zamknij okno

Informujemy, że używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii w celu umożliwienia i ułatwienia Państwu korzystania z usług dostępnych w serwisie, a także w celach statystycznych i marketingowych.

Mogą Państwo zmienić ustawienia dotyczące cookies w przeglądarce. Aby uzyskać informacje w jaki sposób zmienić ustawienia dotyczące cookies w swojej przeglądarce prosimy kliknąć na odpowiedni link: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Opera. Informujemy jednak, że zablokowanie ciasteczek może uniemożliwić korzystanie z niektórych lub wszystkich funkcji serwisu.

Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że akceptujecie Państwo umieszczanie i używanie cookies w przeglądarce internetowej na aktualnym urządzeniu.

bip wersja pl english
krok 1 Zapoznaj się z programem krok 2 Sprawdź harmonogram konkursów krok 3 Przygotuj projekt krok 4 Wypełnij wniosek krok 5 Śledz ocenę wniosku
Konkursy RPO WiM   »   Oś priorytetowa Środowisko przyrodnicze   »   Zakończony nabór wniosku   »   KONKURS 01/08/6.2.1
punkt informacyjny
mrr Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
wmarr Instytucja pośrednicząca II - Przedsiebiorczość
wfosigw Instytucja pośrednicząca - Środowisko przyrodnicze
efs Europejski Fundusz Społeczny na Warmii i Mazurach
obszary wiejskie Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
wrota Wrota Warmii i Mazur
Komisja Europejska Komisja Europejska
Europejska Debata Publiczna Europejska Debata Publiczna
scb
komplementarnosc pokl rpo

KONKURS 01/08/6.2.1WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W OLSZTYNIE
JAKO INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA
REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WARMIA I MAZURY NA LATA 2007-2013
OGŁASZA NABÓR WNIOSKÓW
O DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW
EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO
W RAMACH KONKURSU NR 01/08/6.2.1


Z ZAKRESU OSI PRIORYTETOWEJ 6 – ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE:


Działanie 6.2 Ochrona środowiska przed zanieczyszczeniami i zniszczeniami
Poddziałanie 6.2.1 Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii

Z konkursu wyłączeni są beneficjenci, którzy odpowiadają definicji przedsiębiorstwa energetycznego w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.).

Konkurs ma formułę zamkniętą.

Zadanie nr 1 – Energia odnawialna: słoneczna
Rodzaje projektów podlegających dofinansowaniu:
1. inwestycje w infrastrukturę wytwarzania, magazynowania i przesyłu energii odnawialnej w oparciu o energię słoneczną, np.:
a. kompleksowa modernizacja systemów grzewczych dla obiektów użyteczności publicznej
z zastosowaniem OZE, obejmująca źródło-przesył-odbiór.
2. budowa i modernizacja sieci elektroenergetycznych umożliwiających przyłączanie jednostek wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w oparciu o energię słoneczną,
3. inwestycje wykorzystujące nowoczesne technologie oraz know how w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii w oparciu o energię słoneczną.

Na realizację projektów wyłonionych do dofinansowania w ramach konkursu w zadaniu nr 1 dostępna jest kwota 2 617 603,00 PLN.
Maksymalny poziom dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 50% wydatków kwalifikowanych.
Maksymalna wartość projektu do 20 mln PLN.

Zadanie nr 2- Energia odnawialna: biomasa
Rodzaje projektów podlegających dofinansowaniu:
1. inwestycje w infrastrukturę wytwarzania, magazynowania i przesyłu energii odnawialnej w oparciu o biomasę, np.:
    a. budowa lub modernizacja jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu, zgodnie z wymogami dla wysokosprawnej kogeneracji określonymi w dyrektywie 2004/8/WE z  wykorzystaniem biomasy;
    b. zakup urządzeń i linii technologicznych do przetwarzania biomasy, jako element kompleksowego projektu;
    c. kompleksowa modernizacja systemów grzewczych dla obiektów użyteczności publicznej z zastosowaniem OZE, obejmująca źródło-przesył-odbiór.
2. budowa i modernizacja sieci elektroenergetycznych umożliwiających przyłączanie jednostek wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w oparciu o biomasę;
3. inwestycje wykorzystujące nowoczesne technologie oraz know how w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii w oparciu o biomasę.

W ramach zadania nr 2 nie mogą być realizowane projekty, które wykorzystują w 100% wytworzoną energię na potrzeby własne, z wyłączeniem obiektów użyteczności publicznej.

Na realizację projektów wyłonionych do dofinansowania w ramach konkursu w zadaniu nr 2 dostępna jest kwota 5 235 210,00 PLN.
Maksymalny poziom dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 50% wydatków kwalifikowanych.
Maksymalna wartość projektu do 20 mln PLN. Maksymalna wartość projektu dla inwestycji w zakresie wytwarzania energii elektrycznej z biomasy lub biogazu - 10 mln PLN.

Zadanie nr 3. - Energia odnawialna: geotermiczna
Rodzaje projektów podlegających dofinansowaniu:
1. inwestycje w infrastrukturę wytwarzania, magazynowania i przesyłu energii odnawialnej w oparciu o energię geotermalną, np.: kompleksowa modernizacja systemów grzewczych dla obiektów użyteczności publicznej z zastosowaniem OZE, obejmująca źródło-przesył-odbiór.
2. budowa i modernizacja sieci elektroenergetycznych umożliwiających przyłączanie jednostek wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w oparciu o energię geotermalną,
3. inwestycje wykorzystujące nowoczesne technologie oraz know how w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii w oparciu o energię geotermalną.

W ramach zadania nr 3 nie mogą być realizowane projekty, które wykorzystują w 100% wytworzoną energię na potrzeby własne, z wyłączeniem obiektów użyteczności publicznej

Na realizację projektów wyłonionych do dofinansowania w ramach konkursu w zadaniu nr 3 dostępna jest kwota 21 549 440,00 PLN.
Maksymalny poziom dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 50% wydatków kwalifikowalnych.
Maksymalna wartość projektu do 20 mln PLN.

O dofinansowanie mogą ubiegać się;
1. jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
2. jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego;
3. administracja rządowa;
4. organizacje pozarządowe;
5. szkoły wyższe;
6. jednostki naukowe;
7. przedsiębiorcy;
8. PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne.

Kryteria wyboru projektów zostały przyjęte przez Komitet Monitorujący są dostępne na stronach: www.wfosigw.olsztyn.pl oraz rpo.warmia.mazury.pl
Wniosek wraz z załącznikami można złożyć w formie dwóch oryginałów lub w formie oryginału i kopii, natomiast wnioski w formie elektronicznej należy przesłać za pomocą Generatora Wniosków MAKS, dostępnego na stronie internetowej rpo.warmia.mazury.pl (zakładka Generator Wniosków). Szczegółowe zasady przygotowywania, składania wniosków o dofinansowanie projektu opisane zostały w Regulaminie naboru i oceny wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 Instytucji Pośredniczącej (Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie) do konkursu nr 01/08/6.2.1 dostępnym na stronie www.wfosigw.olsztyn.pl oraz rpo.warmia.mazury.pl

Wnioski o dofinansowanie można składać osobiście, kurierem, dostarczać przez posłańca lub wysłać pocztą w terminie:

od 18 sierpnia 2008 r. do 15 października 2008 r.
w godzinach 8.00-15.00
 

Ostateczny termin składania wniosków upływa 15 października 2008 r., o godz. 15.00.


w siedzibie
Regionalne Centrum Projektów Środowiskowych
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie
ul. Świętej Barbary 9
10-026 Olsztyn

Wnioski, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane. Wzór wniosku o dofinansowanie, wzór umowy o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013, dostępne są na stronie internetowej www.wfosigw.olsztyn.pl oraz rpo.warmia.mazury.pl Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 130 dni roboczych od dnia zakończenia naboru Wniosków.


KONKURS ZAMKNIĘTY

WIĘCEJ TUTAJ


 

« na górę

 

Regulamin naboru i oceny wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 do konkursu 01/08/6.2.1

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Regulamin naboru i oceny wniosków (aktualizacja) (1 548 kB, format: DOC)

Dodano 2009-01-21

Pliki do pobrania

Regulamin naboru i oceny wniosków (1 513 kB, format: DOC)

Regulamin naboru i oceny wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 do konkursu 01/08/6.2.1

Dodano 2008-07-07

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

 

Załączniki do Regulaminu naboru i oceny wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 do konkursu 01/08/6.2.1

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Wzór wniosku o dofinansowanie (aktualizacja) (1 702 kB, format: DOC)

Dodano 2009-01-21

Instrukcja wypełniania wniosku (aktualizacja) (1 622 kB, format: DOC)

Dodano 2009-01-21

Instrukcja wypełniania załączników (2 003 kB, format: DOC)

Dodano 2008-07-07

Lista sprawdzająca (1 572 kB, format: DOC)

Lista sprawdzająca na moment złożenia wniosku

Dodano 2008-07-07

Lista sprawdzająca (1 350 kB, format: DOC)

Lista sprawdzająca przed podpisaniem umowy

Dodano 2008-07-07

Karta oceny wniosku - test pomocy publicznej (1 344 kB, format: DOC)

Dodano 2008-07-07

Karta oceny formalnej (1 360 kB, format: DOC)

Dodano 2008-07-07

Lista sprawdzająca do umowy cesji przed wydaniem dokumentu (1 317 kB, format: DOC)

Dodano 2009-04-20

Zgoda na dokonanie cesji wierzytelności z umowy o dofinansowanie projektu (1 316 kB, format: DOC)

Dodano 2009-04-20

Potwierdzenie przyjęcia do wiadomości dokonania przelewu praw z umowy o dofinansowanie projektu (1 314 kB, format: DOC)

Dodano 2009-04-20

Pliki do pobrania

Wzór wniosku o dofinansowanie (665 kB, format: PDF)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Dodano 2008-07-07

Instrukcja wypełniania wniosku (1 613 kB, format: DOC)

Dodano 2008-07-07

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

 

Karty oceny merytorycznej zerojedynkowej

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Karta ogólna (1 342 kB, format: DOC)

Dodano 2008-07-07

Karta z definicją kryterium (1 538 kB, format: DOC)

Dodano 2008-07-07

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

 

Karty oceny merytorycznej punktowej

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Karta z definicją kryterium - Oś priorytetowa Środowisko przyrodnicze (1 526 kB, format: DOC)

Dodano 2008-07-07

Karta oceny wniosku (1 333 kB, format: DOC)

Dodano 2008-07-07

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

 

Karta oceny strategicznej

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Karta oceny strategicznej (1 356 kB, format: DOC)

Dodano 2008-07-07

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

 

Umowa o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Wzór umowy o dofinansowanie (aktualizacja) (1 404 kB, format: DOC)

Dodano 2009-01-21

Wzór umowy o dofinansowanie (aktualizacja 2) (1 521 kB, format: DOC)

Dodano 2009-04-20

Pliki do pobrania

Wzór umowy o dofinansowanie (1 511 kB, format: DOC)

Dodano 2008-07-07

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

 

Załączniki do Umowy o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Wzór harmonogramu rzeczowo-finansowego (1 324 kB, format: DOC)

Dodano 2008-07-07

Wzór pełnomocnictwa (1 316 kB, format: DOC)

Dodano 2008-07-07

Wzór prognozy wydatków (1 315 kB, format: DOC)

Dodano 2008-07-07

Harmonogram realizacji zamówień publicznych (1 317 kB, format: DOC)

Dodano 2008-07-07

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

 

Wzory zabezpieczeń do Umowy o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Wzór umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie rzeczy ruchomych (1 341 kB, format: DOC)

Dodano 2008-07-07

Wzór deklaracji wekslowej (1 322 kB, format: DOC)

Dodano 2008-07-07

Wzór umowy poręczenia (1 325 kB, format: DOC)

Dodano 2008-07-07

Wzór umowy przelewu (cesji) wierzytelności (1 323 kB, format: DOC)

Dodano 2008-07-07

Wzór umowy zastawu na prawie (1 327 kB, format: DOC)

Dodano 2008-07-07

Wzór zabezpieczenia na rzeczy (1 324 kB, format: DOC)

Dodano 2008-07-07

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

 

Uchwała Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie dofinansowania projektów własnych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Uchwała Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie dofinansowania projektów własnych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego (1 446 kB, format: DOC)

Dodano 2008-07-07

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

 

Załączniki do Uchwały Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie dofinansowania projektów własnych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Wzór harmonogramu rzeczowo-finansowego (1 324 kB, format: DOC)

Dodano 2008-07-07

Wzór harmonogramu rzeczowo-finansowego (1 324 kB, format: DOC)

Dodano 2008-07-07

Wzór harmonogramu rzeczowo-finansowego (1 324 kB, format: DOC)

Dodano 2008-07-07

Harmonogram realizacji zamówień publicznych (1 317 kB, format: DOC)

Dodano 2008-07-07

Prognoza wydatków (1 315 kB, format: DOC)

Dodano 2008-07-07

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

 

Wzory zabezpieczeń do Uchwały Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie dofinansowania projektów własnych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

 

Wytyczne

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Obowiązki beneficjentów w zakresie prowadzenia działań informacyjnych (6 345 kB, format: DOC)

Dodano 2008-07-07

Wytyczne do studium wykonalności (1 865 kB, format: DOC)

Dodano 2008-07-07

Wytyczne dotyczące prawnych zabezpieczeń w ramach RPO WiM (1 497 kB, format: DOC)

Dodano 2008-07-07

Wytyczne w sprawie kwalifikowalnosci wydatków do konkursu (aktualizacja) (1 838 kB, format: DOC)

Dodano 2009-01-21

Pliki do pobrania

Wytyczne w sprawie kwalifikowalnosci wydatków do konkursu (1 906 kB, format: DOC)

Dodano 2008-07-07

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

generator wniosków o dofinansowanie GENERATOR WNIOSKÓW
genertator wniosków płatniczych GENERATOR WNIOSKÓW PŁATNICZYCH
Mapa dotacji MAPA DOTACJI
informacje Gdzie po informacje
konkursy Konkursy RPO WiM
szkolenia Szkolenia i spotkania informacyjne
promocja Promocja Funduszy Europejskich
lista_beneficjentow Lista Beneficjentów (RPO WiM)
najczęstrze błedy
najczęstrze pytania
dobre praktyki

Strona główna | NSS | Generator | Gdzie po informacje? | Konkursy RPO WiM | Szkolenia i spotkania informacyjne | Promocja FE | Znaki i logotypy | Linki | Lista Beneficjentów RPO WiM 2007-2013 | Kontakt | Zgłoś błąd |
Polityka prywatności | Mapa strony | Logowanie |

 

Data aktualizacji: 2019-10-03 11:23:08

 

Copyright © Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

loga