zamknij okno

Informujemy, że używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii w celu umożliwienia i ułatwienia Państwu korzystania z usług dostępnych w serwisie, a także w celach statystycznych i marketingowych.

Mogą Państwo zmienić ustawienia dotyczące cookies w przeglądarce. Aby uzyskać informacje w jaki sposób zmienić ustawienia dotyczące cookies w swojej przeglądarce prosimy kliknąć na odpowiedni link: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Opera. Informujemy jednak, że zablokowanie ciasteczek może uniemożliwić korzystanie z niektórych lub wszystkich funkcji serwisu.

Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że akceptujecie Państwo umieszczanie i używanie cookies w przeglądarce internetowej na aktualnym urządzeniu.

bip wersja pl english
krok 1 Zapoznaj się z programem krok 2 Sprawdź harmonogram konkursów krok 3 Przygotuj projekt krok 4 Wypełnij wniosek krok 5 Śledz ocenę wniosku
Konkursy RPO WiM   »   Oś priorytetowa Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna   »   Zakończony nabór wniosków   »   KONKURS 01/08/5.1.6
punkt informacyjny
mrr Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
wmarr Instytucja pośrednicząca II - Przedsiebiorczość
wfosigw Instytucja pośrednicząca - Środowisko przyrodnicze
efs Europejski Fundusz Społeczny na Warmii i Mazurach
obszary wiejskie Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
wrota Wrota Warmii i Mazur
Komisja Europejska Komisja Europejska
Europejska Debata Publiczna Europejska Debata Publiczna
scb
komplementarnosc pokl rpo

KONKURS 01/08/5.1.6


ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

jako Instytucja Zarządzająca
Regionalnym Programem Operacyjnym Warmia i Mazury na lata 2007-2013

ogłasza nabór wniosków
o dofinansowanie projektów ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach konkursu nr 01/08/5.1.6

z zakresu:

Osi Priorytetowej 5Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna


Działania 5.1 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportowej warunkującej rozwój regionalny
Poddziałanie 5.1.6 Infrastruktura drogowa warunkująca rozwój regionalny

Konkurs ma formę zamkniętą z zachowaniem zasady składania maksymalnie dwóch wniosków aplikacyjnych przez jednego Wnioskodawcę (dotyczy wniosków realizowanych samodzielnie, jak i w ramach partnerstw). Rozpatrywane będą wnioski dotyczące inwestycji na drogach powiatowych realizowanych przez samorządy powiatowe. Wielkość kwoty przewidzianej do rozdysponowania w konkursie nr 01/08/5.1.6 wynosi 152 772 880 PLN. Maksymalny poziom dofinansowania projektów wynosi 70% wydatków kwalifikowalnych.

Kryteria wyboru projektów wskazane są w dokumencie Szczegółowy opis osi priorytetowej Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013. Wnioski o dofinansowanie w formie papierowej wraz z załącznikami w 2 egzemplarzach należy złożyć osobiście, listem poleconym lub za pośrednictwem kuriera (liczy się data wpłynięcia) w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego, w Sekretariacie Departamentu Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego, Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn, II piętro, pok.361, natomiast wnioski w formie elektronicznej należy przesłać za pomocą Generatora Wniosków MAKS, dostępnego na stronie internetowej rpo.warmia.mazury.pl (zakładka Generator Wniosków).

 

Termin składania wniosków:
od 26 maja 2008 r. do 4 lipca 2008 r.
w godzinach 8.00-15.00
Ostateczny termin składania wniosków upływa 4 lipca 2008 r. o godz. 15.00.

Wnioski, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 130 dni od dnia zakończenia naboru wniosków. Instytucja Zarządzająca zastrzega możliwość zmiany terminu rozstrzygnięcia konkursu.

Ogłoszenie o konkursie oraz szczegółowe zasady przygotowywania i składania wniosków (wzór wniosku o dofinansowanie, a także wzór umowy o dofinansowanie) dostępne są w Regulaminie naboru i oceny wniosków o dofinansowanie projektu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 do konkursu 01/08/5.1.6. Dokumenty znajdują się poniżej.


KONKURS ZAMKNIĘTY

WIĘCEJ TUTAJAktualizacja Regulamniu naboru(...)


Dokumenty są dostępne poniżej (plik z dopiskiem aktualizacja III)

Aktualizacja Regulamniu naboru (...)


Dokumenty są dostępne poniżej (plik z dopiskiem aktualizacja III)
 

« na górę

 

Regulamin naboru i oceny wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 do konkursu 01/08/5.1.6

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Regulamin naboru i oceny wniosków (142 kB, format: DOC)

Regulamin naboru i oceny wniosków o dofinansowanie projektu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 do konkursu 01/08/5.1.6.

Dodano 2008-05-21

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

 

Załączniki do Regulaminu naboru i oceny wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 do konkursu 01/08/5.1.6

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Wzór wniosku o dofinansowanie (1 792 kB, format: PDF)

Dodano 2008-05-21

Instrukcja wypełniania wniosku (341 kB, format: DOC)

Dodano 2008-05-21

Instrukcja wypełniania załączników (832 kB, format: DOC)

Dodano 2008-05-21

Nowy wzór informacji o pomocy publicznej dla podmiotów ubiegających się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie (218 kB, format: DOC)

Dodano 2008-06-04

Lista sprawdzająca (294 kB, format: DOC)

Lista sprawdzająca na moment złożenia wniosku

Dodano 2008-05-21

Lista sprawdzająca (78 kB, format: DOC)

Lista sprawdzająca przed podpisaniem umowy

Dodano 2008-05-21

Karta oceny wniosku-test pomocy publicznej (73 kB, format: DOC)

Dodano 2008-05-21

Karta oceny formalnej (89 kB, format: DOC)

Dodano 2008-05-21

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

 

Karty oceny merytorycznej zerojedynkowej

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Karta ogólna (71 kB, format: DOC)

Dodano 2008-05-21

Karta z definicja kryterium (267 kB, format: DOC)

Dodano 2008-05-21

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

 

Karty oceny merytorycznej punktowej

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Karta z definicjami kryteriów (389 kB, format: DOC)

Dodano 2008-05-21

Karta oceny wniosku - Poddziałanie 5.1.6 (61 kB, format: DOC)

Dodano 2008-05-21

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

 

Karta oceny strategicznej

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Karta oceny strategicznej (78 kB, format: DOC)

Dodano 2008-05-21

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

 

Umowa o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Wzór umowy o dofinansowanie projektu (aktualizacja IV) (252 kB, format: DOC)

Dodano 2009-03-25

Pliki do pobrania

Wzór umowy o dofinansowanie projektu (aktualizacja) (242 kB, format: DOC)

Dodano 2009-02-09

Wzór umowy o dofinansowanie projektu (238 kB, format: DOC)

Dodano 2008-05-21

Umowa o dofiansowanie projektu (aktualizacja III) (252 kB, format: DOC)

Dodano 2009-03-13

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

 

Załączniki do Umowy o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Wzór pełnomocnictwa (44 kB, format: DOC)

Dodano 2008-05-21

Wzór prognozy wydatków (44 kB, format: DOC)

Dodano 2008-05-21

Wzór-zamówienia (45 kB, format: DOC)

Dodano 2008-05-21

Wzór harmonogramu rzeczowo-finansowego (52 kB, format: DOC)

Dodano 2008-05-21

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

 

Wzory zabezpieczeń do Umowy o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Wzór umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie rzeczy ruchomych (67 kB, format: DOC)

Dodano 2008-05-21

Wzór deklaracji wekslowej (51 kB, format: DOC)

Dodano 2008-05-21

Wzór umowy poręczenia (53 kB, format: DOC)

Dodano 2008-05-21

Wzór umowy przelewu (cesji) wierzytelności (52 kB, format: DOC)

Dodano 2008-05-21

Wzór umowy zastawu na prawie (56 kB, format: DOC)

Dodano 2008-05-21

Wzór zabezpieczenia na rzeczy (53 kB, format: DOC)

Dodano 2008-05-21

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

 

Uchwała Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie dofinansowania projektów własnych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Uchwała Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie dofinansowania projektów własnych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego (aktualizacja III) (183 kB, format: DOC)

Dodano 2009-03-13

Pliki do pobrania

Uchwała Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie dofinansowania projektów własnych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego (aktualizacja) (179 kB, format: DOC)

Dodano 2009-02-09

Uchwała Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie dofinansowania projektów własnych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego (174 kB, format: DOC)

Dodano 2008-05-21

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

 

Załączniki do Uchwały Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie dofinansowania projektów własnych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Wzór Harmonogramu rzeczowo-finansowego (53 kB, format: DOC)

Dodano 2008-05-21

Wzór pełnomocnictwa (45 kB, format: DOC)

Dodano 2008-05-21

Wzór prognozy wydatków (43 kB, format: DOC)

Dodano 2008-05-21

Wzór-zamówienia (45 kB, format: DOC)

Dodano 2008-05-21

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

 

Wzory zabezpieczeń do Uchwały Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie dofinansowania projektów własnych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Wzór umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie rzeczy ruchomych (67 kB, format: DOC)

Dodano 2008-05-21

Wzór deklaracji wekslowej (51 kB, format: DOC)

Dodano 2008-05-21

Wzór umowy poręczenia (52 kB, format: DOC)

Dodano 2008-05-21

Wzór umowy przelewu (cesji) wierzytelności (51 kB, format: DOC)

Dodano 2008-05-21

Wzór umowy zastawu na prawie (56 kB, format: DOC)

Dodano 2008-05-21

Wzór zabezpieczenia na rzeczy (51 kB, format: DOC)

Dodano 2008-05-21

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

 

Wytyczne

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Obowiązki beneficjentów w zakresie prowadzenia działań informacyjnych (5 026 kB, format: DOC)

Dodano 2008-05-21

Wytyczne dotyczące prawnych zabezpieczeń w ramach RPO WiM (209 kB, format: DOC)

Dodano 2008-05-21

Wytyczne studium wykonalnosci - infrastruktura drogowa (587 kB, format: DOC)

Dodano 2008-05-21

Wytyczne w sprawie kwalifikowalności wydatków do konkursu 01.08.5.1.6 (478 kB, format: DOC)

Dodano 2008-05-21

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

generator wniosków o dofinansowanie GENERATOR WNIOSKÓW
genertator wniosków płatniczych GENERATOR WNIOSKÓW PŁATNICZYCH
Mapa dotacji MAPA DOTACJI
informacje Gdzie po informacje
konkursy Konkursy RPO WiM
szkolenia Szkolenia i spotkania informacyjne
promocja Promocja Funduszy Europejskich
lista_beneficjentow Lista Beneficjentów (RPO WiM)
najczęstrze błedy
najczęstrze pytania
dobre praktyki

Strona główna | NSS | Generator | Gdzie po informacje? | Konkursy RPO WiM | Szkolenia i spotkania informacyjne | Promocja FE | Znaki i logotypy | Linki | Lista Beneficjentów RPO WiM 2007-2013 | Kontakt | Zgłoś błąd |
Polityka prywatności | Mapa strony | Logowanie |

 

Data aktualizacji: 2019-10-03 11:23:08

 

Copyright © Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

loga