zamknij okno

Informujemy, że używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii w celu umożliwienia i ułatwienia Państwu korzystania z usług dostępnych w serwisie, a także w celach statystycznych i marketingowych.

Mogą Państwo zmienić ustawienia dotyczące cookies w przeglądarce. Aby uzyskać informacje w jaki sposób zmienić ustawienia dotyczące cookies w swojej przeglądarce prosimy kliknąć na odpowiedni link: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Opera. Informujemy jednak, że zablokowanie ciasteczek może uniemożliwić korzystanie z niektórych lub wszystkich funkcji serwisu.

Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że akceptujecie Państwo umieszczanie i używanie cookies w przeglądarce internetowej na aktualnym urządzeniu.

bip wersja pl english
krok 1 Zapoznaj się z programem krok 2 Sprawdź harmonogram konkursów krok 3 Przygotuj projekt krok 4 Wypełnij wniosek krok 5 Śledz ocenę wniosku
Konkursy RPO WiM   »   Oś priorytetowa Przedsiębiorczość   »   Zakończony nabór wniosków   »   KONKURS 01/08/1.1.5
punkt informacyjny
mrr Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
wmarr Instytucja pośrednicząca II - Przedsiebiorczość
wfosigw Instytucja pośrednicząca - Środowisko przyrodnicze
efs Europejski Fundusz Społeczny na Warmii i Mazurach
obszary wiejskie Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
wrota Wrota Warmii i Mazur
Komisja Europejska Komisja Europejska
Europejska Debata Publiczna Europejska Debata Publiczna
scb
komplementarnosc pokl rpo

KONKURS 01/08/1.1.5WARMIŃSKO- MAZURSKA AGENCJA
ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. W OLSZTYNIE

jako Instytucja Pośrednicząca II stopnia
 

której ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO
powierzył realizację części osi priorytetowej „Przedsiębiorczość”
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury
na lata 2007-2013

 

ogłasza nabór wniosków
o dofinansowanie projektów ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach konkursu 01/08/1.1.5 z zakresu: Osi Priorytetowej 1 – PrzedsiębiorczośćDziałanie 1.1: Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw
Poddziałanie 1.1.5 Wsparcie MŚP - promocja produktów i procesów przyjaznych dla środowiska

 

Konkurs ma formułę otwartą.

Rozpatrywane będą tylko wnioski dla których wnioskodawcami są mikro, mali i średni przedsiębiorcy zgodnie z definicją w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 364/2004 z dnia 25 lutego 2004 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 70/2001 i rozszerzającego jego zakres w celu włączenia pomocy dla badań i rozwoju (Dz. U. L 63 z 28.02.2004 r., str. 22).

W ramach niniejszego konkursu mogą być dofinansowane:

a) projekty polegające w szczególności na:

 • budowie lub przebudowie instalacji lub urządzeń prowadzących do zmniejszenia zużycia wody surowców naturalnych lub materiałów,
 • budowie lub przebudowie obiektów wraz z niezbędnym wyposażeniem, służących spalaniu paliw lub systemów ciepłowniczych,
 • budowie lub przebudowie instalacji lub urządzeń do ograniczenia emisji zanieczyszczeń gazowych lub pyłowych,
 • budowie lub przebudowie instalacji lub urządzeń w celu zmniejszenia ilości wytwarzanych odpadów,
 • budowie lub przebudowie instalacji lub urządzeń do odzysku, w tym recyklingu lub unieszkodliwiania odpadów przemysłowych lub niebezpiecznych,
 • budowie lub przebudowie instalacji lub urządzeń do zbierania, w tym segregowania lub magazynowania odpadów, w szczególności odpadów niebezpiecznych,
 • budowie lub przebudowie oczyszczalni lub podczyszczalni ścieków przemysłowych,
 • budowie lub przebudowie instalacji lub urządzeń w celu zmniejszenia ilości substancji niebezpiecznych odprowadzanych wraz ze ściekami do wód,
 • dostosowaniu istniejących instalacji do wymogów najlepszych dostępnych technik,
 • termomodernizacji budynków,

b) dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw obejmujące:
 • dokonywanie zasadniczych zmian produkcji, procesu produkcyjnego lub zmianę w zakresie świadczenia usług w zakresie ochrony środowiska,
 • zakup urządzeń niezbędnych do unowocześnienia i rozwoju działalności przedsiębiorstwa w zakresie ochrony środowiska.
W ramach niniejszego poddziałania nie mogą ubiegać się o dofinansowanie projekty kwalifikujące się do:

 • Działania 6.1 RPO WiM Poprawa i zapobieganie degradacji środowiska poprzez budowę, rozbudowę modernizację infrastruktury ochrony środowiska.
 • Kwalifikujące się do wsparcia w ramach PROW 2007-2013
 • Dotyczące działalności gospodarczej: związanej z produkcją, przetwarzaniem oraz wprowadzaniem do obrotu produktów wymienionych w załączniku 1 do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską

Wielkość kwoty przewidzianej do rozdysponowania w konkursie wynosi 25 000 000,00 PLN. Maksymalny poziom dofinansowania projektów wynosi 50% wydatków kwalifikowalnych. Minimalna kwota wsparcia: 20 000,00 PLN, maksymalna kwota wsparcia 2 000 000,00 PLN. Maksymalna wartość projektu poniżej 8 000 000,00 PLN.

Kryteria wyboru projektów wskazane są w dokumencie Szczegółowy opis osi priorytetowej Przedsiębiorczość Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013. Wnioski o dofinansowanie w formie papierowej wraz z załącznikami w 2 egzemplarzach (oryginał + kopia) należy złożyć osobiście, listem poleconym lub za pośrednictwem kuriera (liczy się data wpłynięcia) w sekretariacie Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie, Plac Generała Józefa Bema 3, 10-516 Olsztyn, I piętro, natomiast wnioski w formie elektronicznej należy przesłać za pomocą Generatora Wniosków MAKS, dostępnego na stronie internetowej rpo.warmia.mazury.pl (zakładka Generator Wniosków).

 

Termin składania wniosków:

od 16 czerwca 2008 r. do zamknięcia konkursu

w godzinach 7.30-15.30

Ostateczny termin składania wniosków upływa 30 grudnia 2008 r. o godz. 15.30, możliwe jest wcześniejsze zamknięcie konkursu w przypadku wyczerpania środków alokowanych na 2008 rok lub podjęcia decyzji przez Instytucję Zarządzającą o zamknięciu konkursu.

Wnioski, które wpłyną po ogłoszeniu zamknięcia konkursu nie będą rozpatrywane.
Rozstrzygnięcie konkursu dla danego wniosku nastąpi w ciągu 100 dni roboczych od dnia złożenia wniosku. Instytucja Pośrednicząca II stopnia zastrzega możliwość zmiany terminu rozstrzygnięcia konkursu.

Ogłoszenie o konkursie oraz szczegółowe zasady przygotowywania i składania wniosków (wzór wniosku o dofinansowanie, a także wzór umowy o dofinansowanie) dostępne są w Regulaminie naboru i oceny wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013 Instytucji Pośredniczącej II stopnia (Warmińsko – Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie) do konkursu 01/08/1.1.5.

Dokumenty znajdują się na stronie internetowej Programu rpo.warmia.mazury.pl (Zakładka Konkursy) oraz na stroniewww.wmarr.olsztyn.pl (Zakładka RPO WiM).Wnioski, które wpłyną po ogłoszeniu zamknięcia konkursu nie będą rozpatrywane.
Rozstrzygnięcie konkursu dla danego wniosku nastąpi w ciągu 100 dni roboczych od dnia złożenia wniosku. Instytucja Pośrednicząca II stopnia zastrzega możliwość zmiany terminu rozstrzygnięcia konkursu.

Ogłoszenie o konkursie oraz szczegółowe zasady przygotowywania i składania wniosków (wzór wniosku o dofinansowanie, a także wzór umowy o dofinansowanie) dostępne są w Regulaminie naboru i oceny wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013 Instytucji Pośredniczącej II stopnia (Warmińsko – Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie) do konkursu 01/08/1.1.5.

Dokumenty znajdują się na stronie internetowej Programu rpo.warmia.mazury.pl (Zakładka Konkursy) oraz na stronie www.wmarr.olsztyn.pl (Zakładka RPO WiM).

 

KONKURS ZAMKNIĘTY

WIĘCEJ TUTAJInformacja

Uprzejmie informujemy Beneficjentów Działania 1.1.5 - Wsparcie MŚP - promocja produktów i procesów przyjaznych dla środowiska, iż w związku z obowiązkiem dołączenia do wniosku o dofinansowanie załącznika numer 9 – Opinia o innowacyjności dopuszcza się złożenie w/w załącznika w innej formie niż ta określona wzorem, pod warunkiem zamieszczenia tożsamych merytorycznie informacji z określonymi w załączniku.

Informacja

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Warmia i Mazury na lata 2007-2013 informuje, że uległ zmianie załącznik numer 12 do wniosku o dofinansowanie projektu „Informacja o pomocy publicznej dla podmiotów ubiegających się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie, stanowiący załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie informacji o otrzymanej pomocy publicznej oraz informacji o nieotrzymaniu pomocy publicznej (Dz. U. NR. 61, poz. 413)”, którego wzór stanowi załącznik nr 7 do Instrukcji wypełniania załączników, do konkursu 01/08/1.1.5. Prawidłowy wzór załącznika został zamieszczony poniżej na liście plików do pobrania pod instrukcją wypełniania załączników.

Komunikat

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Warmia i Mazury na lata 2007-2013 informuje, że uległ zmianie załącznik numer 11 „Umowa o dofinansowanie projektu” do Regulaminu naboru i oceny wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 do konkursu nr 01/08/1.1.5 ogłoszonego w ramach osi priorytetowej „Przedsiębiorczość” Działania 1.1 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, Poddziałania 1.1.5 Wsparcie MŚP- produkcja produktów i procesów przyjaznych dla środowiska. Prawidłowy wzór załącznika został zamieszczony poniżej na liście plików do pobrania.

Komunikat

Dnia 26 stycznia 2009 roku Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego przyjął w drodze Uchwały zmiany do Regulaminu naboru i oceny wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 do konkursu 01/08/1.1.5 . w zakresie załącznika nr 11 „Umowa o dofinansowanie projektu” stanowiącego załącznik do Regulaminu naboru i oceny wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013 Instytucji Pośredniczącej II stopnia (Warmińsko – Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie) do konkursu nr 01/08/1.1.5. Przyczyną wprowadzenia zmian do ww. dokumentu jest konieczność modyfikacji zapisów w kwestii możliwości dokonywania przez Beneficjentów cesji praw i obowiązków wynikających z Umowy na podmiot trzeci za zgodą IP II. Dotychczasowy wzór załącznika nr 11 nie przewidywał możliwości dokonywania przez Beneficjentów cesji praw i obowiązków wynikających z Umowy na inne podmioty.


Prawidłowy wzór ww. załącznika zamieszczony został poniżej na liście plików do pobrania (aktualizacja II).

 

« na górę

 

Regulamin naboru i oceny wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 do konkursu 01/08/1.1.5

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Regulamin naboru i oceny wniosków (aktualizacja) (1 479 kB, format: DOC)

Dodano 2009-01-21

Pliki do pobrania

Regulamin naboru i oceny wniosków (1 481 kB, format: DOC)

Regulamin naboru i oceny wniosków o dofinansowanie projektu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 do konkursu 01/08/1.1.5.

Dodano 2008-05-26

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

 

Załączniki do Regulaminu naboru i oceny wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 do konkursu 01/08/1.1.5

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Wzór wniosku o dofinansowanie (aktualizacja) (418 kB, format: DOC)

Dodano 2009-01-21

Instrukcja wypełniania wniosku (aktualizacja) (1 685 kB, format: DOC)

Dodano 2009-01-21

Instrukcja wypełniania załączników (2 133 kB, format: DOC)

Dodano 2008-05-26

Nowy wzór informacji o pomocy publicznej dla podmiotów ubiegających się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie (218 kB, format: DOC)

Dodano 2008-06-04

Lista sprawdzająca (1 607 kB, format: DOC)

Lista sprawdzająca na moment złożenia wniosku

Dodano 2008-05-26

Lista sprawdzająca (1 421 kB, format: DOC)

Lista sprawdzająca przed podpisaniem umowy

Dodano 2008-05-26

Karta oceny formalnej - pomoc publiczna (1 414 kB, format: DOC)

Dodano 2008-05-26

Karta oceny formalnej (1 432 kB, format: DOC)

Dodano 2008-05-26

Pliki do pobrania

Wzór wniosku o dofinansowanie (487 kB, format: PDF)

Dodano 2008-05-26

Instrukcja wypełniania wniosku (1 690 kB, format: DOC)

Instrukcja wypełniania wniosku

Dodano 2008-05-26

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

 

Karty oceny merytorycznej zerojedynkowej

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Karta ogólna (1 413 kB, format: DOC)

Dodano 2008-05-26

Karta z definicja kryterium (1 607 kB, format: DOC)

Dodano 2008-05-26

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

 

Karty oceny merytorycznej punktowej

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Karta oceny wniosku (1 399 kB, format: DOC)

Dodano 2008-05-26

Karta z definicjami kryteriów - Oś priorytetowa Przedsiębiorczość (1 746 kB, format: DOC)

Dodano 2008-05-26

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

 

Karta oceny strategicznej

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Karta oceny strategicznej (1 419 kB, format: DOC)

Dodano 2008-05-26

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

 

Umowa o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Wzór umowy o dofiansowanie (aktualizacja II) (1 612 kB, format: DOC)

Dodano 2009-02-04

Wzór umowy o dofiansowanie (aktualizacja) (1 552 kB, format: DOC)

Dodano 2009-01-21

Wzór harmonogramu rzeczowo-finansowego (1 391 kB, format: DOC)

Dodano 2008-12-09

Pliki do pobrania

Wzór umowy o dofiansowanie (1 624 kB, format: DOC)

Dodano 2008-12-09

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

 

Załączniki do Umowy o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Wzór pełnomocnictwa (1 386 kB, format: DOC)

Dodano 2008-05-26

Prognoza wydatków dla Projektu w ramach RPO WiM 2007-2013 na rok bieżący oraz kolejny rok budżetowy (1 383 kB, format: DOC)

Dodano 2008-12-01

Harmonogram realizacji zamówień publicznych dla Projektu w ramach RPO WiM 2007-2013 (1 388 kB, format: DOC)

Dodano 2008-12-01

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

 

Wytyczne

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Obowiązki beneficjentów w zakresie prowadzenia działań informacyjnych (6 411 kB, format: DOC)

Dodano 2008-05-26

Wytyczne dotyczące prawnych zabezpieczeń w ramach RPO WiM (1 564 kB, format: DOC)

Dodano 2008-05-26

Wytyczne w sprawie kwalifikowalności wydatków do konkursu (aktualizacja) (2 147 kB, format: DOC)

Dodano 2009-01-21

Wzór załącznika do wniosku-biznesplan (1 885 kB, format: DOC)

Dodano 2008-05-26

Pliki do pobrania

Wytyczne w sprawie kwalifikowalności wydatków do konkursu (2 002 kB, format: DOC)

Dodano 2008-05-26

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

generator wniosków o dofinansowanie GENERATOR WNIOSKÓW
genertator wniosków płatniczych GENERATOR WNIOSKÓW PŁATNICZYCH
Mapa dotacji MAPA DOTACJI
informacje Gdzie po informacje
konkursy Konkursy RPO WiM
szkolenia Szkolenia i spotkania informacyjne
promocja Promocja Funduszy Europejskich
lista_beneficjentow Lista Beneficjentów (RPO WiM)
najczęstrze błedy
najczęstrze pytania
dobre praktyki

Strona główna | NSS | Generator | Gdzie po informacje? | Konkursy RPO WiM | Szkolenia i spotkania informacyjne | Promocja FE | Znaki i logotypy | Linki | Lista Beneficjentów RPO WiM 2007-2013 | Kontakt | Zgłoś błąd |
Polityka prywatności | Mapa strony | Logowanie |

 

Data aktualizacji: 2019-10-03 11:23:08

 

Copyright © Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

loga