zamknij okno

Informujemy, że używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii w celu umożliwienia i ułatwienia Państwu korzystania z usług dostępnych w serwisie, a także w celach statystycznych i marketingowych.

Mogą Państwo zmienić ustawienia dotyczące cookies w przeglądarce. Aby uzyskać informacje w jaki sposób zmienić ustawienia dotyczące cookies w swojej przeglądarce prosimy kliknąć na odpowiedni link: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Opera. Informujemy jednak, że zablokowanie ciasteczek może uniemożliwić korzystanie z niektórych lub wszystkich funkcji serwisu.

Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że akceptujecie Państwo umieszczanie i używanie cookies w przeglądarce internetowej na aktualnym urządzeniu.

bip wersja pl english
krok 1 Zapoznaj się z programem krok 2 Sprawdź harmonogram konkursów krok 3 Przygotuj projekt krok 4 Wypełnij wniosek krok 5 Śledz ocenę wniosku
punkt informacyjny
mrr Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
wmarr Instytucja pośrednicząca II - Przedsiebiorczość
wfosigw Instytucja pośrednicząca - Środowisko przyrodnicze
efs Europejski Fundusz Społeczny na Warmii i Mazurach
obszary wiejskie Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
wrota Wrota Warmii i Mazur
Komisja Europejska Komisja Europejska
Europejska Debata Publiczna Europejska Debata Publiczna
scb
komplementarnosc pokl rpo

Ogłoszenie naboru wniosków w konkursie 01/12/4.2

Ogłoszenie Konkurs 01/12/4.2

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO- MAZURSKIEGO
jako Instytucja Zarządzająca
Regionalnym Programem Operacyjnym Warmia i Mazury
na lata 2007- 2013

ogłasza nabór wniosków
o dofinansowanie projektów ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
W RAMACH KONKURSU NR 01/12/4.2
Z ZAKRESU: OSI PRIORYTETOWEJ 4: ROZWÓJ, RESTRUKTURYZACJA I REWITALIZACJA MIAST


Działanie 4.2 Rewitalizacja miast
Konkurs ma formę zamkniętą. Wielkość kwoty przewidzianej do rozdysponowania w konkursie nr 01/12/4.2 wynosi: 4 665 049,45 Euro, co daje kwotę 20 000 000,00 PLN, w tym 3 965 292,03 Euro (17 000 000,00 PLN) ze środków pochodzących z EFRR oraz 699 757,42 Euro (3 000 000,00 PLN), stanowiących udział środków pochodzących z budżetu państwa na projekty podlegające zasadom udzielania pomocy publicznej liczoną po kursie 4,2872 EUR/PLN.
Kwota przewidziana na konkurs wyrażona w PLN może ulec zmianie z uwagi na różnice kursowe.

Maksymalny poziom dofinansowania projektów w przypadku podmiotów niepodlegających zasadom udzielania pomocy publicznej środkami Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 wynosi 70% wydatków kwalifikowalnych. Maksymalny poziom dofinansowania dla projektów w przypadku podmiotów podlegających zasadom udzielania pomocy publicznej wynosi 50% wydatków kwalifikowalnych w przypadku projektów podlegających zasadom schematu regionalnej pomocy inwestycyjnej. Intensywność pomocy na wspieranie kultury i dziedzictwa kulturowego wynosi do 45% wydatków kwalifikowalnych, zgodnie z §18.1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania pomocy na rewitalizację w ramach regionalnych programów operacyjnych.

Wnioskodawcy mają możliwość złożenia maksymalnie 1 projektu w konkursie.

Maksymalna wartość dofinansowania została ustalona na kwotę 4 mln zł przypadającą na jednego Wnioskodawcę.

Minimalna wartość projektu wynosi 2 mln zł.

W konkursie mogą brać udział jedynie projekty generujące miejsca pracy (wskaźnik rezultatu „Liczba nowoutworzonych miejsc pracy brutto”). Każde nowoutworzone miejsce pracy brutto pozwala na dofinansowanie o wartości 1 000 000 PLN. Wartość dofinansowania dla projektu oblicza się proporcjonalnie do wygenerowanych miejsc pracy zgodnie z poniższym wzorem:

Wd ≤ Lmp * 1 000 000
Wd – wartość dofinansowania wyrażona w PLN
Lmp – zakładana liczba miejsc pracy (wskaźnik rezultatu „Liczba nowoutworzonych miejsc pracy brutto”)

Projekty niegenerujące miejsc pracy zostaną odrzucone.


Ustala się następujące kwoty do rozdysponowania w ramach schematów :

Schemat A: 2 332 524,73 Euro, co daje kwotę 10 000 000,00 zł, w tym 1 982 646,02 Euro (8 500 000,00 zł) ze środków pochodzących z EFRR oraz 349 878,71 Euro (1 500 000,00 zł) stanowiących udział środków pochodzących z budżetu państwa.

Schemat B: 2 332 524,73 Euro, co daje kwotę 10 000 000,00 zł, w tym 1 982 646,02 Euro (8 500 000,00 zł) ze środków pochodzących z EFRR oraz Euro 349 878,71 (1 500 000,00 zł) stanowiących udział środków pochodzących z budżetu państwa.


O wsparcie mogą ubiegać się

Schemat A:

- jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
- jednostki organizacyjne jst;
- jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną;
- szkoły wyższe;
- kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i innych związków wyznaniowych;


Schemat B

- Przedsiębiorcy ( z wyłączeniem spółdzielni mieszkaniowych)

Przewidziane do wsparcia typy projektów:

Schemat A
  • zagospodarowanie pustych przestrzeni w tkance urbanistycznej miast połączone z poprawą estetyki przestrzeni publicznych związane z nadaniem lub przywróceniem im funkcji publicznych oraz poprawa funkcjonalności ruchu kołowego, pieszego oraz estetyki przestrzeni publicznych z wyłączeniem zabudowy jednorodzinnej, poprzez realizację kompleksowych projektów obejmujących więcej niż jeden element :
- budowa, remont, przebudowa np. placów, rynków, parków, skwerów, zieleńców, alei, zbiorników wodnych,
  obiektów małej architektury i zakup niezbędnego sprzętu.
- remont, przebudowa lub modernizacja dróg stanowiących drogę wewnętrzną obszaru rewitalizowanego
- remont, przebudowa drogowych obiektów inżynierskich na drogach stanowiących drogę wewnętrzną obszaru
  rewitalizowanego;
- budowa, remont, przebudowa ciągów komunikacji pieszej, przejść dla pieszych, ścieżek rowerowych,
  parkingów i związane z tym prace infrastrukturalne oraz zakup wyposażenia pozwalający zwiększyć
  bezpieczeństwo pieszych i  rowerzystów;
  • tworzenie i rozbudowa systemów monitoringu w celu podniesienia bezpieczeństwa publicznego w tym budowa lub remont oświetlenia, zakup i instalacja systemów monitoringu ulicznego;
  • nadanie obiektom zdegradowanym funkcji kulturalnych i edukacyjnych – renowacja, przebudowa i remont obiektów budowlanych wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia i zakupem sprzętu (środki trwałe);
  • renowacja i rewaloryzacja obiektów o wartości architektonicznej i znaczeniu historycznym znajdujących się w rejestrze zabytków (posiadających indywidualny wpis do rejestru zabytków), (z wyłączeniem indywidualnych mieszkań) wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu i zakupem sprzętu (środki trwałe) z możliwością zmiany funkcji;
  • renowacja i rewaloryzacja obiektów o wartości architektonicznej i znaczeniu historycznym znajdujących się w ewidencji zabytków (z wyłączeniem indywidualnych mieszkań) z koniecznością przywrócenia lub nadania nowej funkcji wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu i zakupem sprzętu (środki trwałe);
  • przebudowa lub remont publicznej infrastruktury dla rozwoju funkcji turystycznych, rekreacyjnych i sportowych połączone z działalnością gospodarczą np. obiektów użyteczności publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu i zakupem sprzętu (środki trwałe);
  • wymiana, remont lub przebudowa zdegradowanej infrastruktury technicznej w zakresie: sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, ciepłowniczej i energetycznej, telekomunikacyjnej, jedynie jako element stanowiący integralną część projektu, w ramach którego realizowane są inne typy projektów przewidziane w Działaniu 4.2.;

Schemat B
  • tworzenie warunków lokalowych i infrastrukturalnych dla rozwoju MŚP poprzez przebudowę, remont oraz adaptację budynków o wartości architektonicznej i znaczeniu historycznym (wpisane do rejestru zabytków lub do ewidencji zabytków), użyteczności publicznej oraz zdegradowanych, wraz z zakupem sprzętu (środki trwałe) w celu nadania lub przywrócenia im funkcji gospodarczych z wyłączeniem projektów mających na celu wynajem rewitalizowanych powierzchni;


Kryteria wyboru projektów wskazane są w dokumencie: Szczegółowy opis osi priorytetowej Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013. Wnioski o dofinansowanie w formie papierowej wraz z załącznikami w 2 egzemplarzach (proszę stosować kartony archiwizacyjne, nie segregatory) należy złożyć osobiście, listem poleconym lub za pośrednictwem kuriera (liczy się data wpływu) w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego, w sekretariacie Departamentu Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego, ul. Kościuszki 83, 10-552 Olsztyn, I piętro, pok. 107, natomiast wnioski w formie elektronicznej należy przesłać za pomocą Generatora Wniosków MAKS, dostępnego na stronie internetowej rpo.warmia.mazury.pl (zakładka Generator Wniosków).

Termin składania wniosków:
od 13.07.2012 do 24.08.2012 r. (30 dni roboczych)
w godzinach 8.00 – 15.00


Ostateczny termin składania wniosków upływa 24.08.2012 r. o godz. 15:00. Wnioski, które wpłyną po terminie są rejestrowane, natomiast nie podlegają ocenie.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 85 dni roboczych od dnia zakończenia naboru wniosków. Instytucja Zarządzająca zastrzega możliwość zmiany terminu rozstrzygnięcia konkursu. Informacje dotyczące zasad przygotowania i składania wniosków o dofinansowanie projektów oraz procedury przebiegu konkursu (w tym procedury odwoławczej) zawiera Regulamin naboru i oceny wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 do konkursu nr 01/12/4.2 wraz z załącznikami (m. in. Wzór wniosku o dofinansowanie projektu oraz wzór umowy o dofinansowanie projektu).

Dokumenty znajdują się na stronie internetowej Programu rpo.warmia.mazury.pl (Zakładka Konkursy – Oś priorytetowa Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast).

Ogłoszenie jest sfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013Dokumentacja konkursowa
 

« na górę

generator wniosków o dofinansowanie GENERATOR WNIOSKÓW
genertator wniosków płatniczych GENERATOR WNIOSKÓW PŁATNICZYCH
Mapa dotacji MAPA DOTACJI
informacje Gdzie po informacje
konkursy Konkursy RPO WiM
szkolenia Szkolenia i spotkania informacyjne
promocja Promocja Funduszy Europejskich
lista_beneficjentow Lista Beneficjentów (RPO WiM)
najczęstrze błedy
najczęstrze pytania
dobre praktyki

Strona główna | NSS | Generator | Gdzie po informacje? | Konkursy RPO WiM | Szkolenia i spotkania informacyjne | Promocja FE | Znaki i logotypy | Linki | Lista Beneficjentów RPO WiM 2007-2013 | Kontakt | Zgłoś błąd |
Polityka prywatności | Mapa strony | Logowanie |

 

Data aktualizacji: 2019-10-03 11:23:08

 

Copyright © Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

loga