zamknij okno

Informujemy, że używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii w celu umożliwienia i ułatwienia Państwu korzystania z usług dostępnych w serwisie, a także w celach statystycznych i marketingowych.

Mogą Państwo zmienić ustawienia dotyczące cookies w przeglądarce. Aby uzyskać informacje w jaki sposób zmienić ustawienia dotyczące cookies w swojej przeglądarce prosimy kliknąć na odpowiedni link: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Opera. Informujemy jednak, że zablokowanie ciasteczek może uniemożliwić korzystanie z niektórych lub wszystkich funkcji serwisu.

Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że akceptujecie Państwo umieszczanie i używanie cookies w przeglądarce internetowej na aktualnym urządzeniu.

bip wersja pl english
krok 1 Zapoznaj się z programem krok 2 Sprawdź harmonogram konkursów krok 3 Przygotuj projekt krok 4 Wypełnij wniosek krok 5 Śledz ocenę wniosku
punkt informacyjny
mrr Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
wmarr Instytucja pośrednicząca II - Przedsiebiorczość
wfosigw Instytucja pośrednicząca - Środowisko przyrodnicze
efs Europejski Fundusz Społeczny na Warmii i Mazurach
obszary wiejskie Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
wrota Wrota Warmii i Mazur
Komisja Europejska Komisja Europejska
Europejska Debata Publiczna Europejska Debata Publiczna
scb
komplementarnosc pokl rpo

Bezpłatne szkolenie nt.Prawo zamówień publicznych

Uprzejmie informuję, że nabór uczestników na szkolenie został zamkniety.


Zarząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego oraz Elbląski Uniwersytet Robotniczy Sp. z o.o zapraszają beneficjentów oraz potencjalnych beneficjentów Krajowych Programów Operacyjnych oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 - przede wszystkim przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych, jednostek organizacyjnych województwa, szkół wyższych z terenu województwa warmińsko-mazurskiego na jednodniowe szkolenia finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego nt: „Prawo zamówień publicznych”.

PROWADZENIENIE: Iwona Holka
TERMINY: 6 sierpnia 2012 r. godz. 9.00
MIEJSCE: Hotel Omega, ul. Sielska 4a, 10-802 Olsztyn

Ramowy program szkolenia:

1. Zestawienie przepisów, omówienie systemu zamówień publicznych i jego celów.
2. Podmiotowy i przedmiotowy zakres stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp):
3. Omówienie najważniejszych aspektów związanych z wyłączeniem obowiązku stosowania ustawy oraz ze szczególnymi uproszczeniami dotyczącymi usług nie priorytetowych
4. Szacowanie wartości zamówienia: dochowanie należytej staranności, dokumentowanie, zamówienia udzielane w częściach, zamówienia tego samego rodzaju a zamówienia odrębne.
5. Progi kwotowe obowiązujące w obszarze zamówień publicznych i związane z tym obowiązki zamawiającego – najważniejsze liczby w zamówieniach publicznych które warto znać. Procedura uproszczona i procedura pełna – różnice wynikające z przepisów ustawy PZP w odniesieniu do progów określonych w PZP
6. Jak należy postępować przy udzielaniu zamówień, których wartość nie przekracza równowartości kwoty 14 tys. Euro w projektach finansowanych ze środków Unii Europejskiej? Dokumentowanie, regulaminy udzielania zamówień.
7. Zasady udzielania zamówień publicznych:
• Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji
• Zasada jawności, przejrzystości i pisemności postępowania
• Zasada powszechności i prymatu trybów przetargowych
8. Tryby udzielania zamówień publicznych- charakterystyka poszczególnych trybów, omówienie przesłanek.
• Tryby na ogłoszenie postępowania (tzw. procedury otwarte) – przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, licytacja  elektroniczna
• Tryby na zaproszenie do udziału w postępowaniu (tzw. procedury zamknięte) – negocjacje bez ogłoszenia, zapytanie o cenę, zamówienie z wolnej ręki. Dokumentowanie postępowania o zamówienie publiczne - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
• Podstawowe zasady sporządzania SIWZ, obowiązki zamawiającego w zakresie publikowania, wyjaśniania treści i zmian SIWZ
• Opis przedmiotu zamówienia i szacowanie wartości tego przedmiotu
• Słownik CPV
• Formułowanie warunków udziału w postępowaniu oraz dokumentowanie ich spełnienia
• Kryteria oceny ofert i ich znaczenie, przykłady najczęściej popełnianych błędów przy doborze kryteriów
9. Ogłoszenie o zamówienie publiczne – rodzaje ogłoszeń i obowiązki zamawiającego związane z ich zamieszczaniem w zależności od wartości zamówienia publicznego, okoliczności i formy zmiany ogłoszeń
10. Komisja przetargowa – prawa i obowiązki członków komisji przetargowej, skład i zakres działania komisji, podział zadań i odpowiedzialność członków komisji.
11. Czynności zamawiającego związane z oceną ofert złożonych w postępowaniu:
• Uzupełnienie oferty
• Wyjaśnienia treści oferty
• Korekta oczywistych omyłek
• Ocena ofert w oparciu o kryteria określone w SIWZ, wykluczenie wykonawcy a odrzucenie oferty
12. Wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
• Wybór oferty najkorzystniejszej
• Unieważnienie postępowania
13. Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego, rodzaje umów, zakaz dokonywania zmian w umowach, okoliczności nieważności umowy o zamówienie publiczne, zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
14. Prowadzenie protokołu postępowania podczas prowadzonego zamówienia publicznego – wg najnowszych uregulowań prawnych:
• Niezbędne dokumenty w postępowaniu o wartości do progów unijnych
• Niezbędne dokumenty w postępowaniu o wartości powyżej progów unijnych
• Zasady udostępniania dokumentacji z postępowania o zamówienie publiczne w świetle ustawy o dostępie do informacji publicznej
15. Środki ochrony prawnej przysługujące stronom postępowania o zamówienie publiczne.
Terminy i formy środków ochrony prawnej. Istota interesu w uzyskaniu zamówienia.
Krajowa Izba Odwoławcza- zakres działania i kompetencje. Odwołania poniżej progów unijnych, informacje o naruszeniu ustawy, odpowiedź na odwołanie, kary finansowe.
16. Skutki naruszenia dyscypliny finansów publicznych
17. Kontrole zamówień publicznych finansowanych ze środków UE
• Kontrole przewidziane w przepisach Ustawy Pzp
• Kontrole przewidziane przez instytucje nadzorujące wykorzystanie środków unijnych: taryfikatory korekt, zestawienie uchybień zidentyfikowanych przez Komisję
Europejską w postępowaniach prowadzonych w Polsce – tzw. korekty systemowe, wysokość korekt, najczęściej występujące nieprawidłowości i naruszenia ustawy Pzp skutkujące koniecznością zwrotu środków z UE, najczęściej występujące naruszenia w przetargu w oparciu o Kodeks cywilny skutkujące koniecznością zwrotu środków z UE, procedury rozeznania rynku.
• obszary prawa zamówień publicznych kontrolowane przez Komisję Europejską.
18. Zalecenia Komisji Europejskiej dotyczące prawa wspólnotowego obowiązującego w dziedzinie udzielania zamówień, które nie są lub są jedynie częściowo objęte dyrektywami w sprawie zamówień publicznych (w świetle komunikatu wyjaśniającego 2006/C 179/02): Zamówienia, które nie są wystarczająco powiązane z funkcjonowaniem rynku wewnętrznego
19. Proponowane zmiany w Ustawie Pzp.

Udział w szkoleniu jest BEZPŁATNY.

Z jednej instytucji może zgłosić się tylko 1 osoba. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie karty zgłoszenia i podpisanego oświadczenia uczestnika na adres e-mailowy eur@o2.pl, a następnie niezwłocznie pocztą tradycyjną na adres: Elbląski Uniwersytet Robotniczy Sp. z o.o., ul. 1 Maja 54, 82-300 Elbląg, z dopiskiem: Iwona Szczepanik.
Formularze zgłoszeniowe bez oświadczenia nie będą przyjmowane.


Przesłanie karty zgłoszenia i oświadczenia stanowi prawnie wiążące zobowiązanie do uczestnictwa w szkoleniu na warunkach określonych w karcie zgłoszenia. Rezygnacja z udziału w szkoleniu na 4 dni lub krócej przed jego terminem będzie stanowić podstawę do wystawienia faktury obciążającej. Rezygnacji z udziału w szkoleniu prosimy dokonywać w formie telefonicznej i pisemnej (fax).
 

« na górę

 

Pliki do pobrania

Formularz zgłoszenia (237 kB, format: DOC)

Dodano 2012-07-06

Oświadczenie (224 kB, format: DOC)

Dodano 2012-06-27

generator wniosków o dofinansowanie GENERATOR WNIOSKÓW
genertator wniosków płatniczych GENERATOR WNIOSKÓW PŁATNICZYCH
Mapa dotacji MAPA DOTACJI
informacje Gdzie po informacje
konkursy Konkursy RPO WiM
szkolenia Szkolenia i spotkania informacyjne
promocja Promocja Funduszy Europejskich
lista_beneficjentow Lista Beneficjentów (RPO WiM)
najczęstrze błedy
najczęstrze pytania
dobre praktyki

Strona główna | NSS | Generator | Gdzie po informacje? | Konkursy RPO WiM | Szkolenia i spotkania informacyjne | Promocja FE | Znaki i logotypy | Linki | Lista Beneficjentów RPO WiM 2007-2013 | Kontakt | Zgłoś błąd |
Polityka prywatności | Mapa strony | Logowanie |

 

Data aktualizacji: 2019-10-03 11:23:08

 

Copyright © Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

loga