z konkursu 01/08/2.1.3

Lista projektów wybranych do dofinansowania-aktualizacja (153 kB)

Dodano 2010-11-24


Lista rezerwowa projektów do dofinansowania

Lista rezerwowa projektów do dofinansowania w ramach Osi Priorytetowej 2 – Turystyka, Działania 2.1 Wzrost potencjału turystycznego, Poddziałanie 2.1.3 Infrastruktura sportowo – rekreacyjna Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 z konkursu 01/08/2.1.3

Lista rezerwowa projektów do dofinansowania-aktualizacja (121 kB)

Dodano 2010-11-24


Lista projektów wybranych do dofinansowania - aktualizacja

Lista projektów wybranych przez Zarząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego do dofinansowania w ramach Osi Priorytetowej 2 – Turystyka,
Działania 2.1 Wzrost potencjału turystycznego,
Poddziałanie 2.1.3 Infrastruktura sportowo – rekreacyjna Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 z konkursu 01/08/2.1.3

Lista projektów wybranych do dofinansowania - aktualizacja (154 kB)

Dodano 2010-12-17


Lista rezerwowa projektów do dofinansowania-aktualizacja (31 kB)

Dodano 2010-12-17


 

Harmonogram prac Komisji Oceny Projektów

Pliki do pobrania

Harmonogram prac komisji oceny projektów (106 kB, format: DOC)

Dodano 2009-02-25

Harmonogram prac komisji oceny projektów (65 kB, format: PDF)

Dodano 2009-03-18

Harmonogram prac komisji oceny projektów (75 kB, format: PDF)

Dodano 2009-04-16

Harmonogram prac komisji oceny projektów (99 kB, format: DOC)

Dodano 2009-04-22

Harmonogram prac komisji oceny projektów (65 kB, format: PDF)

Dodano 2009-05-11

Harmonogram prac komisji oceny projektów (65 kB, format: PDF)

Dodano 2009-05-11

Harmonogram prac komisji oceny projektów (101 kB, format: DOC)

Dodano 2009-05-26

Harmonogram prac komisji oceny projektów (65 kB, format: PDF)

Dodano 2009-06-09

Harmonogram prac komisji oceny projektów (65 kB, format: PDF)

Dodano 2009-07-01

Harmonogram prac komisji oceny projektów (65 kB, format: PDF)

Dodano 2009-07-28

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

generator wniosków o dofinansowanie GENERATOR WNIOSKÓW
genertator wniosków płatniczych GENERATOR WNIOSKÓW PŁATNICZYCH
Mapa dotacji MAPA DOTACJI
informacje Gdzie po informacje
konkursy Konkursy RPO WiM
szkolenia Szkolenia i spotkania informacyjne
promocja Promocja Funduszy Europejskich
lista_beneficjentow Lista Beneficjentów (RPO WiM)
najczęstrze błedy
najczęstrze pytania
dobre praktyki

Strona główna | NSS | Generator | Gdzie po informacje? | Konkursy RPO WiM | Szkolenia i spotkania informacyjne | Promocja FE | Znaki i logotypy | Linki | Lista Beneficjentów RPO WiM 2007-2013 | Kontakt | Zgłoś błąd |
Polityka prywatności | Mapa strony | Logowanie |

 

Data aktualizacji: 2019-10-03 11:23:08

 

Copyright © Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

loga