zamknij okno

Informujemy, że używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii w celu umożliwienia i ułatwienia Państwu korzystania z usług dostępnych w serwisie, a także w celach statystycznych i marketingowych.

Mogą Państwo zmienić ustawienia dotyczące cookies w przeglądarce. Aby uzyskać informacje w jaki sposób zmienić ustawienia dotyczące cookies w swojej przeglądarce prosimy kliknąć na odpowiedni link: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Opera. Informujemy jednak, że zablokowanie ciasteczek może uniemożliwić korzystanie z niektórych lub wszystkich funkcji serwisu.

Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że akceptujecie Państwo umieszczanie i używanie cookies w przeglądarce internetowej na aktualnym urządzeniu.

bip wersja pl english
krok 1 Zapoznaj się z programem krok 2 Sprawdź harmonogram konkursów krok 3 Przygotuj projekt krok 4 Wypełnij wniosek krok 5 Śledz ocenę wniosku
Konkursy RPO WiM   »   Oś priorytetowa Turystyka   »   Zakończony nabór wniosków   »   KONKURS 01/08/2.1.4
punkt informacyjny
mrr Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
wmarr Instytucja pośrednicząca II - Przedsiebiorczość
wfosigw Instytucja pośrednicząca - Środowisko przyrodnicze
efs Europejski Fundusz Społeczny na Warmii i Mazurach
obszary wiejskie Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
wrota Wrota Warmii i Mazur
Komisja Europejska Komisja Europejska
Europejska Debata Publiczna Europejska Debata Publiczna
scb
komplementarnosc pokl rpo

KONKURS 01/08/2.1.4


ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO- MAZURSKIEGO

jako Instytucja Zarządzająca

Regionalnym Programem Operacyjnym  Warmia i Mazury na lata 2007-2013

 ogłasza nabór wniosków

o dofinansowanie projektów ze środków

europejskiego Funduszu rozwoju Regionalnego

w ramach konkursu 01/08/2.1.4

z zakresu: Osi Priorytetowej 2  - turystyka


Działania 2.1 Wzrost potencjału turystycznego
Poddziałanie 2.1.4 Publiczna infrastruktura turystyczna i okołoturystyczna


Konkurs ma formę otwartą.

Wielkość kwoty przewidzianej do rozdysponowania w konkursie nr 01/08/2.1.4 wynosi: 13 340 000 PLN; w tym na typy projektów w ramach kategorii interwencji 57: 5 717 000 PLN, na typy projektów w ramach kategorii interwencji 24: 7 623 000 PLN. Maksymalny poziom dofinansowania środkami Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007- 2013 wynosi 85 % wydatków kwalifikowalnych (w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną i nie generujących dochodu). W przypadku projektów objętych pomocą publiczną maksymalna intensywność pomocy wynosi 50 %. Minimalna kwota wsparcia została ustalona na kwotę powyżej 500 tys. PLN.

Podmioty uprawnione do składania wniosków, przewidziane do wsparcia typy projektów oraz kryteria wyboru projektów wskazane są w dokumencie Szczegółowy opis osi priorytetowej Turystyka Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007- 2013. Wnioski o dofinansowanie w formie papierowej wraz z załącznikami w 2 egzemplarzach należy złożyć osobiście, listem poleconym lub za pośrednictwem kuriera (liczy się data wpłynięcia) w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego, w Sekretariacie Departamentu Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego, Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn, II piętro, pok.361, natomiast wnioski w formie elektronicznej należy przesłać za pomocą Generatora Wniosków MAKS, dostępnego na stronie internetowej rpo.warmia.mazury.pl (zakładka Generator Wniosków).


Termin składania wniosków:
od 16 czerwca 2008 r. do zamknięcia konkursu.
w godzinach 8.00-15.00

 

Zamkniecie konkursu nastąpi w momencie gdy wartość dofinansowania środkami Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007- 2013 w złożonych wnioskach, po zsumowaniu przekroczy 300% dostępnej w konkursie alokacji. Ostateczny termin składania wniosków upływa 30 grudnia 2008 r. o godz. 15.00, możliwe jest wcześniejsze zamknięcie konkursu w przypadku podjęcia decyzji przez Instytucję Zarządzającą o zamknięciu konkursu.


Wnioski, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 130 dni od dnia zakończenia naboru wniosków. Instytucja Zarządzająca zastrzega możliwość zmiany terminu rozstrzygnięcia konkursu.

Ogłoszenie o konkursie oraz szczegółowe zasady przygotowywania i składania wniosków (wzór wniosku o dofinansowanie, a także wzór umowy o dofinansowanie) dostępne są w Regulaminie naboru i oceny wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 do konkursu nr 01/08/2.1.4. Dokumenty znajdują się poniżej. KONKURS ZOSTAŁ ZAMKNIĘTY

WIĘCEJ TUTAJ


 


 

 

 

Aktualizacja Regulamniu naboru(...)


Dokumenty są dostępne poniżej (plik z dopiskiem aktualizacja III)Aktualizacja Regulamniu naboru (...)


Dokumenty są dostępne poniżej (plik z dopiskiem aktualizacja IV)
 

« na górę

 

Regulamin naboru i oceny wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 do konkursu 01/08/2.1.4

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Regulamin naboru i oceny wniosków (aktualizacja) (144 kB, format: DOC)

Regulamin naboru i oceny wniosków o dofinansowanie projektu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 do konkursu 01/08/2.1.4.

Dodano 2009-01-16

Pliki do pobrania

Regulamin naboru i oceny wniosków (135 kB, format: DOC)

Regulamin naboru i oceny wniosków o dofinansowanie projektu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 do konkursu 01/08/2.1.4.

Dodano 2008-05-21

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

 

Załączniki do Regulaminu naboru i oceny wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 do konkursu 01/08/2.1.4

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Wzór wniosku o dofinansowanie (aktualizacja) (435 kB, format: DOC)

Dodano 2009-01-16

Instrukcja wypełniania wniosku (aktualizacja) (360 kB, format: DOC)

Dodano 2009-01-16

Instrukcja wypełniania załączników (593 kB, format: DOC)

Dodano 2008-05-21

Nowy wzór informacji o pomocy publicznej dla podmiotów ubiegających się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie (218 kB, format: DOC)

Dodano 2008-06-04

Lista sprawdzająca (237 kB, format: DOC)

Lista sprawdzająca na moment złożenia wniosku

Dodano 2008-05-21

Lista sprawdzająca (66 kB, format: DOC)

Lista sprawdzająca przed podpisaniem umowy

Dodano 2008-05-21

Karta oceny wniosku-test pomocy publicznej (71 kB, format: DOC)

Dodano 2008-05-21

Karta oceny formalnej (79 kB, format: DOC)

Dodano 2008-05-21

Pliki do pobrania

Wzór wniosku o dofinansowanie (1 792 kB, format: PDF)

Dodano 2008-05-21

Instrukcja wypełniania wniosku (293 kB, format: DOC)

Dodano 2008-05-21

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

 

Karty oceny merytorycznej zerojedynkowej

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Karta ogólna (66 kB, format: DOC)

Dodano 2008-05-21

Karta z definicja kryterium (205 kB, format: DOC)

Dodano 2008-05-21

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

 

Karty oceny merytorycznej punktowej

Pliki do pobrania - zatwierdzone

karta z definicjami kryteriów (428 kB, format: DOC)

Dodano 2008-05-26

karta ogolna - 2.1.4 Publiczna infrastruktura turystyczna i okołoturystyczna (78 kB, format: DOC)

Dodano 2008-05-21

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

 

Karta oceny strategicznej

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Karta oceny strategicznej (77 kB, format: DOC)

Dodano 2008-05-21

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

 

Umowa o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Wzór umowy o dofinansowanie projektu (aktualizacja IV) (253 kB, format: DOC)

Dodano 2009-03-25

Pliki do pobrania

Wzór umowy o dofinansowanie projektu (aktualizacja II) (243 kB, format: DOC)

Dodano 2009-02-09

Wzór umowy o dofinansowanie projektu (aktualizacja) (228 kB, format: DOC)

Dodano 2009-01-16

Wzór umowy o dofinansowanie projektu (212 kB, format: DOC)

Dodano 2008-05-21

Wzór umowy o dofinansowanie projektu (aktualizacja III) (252 kB, format: DOC)

Dodano 2009-03-13

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

 

Załączniki do Umowy o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Wzór prognozy wydatków (45 kB, format: DOC)

Dodano 2008-05-21

Wzór harmonogramu realizacji zamówień publicznych (45 kB, format: DOC)

Dodano 2008-05-21

Wzór harmonogramu rzeczowo- finansowego (54 kB, format: DOC)

Dodano 2008-05-21

Wzór pełnomocnictwa (45 kB, format: DOC)

Dodano 2008-05-21

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

 

Wzory zabezpieczeń do Umowy o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Wzór umowy przelewu (cesji) wierzytelności (51 kB, format: DOC)

Dodano 2008-05-21

Wzór deklaracji wekslowej (51 kB, format: DOC)

Dodano 2008-05-21

Wzór umowy poreczenia (53 kB, format: DOC)

Dodano 2008-05-21

Wzór zabezpieczenia na rzeczy (52 kB, format: DOC)

Dodano 2008-05-21

Wzór umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie rzeczy ruchomych (62 kB, format: DOC)

Dodano 2008-05-21

Wzór umowy zastawu na prawie (55 kB, format: DOC)

Dodano 2008-05-21

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

 

Uchwała Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie dofinansowania projektów własnych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Uchwała Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie dofinansowania projektów własnych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego (aktualizacja III) (184 kB, format: DOC)

Dodano 2009-03-13

Uchwała Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie dofinansowania projektów własnych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego (aktualizacja) (391 kB, format: DOC)

Dodano 2012-05-24

Pliki do pobrania

Uchwała Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie dofinansowania projektów własnych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego (aktualizacja II) (179 kB, format: DOC)

Dodano 2009-02-09

Uchwała Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie dofinansowania projektów własnych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego (158 kB, format: DOC)

Dodano 2008-05-21

Uchwała Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie dofinansowania projektów własnych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego (aktualizacja) (169 kB, format: DOC)

Dodano 2009-01-16

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

 

Załączniki do Uchwały Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie dofinansowania projektów własnych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Wzór harmonogramu realizacji zamówień publicznych (45 kB, format: DOC)

Dodano 2008-05-21

Wzór harmonogramu rzeczowo- finansowego (54 kB, format: DOC)

Dodano 2008-05-21

Wzór prognozy wydatków (45 kB, format: DOC)

Dodano 2008-05-21

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

 

Wzory zabezpieczeń do Uchwały Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie dofinansowania projektów własnych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Wzór umowy przelewu (cesji) wierzytelności (51 kB, format: DOC)

Dodano 2008-05-21

Wzór umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie rzeczy ruchomych (62 kB, format: DOC)

Dodano 2008-05-21

Wzór deklaracji wekslowej (51 kB, format: DOC)

Dodano 2008-05-21

Wzór umowy poręczenia (53 kB, format: DOC)

Dodano 2008-05-21

Wzór umowy zastawu na prawie (55 kB, format: DOC)

Dodano 2008-05-21

Wzór zabezpieczenia na rzeczy (51 kB, format: DOC)

Dodano 2008-05-21

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

 

Wytyczne

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Obowiązki beneficjentów w zakresie prowadzenia działań informacyjnych (5 023 kB, format: DOC)

Dodano 2008-05-21

Wytyczne w sprawie kwalifikowalności wydatków do konkursu 01.08.2.1.4 (481 kB, format: DOC)

Dodano 2008-05-21

Wytyczne do studium wykonalnosci - infrastruktura kubaturowa (680 kB, format: DOC)

Dodano 2008-05-21

Wytyczne w sprawie kwalifikowalności wydatków do konkursu 01.08.2.1.4 (aktualizacja) (729 kB, format: DOC)

Dodano 2009-01-16

Pliki do pobrania

Wytyczne dotyczace prawnych zabezpieczen w ramach RPO WiM (209 kB, format: DOC)

Dodano 2008-05-21

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

generator wniosków o dofinansowanie GENERATOR WNIOSKÓW
genertator wniosków płatniczych GENERATOR WNIOSKÓW PŁATNICZYCH
Mapa dotacji MAPA DOTACJI
informacje Gdzie po informacje
konkursy Konkursy RPO WiM
szkolenia Szkolenia i spotkania informacyjne
promocja Promocja Funduszy Europejskich
lista_beneficjentow Lista Beneficjentów (RPO WiM)
najczęstrze błedy
najczęstrze pytania
dobre praktyki

Strona główna | NSS | Generator | Gdzie po informacje? | Konkursy RPO WiM | Szkolenia i spotkania informacyjne | Promocja FE | Znaki i logotypy | Linki | Lista Beneficjentów RPO WiM 2007-2013 | Kontakt | Zgłoś błąd |
Polityka prywatności | Mapa strony | Logowanie |

 

Data aktualizacji: 2019-10-03 11:23:08

 

Copyright © Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

loga