zamknij okno

Informujemy, że używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii w celu umożliwienia i ułatwienia Państwu korzystania z usług dostępnych w serwisie, a także w celach statystycznych i marketingowych.

Mogą Państwo zmienić ustawienia dotyczące cookies w przeglądarce. Aby uzyskać informacje w jaki sposób zmienić ustawienia dotyczące cookies w swojej przeglądarce prosimy kliknąć na odpowiedni link: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Opera. Informujemy jednak, że zablokowanie ciasteczek może uniemożliwić korzystanie z niektórych lub wszystkich funkcji serwisu.

Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że akceptujecie Państwo umieszczanie i używanie cookies w przeglądarce internetowej na aktualnym urządzeniu.

bip wersja pl english
krok 1 Zapoznaj się z programem krok 2 Sprawdź harmonogram konkursów krok 3 Przygotuj projekt krok 4 Wypełnij wniosek krok 5 Śledz ocenę wniosku
Konkursy RPO WiM   »   Oś priorytetowa Infrastruktura społeczna   »   Zakończony nabór wniosków   »   KONKURS 01/08/3.2.1
punkt informacyjny
mrr Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
wmarr Instytucja pośrednicząca II - Przedsiebiorczość
wfosigw Instytucja pośrednicząca - Środowisko przyrodnicze
efs Europejski Fundusz Społeczny na Warmii i Mazurach
obszary wiejskie Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
wrota Wrota Warmii i Mazur
Komisja Europejska Komisja Europejska
Europejska Debata Publiczna Europejska Debata Publiczna
scb
komplementarnosc pokl rpo

KONKURS 01/08/3.2.1

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO- MAZURSKIEGO
jako Instytucja Zarządzająca
Regionalnym Programem Operacyjnym Warmia i Mazury na lata 2007-2013
 ogłasza nabór wniosków
o dofinansowanie projektów ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach konkursu 01/08/3.2.1
z zakresu: Osi Priorytetowej 3 - Infrastruktura Społeczna

Działania 3.2 Wysoki poziom zabezpieczenia i dostępności medycznej i opiekuńczej

Poddziałanie 3.2.1 Infrastruktura ochrony zdrowia


Typy projektów: Schemat A

- doposażenie placówek medycznych o zasięgu ponadlokalnym w sprzęt i aparaturę medyczną

Konkurs ma formę zamkniętą. Wielkość kwoty przewidzianej do rozdysponowania w konkursie nr 01/08/3.2.1 wynosi: 17 282 000 PLN;
w tym na typy projektów w ramach kategorii interwencji 76:
17 282 000 PLN. Maksymalny poziom dofinansowania środkami Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 wynosi 80% wydatków kwalifikowalnych (w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną i nie generujących dochodu). W przypadku projektów objętych pomocą publiczną maksymalna intensywność pomocy wynosi 50%. Minimalna wartość projektu została ustalona na 300 tys. PLN, natomiast maksymalna wartość projektu na 1,6 mln PLN.

 

Podmioty uprawnione do składania wniosków, przewidziane do wsparcia typy projektów oraz kryteria wyboru projektów wskazane są w dokumencie Szczegółowy Opis Osi Priorytetowej nr 3 Infrastruktura Społeczna Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007- 2013. Wnioski o dofinansowanie w formie papierowej wraz z załącznikami w 2 egzemplarzach należy złożyć osobiście, listem poleconym lub za pośrednictwem kuriera (liczy się data wpłynięcia) w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego, w Sekretariacie Departamentu Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego, Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn, II piętro, pok.361, natomiast wnioski w formie elektronicznej należy przesłać za pomocą Generatora Wniosków MAKS, dostępnego na stronie internetowej rpo.warmia.mazury.pl (zakładka Generator Wniosków).

Termin składania wniosków:
od 3 czerwca 2008 r. do 1 sierpnia 2008.
w godzinach 8.00-15.00

 

Ostateczny termin składania wniosków upływa 1 sierpnia 2008 r. o godz. 15.00. Wnioski, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 130 dni od dnia zakończenia naboru wniosków. Instytucja Zarządzająca zastrzega możliwość zmiany terminu rozstrzygnięcia konkursu. Ogłoszenie o konkursie oraz szczegółowe zasady przygotowywania i składania wniosków (wzór wniosku o dofinansowanie, a także wzór umowy o dofinansowanie) dostępne są w Regulaminie naboru i oceny wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 do konkursu nr 01/08/3.2.1. Dokumenty znajdują się na stronie internetowej Programu rpo.warmia.mazury.pl. (zakładka Konkursy).

 KONKURS ZAMKNIĘTY

WIĘCEJ TUTAJ

 


 

 

« na górę

 

Regulamin naboru i oceny wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 do konkursu 01/08/3.2.1

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Regulamin naboru i oceny wniosków (aktualizacja) (144 kB, format: DOC)

Dodano 2009-01-17

Pliki do pobrania

Regulamin naboru i oceny wniosków (134 kB, format: DOC)

Dodano 2008-05-30

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

 

Załączniki do Regulaminu naboru i oceny wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 do konkursu 01/08/3.2.1

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Instrukcja wypełniania wniosku (aktualizacja) (357 kB, format: DOC)

Dodano 2009-01-17

Wzór wniosku o dofinansowanie (aktualizacja) (435 kB, format: DOC)

Dodano 2009-01-17

Instrukcja wypełniania załączników (671 kB, format: DOC)

Dodano 2008-05-30

Nowy wzór informacji o pomocy publicznej dla podmiotów ubiegających się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie (218 kB, format: DOC)

Dodano 2008-06-04

Lista sprawdzająca (1 558 kB, format: DOC)

Lista sprawdzająca na moment złożenia wniosku

Dodano 2008-05-30

Lista sprawdzająca (1 335 kB, format: DOC)

Lista sprawdzająca przed podpisaniem umowy

Dodano 2008-05-30

Karta oceny wniosku-test pomocy publicznej (69 kB, format: DOC)

Dodano 2008-05-30

Karta oceny formalnej (86 kB, format: DOC)

Dodano 2008-05-30

Pliki do pobrania

Wzór wniosku o dofinansowanie (657 kB, format: PDF)

Dodano 2008-05-30

Instrukcja wypełniania wniosku (313 kB, format: DOC)

Dodano 2008-05-30

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

 

Karty oceny merytorycznej zerojedynkowej

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Karta ogólna (69 kB, format: DOC)

Dodano 2008-05-30

Karta z definicją kryterium (212 kB, format: DOC)

Dodano 2008-05-30

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

 

Karty oceny merytorycznej punktowej

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Karta z definicjami kryteriów (237 kB, format: DOC)

Dodano 2008-05-30

Karta oceny wniosku - Poddziałanie 3.2.1 (52 kB, format: DOC)

Dodano 2008-05-30

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

 

Karta oceny strategicznej

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Karta oceny strategicznej (78 kB, format: DOC)

Dodano 2008-05-30

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

 

Umowa o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Wzór umowy o dofinansowanie projektu (aktualizacja II) (243 kB, format: DOC)

Dodano 2009-02-09

Wzór umowy o dofinansowanie projektu (aktualizacja) (238 kB, format: DOC)

Dodano 2009-01-17

Pliki do pobrania

Wzór umowy o dofinansowanie projektu (225 kB, format: DOC)

Dodano 2008-05-30

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

 

Załączniki do Umowy o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Wzór harmonogramu rzeczowo-finansowego (53 kB, format: DOC)

Dodano 2008-05-30

Wzór pełnomocnictwa (44 kB, format: DOC)

Dodano 2008-05-30

Harmonogram realizacji zamówień publicznych dla Projektu w ramach RPO WiM 2007-2013 (46 kB, format: DOC)

Dodano 2008-05-30

Wzór prognozy wydatków (44 kB, format: DOC)

Dodano 2008-05-30

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

 

Wzory zabezpieczeń do Umowy o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Wzór umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie rzeczy ruchomych (64 kB, format: DOC)

Dodano 2008-05-30

Wzór deklaracji wekslowej (51 kB, format: DOC)

Dodano 2008-05-30

Wzór umowy przelewu (cesji) wierzytelności (51 kB, format: DOC)

Dodano 2008-05-30

Wzór umowy zastawu na prawie (55 kB, format: DOC)

Dodano 2008-05-30

Wzór zabezpieczenia na rzeczy (52 kB, format: DOC)

Dodano 2008-05-30

Wzór umowy poręczenia (53 kB, format: DOC)

Dodano 2008-05-30

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

 

Uchwała Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie dofinansowania projektów własnych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Uchwała Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie dofinansowania projektów własnych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego (aktualizacja II) (179 kB, format: DOC)

Dodano 2009-02-09

Uchwała Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie dofinansowania projektów własnych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego (aktualizacja) (161 kB, format: DOC)

Dodano 2009-01-17

Pliki do pobrania

Uchwała Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie dofinansowania projektów własnych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego (0 kB, format: DOC)

Dodano 2008-05-30

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

 

Załączniki do Uchwały Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie dofinansowania projektów własnych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Wzór Harmonogramu rzeczowo-finansowego (53 kB, format: DOC)

Dodano 2008-05-30

Wzór prognozy wydatków (44 kB, format: DOC)

Dodano 2008-05-30

Harmonogram realizacji zamówień publicznych dla Projektu w ramach RPO WiM 2007-2013 (46 kB, format: DOC)

Dodano 2008-05-30

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

 

Wzory zabezpieczeń do Uchwały Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie dofinansowania projektów własnych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Wzór umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie rzeczy ruchomych (64 kB, format: DOC)

Dodano 2008-05-30

Wzór deklaracji wekslowej (51 kB, format: DOC)

Dodano 2008-05-30

Wzór umowy poręczenia (52 kB, format: DOC)

Dodano 2008-05-30

Wzór umowy poręczenia (51 kB, format: DOC)

Dodano 2008-05-30

Wzór umowy zastawu na prawie (55 kB, format: DOC)

Dodano 2008-05-30

Wzór zabezpieczenia na rzeczy (52 kB, format: DOC)

Dodano 2008-05-30

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

 

Wytyczne

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Wytyczne dotyczące prawnych zabezpieczeń w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 (aktualizacja) (292 kB, format: DOC)

Dodano 2009-03-09

Wytyczne w sprawie kwalifikowalności wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 do konkursu 01/08/3.2.1 (aktualizacja) (755 kB, format: DOC)

Dodano 2009-01-17

Obowiązki beneficjentów w zakresie prowadzenia działań informacyjnych (5 065 kB, format: DOC)

Dodano 2008-05-30

Wytyczne do studiów wykonalności w zakresie zakupu wyposażenia (1 945 kB, format: DOC)

Dodano 2008-05-30

Pliki do pobrania

Wytyczne dotyczące prawnych zabezpieczeń w ramach RPO WiM (223 kB, format: DOC)

Dodano 2008-05-30

Wytyczne w sprawie kwalifikowalności wydatków do konkursu 01/08/3.2.1 (539 kB, format: DOC)

Dodano 2008-05-30

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

generator wniosków o dofinansowanie GENERATOR WNIOSKÓW
genertator wniosków płatniczych GENERATOR WNIOSKÓW PŁATNICZYCH
Mapa dotacji MAPA DOTACJI
informacje Gdzie po informacje
konkursy Konkursy RPO WiM
szkolenia Szkolenia i spotkania informacyjne
promocja Promocja Funduszy Europejskich
lista_beneficjentow Lista Beneficjentów (RPO WiM)
najczęstrze błedy
najczęstrze pytania
dobre praktyki

Strona główna | NSS | Generator | Gdzie po informacje? | Konkursy RPO WiM | Szkolenia i spotkania informacyjne | Promocja FE | Znaki i logotypy | Linki | Lista Beneficjentów RPO WiM 2007-2013 | Kontakt | Zgłoś błąd |
Polityka prywatności | Mapa strony | Logowanie |

 

Data aktualizacji: 2019-10-03 11:23:08

 

Copyright © Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

loga