zamknij okno

Informujemy, że używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii w celu umożliwienia i ułatwienia Państwu korzystania z usług dostępnych w serwisie, a także w celach statystycznych i marketingowych.

Mogą Państwo zmienić ustawienia dotyczące cookies w przeglądarce. Aby uzyskać informacje w jaki sposób zmienić ustawienia dotyczące cookies w swojej przeglądarce prosimy kliknąć na odpowiedni link: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Opera. Informujemy jednak, że zablokowanie ciasteczek może uniemożliwić korzystanie z niektórych lub wszystkich funkcji serwisu.

Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że akceptujecie Państwo umieszczanie i używanie cookies w przeglądarce internetowej na aktualnym urządzeniu.

bip wersja pl english
krok 1 Zapoznaj się z programem krok 2 Sprawdź harmonogram konkursów krok 3 Przygotuj projekt krok 4 Wypełnij wniosek krok 5 Śledz ocenę wniosku
Konkursy RPO WiM   »   Oś priorytetowa Środowisko przyrodnicze   »   Zakończony nabór wniosku   »   KONKURS 01/08/6.1.1
punkt informacyjny
mrr Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
wmarr Instytucja pośrednicząca II - Przedsiebiorczość
wfosigw Instytucja pośrednicząca - Środowisko przyrodnicze
efs Europejski Fundusz Społeczny na Warmii i Mazurach
obszary wiejskie Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
wrota Wrota Warmii i Mazur
Komisja Europejska Komisja Europejska
Europejska Debata Publiczna Europejska Debata Publiczna
scb
komplementarnosc pokl rpo

KONKURS 01/08/6.1.1


WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W OLSZTYNIE

jako Instytucja Pośrednicząca

Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

ogłasza nabór wniosków

o dofinansowanie projektów ze środków

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Konkursu Nr 01/08/6.1.1

z zakresu osi priorytetowej 6 – środowisko przyrodnicze:

Działanie 6.1 Poprawa i zapobieganie degradacji środowiska poprzez budowę, rozbudowę i modernizację infrastruktury ochrony środowiska

Poddziałanie 6.1.1 Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi.

Konkurs ma formułę zamkniętą.

Rodzaje projektów podlegających dofinansowaniu: 

  1. dotyczące kompleksowych systemów gospodarowania odpadami komunalnymi w ramach rejonów gospodarki odpadami wyznaczonych w Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2007-2010; 
  2. dotyczące działań na rzecz likwidacji zagrożeń wynikających ze składowania odpadów i dostosowania istniejących składowisk odpadów do obowiązujących przepisów, o ile wynika to z Wojewódzkiego Programu Gospodarki Odpadami i stanowi element systemu gospodarowania odpadami w ramach Rejonu Gospodarki Odpadami; 
  3. dotyczące budowy i modernizacji instalacji do unieszkodliwiania odpadów komunalnych z odzyskiem energii, o ile wynika to z Wojewódzkiego Plan Gospodarki Odpadami i stanowi element systemu gospodarowania odpadami w ramach Rejony Gospodarki Odpadami.

Na realizację projektów wyłonionych do dofinansowania w ramach konkursu dostępna jest kwota: 14 447 752 PLN.

Maksymalny poziom dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 80% wydatków kwalifikowalnych. Poziom ten nie dotyczy projektów objętych pomocą publiczną lub generujących dochód.

O dofinansowanie mogą ubiegać się; 

  1. jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia; 
  2. jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego; 
  3. przedsiębiorcy.

Kryteria wyboru projektów przyjęte zostały uchwałą przez Komitet Monitorujący i są dostępne na stronach: www.wfosigw.olsztyn.pl oraz rpo.warmia.mazury.pl

Wniosek wraz z załącznikami można złożyć w formie dwóch oryginałów lub w formie oryginału i kopii, natomiast wnioski w formie elektronicznej należy przesłać za pomocą Generatora Wniosków MAKS, dostępnego na stronie internetowej rpo.warmia.mazury.pl (zakładka Generator Wniosków).

Szczegółowe zasady przygotowywania, składania wniosków o dofinansowanie projektu opisane zostały
w Regulaminie naboru i oceny wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 Instytucji Pośredniczącej (Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie) do konkursu nr 01/08/6.1.1
dostępnym na stronie  www.wfosigw.olsztyn.pl oraz rpo.warmia.mazury.pl

Wnioski o dofinansowanie można składać osobiście, kurierem, dostarczać przez posłańca lub wysłać pocztą
w terminie:

od 16 czerwca 2008 r. do 31 lipca 2008 r.

w godzinach 8.00-15.00

Ostateczny termin składania wniosków upływa 31 lipca 2008 r., godz. 15.00.

w siedzibie:

Regionalne Centrum Projektów Środowiskowych

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie

ul. Świętej Barbary 9

10-026 Olsztyn

Wnioski, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane. Wzór wniosku o dofinansowanie, wzór umowy
o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013, dostępne są
na stronie internetowej www.wfosigw.olsztyn.pl oraz rpo.warmia.mazury.pl

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 130 dni roboczych od dnia zakończenia naboru Wniosków.


 KONKURS ZOSTAŁ ZAMKNIĘTY

WIĘCEJ TUTAJ

 


 

« na górę

 

Regulamin naboru i oceny wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 do konkursu 01/08/6.1.1

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Regulamin naboru i oceny wniosków (aktualizacja) (1 548 kB, format: DOC)

Dodano 2009-01-21

Pliki do pobrania

Regulamin naboru i oceny wniosków (1 530 kB, format: DOC)

Regulamin naboru i oceny wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 do konkursu 01/08/6.1.1

Dodano 2008-05-26

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

 

Załączniki do Regulaminu naboru i oceny wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 do konkursu 01/08/6.1.1

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Instrukcja wypełniania wniosku (aktualizacja) (1 622 kB, format: DOC)

Dodano 2009-01-21

Wzór wniosku o dofinansowanie (aktualizacja) (1 702 kB, format: DOC)

Dodano 2009-01-21

Nowy wzór informacji o pomocy publicznej dla podmiotów ubiegających się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie (218 kB, format: DOC)

Dodano 2008-06-04

Lista sprawdzająca (1 350 kB, format: DOC)

Lista sprawdzająca przed podpisaniem umowy

Dodano 2008-05-26

Karta oceny wniosku - test pomocy publicznej (1 344 kB, format: DOC)

Dodano 2008-05-26

Lista sprawdzająca do umowy cesji przed wydaniem dokumentu (1 348 kB, format: DOC)

Dodano 2009-04-20

Zgoda na dokonanie cesji wierzytelności z umowy o dofinansowanie projektu (1 320 kB, format: DOC)

Dodano 2009-04-20

Potwierdzenie przyjęcia do wiadomości dokonania przelewu praw z umowy o dofinansowanie projektu (1 316 kB, format: DOC)

Dodano 2009-04-20

Instrukcja wypełniania załączników (2 103 kB, format: DOC)

Dodano 2008-05-26

Lista sprawdzająca (1 573 kB, format: DOC)

Lista sprawdzająca na moment złożenia wniosku

Dodano 2008-05-26

Karta oceny formalnej (1 361 kB, format: DOC)

Dodano 2008-05-26

Pliki do pobrania

Wzór wniosku o dofinansowanie (686 kB, format: PDF)

Dodano 2008-05-26

Instrukcja wypełniania wniosku (1 610 kB, format: DOC)

Dodano 2008-05-26

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

 

Karty oceny merytorycznej zerojedynkowej

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Karta z definicją kryterium (1 538 kB, format: DOC)

Dodano 2008-05-26

Karta ogólna (1 342 kB, format: DOC)

Dodano 2008-08-01

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

 

Karty oceny merytorycznej punktowej

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Karta oceny merytorycznej punktowej (1 526 kB, format: DOC)

Dodano 2008-08-01

Karta oceny wniosku - poddziałanie 6.1.1 (1 331 kB, format: DOC)

Dodano 2008-05-26

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

 

Karta oceny strategicznej

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Karta oceny strategicznej (1 356 kB, format: DOC)

Dodano 2008-05-26

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

 

Umowa o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Wzór umowy o dofinansowanie (aktualizacja) (1 404 kB, format: DOC)

Dodano 2009-01-21

Wzór umowy o dofinansowanie (aktualizacja 2) (1 525 kB, format: DOC)

Dodano 2009-04-20

Pliki do pobrania

Wzór umowy o dofinansowanie (1 511 kB, format: DOC)

Dodano 2008-05-26

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

 

Załączniki do Umowy o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Wzór harmonogramu rzeczowo-finansowego (1 324 kB, format: DOC)

Dodano 2008-05-26

Wzór pełnomocnictwa (1 316 kB, format: DOC)

Dodano 2008-05-26

Wzór prognozy wydatków (1 314 kB, format: DOC)

Dodano 2008-05-26

Harmonogram realizacji zamówień publicznych (1 317 kB, format: DOC)

Dodano 2008-05-26

Skwantyfikowane wskaźniki (1 318 kB, format: DOC)

Dodano 2008-05-26

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

 

Wzory zabezpieczeń do Umowy o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Wzór umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie rzeczy ruchomych (1 340 kB, format: DOC)

Dodano 2008-05-26

Wzór deklaracji wekslowej (1 322 kB, format: DOC)

Dodano 2008-05-26

Wzór zabezpieczenia na rzeczy (1 323 kB, format: DOC)

Dodano 2008-05-26

Wzór umowy zastawu na prawie (1 327 kB, format: DOC)

Dodano 2008-05-26

Wzór umowy poręczenia (1 324 kB, format: DOC)

Dodano 2008-05-26

Wzór umowy przelewu (cesji) wierzytelności (1 322 kB, format: DOC)

Dodano 2008-05-26

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

 

Uchwała Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie dofinansowania projektów własnych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Uchwała Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie dofinansowania projektów własnych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego (1 446 kB, format: DOC)

Dodano 2008-05-26

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

 

Załączniki do Uchwały Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie dofinansowania projektów własnych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Wzór harmonogramu rzeczowo-finansowego (1 324 kB, format: DOC)

Dodano 2008-05-26

Harmonogram realizacji zamówień publicznych (1 317 kB, format: DOC)

Dodano 2008-05-26

Prognoza wydatków (1 315 kB, format: DOC)

Dodano 2008-05-26

Skwantyfikowane wskaźniki (1 319 kB, format: DOC)

Dodano 2008-05-26

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

 

Wzory zabezpieczeń do Uchwały Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie dofinansowania projektów własnych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Wzór umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie rzeczy ruchomych (1 340 kB, format: DOC)

Dodano 2008-05-26

Wzór deklaracji wekslowej (1 322 kB, format: DOC)

Dodano 2008-05-26

Wzór umowy przelewu (cesji) wierzytelności (1 323 kB, format: DOC)

Dodano 2008-05-26

Wzór umowy zastawu na prawie (1 327 kB, format: DOC)

Dodano 2008-05-26

Wzór zabezpieczenia na rzeczy (1 324 kB, format: DOC)

Dodano 2008-05-26

Wzór umowy poręczenia (1 324 kB, format: DOC)

Dodano 2008-05-26

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

 

Wytyczne

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Obowiązki beneficjentów w zakresie prowadzenia działań informacyjnych (6 343 kB, format: DOC)

Dodano 2008-05-26

Wytyczne do studium wykonalności (2 048 kB, format: DOC)

Dodano 2008-05-26

Wytyczne dotyczące prawnych zabezpieczeń w ramach RPO WiM (1 497 kB, format: DOC)

Dodano 2008-05-26

Wytyczne w sprawie kwalifikowalnosci wydatków do konkursu (aktualizacja) (1 838 kB, format: DOC)

Dodano 2009-01-21

Pliki do pobrania

Wytyczne w sprawie kwalifikowalnosci wydatków do konkursu (1 905 kB, format: DOC)

Dodano 2008-05-26

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

generator wniosków o dofinansowanie GENERATOR WNIOSKÓW
genertator wniosków płatniczych GENERATOR WNIOSKÓW PŁATNICZYCH
Mapa dotacji MAPA DOTACJI
informacje Gdzie po informacje
konkursy Konkursy RPO WiM
szkolenia Szkolenia i spotkania informacyjne
promocja Promocja Funduszy Europejskich
lista_beneficjentow Lista Beneficjentów (RPO WiM)
najczęstrze błedy
najczęstrze pytania
dobre praktyki

Strona główna | NSS | Generator | Gdzie po informacje? | Konkursy RPO WiM | Szkolenia i spotkania informacyjne | Promocja FE | Znaki i logotypy | Linki | Lista Beneficjentów RPO WiM 2007-2013 | Kontakt | Zgłoś błąd |
Polityka prywatności | Mapa strony | Logowanie |

 

Data aktualizacji: 2019-10-03 11:23:08

 

Copyright © Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

loga