zamknij okno

Informujemy, że używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii w celu umożliwienia i ułatwienia Państwu korzystania z usług dostępnych w serwisie, a także w celach statystycznych i marketingowych.

Mogą Państwo zmienić ustawienia dotyczące cookies w przeglądarce. Aby uzyskać informacje w jaki sposób zmienić ustawienia dotyczące cookies w swojej przeglądarce prosimy kliknąć na odpowiedni link: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Opera. Informujemy jednak, że zablokowanie ciasteczek może uniemożliwić korzystanie z niektórych lub wszystkich funkcji serwisu.

Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że akceptujecie Państwo umieszczanie i używanie cookies w przeglądarce internetowej na aktualnym urządzeniu.

bip wersja pl english
krok 1 Zapoznaj się z programem krok 2 Sprawdź harmonogram konkursów krok 3 Przygotuj projekt krok 4 Wypełnij wniosek krok 5 Śledz ocenę wniosku
Konkursy RPO WiM   »   Oś priorytetowa Turystyka   »   Zakończony nabór wniosków   »   Przebieg konkursu 01/08/2.1.1
punkt informacyjny
mrr Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
wmarr Instytucja pośrednicząca II - Przedsiebiorczość
wfosigw Instytucja pośrednicząca - Środowisko przyrodnicze
efs Europejski Fundusz Społeczny na Warmii i Mazurach
obszary wiejskie Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
wrota Wrota Warmii i Mazur
Komisja Europejska Komisja Europejska
Europejska Debata Publiczna Europejska Debata Publiczna
scb
komplementarnosc pokl rpo

Przebieg konkursu 01/08/2.1.1


Komunikat


W przypadku projektów składanych w ramach konkursu 01/08/2.1.1 na Poddziałanie 2.1.1 Baza noclegowa i gastronomiczna dla studiów wykonalności w zakresie infrastruktury kubaturowej oraz zakupu wyposażenia należy przyjąć okres referencyjny:
  • 20 lat- w projektach dotyczących infrastruktury kubaturowej;
  • 15 lat- w projektach dotyczących zakupu wyposażenia.
pomimo, iż „Wytyczne do studiów wykonalności w zakresie infrastruktury kubaturowej do konkursu nr 01/08/2.1.1” oraz „Wytyczne do studiów wykonalności w zakupu wyposażenia do konkursu nr 01/08/2.1.1” wskazują na 5- letni okres referencyjny dla projektów przygotowywanych przez projektodawców z sektora prywatnego.

Informacja


W nawiązaniu do komunikatu z dnia 3 grudnia 2008 r. uprzejmie informuje, iż wskazana długość okresu referencyjnego dla projektów z sektora prywatnego w Wytycznych do studiów wykonalności w zakresie infrastruktury kubaturowej oraz Wytycznych dla studiów wykonalności w zakresie zakupu wyposażenia w ramach konkursu 01/08/2.1.1 na Poddziałanie 2.1.1 Baza noclegowa i gastronomiczna wynika z omyłki pisarskiej. Korekta jest niezbędna aby właściwie ocenić efektywność finansowo- ekonomiczną projektu.


Informacja


W nawiązaniu do komunikatów z dnia 3.12.2008 r. i 10.12.2008 r. oraz pojawiającymi się sygnałami od potencjalnych Wnioskodawców o braku możliwości poprawienia dokumentacji do 2 stycznia 2009 r, w związku z długotrwałym okresem przygotowania studiów wykonalności, uprzejmie informuje, iż przyjmowane będą wszystkie projekty tzn. z uwzględnieniem 5- letniego ,15- letniego, jak i 20- letniego okresu referencyjnego.

Niemniej jednak, na etapie oceny merytorycznej, Instytucja Zarządzająca RPO WiM zwróci się do Wnioskodawców, którzy uwzględnili okres 5- letni o poprawienie dokumentacji.


Komunikat


Komunikat dotyczący uściślenia zapisów dokumentu pt. Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 do konkursu 01/08/2.1.1


W celu uściślenia zapisu zawartego w Części Drugiej dokumentu – Warunki uznania za kwalifikowalne poszczególnych rodzajów wydatków, litera A Wydatki związane z przygotowaniem projektu, punkt 8. Prace przygotowawcze informujemy iż, w przypadku projektów objętych pomocą publiczną zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z 11 października 2007 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych kwalifikowalnymi kosztami prac przygotowawczych mogą być wyłącznie:
 
  • zakupu nieruchomości niezabudowanej na zasadach określonych w punkcie 9.6,
  • zakupu nieruchomości zabudowanej określonej w punkcie 9.4.

Komunikat


ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO- MAZURSKIEGO

jako Instytucja Zarządzająca
Regionalnym Programem Operacyjnym Warmia i Mazury na lata 2007- 2013

informuje, że:

w dniu 2 stycznia 2009 r. o godz. 15:00
został zamknięty nabór wniosków do konkursu 01/08/2.1.1
z zakresu osi priorytetowej 2 – Turystyka


Działanie 2.1 Wzrost potencjału turystycznego
Poddziałanie 2.1.1 Baza noclegowa i gastronomiczna


Poniżej przedstawiamy tabelę z listą wniosków złożonych i przyjętych.

Lista wniosków złożonych

Lista wniosków przyjętychKomunikat


ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO- MAZURSKIEGO

jako Instytucja Zarządzająca
Regionalnym Programem Operacyjnym Warmia i Mazury na lata 2007- 2013

informuje, że:


OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU KRYTERIÓW MŚP
jest dokumentem przedkładanym przez Wnioskodawcę w celu sprawdzenia prawidłowości określenia statusu przedsiębiorcy (tj. czy podmiot spełnia kryteria w zakresie zakwalifikowania go do mikro, małego, średniego przedsiębiorstwa). Dokument powinien być złożony wraz z odpowiednimi załącznikami, które wynikają z zapisów zawartych w Oświadczeniu. Informacje określające status Wnioskodawcy należy spójnie z Oświadczeniem zamieścić w Punkcie B2 wniosku aplikacyjnego.

 

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów MŚP (266 kB)

Dodano 2009-01-20


 

Załącznik A (35 kB)

Dodano 2009-01-20

 
 

Załącznik B (35 kB)

Dodano 2009-01-20

 
 

Załącznik C (37 kB)

Dodano 2009-01-20

 
 

Załącznik D (29 kB)

Dodano 2009-01-20

 


Komunikat


ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO- MAZURSKIEGO

jako Instytucja Zarządzająca
Regionalnym Programem Operacyjnym Warmia i Mazury na lata 2007- 2013

informuje, że:
w związku z wejściem w życie w dniu 15 listopada 2008 r. Ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, Wnioskodawcy konkursu 01/08/2.1.1, do 6 marca 2009 r. zobowiązani będą dołączyć do wniosku o dofinansowanie projektu, mając na uwadze charakter projektu:
  • Załącznik 2a- Formularz do wniosku o dofinansowanie w zakresie OOŚ;
  • Załącznik 2b- Zaświadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000;
  • dokumenty potwierdzające przeprowadzenie procedury oceny oddziaływania na środowisko.

Wnioskodawca ubiegający się o dofinansowanie projektu o charakterze infrastrukturalnym, wymagającym przeprowadzenia postępowania OOŚ (I, II lub III grupa przedsięwzięć) dołącza do wniosku o dofinansowanie projektu wypełniony Załącznik 2a, dokumentację z postępowania OOŚ oraz Załącznik 2b.

Wnioskodawca ubiegający się o dofinansowanie projektu o charakterze infrastrukturalnym, który nie został wymieniony w Aneksie I albo II dyrektywy OOŚ (tj. uznano go za przedsięwzięcie nie mogące znacząco oddziaływać na środowisko) bądź nie wpływa znacząco na obszar Natura 2000 (III grupa) dołącza do wniosku o dofinansowanie projektu Załącznik 2a wypełniony w ograniczonym zakresie wraz z posiadaną w tym zakresie dokumentacją oraz Załącznik 2b.

Wnioskodawca realizujący projekt o charakterze nieinfrastrukturalnym (np. zakup wyposażenia, sprzętu, urządzeń) dołącza do wniosku o dofinansowanie projektu Załącznik 2a wypełniony w ograniczonym zakresie. Wypełnienie Załącznika 2b nie będzie w tym wypadku konieczne.


W/W załączniki oraz dokumenty należy złożyć w 2 egzemplarzach. Oryginały należy podpisać czytelnie na pierwszej stronie dokumentu lub parafować z przystawieniem imiennej pieczątki. W obu przypadkach należy podać datę. W przypadku kopii należy poświadczyć ją „za zgodność z oryginałem” na pierwszej stronie wskazując numery stron, których potwierdzenie dotyczy wraz z podaniem daty poświadczenia lub parafować na każdej stronie (parafka wraz z imienną pieczątką i datą poświadczenia). Podpisy składa jedna z osób wymienionych w punkcie B3 wniosku o dofinansowanie projektu. Ponadto, sugeruje się aby ponumerować załączniki zgodnie z listą załączników we wniosku o dofinansowanie projektu, w dokumentach wielostronicowych (więcej niż jedna strona), strony powinny zostać ponumerowane.


Wzory w/w załączników znajdują się poniżej.

 

Formularz do wniosku o dofinansowanie w zakresie OOŚ (147 kB)

Dodano 2009-02-03 

Komunikat


ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO- MAZURSKIEGO
jako Instytucja Zarządzająca
Regionalnym Programem Operacyjnym Warmia i Mazury na lata 2007- 2013
informuje, że:

w związku z licznymi informacjami od Wnioskodawców Poddziałania 2.1.1 o braku możliwości dostarczenia do 6 marca 2009 r.:
  • Załącznika 2a- Formularz do wniosku o dofinansowanie w zakresie OOŚ;
  • Załącznika 2b- Zaświadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000;
  • dokumentów potwierdzających przeprowadzenie procedury oceny oddziaływania na środowisko termin dostarczenia w/w dokumentów ulega wydłużeniu do 10 kwietnia 2009r.

Zakończenie oceny formalnej wniosków


ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO- MAZURSKIEGO

jako Instytucja Zarządzająca
Regionalnym Programem Operacyjnym Warmia i Mazury na lata 2007- 2013

informuje, że:

W DNIU 18 MARCA 2009 R.
ZOSTAŁA ZAKOŃCZONA PROCEDURA OCENY FORMALNEJ WNIOSKÓW
O DOFINANSOWANIE ZGŁOSZONYCH DO KONKURSU 01/08/2.1.1
Z ZAKRESU: OSI PRIORYTETOWEJ 2 – TURYSTYKA

Działanie 2.1 Wzrost potencjału turystycznego
Poddziałanie 2.1.1 Baza noclegowa i gastronomiczna

 

Lista wniosków po ocenie formalnej (116 kB)

Dodano 2009-03-19


Wydłużenie procedury oceny merytorycznej


ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO- MAZURSKIEGO

jako Instytucja Zarządzająca
Regionalnym Programem Operacyjnym Warmia i Mazury na lata 2007- 2013

informuje, że:

Zgodnie z Instrukcją Wykonawczą Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013:

„Ocena merytoryczna wniosków o dofinansowanie projektów dokonywana jest przez Komisje Oceny Projektów (KOP), działające w oparciu o Regulamin Komisji Oceny Projektów w terminie 50 dni roboczych od daty złożenia podpisu Dyrektora/Z-cy Dyrektora ZPRR na liście/liście cząstkowej wniosków o dofinansowanie projektów, które pozytywnie przeszły ocenę formalną. Wydłużenie terminu oceny merytorycznej jest możliwe w sytuacji pojawienia się okoliczności uniemożliwiających przeprowadzenie oceny w przewidzianym czasie (np. duża ilość wniosków, zdolność instytucji do oceny wniosków, bądź w przypadku konieczności zamówienia dodatkowych ekspertyz). Decyzje o przedłużeniu terminu oceny merytorycznej podejmuje Dyrektor/Z-ca Dyrektora ZPRR a informacja zamieszczana jest na stronie internetowej www.rpo.warmia.mazury.pl.”

W związku z powyższym, IZ RPO WiM wydłuża termin oceny merytorycznej do 9 czerwca 2009 r.
Lista projektów po ocenie formalnej - aktualizacja


Zapraszamy do zapoznania się z zaktualizowaną wersją listy wniosków po ocenie formalnej

 

Lista wniosków po ocenie formalnej - aktualizacja (116 kB)

Dodano 2009-06-08

 


Lista rankingowa wniosków - schemat A i B


Zbiorcza lista rankingowa wniosków o dofinansowanie projektów po ocenie merytorycznej kwalifikujących się do dofinansowania w konkursie 01/08/2.1.1 w ramach Osi Priorytetowej 2 – Turystyka, Działania 2.1 Wzrost potencjału turystycznego, Poddziałanie 2.1.1 Baza noclegowa i gastronomiczna Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 - schemat A i B

 

Lista wniosków po ocenie merytorycznej kwalifikujących się do dofinansowania w konkursie 01/08/2.1.1 (108 kB)

Dodano 2009-06-09

Zaktualizowana lista rankingowa wniosków - schemat A i B


Zbiorcza, zaktualizowana lista rankingowa wniosków o dofinansowanie projektów po ocenie merytorycznej kwalifikujących się do dofinansowania w konkursie 01/08/2.1.1 w ramach Osi Priorytetowej 2 – Turystyka, Działania 2.1 Wzrost potencjału turystycznego, Poddziałanie 2.1.1 Baza noclegowa i gastronomiczna Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 - schemat A i B.
 

Lista wniosków po ocenie merytorycznej kwalifikujących się do dofinansowania w konkursie 01/08/2.1.1 (108 kB)

Dodano 2009-06-17

Komunikat


Zbiorcza, zaktualizowana lista rankingowa wniosków o dofinansowanie projektów po ocenie merytorycznej kwalifikujących się do dofinansowania w konkursie 01/08/2.1.1 w ramach Osi Priorytetowej 2 – Turystyka, Działania 2.1 Wzrost potencjału turystycznego, Poddziałanie 2.1.1 Baza noclegowa i gastronomiczna Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 - schemat A i B.
 

Lista wniosków po ocenie merytorycznej kwalifikujących się do dofinansowania w konkursie 01/08/2.1.1 (aktualizacja) (226 kB)

Dodano 2009-07-09

Lista projektów do dofinanowania


ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO- MAZURSKIEGO

jako Instytucja Zarządzająca
Regionalnym Programem Operacyjnym Warmia i Mazury na lata 2007- 2013

informuje, że:


W dniu 13 lipca dokonał wyboru projektów do dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013 w ramach Osi Priorytetowej 2 – Turystyka, Działania 2.1 Wzrost potencjału turystycznego, Poddziałania 2.1.1 Baza noclegowa i gastronomiczna Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007- 2013 z konkursu nr 01/08/2.1.1.
Zauktualizowana lista rankingowa projektów po ocenie merytorycznej z uwzględnieniem protestów


Zbiorcza lista rankingowa wniosków o dofinansowanie projektów po ocenie merytorycznej, kwalifikujących się do dofinansowania w konkursie 01/08/2.1.1 w ramach Osi Priorytetowej 2 – Turystyka, Działania 2.1 Wzrost potencjału turystycznego, Poddziałanie 2.1.1 Baza noclegowa i gastronomiczna Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013
 

Zaktualizowana lista rankingowa projektów po ocenie merytorycznej z uwzględnieniem protestów (113 kB)

Dodano 2009-09-04

Uaktualniona rezerwowa lista projektów do dofinansowania


Lista rezerwowa projektów do dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013
w ramach Osi Priorytetowej 2 – Turystyka, Działania 2.1 Wzrost potencjału turystycznego, Poddziałania 2.1.1 Baza noclegowa i gastronomiczna Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 z konkursu 01/08/2.1.1.

Uaktualniona rezerwowa lista projektów do dofinansowania (240 kB)

Dodano 2009-09-22Lista projektów wybranych do dofinansowania oraz lista rezerwowa - aktualizacja

Lista projektów wybranych przez Zarząd Województwa Warmińsko - Mazurskiego do dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013 w ramach Osi Priorytetowej 2 – Turystyka, Działania 2.1 Wzrost potencjału turystycznego, Poddziałanie 2.1.1 Baza noclegowa i gastronomiczna Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 z konkursu 01/08/2.1.1.

Lista projektów wybranych do dofinansowania - aktualizacja (193 kB)

Dodano 2010-03-16Lista rezerwowa projektów do dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013 w ramach Osi Priorytetowej 2 – Turystyka, Działania 2.1 Wzrost potencjału turystycznego, Poddziałania 2.1.1 Baza noclegowa i gastronomiczna Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 z konkursu 01/08/2.1.1.

Lista rezerwowa projektów do dofinansowania - aktualizacja (190 kB)

Dodano 2010-03-16

Lista projektów wybranych do dofinansowania oraz lista rezerwowa - aktualizacja

Lista projektów wybranych przez Zarząd Województwa Warmińsko - Mazurskiego do dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013 w ramach Osi Priorytetowej 2 – Turystyka, Działania 2.1 Wzrost potencjału turystycznego, Poddziałanie 2.1.1 Baza noclegowa i gastronomiczna Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 z konkursu 01/08/2.1.1.

Lista projektów wybranych do dofinansowania - aktualizacja (176 kB)

Dodano 2010-03-29Lista rezerwowa projektów do dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013 w ramach Osi Priorytetowej 2 – Turystyka, Działania 2.1 Wzrost potencjału turystycznego, Poddziałania 2.1.1 Baza noclegowa i gastronomiczna Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 z konkursu 01/08/2.1.1.

Lista rezerwowa projektów do dofinansowania - aktualizacja (171 kB)

Dodano 2010-03-29


Lista projektów wybranych do dofinansowania oraz lista rezerwowa - aktualizacja

  Lista projektów wybranych przez Zarząd Województwa Warmińsko - Mazurskiego do dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013 w ramach Osi Priorytetowej 2 – Turystyka, Działania 2.1 Wzrost potencjału turystycznego, Poddziałanie 2.1.1 Baza noclegowa i gastronomiczna Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 z konkursu 01/08/2.1.1.

Lista projektów wybranych do dofinansowania - aktualizacja (176 kB)

Dodano 2010-04-13


Lista rezerwowa projektów do dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013 w ramach Osi Priorytetowej 2 – Turystyka, Działania 2.1 Wzrost potencjału turystycznego, Poddziałania 2.1.1 Baza noclegowa i gastronomiczna Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 z konkursu 01/08/2.1.1.

Lista rezerwowa projektów do dofinansowania - aktualizacja (171 kB)

Dodano 2010-04-13


Lista projektów wybranych do dofinansowania oraz lista rezerwowa - aktualizacja

Lista projektów wybranych przez Zarząd Województwa Warmińsko - Mazurskiego do dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013 w ramach Osi Priorytetowej 2 – Turystyka, Działania 2.1 Wzrost potencjału turystycznego, Poddziałanie 2.1.1 Baza noclegowa i gastronomiczna Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 z konkursu 01/08/2.1.1.

lista projektów wybranych do dofinansowania - aktualizacja (190 kB)

Dodano 2010-06-17Lista rezerwowa projektów do dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013 w ramach Osi Priorytetowej 2 – Turystyka, Działania 2.1 Wzrost potencjału turystycznego, Poddziałania 2.1.1 Baza noclegowa i gastronomiczna Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 z konkursu 01/08/2.1.1.

Lista rezerwowa projektów do dofinansowania - aktualizacja (200 kB)

Dodano 2010-06-17


Lista projektów wybranych i lista rezerwowa

Lista projektów wybranych przez Zarząd Województwa Warmińsko - Mazurskiego do dofinansowania oraz lista rezerwowa projektów w ramach Osi Priorytetowej 2 – Turystyka,
Działania 2.1 Wzrost potencjału turystycznego,
Poddziałanie 2.1.1 Baza noclegowa i gastronomiczna Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 z konkursu 01/08/2.1.1.

Lista projektów wybranych do dofinansowania - aktualizacja (175 kB)

Dodano 2011-01-25


Lista rezerwowa projektów do dofinansowania - aktualizacja (166 kB)

Dodano 2011-01-25


Lista projektów wybranych do dofinansowania oraz lista rezerwowa - aktualizacja

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO
jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym
Warmia i Mazury na lata 2007-2013
informuje że:

w dniu 27 czerwca 2011 roku dokonał wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 2 – Turystyka, Działania 2.1 Wzrost potencjału turystycznego
Poddziałania 2.1.1 Baza noclegowa i gastronomiczna Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007- 2013 z konkursu nr 01/08/2.1.1
z listy rezerwowej projektów do dofinansowania

Lista projektów wybranych do dofinansowania - aktualizacja (176 kB)

Dodano 2011-07-12


Lista rezerwowa projektów do dofinansowania (164 kB)

Dodano 2011-07-12


Lista projektów wybranych do dofinansowania oraz lista rezerwowa

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO
jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym
Warmia i Mazury na lata 2007-2013
informuje że:

w dniu 20 września 2011 roku dokonał wyboru projektu do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 2 – Turystyka, Działania 2.1 Wzrost potencjału turystycznego, Poddziałanie 2.1.1 Baza noclegowa i gastronomiczna Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007- 2013 z konkursu nr 01/08/2.1.1 z Listy rezerwowej projektów do dofinansowania

Lista projektów wybranych do dofinansowania - aktualizacja (176 kB)

Dodano 2011-09-22

Lista rezerwowa projektów do dofinansowania - aktualizacja (163 kB)

Dodano 2011-09-22


Lista projektów wybranych do dofinansowania oraz lista rezerwowa

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO
jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym
Warmia i Mazury na lata 2007-2013
informuje że:

w dniu 7 listopada 2011 roku dokonał wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 2 – Turystyka,
Działania 2.1 Wzrost potencjału turystycznego,
Poddziałanie 2.1.1 Baza noclegowa i gastronomiczna Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007- 2013 z konkursu nr 01/08/2.1.1 z Listy rezerwowej projektów do dofinansowania

Lista projektów wybranych do dofinansowania (176 kB)

Dodano 2011-12-16


Lista rezerwowa projektów do dofinansowania - aktualizacja (162 kB)

Dodano 2011-12-16


Komunikat

KOMUNIKAT

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO
jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym
Warmia i Mazury na lata 2007-2013
informuje że:


w dniu 31 stycznia 2012 r. roku dokonał wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 2 – Turystyka, Działania 2.1 Wzrost potencjału turystycznego, Poddziałania 2.1.1 Baza noclegowa i gastronomiczna Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007- 2013 z konkursu nr 01/08/2.1.1 z Listy rezerwowej projektów do dofinansowania.

Lista projektów wybranych do dofinasowania (176 kB)

Dodano 2012-02-02Rezerwowa lista projektów wybranych do dofinasowania (161 kB)

Dodano 2012-02-02

Lista projektów wybranych - aktualizacja

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO
jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym
Warmia i Mazury na lata 2007-2013
informuje że:

w dniu 20 czerwca 2012 roku dokonał wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 2 – Turystyka,
Działania 2.1 Wzrost potencjału turystycznego,
Poddziałanie 2.1.1 Baza noclegowa i gastronomiczna Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007- 2013 z konkursu nr 01/08/2.1.1 z Listy rezerwowej projektów do dofinansowania.

Lista projektów wybranych - aktualizacja (178 kB)

Dodano 2012-06-25


Lista rezerwowa projektów do dofinansowania-aktualizacja (159 kB)

Dodano 2012-06-25


Lista projektów wybranych do dofinansowania

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO
jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym
Warmia i Mazury na lata 2007-2013
informuje że:

w dniu 25 lutego 2013 roku dokonał wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 2 – Turystyka, Działania 2.1 Wzrost potencjału turystycznego, Poddziałanie 2.1.1 Baza noclegowa i gastronomiczna Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007- 2013 z konkursu nr 01/08/2.1.1 z Listy rezerwowej projektów do dofinansowania

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu 01/08/2.1.1 (179 kB)

Dodano 2013-03-06


Rezerwowa lista projektów do dofinansowania w ramach konkursu 01/08/2.1.1 (158 kB)

Dodano 2013-03-06


Lista projektów wybranych do dofinansowania - aktualizacja

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO
jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Warmia i Mazury na lata 2007-2013
informuje że:

w dniu 23 lipca 2013 roku dokonał wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 2 – Turystyka,
Działania 2.1 Wzrost potencjału turystycznego,
Poddziałanie 2.1.1 Baza noclegowa i gastronomiczna Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007- 2013 z konkursu nr 01/08/2.1.1 z Listy rezerwowej projektów do dofinansowania.

Lista projektów wybranych do dofinansowania - aktualizacja (180 kB)

Dodano 2013-08-02


Lista rezerwowa projektów do dofinansowania - aktualizacja (157 kB)

Dodano 2013-08-02


Komunikat

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO
jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym
Warmia i Mazury na lata 2007-2013
informuje że:

W dniu 17 września 2013 roku dokonał zwiększenia dofinansowania projektu wybranego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 2 – Turystyka,
Działania 2.1 Wzrost potencjału turystycznego,
Poddziałanie 2.1.1 Baza noclegowa i gastronomiczna Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007- 2013 z konkursu nr 01/08/2.1.1 z Listy rezerwowej projektów do dofinansowania przy zmniejszonej wysokości dofinansowania.

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu 01/08/2.1.1 (180 kB)

Dodano 2013-09-19


 

Posiedzenia Komisji Oceny Projektów

Pliki do pobrania

Harmonogram posiedzeń KOP (69 kB, format: PDF)

Dodano 2009-03-18

Harmonogram posiedzeń KOP (69 kB, format: PDF)

Dodano 2009-03-19

Harmonogram posiedzeń KOP (69 kB, format: PDF)

Dodano 2009-03-25

Harmonogram posiedzeń KOP (69 kB, format: PDF)

Dodano 2009-03-26

Harmonogram posiedzeń KOP (119 kB, format: PDF)

Dodano 2009-04-03

Harmonogram posiedzeń KOP (104 kB, format: DOC)

Dodano 2009-04-10

Harmonogram posiedzeń KOP (68 kB, format: PDF)

Dodano 2009-04-21

Harmonogram posiedzeń KOP (68 kB, format: PDF)

Dodano 2009-04-24

Harmonogram posiedzeń KOP (69 kB, format: PDF)

Dodano 2009-04-27

Harmonogram posiedzeń KOP (69 kB, format: PDF)

Dodano 2009-04-30

Harmonogram posiedzeń KOP (69 kB, format: PDF)

Dodano 2009-05-06

Harmonogram posiedzeń KOP (69 kB, format: PDF)

Dodano 2009-05-11

Harmonogram posiedzeń KOP (69 kB, format: PDF)

Dodano 2009-05-15

Harmonogram posiedzeń KOP (69 kB, format: PDF)

Dodano 2009-05-19

Harmonogram posiedzeń KOP (119 kB, format: PDF)

Dodano 2009-05-27

Harmonogram posiedzeń KOP (69 kB, format: PDF)

Dodano 2009-06-04

Harmonogram posiedzeń KOP (69 kB, format: PDF)

Dodano 2009-06-10

Harmonogram posiedzeń KOP (69 kB, format: PDF)

Dodano 2009-06-17

Harmonogram posiedzeń KOP (69 kB, format: PDF)

Dodano 2009-06-23

Harmonogram posiedzeń KOP (101 kB, format: DOC)

Dodano 2009-06-26

Harmonogram posiedzeń KOP (65 kB, format: PDF)

Dodano 2009-06-28

Harmonogram posiedzeń KOP (65 kB, format: PDF)

Dodano 2009-06-30

Harmonogram posiedzeń KOP (69 kB, format: PDF)

Dodano 2009-07-01

Harmonogram posiedzeń KOP (69 kB, format: PDF)

Dodano 2009-07-03

Harmonogram posiedzeń KOP (65 kB, format: PDF)

Dodano 2009-07-07

Harmonogram posiedzeń KOP (69 kB, format: PDF)

Dodano 2009-07-27

Harmonogram posiedzeń KOP (65 kB, format: PDF)

Dodano 2009-08-31

Harmonogram posiedzeń KOP (65 kB, format: PDF)

Dodano 2009-09-18

Harmonogram posiedzeń KOP (66 kB, format: PDF)

Dodano 2009-09-25

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

generator wniosków o dofinansowanie GENERATOR WNIOSKÓW
genertator wniosków płatniczych GENERATOR WNIOSKÓW PŁATNICZYCH
Mapa dotacji MAPA DOTACJI
informacje Gdzie po informacje
konkursy Konkursy RPO WiM
szkolenia Szkolenia i spotkania informacyjne
promocja Promocja Funduszy Europejskich
lista_beneficjentow Lista Beneficjentów (RPO WiM)
najczęstrze błedy
najczęstrze pytania
dobre praktyki

Strona główna | NSS | Generator | Gdzie po informacje? | Konkursy RPO WiM | Szkolenia i spotkania informacyjne | Promocja FE | Znaki i logotypy | Linki | Lista Beneficjentów RPO WiM 2007-2013 | Kontakt | Zgłoś błąd |
Polityka prywatności | Mapa strony | Logowanie |

 

Data aktualizacji: 2019-10-03 11:23:08

 

Copyright © Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

loga