zamknij okno

Informujemy, że używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii w celu umożliwienia i ułatwienia Państwu korzystania z usług dostępnych w serwisie, a także w celach statystycznych i marketingowych.

Mogą Państwo zmienić ustawienia dotyczące cookies w przeglądarce. Aby uzyskać informacje w jaki sposób zmienić ustawienia dotyczące cookies w swojej przeglądarce prosimy kliknąć na odpowiedni link: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Opera. Informujemy jednak, że zablokowanie ciasteczek może uniemożliwić korzystanie z niektórych lub wszystkich funkcji serwisu.

Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że akceptujecie Państwo umieszczanie i używanie cookies w przeglądarce internetowej na aktualnym urządzeniu.

bip wersja pl english
krok 1 Zapoznaj się z programem krok 2 Sprawdź harmonogram konkursów krok 3 Przygotuj projekt krok 4 Wypełnij wniosek krok 5 Śledz ocenę wniosku
Konkursy RPO WiM   »   Oś priorytetowa Środowisko przyrodnicze   »   Zakończony nabór wniosku   »   KONKURS 01/08/6.2.2
punkt informacyjny
mrr Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
wmarr Instytucja pośrednicząca II - Przedsiebiorczość
wfosigw Instytucja pośrednicząca - Środowisko przyrodnicze
efs Europejski Fundusz Społeczny na Warmii i Mazurach
obszary wiejskie Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
wrota Wrota Warmii i Mazur
Komisja Europejska Komisja Europejska
Europejska Debata Publiczna Europejska Debata Publiczna
scb
komplementarnosc pokl rpo

KONKURS 01/08/6.2.2


WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W OLSZTYNIE

jako Instytucja Pośrednicząca

Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

ogłasza nabór wniosków

o dofinansowanie projektów ze środków

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Konkursu Nr 01/08/6.2.2

z zakresu osi priorytetowej 6 – środowisko przyrodnicze:

Działanie 6.2 Ochrona środowiska przed zanieczyszczeniami i zniszczeniami

Poddziałanie 6.2.2 Bezpieczeństwo ekologiczne

Konkurs ma formułę zamkniętą.

 

Zadanie nr 1 – Budowa, modernizacja i poprawa stanu technicznego urządzeń przeciwpowodziowych, regulacja cieków wodnych, modernizacja i budowa małych zbiorników retencyjnych

Rodzaje projektów podlegających dofinansowaniu:

  1. dotyczące kompleksowych rozwiązań, mających na celu zwolnienie szybkości odpływu wód opadowych oraz zwiększenie retencyjności zlewni;
  2. dotyczące modernizacji i poprawy stanu technicznego urządzeń przeciwpowodziowych;
  3. dotyczące budowy infrastruktury technicznej urządzeń przeciwpowodziowych, tylko w przypadkach, gdy pomimo modernizacji i poprawy stanu technicznego urządzeń, będzie istniało ryzyko powodziowe oraz pod warunkiem spełnienia wymagań dyrektyw unijnych, w szczególności Artykułu 4(7) Ramowej Dyrektywy Wodnej.

 

Na realizację projektów wyłonionych do dofinansowania w ramach konkursu w zadaniu nr 1 dostępna jest kwota 1 228 965 PLN.

Maksymalny poziom dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 80% wydatków kwalifikowalnych. Poziom ten nie dotyczy projektów objętych pomocą publiczną lub generujących dochód.

Maksymalna wartość projektu w zadaniu nr 1 poniżej 40 mln PLN.

Zadanie 2 – tworzenie i rozbudowywanie systemów lokalnego monitoringu środowiskowego.

Rodzaje projektów podlegających dofinansowaniu: projekty dotyczące tworzenia i rozbudowywania systemów lokalnego monitoringu środowiskowego.

Na realizację projektów wyłonionych do dofinansowania w ramach konkursu w zadaniu nr 2 dostępna jest kwota 307 241 PLN.

Maksymalny poziom dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 80% wydatków kwalifikowalnych. Poziom ten nie dotyczy projektów objętych pomocą publiczną lub generujących dochód.

 

Maksymalna wartość projektu w zadaniu nr 2 poniżej 4 mln PLN.

 

Zadanie 3 – doposażenie jednostek ratownictwa, w tym zakup specjalistycznego sprzętu.

Rodzaje projektów podlegających dofinansowaniu: doposażenie jednostek ratownictwa, w tym zakupy specjalistycznego sprzętu.

Na realizację projektów wyłonionych do dofinansowania w ramach konkursu w zadaniu nr 3 dostępna jest kwota 3 477 040 PLN.

Maksymalny poziom dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 80% wydatków kwalifikowalnych. Poziom ten nie dotyczy projektów objętych pomocą publiczną lub generujących dochód.

 

Maksymalna wartość projektu w zadaniu nr 3 poniżej 4 mln PLN.

 

Zadanie 4 – Inne działania na rzecz ochrony środowiska i zapobiegania zagrożeniom

Rodzaje projektów podlegających dofinansowaniu: projekty dotyczące opracowywania, wdrażanie oraz modernizacja baz danych, dotyczących gromadzenia i przetwarzania danych o środowisku oraz systemów przekazywania tych informacji mieszkańcom.

 Na realizację projektów wyłonionych do dofinansowania w ramach konkursu w zadaniu nr 4 dostępna jest kwota 177 171 PLN.

Maksymalny poziom dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 80% wydatków kwalifikowalnych. Poziom ten nie dotyczy projektów objętych pomocą publiczną lub generujących dochód.

 

Maksymalna wartość projektu w zadaniu nr 4 poniżej 4 mln PLN.

 

O dofinansowanie mogą ubiegać się;

  1. jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
  2. jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego;
  3. administracja rządowa;
  4. organizacje pozarządowe;
  5. Przedsiębiorstwa Gospodarki Leśnej Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne.

Kryteria wyboru projektów zostały przyjęte przez Komitet Monitorujący są dostępne na stronach: www.wfosigw.olsztyn.pl oraz rpo.warmia.mazury.pl

Wniosek wraz z załącznikami można złożyć w formie dwóch oryginałów lub w formie oryginału i kopii, natomiast wnioski w formie elektronicznej należy przesłać za pomocą Generatora Wniosków MAKS, dostępnego na stronie internetowej rpo.warmia.mazury.pl (zakładka Generator Wniosków).

Szczegółowe zasady przygotowywania, składania wniosków opisane zostały w Regulaminie naboru i oceny wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury
na lata 2007-2013 Instytucji Pośredniczącej (Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Olsztynie) do konkursu nr 01/08/6.2.2 dostępnym na stronie www.wfosigw.olsztyn.pl oraz rpo.warmia.mazury.pl

Wnioski o dofinansowanie można składać osobiście, kurierem, dostarczać przez posłańca lub wysłać pocztą
w terminie:

od 16 czerwca 2008 r. do 31 lipca 2008 r.

w godzinach 8.00-15.00

Ostateczny termin składania wniosków upływa 31 lipca  2008 r., godz. 15.00.

w siedzibie

Regionalne Centrum Projektów Środowiskowych

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie

ul. Świętej Barbary 9

10-026 Olsztyn

Wnioski, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane. Wzór wniosku o dofinansowanie, wzór umowy
o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013, dostępne są
na stronie internetowej www.wfosigw.olsztyn.pl oraz rpo.warmia.mazury.pl

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 130 dni roboczych od dnia zakończenia naboru Wniosków.


KONKURS ZAMKNIĘTY

WIĘCEJ TUTAJ

 

« na górę

 

Regulamin naboru i oceny wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 do konkursu 01/08/6.2.2

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Regulamin naboru i oceny wniosków (aktualizacja) (1 548 kB, format: DOC)

Dodano 2009-01-21

Pliki do pobrania

Regulamin naboru i oceny wniosków (1 530 kB, format: DOC)

Regulamin naboru i oceny wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 do konkursu 01/08/6.2.2

Dodano 2008-05-26

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

 

Załączniki do Regulaminu naboru i oceny wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 do konkursu 01/08/6.2.2

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Wzór wniosku o dofinansowanie (aktualizacja) (1 702 kB, format: DOC)

Dodano 2009-01-21

Instrukcja wypełniania wniosku (aktualizacja) (1 622 kB, format: DOC)

Dodano 2009-01-21

Instrukcja wypełniania załączników (2 103 kB, format: DOC)

Dodano 2008-05-26

Nowy wzór informacji o pomocy publicznej dla podmiotów ubiegających się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie (218 kB, format: DOC)

Dodano 2008-06-04

Lista sprawdzająca (1 573 kB, format: DOC)

Lista sprawdzająca na moment złożenia wniosku

Dodano 2008-05-26

Karta oceny wniosku - test pomocy publicznej (1 344 kB, format: DOC)

Dodano 2008-05-26

Karta oceny formalnej (1 361 kB, format: DOC)

Dodano 2008-05-26

Lista sprawdzająca (1 350 kB, format: DOC)

Lista sprawdzająca przed podpisaniem umowy

Dodano 2008-05-26

Pliki do pobrania

Wzór wniosku o dofinansowanie (487 kB, format: PDF)

Dodano 2008-05-26

Instrukcja wypełniania wniosku (1 610 kB, format: DOC)

Dodano 2008-05-26

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

 

Karty oceny merytorycznej zerojedynkowej

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Karta z definicją kryterium (1 538 kB, format: DOC)

Dodano 2008-05-26

Karta ogólna (1 342 kB, format: DOC)

Dodano 2008-05-26

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

 

Karty oceny merytorycznej punktowej

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Karta oceny wniosku - poddziałanie 6.2.2 (1,2,3) (1 325 kB, format: DOC)

Dodano 2008-05-26

Karta oceny wniosku - poddziałanie 6.2.2 (4,5) (1 323 kB, format: DOC)

Dodano 2008-05-26

Karta oceny merytorycznej punktowej (1 526 kB, format: DOC)

Dodano 2008-08-01

Karta oceny wniosku - poddziałanie 6.2.2 (6) (1 321 kB, format: DOC)

Dodano 2008-05-26

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

 

Karta oceny strategicznej

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Karta oceny strategicznej (1 356 kB, format: DOC)

Dodano 2008-05-26

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

 

Umowa o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Wzór umowy o dofinansowanie (aktualizacja) (1 404 kB, format: DOC)

Dodano 2009-01-21

Wzór umowy o dofinansowanie (1 511 kB, format: DOC)

Dodano 2008-05-26

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

 

Załączniki do Umowy o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Wzór harmonogramu rzeczowo-finansowego (1 324 kB, format: DOC)

Dodano 2008-05-26

Wzór pełnomocnictwa (1 316 kB, format: DOC)

Dodano 2008-05-26

Wzór prognozy wydatków (1 314 kB, format: DOC)

Dodano 2008-05-26

Harmonogram realizacji zamówień publicznych (1 317 kB, format: DOC)

Dodano 2008-05-26

Skwantyfikowane wskaźniki (1 318 kB, format: DOC)

Dodano 2008-05-26

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

 

Wzory zabezpieczeń do Umowy o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Wzór umowy zastawu na prawie (1 327 kB, format: DOC)

Dodano 2008-05-26

Wzór zabezpieczenia na rzeczy (1 323 kB, format: DOC)

Dodano 2008-05-26

Wzór deklaracji wekslowej (1 322 kB, format: DOC)

Dodano 2008-05-26

Wzór umowy przelewu (cesji) wierzytelności (1 322 kB, format: DOC)

Dodano 2008-05-26

Wzór umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie rzeczy ruchomych (1 340 kB, format: DOC)

Dodano 2008-05-26

Wzór umowy poręczenia (1 324 kB, format: DOC)

Dodano 2008-05-26

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

 

Uchwała Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie dofinansowania projektów własnych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Uchwała Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie dofinansowania projektów własnych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego (1 446 kB, format: DOC)

Dodano 2008-05-26

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

 

Załączniki do Uchwały Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie dofinansowania projektów własnych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Harmonogram realizacji zamówień publicznych (1 317 kB, format: DOC)

Dodano 2008-05-26

Prognoza wydatków (1 315 kB, format: DOC)

Dodano 2008-05-26

Skwantyfikowane wskaźniki (1 319 kB, format: DOC)

Dodano 2008-05-26

Wzór harmonogramu rzeczowo-finansowego (1 324 kB, format: DOC)

Dodano 2008-05-26

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

 

Wzory zabezpieczeń do Uchwały Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie dofinansowania projektów własnych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Wzór umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie rzeczy ruchomych (1 340 kB, format: DOC)

Dodano 2008-05-26

Wzór deklaracji wekslowej (1 322 kB, format: DOC)

Dodano 2008-05-26

Wzór umowy poręczenia (1 324 kB, format: DOC)

Dodano 2008-05-26

Wzór umowy zastawu na prawie (1 327 kB, format: DOC)

Dodano 2008-05-26

Wzór zabezpieczenia na rzeczy (1 324 kB, format: DOC)

Dodano 2008-05-26

Wzór umowy przelewu (cesji) wierzytelności (1 323 kB, format: DOC)

Dodano 2008-05-26

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

 

Wytyczne

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Wytyczne do studium wykonalności (1 968 kB, format: DOC)

Dodano 2008-05-26

Wytyczne dotyczące prawnych zabezpieczeń w ramach RPO WiM (1 497 kB, format: DOC)

Dodano 2008-05-26

Wytyczne w sprawie kwalifikowalnosci wydatków do konkursu (aktualizacja) (1 838 kB, format: DOC)

Dodano 2009-01-21

Obowiązki beneficjentów w zakresie prowadzenia działań informacyjnych (6 343 kB, format: DOC)

Dodano 2008-05-26

Pliki do pobrania

Wytyczne w sprawie kwalifikowalnosci wydatków do konkursu (1 907 kB, format: DOC)

Dodano 2008-05-26

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

generator wniosków o dofinansowanie GENERATOR WNIOSKÓW
genertator wniosków płatniczych GENERATOR WNIOSKÓW PŁATNICZYCH
Mapa dotacji MAPA DOTACJI
informacje Gdzie po informacje
konkursy Konkursy RPO WiM
szkolenia Szkolenia i spotkania informacyjne
promocja Promocja Funduszy Europejskich
lista_beneficjentow Lista Beneficjentów (RPO WiM)
najczęstrze błedy
najczęstrze pytania
dobre praktyki

Strona główna | NSS | Generator | Gdzie po informacje? | Konkursy RPO WiM | Szkolenia i spotkania informacyjne | Promocja FE | Znaki i logotypy | Linki | Lista Beneficjentów RPO WiM 2007-2013 | Kontakt | Zgłoś błąd |
Polityka prywatności | Mapa strony | Logowanie |

 

Data aktualizacji: 2019-10-03 11:23:08

 

Copyright © Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

loga