zamknij okno

Informujemy, że używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii w celu umożliwienia i ułatwienia Państwu korzystania z usług dostępnych w serwisie, a także w celach statystycznych i marketingowych.

Mogą Państwo zmienić ustawienia dotyczące cookies w przeglądarce. Aby uzyskać informacje w jaki sposób zmienić ustawienia dotyczące cookies w swojej przeglądarce prosimy kliknąć na odpowiedni link: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Opera. Informujemy jednak, że zablokowanie ciasteczek może uniemożliwić korzystanie z niektórych lub wszystkich funkcji serwisu.

Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że akceptujecie Państwo umieszczanie i używanie cookies w przeglądarce internetowej na aktualnym urządzeniu.

bip wersja pl english
krok 1 Zapoznaj się z programem krok 2 Sprawdź harmonogram konkursów krok 3 Przygotuj projekt krok 4 Wypełnij wniosek krok 5 Śledz ocenę wniosku
Konkursy RPO WiM   »   Oś priorytetowa Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna   »   Zakończony nabór wniosków   »   KONKURS 01/08/5.1.4
punkt informacyjny
mrr Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
wmarr Instytucja pośrednicząca II - Przedsiebiorczość
wfosigw Instytucja pośrednicząca - Środowisko przyrodnicze
efs Europejski Fundusz Społeczny na Warmii i Mazurach
obszary wiejskie Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
wrota Wrota Warmii i Mazur
Komisja Europejska Komisja Europejska
Europejska Debata Publiczna Europejska Debata Publiczna
scb
komplementarnosc pokl rpo

KONKURS 01/08/5.1.4

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO - MAZURSKIEGO

JAKO INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA
REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM WARMIA I MAZURY NA LATA 2007-2013
OGŁASZA NABÓR WNIOSKÓW
O DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW
EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO
Z ZAKRESU:
OSI PRIORYTETOWEJ 5 – INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA REGIONALNA I LOKALNA

 

Działania 5.1 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportowej warunkującej rozwój regionalny
Poddziałanie 5.1.4 Infrastruktura portowa.

Konkurs ma formę zamkniętą. Wielkość kwoty przewidzianej do rozdysponowania w konkursie  nr 01/08/5.1.4 wynosi 16 749 000 PLN. Maksymalny poziom dofinansowania środkami Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007- 2013 wynosi 80 % wydatków kwalifikowalnych (w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną i nie generujących dochodu). W przypadku projektów objętych pomocą publiczną maksymalna intensywność pomocy wynosi 50 %. Podmioty uprawnione do składania wniosków, przewidziane do wsparcia typy projektów oraz kryteria wyboru projektów wskazane są w dokumencie Szczegółowy opis osi priorytetowej Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007- 2013. Wnioski o dofinansowanie w formie papierowej wraz z załącznikami w 2 egzemplarzach należy złożyć osobiście, listem poleconym lub za pośrednictwem kuriera (liczy się data wpłynięcia) w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego, w Sekretariacie Departamentu Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego, ul. Kościuszki 83, 10-590 Olsztyn, I piętro, pok. 107, natomiast wnioski  w formie elektronicznej należy przesłać za pomocą Generatora Wniosków MAKS, dostępnego  na stronie internetowej rpo.warmia.mazury.pl (zakładka Generator Wniosków).

Termin składania wniosków:
od 22 września 2008 r. do 2 grudnia 2008 r.
w godzinach 8.00-15.00

Ostateczny termin składania wniosków upływa 2 grudnia 2008 r. o godz. 15.00.

Wnioski, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 130 dni od dnia zakończenia naboru wniosków. Instytucja Zarządzająca zastrzega możliwość zmiany terminu rozstrzygnięcia konkursu.
Ogłoszenie o konkursie oraz szczegółowe zasady przygotowywania i składania wniosków (wzór wniosku o dofinansowanie, a także wzór umowy o dofinansowanie) dostępne są w Regulaminie naboru i oceny wniosków o dofinansowanie realizacji projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.
Dokumenty do konkursu znajdują się poniżej

 

KONKURS ZAMKNIĘTY

WIĘCEJ TUTAJ

Komunikat


dotyczący uściślenia zapisów dokumentu
pt. Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 do konkursu 01/08/5.1.4


W celu uściślenia zapisu zawartego w Części Drugiej dokumentu – Warunki uznania za kwalifikowalne poszczególnych rodzajów wydatków, litera A Wydatki związane z przygotowaniem projektu, punkt 8. Prace przygotowawcze informujemy iż, w przypadku projektów objętych pomocą publiczną zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z 11 października 2007 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych kosztami prac przygotowawczych, które mogą być uznane za koszty kwalifikowalne w projekcie, mogą być wyłącznie:
  • zakupu nieruchomości niezabudowanej na zasadach określonych w punkcie 9.6,
  • zakupu nieruchomości zabudowanej określonych w punkcie 9.4.


Aktualizacja Regulamniu naboru(...)


Dokumenty są dostępne poniżej (plik z dopiskiem aktualizacja III)
Aktualizacja Regulamniu naboru (...)


Dokumenty są dostępne poniżej (plik z dopiskiem aktualizacja IV) 

Regulamin naboru i oceny wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 do konkursu 01/08/5.1.4

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Regulamin naboru i oceny wniosków (aktualizacja) (156 kB, format: DOC)

Regulamin naboru i oceny wniosków o dofinansowanie projektu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 do konkursu 01/08/5.1.4

Dodano 2009-01-17

Pliki do pobrania

Regulamin naboru i oceny wniosków (157 kB, format: DOC)

Regulamin naboru i oceny wniosków o dofinansowanie projektu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 do konkursu 01/08/5.1.4

Dodano 2008-09-19

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

 

Załączniki do Regulaminu naboru i oceny wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 do konkursu 01/08/5.1.4

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Instrukcja wypełniania wniosku (aktualizacja) (323 kB, format: DOC)

Dodano 2009-01-17

Wzór wniosku o dofinansowanie (aktualizacja) (429 kB, format: DOC)

Dodano 2009-01-17

Instrukcja wypełniania załączników (626 kB, format: DOC)

Dodano 2008-09-19

Lista sprawdzająca (1 569 kB, format: DOC)

Dodano 2008-09-19

Lista sprawdzająca przed podpisaniem umowy (78 kB, format: DOC)

Dodano 2008-09-19

Lista sprawdzająca do umowy (99 kB, format: DOC)

Dodano 2008-09-19

Karta oceny wniosku - test pomocy publicznej (73 kB, format: DOC)

Dodano 2008-09-19

Karta oceny formalnej (89 kB, format: DOC)

Dodano 2008-09-19

Pliki do pobrania

Wzór wniosku o dofinansowanie (2 378 kB, format: PDF)

Dodano 2008-09-19

Instrukcja wypełniania wniosku (318 kB, format: DOC)

Dodano 2008-09-19

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

 

Karty oceny merytorycznej zerojedynkowej

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Karta ogólna (71 kB, format: DOC)

Dodano 2008-09-19

Karta z definicją kryterium (0 kB, format: DOC)

Dodano 2008-09-19

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

 

Karty oceny merytorycznej punktowej

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Karta z definicją kryterium (384 kB, format: DOC)

Dodano 2008-09-19

Karta oceny wniosku - Poddziałanie 5.1.4 (61 kB, format: DOC)

Dodano 2008-09-19

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

 

Karta oceny strategicznej

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Karta oceny strategicznej (78 kB, format: DOC)

Dodano 2008-09-19

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

 

Umowa o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Wzór umowy o dofinansowanie projektu (aktualizacja IV) (228 kB, format: DOC)

Dodano 2009-03-25

Pliki do pobrania

Wzór umowy o dofinansowanie projektu (aktualizacja II) (1 387 kB, format: DOC)

Dodano 2009-02-09

Wzór umowy o dofinansowanie projektu (1 387 kB, format: DOC)

Dodano 2008-09-19

Wzór umowy o dofinansowanie projektu (aktualizacja) (220 kB, format: DOC)

Dodano 2009-01-17

Umowa o dofiansowanie projektu (aktualizacja III) (227 kB, format: DOC)

Dodano 2009-03-13

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

 

Załączniki do Umowy o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Wzór harmonogramu rzeczowo-finansowego (0 kB, format: DOC)

Dodano 2008-09-19

Wzór pełnomocnictwa (0 kB, format: DOC)

Dodano 2008-09-19

Wzór prognozy wydatków (0 kB, format: DOC)

Dodano 2008-09-19

Wzór zamówienia (45 kB, format: DOC)

Dodano 2008-09-19

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

 

Wzory zabezpieczeń do Umowy o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Wzór deklaracji wekslowej (51 kB, format: DOC)

Dodano 2008-09-19

Wzór umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie rzeczy ruchomych (0 kB, format: DOC)

Dodano 2008-09-19

Wzór umowy poręczenia (52 kB, format: DOC)

Dodano 2008-09-19

Wzór umowy przelewu (cesji) wierzytelności (0 kB, format: DOC)

Dodano 2008-09-19

Wzór umowy zastawu na prawie (56 kB, format: DOC)

Dodano 2008-09-19

Wzór umowy zastawu na rzeczy (53 kB, format: DOC)

Dodano 2008-09-19

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

 

Uchwała Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie dofinansowania projektów własnych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Uchwała Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie dofinansowania projektów własnych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego (aktualizacja III) (184 kB, format: DOC)

Dodano 2009-03-13

Pliki do pobrania

Uchwała Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie dofinansowania projektów własnych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego (aktualizacja II) (178 kB, format: DOC)

Dodano 2009-02-09

Uchwała Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie dofinansowania projektów własnych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego (0 kB, format: DOC)

Dodano 2008-09-19

Uchwała Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie dofinansowania projektów własnych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego (aktualizacja) (165 kB, format: DOC)

Dodano 2009-01-17

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

 

Załączniki do Uchwały Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie dofinansowania projektów własnych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Wzór Harmonogramu rzeczowo-finansowego (53 kB, format: DOC)

Dodano 2008-09-19

Wzór pełnomocnictwa (45 kB, format: DOC)

Dodano 2008-09-19

Wzór prognozy wydatków (0 kB, format: DOC)

Dodano 2008-09-19

Wzór zamówienia (45 kB, format: DOC)

Dodano 2008-09-19

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

 

Wzory zabezpieczeń do Uchwały Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie dofinansowania projektów własnych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Wzór deklaracji wekslowej (0 kB, format: DOC)

Dodano 2008-09-19

Wzór umowy poręczenia (52 kB, format: DOC)

Dodano 2008-09-19

Wzór umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie rzeczy ruchomych (0 kB, format: DOC)

Dodano 2008-09-19

Wzór umowy przelewu (cesji) wierzytelności (0 kB, format: DOC)

Dodano 2008-09-19

Wzór umowy zastawu na prawie (0 kB, format: DOC)

Dodano 2008-09-19

Wzór umowy zastawu na rzeczy (0 kB, format: DOC)

Dodano 2008-09-19

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

 

Wytyczne

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Wytyczne dotyczące prawnych zabezpieczeń (223 kB, format: DOC)

Dodano 2008-09-19

Obowiązki beneficjentów w zakresie prowadzenia działań informacyjnych (4 974 kB, format: DOC)

Dodano 2008-09-19

Wytyczne do studiów wykonalności w zakresie infrastruktury transportowej (wodnej) (817 kB, format: DOC)

Dodano 2008-09-19

Wytyczne w sprawie kwalifikowalności wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 do konkursu 01/08/5.1.4 (aktualizacja) (863 kB, format: DOC)

Dodano 2009-01-17

Pliki do pobrania

Wytyczne w sprawie kwalifikowalności wydatków (651 kB, format: DOC)

Dodano 2008-09-19

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

generator wniosków o dofinansowanie GENERATOR WNIOSKÓW
genertator wniosków płatniczych GENERATOR WNIOSKÓW PŁATNICZYCH
Mapa dotacji MAPA DOTACJI
informacje Gdzie po informacje
konkursy Konkursy RPO WiM
szkolenia Szkolenia i spotkania informacyjne
promocja Promocja Funduszy Europejskich
lista_beneficjentow Lista Beneficjentów (RPO WiM)
najczęstrze błedy
najczęstrze pytania
dobre praktyki

Strona główna | NSS | Generator | Gdzie po informacje? | Konkursy RPO WiM | Szkolenia i spotkania informacyjne | Promocja FE | Znaki i logotypy | Linki | Lista Beneficjentów RPO WiM 2007-2013 | Kontakt | Zgłoś błąd |
Polityka prywatności | Mapa strony | Logowanie |

 

Data aktualizacji: 2019-10-03 11:23:08

 

Copyright © Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

loga