zamknij okno

Informujemy, że używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii w celu umożliwienia i ułatwienia Państwu korzystania z usług dostępnych w serwisie, a także w celach statystycznych i marketingowych.

Mogą Państwo zmienić ustawienia dotyczące cookies w przeglądarce. Aby uzyskać informacje w jaki sposób zmienić ustawienia dotyczące cookies w swojej przeglądarce prosimy kliknąć na odpowiedni link: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Opera. Informujemy jednak, że zablokowanie ciasteczek może uniemożliwić korzystanie z niektórych lub wszystkich funkcji serwisu.

Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że akceptujecie Państwo umieszczanie i używanie cookies w przeglądarce internetowej na aktualnym urządzeniu.

bip wersja pl english
krok 1 Zapoznaj się z programem krok 2 Sprawdź harmonogram konkursów krok 3 Przygotuj projekt krok 4 Wypełnij wniosek krok 5 Śledz ocenę wniosku
punkt informacyjny
mrr Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
wmarr Instytucja pośrednicząca II - Przedsiebiorczość
wfosigw Instytucja pośrednicząca - Środowisko przyrodnicze
efs Europejski Fundusz Społeczny na Warmii i Mazurach
obszary wiejskie Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
wrota Wrota Warmii i Mazur
Komisja Europejska Komisja Europejska
Europejska Debata Publiczna Europejska Debata Publiczna
scb
komplementarnosc pokl rpo

Bezpłatne szkolenie dla beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

Zarząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego oraz Centrum Doradztwa i Kształcenia „Nowe Przetargi” mają przyjemność zaprosić potencjalnych beneficjentów i beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 - przedstawicieli m.in. jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych, jednostek organizacyjnych województwa, szkół wyższych z terenu województwa warmińsko-mazurskiego na osiem trzydniowych szkoleń finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: „Zamówienia publiczne na dostawy, usługi, roboty budowlane  po nowelizacji. Sprzeczności interpretacyjne, możliwe błędy i nieprawidłowości”

PROWADZENIE (w zależności o d terminu szkolenia): Piotr Sperczyński, Ewa Żak, Michał Kunikowski

TERMINY: 7-9 czerwca 2010 roku lub 14-16 czerwca 2010 roku lub 16-18 czerwca 2010 roku lub 23-25 czerwca 2010 roku lub 28-30 czerwca 2010 roku

MIEJSCE: Olsztyn

Piotr Sperczyński - jeden z najbardziej cenionych specjalistów i trenerów w zakresie zamówień publicznych w Polsce. Zamówieniami publicznymi zajmuje się od 1995 roku. Doskonale zorientowany w specyfice funkcjonowania podmiotów podlegających systemowi zamówień publicznych. W latach 1995-2006 wpisany na listę arbitrów Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Autor licznych publikacji i artykułów. Wiedza praktyczna, częste przygotowanie postępowań, specyfikacji, czy rozwiązań organizacyjnych na terenie całego kraju. W chwili obec-nej jest cennym zbiorem doświadczeń, z których warto skorzystać. Każdego roku w jego szkoleniach bierze udział niezmiennie kilka tysięcy osób.
Ewa Żak - konsultant, szkoleniowiec i doradca zamówień publicznych. Praktyk tzw. trudnych zagadnień. Doświadczenie zdobywane od 1995 roku poprzez współpracę z wieloma podmiotami z rynku zamówień publicznych. Doskonale zorientowana w specyfice funkcjonowania zamawiających jak i wykonawców. Praktyka zawodowa poparta zastępstwem pełnomocnictwa procesowego reprezentowania stron na posiedzeniach Krajowej Izby Odwoławczej. Wykonawca wielu audytów wewnętrznych w zakresie oceny poprawności realizowania procedur o zamówienie publiczne, autor publikacji, doświadczony trener ceniony za dynamiczne prowadzenie zajęć, rzetelną wiedzę i bardzo dobry kontakt z uczestnikami szkoleń. W rankingach popularności osób prowadzących szkolenia niezmiennie zajmuje czołowe pozycje.
Michał Kunikowski – prawnik, przez ostatnie lata był pracownikiem cywilnym jednej z jednostek sektora finansów publicznych resortu Spraw Wewnętrznych i Administracji. Został członkiem korpusu Służby Cywilnej zwolnionym z obowiązku odbycia służby przygotowawczej dzięki wysokim kwalifikacjom zawodowym. Jeden z 28 atestatorów procedur udzielania zamówień przez zamawiających „sektorowych”, akredytowany przez Urząd Zamówień Publicznych do przeprowadzania okresowego badania procedur związanych z udzielaniem zamówień w celu wydania świadectwa atestacji (decyzja Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych nr AT/5521/05 z dnia 13 grudnia 2005 r.). Praktyka zawodowa poparta zastępstwem pełnomocnictwa procesowego reprezentowania stron na posiedzeniach Krajowej Izby Odwoławczej. Wy-konawca wielu audytów wewnętrznych w zakresie oceny poprawności realizowania procedur o zamówienie publiczne.

Dzień I - zajęcia w godz.  9:30-16:30 (w tym przerwy kawowe oraz przerwa obiadowa - 12:30 - 13:00):
1. Wprowadzenie – aktualny stan prawny wraz z zestawieniem najważniejszych aktów okołoustawowych koniecznych do przygotowania i przeprowadzenia postępowania – według nowego stanu prawnego.
2. Zasady wydatkowania środków publicznych w prawie zamówień publicznych po nowelizacji.
3. Zmieniony zakres przedmiotowy i podmiotowy stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych: wyłączenia przedmiotowe, wyłączenia podmiotowe, usługi niepriorytetowe.
4. Zamówienia do 14 tys. Euro – organizacja, kontrola, odpowiedzialność.
5. Zasady przygotowania i przeprowadzenia postępowań, których wartość nie przekracza i przekracza progi unijne – szacowanie wartości zamówienia, opis przedmiotu zamówienia, dobór trybu, przygotowanie treści SIWZ i treści ogłoszenia według nowych zasad:
a) szacowanie wartości zamówienia: kiedy zamówienia należy sumować i łączyć z innymi, szacowanie zamówień udzielanych w częściach. Problematyka dozwolonego i niedozwolonego podziału zamówienia na części (art. 32 ust. 2 i 4 ustawy, art. 6a ustawy w zw. z art. 4 pkt 8 ustawy),
b) zagadnienie optymalnego doboru trybu udzielenia zamówienia w zależności od: ilości posiadanych środków, możliwych ram czasowych oraz „pilności” realizowanego zadania, przedmiotu zamówienia, wartości progowej,
c) wzorcowy dokument SIWZ po nowelizacji: warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny spełnienia tych warunków, wykaz dokumentów składających się na ofertę – przykłady, wymagania dotyczące wadium i konsekwencje ich uchybienia, wykonawcy występujący wspólnie – podwykonawcy - zasady udostępnienia zasobów dla wykonawcy składającego ofertę, kryteria oceny ofert – przykłady.
6. Panel dyskusyjny – odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

Dzień II - zajęcia w godz.  9:30-16:30  (w tym przerwy kawowe oraz przerwa obiadowa - 12:30 - 13:00):
7. Zakres pracy / obowiązków komisji przetargowej (jej członków) od terminu składania ofert po zmianach:
a) sprawdzenie ilości złożonych ofert,
b) odczytanie zamiarów związanych z realizacją zamówienia,
c) otwarcie ofert,
d) procedura badania i oceny ofert,
e) wyjaśnienia, wątpliwości, żądania stawiane przez zamawiającego,
f) propozycje przedkładane kierownikowi zamawiającego,
g) wybór oferty – unieważnienie postępowania,
h) udostępnianie dokumentacji, ofert osobom zainteresowanym,
i) zakończenie pracy komisji,
j) dokumentowanie pracy komisji,
k) inne obowiązki związane z pracą komisji przetargowej.
8. Procedura badania i oceny ofert dokonywana przez członków komisji przetargowych po zmianach:
a) wykluczenia,
b) odrzucenie oferty,
c) żądanie wyjaśnień,
d) wezwania dotyczące uzupełnienia dokumentów złożonych w ofercie,
e) ocena ofert, punktacja,
f) przekazywanie zawiadomień, informacji dla wykonawców,
g) inne czynności związane z pracą komisji przetargowej realizowane przez jej członków.
9. Umowa o udzielenie zamówienia publicznego w nowym stanie prawnym: zmiana terminów zawarcia, zasady zmiany umowy- jak należy interpretować istotność zmiany umowy, względna nieważność umowy, kary finansowe za niezgodne z prawem zawarcie umowy.
10. Panel dyskusyjny – odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

Dzień III - zajęcia  w godz. - 9:30-16:30 (w tym przerwy kawowe oraz przerwa obiadowa - 12:30 - 13:00):
11. Opracowanie wzorcowej SIWZ oraz przekazywanie jej wykonawcom po zmianach – WARSZTATY – ćwiczenia w grupach z uwzględnieniem:
- zmian i modyfikacji w dokumentacji – specyfikacji – błędy
- dokumentów wymaganych w SIWZ - błędy w zakresie wymagań i oceny wymaganych w SIWZ dokumentów.
12. Procedura badania i oceny ofert po nowelizacji - WARSZTATY – ćwiczenia w grupach.
13. WARSZTATY ĆWICZENIOWE - oczywista omyłka pisarska - omyłka rachunkowa - błąd - RAŻĄCO NISKA CENA - uchybienia proceduralne.
14. Dokumentowanie postępowań – nowe obowiązki informacyjne.
15. Odpowiedzialność zamawiającego i jego pracowników za naruszenia w obszarze zamówień publicznych - odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
16. Praktyka przeprowadzanych kontroli zamówień współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej – kontrola uprzednia zamó-wień po zmianach nowelizacyjnych. Istotność naruszeń przepisów ustawy w kontekście stosowania Taryfikatora wymierzania korekt fi-nansowych za naruszenia przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.
17. Środki ochrony prawnej po nowelizacji systemu – rewolucyjne zmiany – WARSZTATY ĆWICZENIOWE.
18. Konsultacje indywidualne połączone z dyskusją.

Udział w szkoleniu jest BEZPŁATNY.

Z jednej instytucji można zgłosić maksymalnie 1 osobę.

Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie karty zgłoszenia i oświadczenia uczestnika na numer faksu (17) 850 74 49, przy czym w przypadku oświadczenia wymagane jest także przesłanie oryginału na adres: Centrum Doradztwa i Kształcenia „NowePrzetargi” ul. Hetmańska 9, 35-045 Rzeszów. Przesłanie karty zgłoszenia i oświadczenia stanowi prawnie wiążące zobowiązanie do uczestnictwa w szkoleniu na warunkach określonych w karcie zgłoszenia. Rezygnacja z udziału w szkoleniu na 7 dni lub krócej przed jego terminem będzie stanowić podstawę do wystawienia faktury obciążającej. Rezygnacji z udziału w szkoleniu prosimy dokonywać w formie telefonicznej i pisemnej (fax). W razie jakichkolwiek pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji pod numerem telefonu: (17) 850 74 49 oraz 607 801 192, 607 411 300.

 

« na górę

 

Pliki do pobrania

Karta zgłoszenia (164 kB, format: DOC)

Dodano 2010-05-24

Oświadczenie (151 kB, format: DOC)

Dodano 2010-05-24

generator wniosków o dofinansowanie GENERATOR WNIOSKÓW
genertator wniosków płatniczych GENERATOR WNIOSKÓW PŁATNICZYCH
Mapa dotacji MAPA DOTACJI
informacje Gdzie po informacje
konkursy Konkursy RPO WiM
szkolenia Szkolenia i spotkania informacyjne
promocja Promocja Funduszy Europejskich
lista_beneficjentow Lista Beneficjentów (RPO WiM)
najczęstrze błedy
najczęstrze pytania
dobre praktyki

Strona główna | NSS | Generator | Gdzie po informacje? | Konkursy RPO WiM | Szkolenia i spotkania informacyjne | Promocja FE | Znaki i logotypy | Linki | Lista Beneficjentów RPO WiM 2007-2013 | Kontakt | Zgłoś błąd |
Polityka prywatności | Mapa strony | Logowanie |

 

Data aktualizacji: 2019-10-03 11:23:08

 

Copyright © Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

loga