zamknij okno

Informujemy, że używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii w celu umożliwienia i ułatwienia Państwu korzystania z usług dostępnych w serwisie, a także w celach statystycznych i marketingowych.

Mogą Państwo zmienić ustawienia dotyczące cookies w przeglądarce. Aby uzyskać informacje w jaki sposób zmienić ustawienia dotyczące cookies w swojej przeglądarce prosimy kliknąć na odpowiedni link: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Opera. Informujemy jednak, że zablokowanie ciasteczek może uniemożliwić korzystanie z niektórych lub wszystkich funkcji serwisu.

Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że akceptujecie Państwo umieszczanie i używanie cookies w przeglądarce internetowej na aktualnym urządzeniu.

bip wersja pl english
krok 1 Zapoznaj się z programem krok 2 Sprawdź harmonogram konkursów krok 3 Przygotuj projekt krok 4 Wypełnij wniosek krok 5 Śledz ocenę wniosku
Konkursy RPO WiM   »   Oś priorytetowa Turystyka   »   Zakończony nabór wniosków   »   KONKURS 01/08/2.1.1
punkt informacyjny
mrr Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
wmarr Instytucja pośrednicząca II - Przedsiebiorczość
wfosigw Instytucja pośrednicząca - Środowisko przyrodnicze
efs Europejski Fundusz Społeczny na Warmii i Mazurach
obszary wiejskie Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
wrota Wrota Warmii i Mazur
Komisja Europejska Komisja Europejska
Europejska Debata Publiczna Europejska Debata Publiczna
scb
komplementarnosc pokl rpo

KONKURS 01/08/2.1.1ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO- MAZURSKIEGO

jako Instytucja Zarządzająca
Regionalnym Programem Operacyjnym Warmia i Mazury na lata 2007- 2013
ogłasza nabór wniosków
o dofinansowanie projektów ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego


W RAMACH KONKURSU 01/08/2.1.1
Z ZAKRESU: OSI PRIORYTETOWEJ 2 - TURYSTYKA

Działania 2.1 Wzrost potencjału turystycznego
Poddziałanie 2.1.1 Baza noclegowa i gastronomiczna

Konkurs ma formę zamkniętą.
Wielkość kwoty przewidzianej do rozdysponowania w konkursie nr 01/08/2.1.1 wynosi: 80 304 000 PLN, w tym na typ projektu w ramach Schematu A: 60 000 000 PLN, na typy projektów w ramach Schematu B: 20 304 000 PLN. Maksymalna intensywność pomocy środkami Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007- 2013 wynosi 50 % wydatków kwalifikowalnych.

Wsparcie będzie przyznawane na zasadach regionalnej pomocy inwestycyjnej oraz pomocy de minimis. Minimalna kwota wsparcia została ustalona na kwotę powyżej 200 tys. PLN na obszarach nie objętych PROW i powyżej 300 tys. PLN na obszarach objętych PROW. Maksymalna kwota wsparcia została ustalona na kwotę: w ramach Schematu A: 15 000 000 zł, w ramach Schematu B: 2 500 000 zł.

Podmioty uprawnione do składania wniosków, przewidziane do wsparcia typy projektów oraz kryteria wyboru projektów wskazane są w dokumencie Szczegółowy opis osi priorytetowej Turystyka Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007- 2013. Wnioski o dofinansowanie w formie papierowej wraz z załącznikami w 2 egzemplarzach należy złożyć osobiście, listem poleconym lub za pośrednictwem kuriera (liczy się data wpłynięcia) w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego, w Sekretariacie Departamentu Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego, ul. Kościuszki 83, 10-950 Olsztyn, I piętro, pok.107, natomiast wnioski w formie elektronicznej należy przesłać za pomocą Generatora Wniosków MAKS, dostępnego na stronie internetowej rpo.warmia.mazury.pl (zakładka Generator Wniosków).


Termin składania wniosków:
od 21 października 2008 r. do 2 stycznia 2009 r.
w godzinach 8.00-15.00


Ostateczny termin składania wniosków upływa 2 stycznia 2009 r. o godz. 15.00.
Wnioski, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 130 dni od dnia zakończenia naboru wniosków. Instytucja Zarządzająca zastrzega możliwość zmiany terminu rozstrzygnięcia konkursu.
Ogłoszenie o konkursie oraz szczegółowe zasady przygotowywania i składania wniosków (wzór wniosku o dofinansowanie, a także wzór umowy o dofinansowanie) dostępne są w Regulaminie naboru i oceny wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 do konkursu nr 01/08/2.1.1. Dokumenty znajdują się poniżej.
 

KONKURS ZAMKNIĘTY

WIĘCEJ TUTAJ

Komunikat

W przypadku projektów składanych w ramach konkursu 01/08/2.1.1 na Poddziałanie 2.1.1 Baza noclegowa i gastronomiczna dla studiów wykonalności w zakresie infrastruktury kubaturowej oraz zakupu wyposażenia należy przyjąć okres referencyjny:
  • 20 lat- w projektach dotyczących infrastruktury kubaturowej;
  • 15 lat- w projektach dotyczących zakupu wyposażenia.
pomimo, iż „Wytyczne do studiów wykonalności w zakresie infrastruktury kubaturowej do konkursu nr 01/08/2.1.1” oraz „Wytyczne do studiów wykonalności w zakupu wyposażenia do konkursu nr 01/08/2.1.1” wskazują na 5- letni okres referencyjny dla projektów przygotowywanych przez projektodawców z sektora prywatnego.

Informacja

W nawiązaniu do komunikatu z dnia 3 grudnia 2008 r. uprzejmie informuje, iż wskazana długość okresu referencyjnego dla projektów z sektora prywatnego w Wytycznych do studiów wykonalności w zakresie infrastruktury kubaturowej oraz Wytycznych dla studiów wykonalności w zakresie zakupu wyposażenia w ramach konkursu 01/08/2.1.1 na Poddziałanie 2.1.1 Baza noclegowa i gastronomiczna wynika z omyłki pisarskiej. Korekta jest niezbędna aby właściwie ocenić efektywność finansowo- ekonomiczną projektu.

Informacja

W nawiązaniu do komunikatów z dnia 3.12.2008 r. i 10.12.2008 r. oraz pojawiającymi się sygnałami od potencjalnych Wnioskodawców o braku możliwości poprawienia dokumentacji do 2 stycznia 2009 r, w związku z długotrwałym okresem przygotowania studiów wykonalności, uprzejmie informuje, iż przyjmowane będą wszystkie projekty tzn. z uwzględnieniem 5- letniego ,15- letniego, jak i 20- letniego okresu referencyjnego.

Niemniej jednak, na etapie oceny merytorycznej, Instytucja Zarządzająca RPO WiM zwróci się do Wnioskodawców, którzy uwzględnili okres 5- letni o poprawienie dokumentacji.

Komunikat

Komunikat dotyczący uściślenia zapisów dokumentu pt. Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 do konkursu 01/08/2.1.1

W celu uściślenia zapisu zawartego w Części Drugiej dokumentu – Warunki uznania za kwalifikowalne poszczególnych rodzajów wydatków, litera A Wydatki związane z przygotowaniem projektu, punkt 8. Prace przygotowawcze informujemy iż, w przypadku projektów objętych pomocą publiczną zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z 11 października 2007 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych kwalifikowalnymi kosztami prac przygotowawczych mogą być wyłącznie:
 
  • zakupu nieruchomości niezabudowanej na zasadach określonych w punkcie 9.6,
  • zakupu nieruchomości zabudowanej określonej w punkcie 9.4.

 

Regulamin naboru i oceny wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 do konkursu 01/08/2.1.1

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Regulamin naboru i oceny wniosków (aktualizacja) (173 kB, format: DOC)

Regulamin naboru i oceny wniosków o dofinansowanie projektu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 do konkursu 01/08/2.1.1

Dodano 2009-01-17

Pliki do pobrania

Regulamin naboru i oceny wniosków (167 kB, format: DOC)

Regulamin naboru i oceny wniosków o dofinansowanie projektu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 do konkursu 01/08/2.1.1

Dodano 2008-10-20

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

 

Załączniki do Regulaminu naboru i oceny wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 do konkursu 01/08/2.1.1

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Wzór wniosku o dofinansowanie (aktualizacja) (435 kB, format: DOC)

Dodano 2009-01-17

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu-aktualizacja (67 kB, format: DOCX)

Dodano 2015-01-13

Instrukcja wypełniania wniosku-aktualizacja (1 621 kB, format: DOC)

Dodano 2015-01-13

Instrukcja wypełniania wniosku (aktualizacja) (331 kB, format: DOC)

Dodano 2009-01-17

Instrukcja wypełniania wniosku-aktualizacja (326 kB, format: DOC)

Dodano 2011-07-08

Instrukcja wypełniania załączników (629 kB, format: DOC)

Dodano 2008-10-20

Instrukcja wypełniania załączników-aktualizacja (633 kB, format: DOC)

Dodano 2011-07-08

Instrukcja wypełniania załączników-aktualizacja (2 593 kB, format: DOC)

Dodano 2015-01-13

Lista sprawdzająca (1 653 kB, format: DOC)

Dodano 2008-10-20

Lista sprawdzająca przed podpisaniem umowy (87 kB, format: DOC)

Dodano 2008-10-20

Karta oceny wniosku-test pomocy publicznej (72 kB, format: DOC)

Dodano 2008-10-20

Karta oceny formalnej (86 kB, format: DOC)

Dodano 2008-10-20

Pliki do pobrania

Wzór wniosku o dofinansowanie (428 kB, format: DOC)

Dodano 2008-10-20

Instrukcja wypełniania wniosku (325 kB, format: DOC)

Dodano 2008-10-20

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

 

Karty oceny merytorycznej zerojedynkowej

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Karta ogólna (69 kB, format: DOC)

Dodano 2008-10-20

Karta z definicją kryterium (210 kB, format: DOC)

Dodano 2008-10-20

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

 

Karty oceny merytorycznej punktowej

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Karta ogólna (80 kB, format: DOC)

Dodano 2008-10-20

Karta z definicją kryteriów (421 kB, format: DOC)

Dodano 2008-10-20

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

 

Karta oceny strategicznej

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Karta oceny strategicznej (78 kB, format: DOC)

Dodano 2008-10-20

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

 

Umowa o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Wzór umowy o dofinansowanie projektu (228 kB, format: DOC)

Dodano 2008-10-20

Wzór umowy o dofinansowanie projektu (aktualizacja) (231 kB, format: DOC)

Dodano 2009-01-17

Wzór umowy o dofinansowanie projektu (aktualizacja) (235 kB, format: DOC)

Dodano 2009-10-20

Umowa o dofinansowanie projektu (aktualizacja) (342 kB, format: DOC)

Dodano 2010-05-04

Umowa o dofinansowanie projektu-aktualizacja (346 kB, format: DOC)

Dodano 2012-06-26

Umowa o dofinansowanie projektu - aktualizacja (347 kB, format: DOC)

Dodano 2015-01-13

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

 

Załączniki do Umowy o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Lista sprawdzająca do umowy (95 kB, format: DOC)

Dodano 2008-10-20

Harmonogram realizacji zamówień publicznych dla Projektu w ramach RPO WiM 2007-2013 (45 kB, format: DOC)

Dodano 2008-10-20

Prognoza wydatków dla Projektu w ramach RPO WiM 2007-2013 na rok bieżący oraz kolejny rok budżetowy (46 kB, format: DOC)

Dodano 2008-10-20

Oświadczenie Beneficjenta (45 kB, format: DOC)

Oświadczenie Beneficjenta o zapoznaniu się z przepisami dotyczącymi skutków finansowych naruszenia prawa zamówień publicznych

Dodano 2008-10-20

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

 

Uchwała Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie dofinansowania projektów własnych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Uchwała Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie dofinansowania projektów własnych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego (aktualizacja) (174 kB, format: DOC)

Dodano 2009-01-17

Uchwała Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie dofinansowania projektów własnych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego (171 kB, format: DOC)

Dodano 2008-10-20

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

 

Załączniki do Uchwały Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie dofinansowania projektów własnych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Harmonogram realizacji zamówień publicznych dla Projektu w ramach RPO WiM 2007-2013 (45 kB, format: DOC)

Dodano 2008-10-20

Prognoza wydatków dla Projektu w ramach RPO WiM 2007-2013 na rok bieżący oraz kolejny rok budżetowy (43 kB, format: DOC)

Dodano 2008-10-20

Oświadczenie Beneficjenta (45 kB, format: DOC)

Oświadczenie Beneficjenta o zapoznaniu się z przepisami dotyczącymi skutków finansowych naruszenia prawa zamówień publicznych

Dodano 2008-10-20

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

 

Wytyczne

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Wytyczne Instytucji Zarządzającej dotyczące prawnych zabezpieczeń w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 (230 kB, format: DOC)

Dodano 2008-10-20

Obowiązki beneficjentów w zakresie prowadzenia działań informacyjnych (809 kB, format: PDF)

Dodano 2008-10-20

Wytyczne do studiów wykonalności w zakresie infrastruktury kubaturowej do konkursu nr 01/08/2.1.1 (1 150 kB, format: DOC)

Dodano 2008-11-06

Wytyczne do studiów wykonalności w zakupu wyposażenia do konkursu nr 01/08/2.1.1 (1 454 kB, format: DOC)

Dodano 2008-11-06

Wytyczne w sprawie kwalifikowalności wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 do konkursu 01/08/2.1.1 (aktualizacja) (946 kB, format: DOC)

Dodano 2009-01-17

Pliki do pobrania

Wytyczne w sprawie kwalifikowalności wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 do konkursu 01/08/2.1.1 (707 kB, format: DOC)

Dodano 2008-10-20

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

generator wniosków o dofinansowanie GENERATOR WNIOSKÓW
genertator wniosków płatniczych GENERATOR WNIOSKÓW PŁATNICZYCH
Mapa dotacji MAPA DOTACJI
informacje Gdzie po informacje
konkursy Konkursy RPO WiM
szkolenia Szkolenia i spotkania informacyjne
promocja Promocja Funduszy Europejskich
lista_beneficjentow Lista Beneficjentów (RPO WiM)
najczęstrze błedy
najczęstrze pytania
dobre praktyki

Strona główna | NSS | Generator | Gdzie po informacje? | Konkursy RPO WiM | Szkolenia i spotkania informacyjne | Promocja FE | Znaki i logotypy | Linki | Lista Beneficjentów RPO WiM 2007-2013 | Kontakt | Zgłoś błąd |
Polityka prywatności | Mapa strony | Logowanie |

 

Data aktualizacji: 2019-10-03 11:23:08

 

Copyright © Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

loga