zamknij okno

Informujemy, że używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii w celu umożliwienia i ułatwienia Państwu korzystania z usług dostępnych w serwisie, a także w celach statystycznych i marketingowych.

Mogą Państwo zmienić ustawienia dotyczące cookies w przeglądarce. Aby uzyskać informacje w jaki sposób zmienić ustawienia dotyczące cookies w swojej przeglądarce prosimy kliknąć na odpowiedni link: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Opera. Informujemy jednak, że zablokowanie ciasteczek może uniemożliwić korzystanie z niektórych lub wszystkich funkcji serwisu.

Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że akceptujecie Państwo umieszczanie i używanie cookies w przeglądarce internetowej na aktualnym urządzeniu.

bip wersja pl english
krok 1 Zapoznaj się z programem krok 2 Sprawdź harmonogram konkursów krok 3 Przygotuj projekt krok 4 Wypełnij wniosek krok 5 Śledz ocenę wniosku
Konkursy RPO WiM   »   Oś priorytetowa Przedsiębiorczość   »   Zakończony nabór wniosków   »   KONKURS 04/08/1.2.3
punkt informacyjny
mrr Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
wmarr Instytucja pośrednicząca II - Przedsiebiorczość
wfosigw Instytucja pośrednicząca - Środowisko przyrodnicze
efs Europejski Fundusz Społeczny na Warmii i Mazurach
obszary wiejskie Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
wrota Wrota Warmii i Mazur
Komisja Europejska Komisja Europejska
Europejska Debata Publiczna Europejska Debata Publiczna
scb
komplementarnosc pokl rpo

KONKURS 04/08/1.2.3

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO- MAZURSKIEGO

jako Instytucja Zarządzająca
Regionalnym Programem Operacyjnym Warmia i Mazury na lata 2007- 2013
ogłasza nabór wniosków
o dofinansowanie projektów ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach konkursu 04/08/1.2.3 z zakresu: Osi Priorytetowej 1 – Przedsiębiorczość


Działanie 1.2: Wzrost potencjału instytucji otoczenia biznesu

Poddziałanie 1.2.3 System obsługi inwestora na poziomie regionalnym


Konkurs ma formułę zamkniętą.
Wielkość kwoty przewidzianej do rozdysponowania w konkursie wynosi 6 768 000 PLN. Maksymalny poziom dofinansowania projektów środkami Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007- 2013 wynosi 85 % wydatków kwalifikowalnych (w przypadku projektów nieobjętych pomocą publiczną i niegenerujących dochodu). W przypadku projektów objętych pomocą publiczną maksymalna intensywność pomocy wynosi 50 % wydatków kwalifikowanych. Minimalna kwota wsparcia wynosi 500 000,00 PLN.

Podmioty uprawnione do składania wniosków oraz kryteria wyboru projektów wskazane są w dokumencie Szczegółowy opis osi priorytetowej „Przedsiębiorczość” Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013. Wnioski o dofinansowanie w formie papierowej wraz z załącznikami w 2 egzemplarzach należy złożyć osobiście, listem poleconym lub za pośrednictwem kuriera (liczy się data wpłynięcia) w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Sekretariacie Departamentu Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego, ul. Tadeusza Kościuszki 83, 10-950 Olsztyn, I piętro, natomiast wnioski w formie elektronicznej należy przesyłać za pomocą Generatora Wniosków MAKS, dostępnego na stronie internetowej rpo.warmia.mazury.pl ( zakładka Generator wniosków).


Termin składania wniosków:
od 20 października 2008 r. do 18 listopada 2008 r. (30 dni)
w godzinach od 8:00 do 15:00
Ostateczny termin składania wniosków upływa 18 listopada 2008 r. o godz. 15.00.
Wnioski, które wpłyną po ogłoszeniu zamknięcia konkursu, nie będą rozpatrywane.
Rozstrzygnięcie konkursu dla danego wniosku nastąpi w ciągu 130 dni roboczych od dnia zakończenia naboru wniosków. Instytucja Zarządzająca zastrzega możliwość zmiany terminu rozstrzygnięcia konkursu. Ogłoszenie o konkursie oraz szczegółowe zasady przygotowywania i składania wniosków (wzór wniosku o dofinansowanie, a także wzór umowy o dofinansowanie) dostępne są w Regulaminie naboru i oceny wniosków o dofinansowanie realizacji projektu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007‑2013 do konkursu nr 04/08/1.2.3.

Dokumenty znajdują się poniżej.


KONKURS ZAMKNIĘTY

WIĘCEJ TUTAJ

Komunikat

Dnia 26 stycznia 2009 roku Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego przyjął w drodze Uchwały zmiany do Regulaminu naboru i oceny wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 do konkursu 04/08/1.2.3. Przyczyną wprowadzenia zmian do ww. dokumentu jest dostosowanie zapisów załącznika nr 12 wzoru Umowy o dofinansowanie projektu oraz załącznika nr 13 wzoru Uchwały Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie dofinansowania projektów własnych samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego do aktualnie obowiązujących przepisów obowiązujących w ramach konkursu
nr 04/08/1.2.3.

Prawidłowe wzory ww. załączników zamieszczone zostały poniżej na liście plików do pobrania (aktualizacja II).

 

Regulamin naboru i oceny wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 do konkursu 04/08/1.2.3

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Regulamin naboru i oceny wniosków (aktualizacja) (1 542 kB, format: DOC)

Regulamin naboru i oceny wniosków o dofinansowanie projektu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 do konkursu 04/08/1.2.3

Dodano 2009-01-16

Pliki do pobrania

Regulamin naboru i oceny wniosków (1 433 kB, format: DOC)

Regulamin naboru i oceny wniosków o dofinansowanie projektu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 do konkursu 04/08/1.2.3

Dodano 2008-10-17

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

 

Załączniki do Regulaminu naboru i oceny wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 do konkursu 04/08/1.2.3

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Wzór wniosku o dofinansowanie (aktualizacja) (430 kB, format: DOC)

Dodano 2009-01-16

Instrukcja wypełniania wniosku (aktualizacja) (589 kB, format: DOC)

Dodano 2009-01-16

Instrukcja wypełniania załączników (629 kB, format: DOC)

Dodano 2008-10-17

Lista sprawdzająca (1 653 kB, format: DOC)

Dodano 2008-10-17

Lista sprawdzająca przed podpisaniem umowy (88 kB, format: DOC)

Dodano 2008-10-17

Lista sprawdzająca do umowy (95 kB, format: DOC)

Dodano 2008-10-17

Karta oceny wniosku - test pomocy publicznej (72 kB, format: DOC)

Dodano 2008-10-17

Karta oceny formalnej (87 kB, format: DOC)

Dodano 2008-10-17

Pliki do pobrania

Wzór wniosku o dofinansowanie (334 kB, format: DOC)

Dodano 2008-10-17

Instrukcja wypełniania wniosku (325 kB, format: DOC)

Dodano 2008-10-17

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

 

Karty oceny merytorycznej zerojedynkowej

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Karta ogólna (70 kB, format: DOC)

Dodano 2008-10-17

karta z definicjami kryteriów merytorycznych zerojedynkowych (212 kB, format: DOC)

Dodano 2008-10-17

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

 

Karty oceny merytorycznej punktowej

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Karta oceny ogólnej (1 318 kB, format: DOC)

Dodano 2008-10-17

karta z definicjami kryteriów merytorycznych punktowych (1 669 kB, format: DOC)

Dodano 2008-10-17

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

 

Karta oceny strategicznej

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Karta oceny strategicznej (78 kB, format: DOC)

Dodano 2008-10-17

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

 

Umowa o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Wzór umowy o dofinansowanie projektu (aktualizacja II) (235 kB, format: DOC)

Dodano 2009-02-04

Wzór umowy o dofinansowanie projektu (aktualizacja) (228 kB, format: DOC)

Dodano 2009-01-16

Pliki do pobrania

Wzór umowy o dofinansowanie projektu (228 kB, format: DOC)

Dodano 2008-10-17

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

 

Załączniki do Umowy o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Harmonogram realizacji zamówień publicznych dla Projektu w ramach RPO WiM 2007-2013 (46 kB, format: DOC)

Dodano 2008-10-17

Prognoza wydatków dla Projektu w ramach RPO WiM 2007-2013 na rok bieżący oraz kolejny rok budżetowy (46 kB, format: DOC)

Dodano 2008-10-17

Oświadczenie Beneficjenta (45 kB, format: DOC)

Oświadczenie Beneficjenta o zapoznaniu się z przepisami dotyczącymi skutków finansowych naruszenia prawa zamówień publicznych

Dodano 2008-10-17

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

 

Uchwała Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie dofinansowania projektów własnych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Uchwała Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie dofinansowania projektów własnych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego (aktualizacja III) (181 kB, format: DOC)

Dodano 2009-04-21

Wzór uchwały Zarządu Województwa w sprawie dofinansowania-aktualizacja (392 kB, format: DOC)

Dodano 2012-06-06

Pliki do pobrania

Uchwała Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie dofinansowania projektów własnych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego (172 kB, format: DOC)

Dodano 2008-10-17

Uchwała Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie dofinansowania projektów własnych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego (aktualizacja II) (178 kB, format: DOC)

Dodano 2009-02-04

Uchwała Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie dofinansowania projektów własnych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego (aktualizacja) (171 kB, format: DOC)

Dodano 2009-01-16

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

 

Załączniki do Uchwały Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie dofinansowania projektów własnych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Harmonogram realizacji zamówień publicznych dla Projektu w ramach RPO WiM 2007-2013 (45 kB, format: DOC)

Dodano 2008-10-17

Prognoza wydatków dla Projektu w ramach RPO WiM 2007-2013 na rok bieżący oraz kolejny rok budżetowy (44 kB, format: DOC)

Dodano 2008-10-17

Oświadczenie Beneficjenta (45 kB, format: DOC)

Oświadczenie Beneficjenta o zapoznaniu się z przepisami dotyczącymi skutków finansowych naruszenia prawa zamówień publicznych

Dodano 2008-10-17

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

 

Wytyczne

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Wytyczne do studiów wykonalności w ramach osi priorytetowej 'Przedsiębiorczość', działanie 1.2, poddziałanie 1.2.3 (496 kB, format: DOC)

Dodano 2008-10-17

Wytyczne Instytucji Zarządzającej dotyczące prawnych zabezpieczeń w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 do konkursu 04/08/1.2.3 (230 kB, format: DOC)

Dodano 2008-10-17

Obowiązki beneficjentów w zakresie prowadzenia działań informacyjnych (809 kB, format: PDF)

Dodano 2008-10-17

Wytyczne w sprawie kwalifikowalności wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 do konkursu 04/08/1.2.3 (aktualizacja) (918 kB, format: DOC)

Dodano 2009-01-16

Pliki do pobrania

Wytyczne w sprawie kwalifikowalności wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 do konkursu 04/08/1.2.3 (705 kB, format: DOC)

Dodano 2008-10-17

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

generator wniosków o dofinansowanie GENERATOR WNIOSKÓW
genertator wniosków płatniczych GENERATOR WNIOSKÓW PŁATNICZYCH
Mapa dotacji MAPA DOTACJI
informacje Gdzie po informacje
konkursy Konkursy RPO WiM
szkolenia Szkolenia i spotkania informacyjne
promocja Promocja Funduszy Europejskich
lista_beneficjentow Lista Beneficjentów (RPO WiM)
najczęstrze błedy
najczęstrze pytania
dobre praktyki

Strona główna | NSS | Generator | Gdzie po informacje? | Konkursy RPO WiM | Szkolenia i spotkania informacyjne | Promocja FE | Znaki i logotypy | Linki | Lista Beneficjentów RPO WiM 2007-2013 | Kontakt | Zgłoś błąd |
Polityka prywatności | Mapa strony | Logowanie |

 

Data aktualizacji: 2019-10-03 11:23:08

 

Copyright © Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

loga