zamknij okno

Informujemy, że używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii w celu umożliwienia i ułatwienia Państwu korzystania z usług dostępnych w serwisie, a także w celach statystycznych i marketingowych.

Mogą Państwo zmienić ustawienia dotyczące cookies w przeglądarce. Aby uzyskać informacje w jaki sposób zmienić ustawienia dotyczące cookies w swojej przeglądarce prosimy kliknąć na odpowiedni link: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Opera. Informujemy jednak, że zablokowanie ciasteczek może uniemożliwić korzystanie z niektórych lub wszystkich funkcji serwisu.

Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że akceptujecie Państwo umieszczanie i używanie cookies w przeglądarce internetowej na aktualnym urządzeniu.

bip wersja pl english
krok 1 Zapoznaj się z programem krok 2 Sprawdź harmonogram konkursów krok 3 Przygotuj projekt krok 4 Wypełnij wniosek krok 5 Śledz ocenę wniosku
punkt informacyjny
mrr Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
wmarr Instytucja pośrednicząca II - Przedsiebiorczość
wfosigw Instytucja pośrednicząca - Środowisko przyrodnicze
efs Europejski Fundusz Społeczny na Warmii i Mazurach
obszary wiejskie Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
wrota Wrota Warmii i Mazur
Komisja Europejska Komisja Europejska
Europejska Debata Publiczna Europejska Debata Publiczna
scb
komplementarnosc pokl rpo

Zaproszenie do złożenia oferty

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Warmia i Mazury na lata 2007- 2013 zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi wsparcia doradczego polegającej na opracowaniu koncepcji badania ewaluacyjnego "Ocena wpływu Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 na rozwój i modernizację połączeń województwa warmińsko-mazurskiego" w postaci Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) do postępowania, którego przedmiotem będzie zlecenie realizacji ww. badania.

Opracowana w ramach usługi koncepcja przede wszystkim powinna ułatwić przygotowanie dokumentów na zlecenie przeprowadzenia badania ewaluacyjnego, które zweryfikuje poziom osiągnięcia celu szczegółowego RPO WiM "poprawa połączeń sieciowych województwa warmińsko-mazurskiego".

Zamówienie realizowane będzie zgodnie z art. 4 pkt 8. ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 j.t. z późn. zm.)

Oferta powinna zawierać:
1. Dane oferenta (nazwa; adres: ulica, kod, miejscowość; telefon; faks; REGON; NIP, osoba do kontaktu – imię i nazwisko, telefon, e-mail).

2. Oświadczenie o akceptacji wzoru umowy przewidzianej do zawarcia z wyłonionym wykonawcą w ramach niniejszego postępowania (załącznik nr 2)

1. Wykaz usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), w zakresie wskazanym w pkt. VI.1 wraz z dokumentami potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie (załącznik nr 3).

2. Wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia w zakresie wskazanym w pkt. VI.2 wraz z informacjami na temat ich doświadczenia niezbędnego do wykonania zadania (załącznik 4).

3. Cenę całkowitą netto i brutto za opracowanie koncepcji SOPZ.

4. Odpis z rejestru przedsiębiorców z Krajowego Rejestru Sadowego
albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeśli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Termin składania ofert: do 29 września 2014 r. do godziny 12.00.

Ofertę można dostarczyć drogą elektroniczną, pocztową lub osobiście:
 e-mail: monitoring@warmia.mazury.pl
 adres pocztowy:
Departament Polityki Regionalnej
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn,
 siedziba Departamentu Polityki Regionalnej:
ul. Kościuszki 83, 10-552 Olsztyn (pok. 312)


Wszelkich informacji formalnych i merytorycznych udziela: Emil Walendzik (tel. 89 521 93 05) lub Lidia Skrzypek (tel. 89 521 93 34).

 

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Szczegółowy Opis Przedmiotu zamówienia (268 kB, format: PDF)

Dodano 2014-09-22

Wzór umowy (203 kB, format: PDF)

Dodano 2014-09-22

Wzór oświadczenia (38 kB, format: DOC)

Dodano 2014-09-22

Wykaz usług (46 kB, format: DOC)

Dodano 2014-09-22

Wykaz osób (52 kB, format: DOC)

Dodano 2014-09-22

generator wniosków o dofinansowanie GENERATOR WNIOSKÓW
genertator wniosków płatniczych GENERATOR WNIOSKÓW PŁATNICZYCH
Mapa dotacji MAPA DOTACJI
informacje Gdzie po informacje
konkursy Konkursy RPO WiM
szkolenia Szkolenia i spotkania informacyjne
promocja Promocja Funduszy Europejskich
lista_beneficjentow Lista Beneficjentów (RPO WiM)
najczęstrze błedy
najczęstrze pytania
dobre praktyki

Strona główna | NSS | Generator | Gdzie po informacje? | Konkursy RPO WiM | Szkolenia i spotkania informacyjne | Promocja FE | Znaki i logotypy | Linki | Lista Beneficjentów RPO WiM 2007-2013 | Kontakt | Zgłoś błąd |
Polityka prywatności | Mapa strony | Logowanie |

 

Data aktualizacji: 2019-10-03 11:23:08

 

Copyright © Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

loga