zamknij okno

Informujemy, że używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii w celu umożliwienia i ułatwienia Państwu korzystania z usług dostępnych w serwisie, a także w celach statystycznych i marketingowych.

Mogą Państwo zmienić ustawienia dotyczące cookies w przeglądarce. Aby uzyskać informacje w jaki sposób zmienić ustawienia dotyczące cookies w swojej przeglądarce prosimy kliknąć na odpowiedni link: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Opera. Informujemy jednak, że zablokowanie ciasteczek może uniemożliwić korzystanie z niektórych lub wszystkich funkcji serwisu.

Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że akceptujecie Państwo umieszczanie i używanie cookies w przeglądarce internetowej na aktualnym urządzeniu.

bip wersja pl english
krok 1 Zapoznaj się z programem krok 2 Sprawdź harmonogram konkursów krok 3 Przygotuj projekt krok 4 Wypełnij wniosek krok 5 Śledz ocenę wniosku
Konkursy RPO WiM   »   Oś priorytetowa Przedsiębiorczość   »   Zakończony nabór wniosków   »   KONKURS 01/08/1.1.7
punkt informacyjny
mrr Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
wmarr Instytucja pośrednicząca II - Przedsiebiorczość
wfosigw Instytucja pośrednicząca - Środowisko przyrodnicze
efs Europejski Fundusz Społeczny na Warmii i Mazurach
obszary wiejskie Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
wrota Wrota Warmii i Mazur
Komisja Europejska Komisja Europejska
Europejska Debata Publiczna Europejska Debata Publiczna
scb
komplementarnosc pokl rpo

KONKURS 01/08/1.1.7


 

WARMIŃSKO- MAZURSKA AGENCJA
ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. W OLSZTYNIE

jako Instytucja Pośrednicząca II stopnia
 

której ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO
powierzył realizację części osi priorytetowej „Przedsiębiorczość”
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury
na lata 2007-2013

 

ogłasza nabór wniosków
o dofinansowanie projektów ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach konkursu 01/08/1.1.7 z zakresu: Osi Priorytetowej 1 – PrzedsiębiorczośćDziałanie 1.1: Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw
Poddziałanie 1.1.7: Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw i sektora MŚP w zakresie innowacji i nowych technologii

 

 Konkurs ma formułę otwartą.

Rozpatrywane będą tylko wnioski dla których wnioskodawcami są mikro, mali i średni przedsiębiorcy zgodnie z definicją w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 364/2004 z dnia 25 lutego 2004 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 70/2001 i rozszerzającego jego zakres w celu włączenia pomocy dla badań i rozwoju (Dz. U. L 63 z 28.02.2004 r., str. 22).

W ramach niniejszego konkursu mogą być dofinansowane:

  • projekty na nowe inwestycje dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw związane z wdrożeniem innowacji procesowych, produktowych lub organizacyjnych.

W ramach niniejszego poddziałania nie mogą ubiegać się o dofinansowanie projekty:

  • kwalifikujące się do Działania 6.1 RPO WiM Poprawa i zapobieganie degradacji środowiska poprzez budowę, rozbudowę modernizację infrastruktury ochrony środowiska,
  • kwalifikujące się do wsparcia w ramach PROW 2007-2013,
  • dotyczące działalności gospodarczej: związanej z produkcją, przetwarzaniem oraz wprowadzaniem do obrotu produktów wymienionych w załączniku I do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską,
  • z zakresu hotelarstwa, gastronomii.

Wielkość kwoty przewidzianej do rozdysponowania w konkursie wynosi 60 000 000,00 PLN. Maksymalny poziom dofinansowania projektów wynosi 50% wydatków kwalifikowalnych. Minimalna kwota wsparcia: 20 000,00 PLN, maksymalna kwota wsparcia 2 000 000,00 PLN. Maksymalna wartość projektu 8 000 000,00 PLN.Kryteria wyboru projektów wskazane są w dokumencie Szczegółowy opis osi priorytetowej Przedsiębiorczość Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013. Wnioski o dofinansowanie w formie papierowej wraz z załącznikami w 2 egzemplarzach (oryginał + kopia) należy złożyć osobiście, listem poleconym lub za pośrednictwem kuriera (liczy się data wpłynięcia) w sekretariacie Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie, Plac Generała Józefa Bema 3, 10-516 Olsztyn, I piętro, natomiast wnioski w formie elektronicznej należy przesłać za pomocą Generatora Wniosków MAKS, dostępnego na stronie internetowej rpo.warmia.mazury.pl (zakładka Generator Wniosków).

 


Termin składania wniosków:

od 16 czerwca 2008 r. do zamknięcia konkursu

w godzinach 7.30-15.30


Ostateczny termin składania wniosków upływa 30 grudnia 2008 r. o godz. 15.30, możliwe jest wcześniejsze zamknięcie konkursu w przypadku wyczerpania środków alokowanych na 2008 rok lub podjęcia decyzji przez Instytucję Zarządzającą o zamknięciu konkursu.Wnioski, które wpłyną po ogłoszeniu zamknięcia konkursu nie będą rozpatrywane.

Rozstrzygnięcie konkursu dla danego wniosku nastąpi w ciągu 100 dni roboczych od dnia złożenia wniosku. Instytucja Pośrednicząca II stopnia zastrzega możliwość zmiany terminu rozstrzygnięcia konkursu.

Ogłoszenie o konkursie oraz szczegółowe zasady przygotowywania i składania wniosków (wzór wniosku o dofinansowanie, a także wzór umowy o dofinansowanie) dostępne są w Regulaminie naboru i oceny wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013 Instytucji Pośredniczącej II stopnia (Warmińsko – Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie) do konkursu 01/08/1.1.7.

Dokumenty znajdują się na stronie internetowej Programu rpo.warmia.mazury.pl (Zakładka Konkursy) oraz na stronie www. wmarr.olsztyn.pl (Zakładka RPO WiM).

 
 

KONKURS ZAMKNIĘTY

WIĘCEJ TUTAJ

 InformacjaUprzejmie informujemy Beneficjentów Działania 1.1.7 - Dotacje dla mikroprzedsiębiorstw i sektora MŚP w zakresie innowacji i nowych technologii RPO WiM, iż w związku z obowiązkiem dołączenia do wniosku o dofinansowanie załącznika numer 9 – Opinia o innowacyjności dopuszcza się złożenie w/w załącznika w innej formie niż ta określona wzorem, pod warunkiem zamieszczenia tożsamych merytorycznie informacji z określonymi w załączniku.Informacja


Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Warmia i Mazury na lata 2007-2013 informuje, że uległ zmianie załącznik numer 12 do wniosku o dofinansowanie projektu „Informacja o pomocy publicznej dla podmiotów ubiegających się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie, stanowiący załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie informacji o otrzymanej pomocy publicznej oraz informacji o nieotrzymaniu pomocy publicznej (Dz. U. NR. 61, poz. 413)”, którego wzór stanowi załącznik nr 7 do Instrukcji wypełniania załączników, do konkursu 01/08/1.1.7. Prawidłowy wzór załącznika został zamieszczony poniżej na liście plików do pobrania pod instrukcją wypełniania załączników.Komunukat


Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Warmia i Mazury na lata 2007-2013 informuje, że uległ zmianie załącznik numer 11 „Umowa o dofinansowanie projektu” do Regulaminu naboru i oceny wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 do konkursu nr 01/08/1.1.7 ogłoszonego w ramach osi priorytetowej „Przedsiębiorczość” Działania 1.1 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, Poddziałania 1.1.7 Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw w zakresie innowacji i nowych technologii. Prawidłowy wzór załącznika został zamieszczony poniżej na liście plików do pobrania.


 

« na górę

 

Regulamin naboru i oceny wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 do konkursu 01/08/1.1.7

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Regulamin naboru i oceny wniosków (1 481 kB, format: DOC)

Regulamin naboru i oceny wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 do konkursu 01/08/1.1.7

Dodano 2008-05-26

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

 

Załączniki do Regulaminu naboru i oceny wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 do konkursu 01/08/1.1.7

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Instrukcja wypełniania załączników (2 132 kB, format: DOC)

Dodano 2008-05-26

Nowy wzór informacji o pomocy publicznej dla podmiotów ubiegających się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie (218 kB, format: DOC)

Dodano 2008-06-04

Lista sprawdzająca (1 421 kB, format: DOC)

Lista sprawdzająca przed podpisaniem umowy

Dodano 2008-05-26

Lista sprawdzająca (1 626 kB, format: DOC)

Lista sprawdzająca na moment złożenia wniosku

Dodano 2008-05-26

Karta oceny wniosku - test pomocy publicznej (1 414 kB, format: DOC)

Dodano 2008-05-26

Karta oceny formalnej (1 432 kB, format: DOC)

Dodano 2008-05-26

Instrukcja wypełniania wniosku (1 689 kB, format: DOC)

Dodano 2008-05-26

Wzór wniosku o dofinansowanie (487 kB, format: PDF)

Dodano 2008-05-26

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

 

Karty oceny merytorycznej zerojedynkowej

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Karta ogólna (1 413 kB, format: DOC)

Dodano 2008-05-26

Karta z definicją kryterium (1 607 kB, format: DOC)

Dodano 2008-05-26

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

 

Karty oceny merytorycznej punktowej

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Karta oceny wniosku (1 402 kB, format: DOC)

Dodano 2008-05-27

Karta z definicjami kryteriów - Oś priorytetowa Przedsiębiorczość (1 670 kB, format: DOC)

Dodano 2008-05-26

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

 

Karta oceny strategicznej

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Karta oceny strategicznej (1 417 kB, format: DOC)

Dodano 2008-05-26

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

 

Umowa o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Wzór umowy o dofinansowanie (aktualizacja) (1 627 kB, format: DOC)

Dodano 2009-03-23

Pliki do pobrania

Wzór umowy o dofinansowanie (1 624 kB, format: DOC)

Dodano 2008-12-09

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

 

Załączniki do Umowy o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Wzór harmonogramu rzeczowo-finansowego (1 391 kB, format: DOC)

Dodano 2008-12-09

Wzór pełnomocnictwa (1 386 kB, format: DOC)

Dodano 2008-05-26

Prognoza wydatków dla Projektu w ramach RPO WiM 2007-2013 na rok bieżący oraz kolejny rok budżetowy (1 383 kB, format: DOC)

Dodano 2008-12-01

Harmonogram realizacji zamówień publicznych dla Projektu w ramach RPO WiM 2007-2013 (1 388 kB, format: DOC)

Dodano 2008-12-01

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

 

Wytyczne

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Wzór załącznika do wniosku-biznesplan (1 886 kB, format: DOC)

Dodano 2008-05-26

Obowiązki beneficjentów w zakresie prowadzenia działań informacyjnych (6 411 kB, format: DOC)

Dodano 2008-05-26

Wytyczne w sprawie kwalifikowalności wydatków do konkursu (2 001 kB, format: DOC)

Dodano 2008-05-26

Wytyczne dotyczące prawnych zabezpieczeń w ramach RPO WiM (1 564 kB, format: DOC)

Dodano 2008-05-26

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

generator wniosków o dofinansowanie GENERATOR WNIOSKÓW
genertator wniosków płatniczych GENERATOR WNIOSKÓW PŁATNICZYCH
Mapa dotacji MAPA DOTACJI
informacje Gdzie po informacje
konkursy Konkursy RPO WiM
szkolenia Szkolenia i spotkania informacyjne
promocja Promocja Funduszy Europejskich
lista_beneficjentow Lista Beneficjentów (RPO WiM)
najczęstrze błedy
najczęstrze pytania
dobre praktyki

Strona główna | NSS | Generator | Gdzie po informacje? | Konkursy RPO WiM | Szkolenia i spotkania informacyjne | Promocja FE | Znaki i logotypy | Linki | Lista Beneficjentów RPO WiM 2007-2013 | Kontakt | Zgłoś błąd |
Polityka prywatności | Mapa strony | Logowanie |

 

Data aktualizacji: 2019-10-03 11:23:08

 

Copyright © Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

loga