zamknij okno

Informujemy, że używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii w celu umożliwienia i ułatwienia Państwu korzystania z usług dostępnych w serwisie, a także w celach statystycznych i marketingowych.

Mogą Państwo zmienić ustawienia dotyczące cookies w przeglądarce. Aby uzyskać informacje w jaki sposób zmienić ustawienia dotyczące cookies w swojej przeglądarce prosimy kliknąć na odpowiedni link: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Opera. Informujemy jednak, że zablokowanie ciasteczek może uniemożliwić korzystanie z niektórych lub wszystkich funkcji serwisu.

Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że akceptujecie Państwo umieszczanie i używanie cookies w przeglądarce internetowej na aktualnym urządzeniu.

bip wersja pl english
krok 1 Zapoznaj się z programem krok 2 Sprawdź harmonogram konkursów krok 3 Przygotuj projekt krok 4 Wypełnij wniosek krok 5 Śledz ocenę wniosku
Konkursy RPO WiM   »   Oś priorytetowa Turystyka   »   Zakończony nabór wniosków   »   KONKURS 01/08/2.1.3
punkt informacyjny
mrr Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
wmarr Instytucja pośrednicząca II - Przedsiebiorczość
wfosigw Instytucja pośrednicząca - Środowisko przyrodnicze
efs Europejski Fundusz Społeczny na Warmii i Mazurach
obszary wiejskie Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
wrota Wrota Warmii i Mazur
Komisja Europejska Komisja Europejska
Europejska Debata Publiczna Europejska Debata Publiczna
scb
komplementarnosc pokl rpo

KONKURS 01/08/2.1.3ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO- MAZURSKIEGO

jako Instytucja Zarządzająca
Regionalnym Programem Operacyjnym Warmia i Mazury na lata 2007- 2013
ogłasza nabór wniosków
o dofinansowanie projektów ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego


W RAMACH KONKURSU 01/08/2.1.3
Z ZAKRESU: OSI PRIORYTETOWEJ 2 - TURYSTYKA


Działania 2.1 Wzrost potencjału turystycznego
Poddziałanie 2.1.3 Infrastruktura sportowo-rekreacyjna

Konkurs ma formę zamkniętą.
Wielkość kwoty przewidzianej do rozdysponowania w konkursie nr 01/08/2.1.3 wynosi: 33 840 000 PLN. Maksymalny poziom dofinansowania środkami Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007- 2013 wynosi 70 % wydatków kwalifikowalnych (w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną i nie generujących dochodu). W przypadku projektów objętych pomocą publiczną maksymalna intensywność pomocy wynosi 50 %. Minimalna kwota wsparcia została ustalona na kwotę powyżej 500 tys. PLN.

Podmioty uprawnione do składania wniosków, przewidziane do wsparcia typy projektów oraz kryteria wyboru projektów wskazane są w dokumencie Szczegółowy opis osi priorytetowej Turystyka Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007- 2013. Wnioski o dofinansowanie w formie papierowej wraz z załącznikami w 2 egzemplarzach należy złożyć osobiście, listem poleconym lub za pośrednictwem kuriera (liczy się data wpłynięcia) w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego, w Sekretariacie Departamentu Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego, ul. Kościuszki 83, 10-950 Olsztyn, I piętro, pok.107, natomiast wnioski w formie elektronicznej należy przesłać za pomocą Generatora Wniosków MAKS, dostępnego na stronie internetowej rpo.warmia.mazury.pl (zakładka Generator Wniosków).
 

Termin składania wniosków:
od 21 października 2008 r. do 2 grudnia 2008 r.
w godzinach 8.00-15.00


Ostateczny termin składania wniosków upływa 2 grudnia 2008 r. o godz. 15.00.
Wnioski, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 130 dni od dnia zakończenia naboru wniosków. Instytucja Zarządzająca zastrzega możliwość zmiany terminu rozstrzygnięcia konkursu.
Ogłoszenie o konkursie oraz szczegółowe zasady przygotowywania i składania wniosków (wzór wniosku o dofinansowanie, a także wzór umowy o dofinansowanie) dostępne są w Regulaminie naboru i oceny wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 do konkursu nr 01/08/2.1.3. Dokumenty znajdują się poniżej.


KONKURS ZAMKNIĘTY

WIĘCEJ TUTAJ

 

Komunikat


Komunikat dotyczący uściślenia zapisów dokumentu pt. Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 do konkursu 01/08/2.1.3

W celu uściślenia zapisu zawartego w Części Drugiej dokumentu – Warunki uznania za kwalifikowalne poszczególnych rodzajów wydatków, litera A Wydatki związane z przygotowaniem projektu, punkt 8. Prace przygotowawcze informujemy iż, w przypadku projektów objętych pomocą publiczną zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z 11 października 2007 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych kwalifikowalnymi kosztami prac przygotowawczych mogą być wyłącznie:
  • zakupu nieruchomości niezabudowanej na zasadach określonych w punkcie 9.6,
  • zakupu nieruchomości zabudowanej określonych w punkcie 9.4.Komunikat


ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO- MAZURSKIEGO

jako Instytucja Zarządzająca
Regionalnym Programem Operacyjnym Warmia i Mazury na lata 2007- 2013

informuje, że:


W wyniku wejścia w życie w dniu 15 listopada 2008 r. Ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko przestają obowiązywać Wytyczne Ministerstwa Rozwoju Regionalnego z dnia 30.06.2008 r. w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych. W związku z powyższym, IZ RPO informuje Beneficjentów, że do końca stycznia 2009 r., przy składaniu dokumentacji dotyczącej procedury Oceny Oddziaływania na Środowisko Wnioskodawca/Beneficjent zobowiązany będzie do postępowania zgodnie z zapisami ww. ustawy.

W zależności od typu projektu Wnioskodawcy konkursu 01/08/2.1.3 zobowiązani będą dołączyć do wniosku o dofinansowanie projektu załącznik 2a tj. formularz do wniosku o dofinansowanie w zakresie OOŚ oraz 2b tj. Zaświadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000, których wzory znajdują się poniżej.


Formularz do wniosku o dofinansowanie w zakresie OOŚ
 

Regulamin naboru i oceny wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 do konkursu 01/08/2.1.3

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Regulamin naboru i oceny wniosków (aktualizacja) (167 kB, format: DOC)

Dodano 2009-01-17

Pliki do pobrania

Regulamin naboru i oceny wniosków (164 kB, format: DOC)

Regulamin naboru i oceny wniosków o dofinansowanie projektu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 do konkursu 01/08/2.1.3

Dodano 2008-10-20

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

 

Załączniki do Regulaminu naboru i oceny wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 do konkursu 01/08/2.1.3

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Wzór wniosku o dofinansowanie (aktualizacja) (435 kB, format: DOC)

Dodano 2009-01-17

Instrukcja wypełniania wniosku (aktualizacja) (331 kB, format: DOC)

Dodano 2009-01-17

Instrukcja wypełniania załączników (629 kB, format: DOC)

Dodano 2008-10-20

Lista sprawdzająca (1 653 kB, format: DOC)

Dodano 2008-10-20

Lista sprawdzająca przed podspianiem umowy (87 kB, format: DOC)

Dodano 2008-10-20

Karta oceny wniosku-test pomocy publicznej (72 kB, format: DOC)

Dodano 2008-10-20

Karta oceny formalnej (86 kB, format: DOC)

Dodano 2008-10-20

Pliki do pobrania

Wzór wniosku o dofinansowanie (428 kB, format: DOC)

Dodano 2008-10-20

Instrukcja wypełniania wniosku (325 kB, format: DOC)

Dodano 2008-10-20

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

 

Karty oceny merytorycznej zerojedynkowej

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Karta ogólna (69 kB, format: DOC)

Dodano 2008-10-20

Karta z definicją kryterium (210 kB, format: DOC)

Dodano 2008-10-20

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

 

Karty oceny merytorycznej punktowej

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Karta ogólna (80 kB, format: DOC)

Dodano 2008-10-20

Karta z definicją kryteriów (421 kB, format: DOC)

Dodano 2008-10-20

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

 

Karta oceny strategicznej

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Karta oceny strategicznej (78 kB, format: DOC)

Dodano 2008-10-20

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

 

Umowa o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Wzór umowy o dofinansowanie projektu (aktualizacja) (231 kB, format: DOC)

Dodano 2009-01-17

Lista sprawdzająca do umowy (95 kB, format: DOC)

Dodano 2008-10-20

Pliki do pobrania

Wzór umowy o dofinansowanie projektu (228 kB, format: DOC)

Dodano 2008-10-20

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

 

Załączniki do Umowy o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Harmonogram realizacji zamówień publicznych dla Projektu w ramach RPO WiM 2007-2013 (45 kB, format: DOC)

Dodano 2008-10-20

Prognoza wydatków dla Projektu w ramach RPO WiM 2007-2013 na rok bieżący oraz kolejny rok budżetowy (46 kB, format: DOC)

Dodano 2008-10-20

Oświadczenie Beneficjenta (45 kB, format: DOC)

Oświadczenie Beneficjenta o zapoznaniu się z przepisami dotyczącymi skutków finansowych naruszenia prawa zamówień publicznych

Dodano 2008-10-20

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

 

Uchwała Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie dofinansowania projektów własnych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Uchwała Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie dofinansowania projektów własnych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego (aktualizacja) (173 kB, format: DOC)

Dodano 2009-01-17

Pliki do pobrania

Uchwała Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie dofinansowania projektów własnych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego (171 kB, format: DOC)

Dodano 2008-10-20

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

 

Załączniki do Uchwały Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie dofinansowania projektów własnych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Harmonogram realizacji zamówień publicznych dla Projektu w ramach RPO WiM 2007-2013 (45 kB, format: DOC)

Dodano 2008-10-20

Prognoza wydatków dla Projektu w ramach RPO WiM 2007-2013 na rok bieżący oraz kolejny rok budżetowy (43 kB, format: DOC)

Dodano 2008-10-20

Oświadczenie Beneficjenta (45 kB, format: DOC)

Oświadczenie Beneficjenta o zapoznaniu się z przepisami dotyczącymi skutków finansowych naruszenia prawa zamówień publicznych

Dodano 2008-10-20

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

 

Wytyczne

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Wytyczne Instytucji Zarządzającej dotyczące prawnych zabezpieczeń w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 do konkursu 01/08/2.1.3 (230 kB, format: DOC)

Dodano 2008-10-20

Obowiązki beneficjentów w zakresie prowadzenia działań informacyjnych (809 kB, format: PDF)

Dodano 2008-10-20

Wytyczne do studiów wykonalności w zakresie infrastruktury kubaturowej do konkursu nr 01/08/2.1.3 (1 125 kB, format: DOC)

Dodano 2008-11-06

Wytyczne do studiów wykonalności w zakupu wyposażenia do konkursu nr 01/08/2.1.3 (1 372 kB, format: DOC)

Dodano 2008-11-06

Wytyczne w sprawie kwalifikowalności wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 do konkursu 01/08/2.1.3 (aktualizacja) (945 kB, format: DOC)

Dodano 2009-01-17

Pliki do pobrania

Wytyczne w sprawie kwalifikowalności wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 (707 kB, format: DOC)

Dodano 2008-10-20

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

 

Formularz do wniosku o dofinansowanie w zakresie OOŚ

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Formularz do wniosku o dofinansowanie w zakresie OOŚ (150 kB, format: DOC)

2a Formularz do wniosku o dofinansowanie w zakresie OOŚ oraz 2b Zaświadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000

Dodano 2009-01-05

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

generator wniosków o dofinansowanie GENERATOR WNIOSKÓW
genertator wniosków płatniczych GENERATOR WNIOSKÓW PŁATNICZYCH
Mapa dotacji MAPA DOTACJI
informacje Gdzie po informacje
konkursy Konkursy RPO WiM
szkolenia Szkolenia i spotkania informacyjne
promocja Promocja Funduszy Europejskich
lista_beneficjentow Lista Beneficjentów (RPO WiM)
najczęstrze błedy
najczęstrze pytania
dobre praktyki

Strona główna | NSS | Generator | Gdzie po informacje? | Konkursy RPO WiM | Szkolenia i spotkania informacyjne | Promocja FE | Znaki i logotypy | Linki | Lista Beneficjentów RPO WiM 2007-2013 | Kontakt | Zgłoś błąd |
Polityka prywatności | Mapa strony | Logowanie |

 

Data aktualizacji: 2019-10-03 11:23:08

 

Copyright © Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

loga